ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๕ บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง

ขอเชิญร่วม
ปฏิบัติธรรมพุทธคยาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๕
บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง

ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๕
๒๘-๓๐ ต.ค. ๖๐

 

 

 

 

 
 ข้อมูลอินเดีย

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
เป็นการยากที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
เป็นการยากที่สัตว์เกิดมาแล้วอยู่สุขสบาย
เป็นการยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ
เป็นการยากที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติมา

 
 มหานครไพสาลี                                     เมือง.....มหาเจดีย์งามสง่า

เมือง.....สมบูรณ์อโศกศิลา                       เมือง.....วัดป่ามหาวันรื่นรมย์
เมือง.....วัชชีธรรมล้ำเลิศ                         เมือง.....กำเนิดภิกษุณีปฐม
เมือง.....ปลงอายุสังขารพระโคดม              เมือง.....ชื่นชมราชาสามัคคี
เมือง.....ตรัสสอนรัตนะสูตร                      เมือง.....พิสูจน์บ่อมุรธาภิเศกศรี
เมือง.....เสกน้ำพระพุทธมนต์ต้นพิธี            เมือง.....เศรษฐีใจบุญสุนทรทาน
เมือง.....สังคายนาครั้งสองต้องปรากฏ        เมือง.....นักพรตแก้ผ้าน่าสงสาร
เมือง.....กำเนิดเชนวีระคณาจารย์               เมือง.....ตำนานบ้านแหลกแตกสามัคคี

 
 เมืองปัตนะ ปาฎลีบุตร                              เมือง.....สูงสุดพุทธศาสนา

เมือง.....พระพุทธองค์ข้ามคงคา                เมือง.....สังคายนาครั้งที่สามปราบอลัชชีฅ
เมือง.....นครหลวงรัฐพิหาร                       เมือง.....ฐานจักรพรรดิอโศกศรี
เมือง.....โองการฯ ธรรมค้ำปฐพี                 เมือง.....บารมีเลิศล้ำธรรมยาตรา
เมือง.....อโศการามนามประเสริฐ               เมือง.....กำเนิดซิกส์ศาสนา
เมือง.....อ้อนวอนแม่ทุรคา                       เมือง.....ล้ำค่าพิพิธภัณฑ์อลังการ
เมือง.....สะพานคานธียาวที่สุด                  เมือง.....ธรรมทูต ๙ ทัพขยับฐาน
เมือง.....จารึกอโศกยกหลักการ                 เมือง.....ตำนานพุทธพยากรณ์ ฯ

 
 เมืองราชคฤห์

เมือง.....เลื่องลือศาสนา                          เมือง.....ภูผาคิชฌกูฎ
เมือง.....บุตรฆ่าพ่อ                       เมือง.....หมอเทวดา
เมือง.....มหาเศรษฐี                      เมือง.....เบญจคีรีนคร
เมือง.....สอนธรรมวันมาฆะ             เมือง.....พระบรมสารีริกธาตุ
เมือง.....มหาราชลือชา                  เมือง.....ม้าชื่นขม
เมือง.....ขนมขาชา                       เมือง.....สังคายนาครั้งแรก
เมือง.....แขกแบ่งชนชั้น                 เมือง.....เวฬุวันวัดป่า
เมือง.....อัครสาวก                        เมือง.....เปรตนรกขอส่วนบุญ

 
  มหานครโกสัมพี                                     เมืองราชินีอมตะ
เมือง.....กงกรรมกงเกวียน เวียนชำระ           เมือง.....คหบดีเศรษฐีใจงาม
เมือง.....พระเจ้าอุเทนจอมกษัตริย์              เมือง.....เทวะทัศวิปริตจิตหยาบหยาม
เมือง.....หนุมานทหารกล้าสีดา ราม            เมือง.....พลิ้วงามคลื่นนทียะมุนา
เมือง.....จุฬาตรีคูณแหล่งบุญใหญ่              เมือง.....จอมไตรประกาศศาสนา
เมือง.....ชุมนุมมหากุมพะเมลา                  เมือง.....คุปตะศิลาแกร่งลายแทงธรรม
เมือง.....อภิเษกอักบาร์มหาราช                 เมือง.....อันละห้าบาททุกอย่างช่างน่าขำ
เมือง.....ชำระเคราะห์เข็ญล้างเวรกรรม        เมือง.....ผู้นำศรียะวหะรานเนรูห์ 

 

 

 

 

 คำอธิษฐาน ณ เมืองโกสัมพี

๑. ขอให้มีเมตตาเหมือนสามาวดี               ๒. ขอให้เป็นเศรษฐีเหมือนโฆสกะ
๓. ขอให้ชนะเหมือนพระเจ้าอุเทน               ๔. ขอให้ร่มเย็นเหมือนสายน้ำยะมุนา
๕. ขอให้ไร้โรคาเหมือนพระพากุล              ๖.ขอให้มีบุญได้เทิดทูลศาสนา
๗. ขอให้มีปัญญารักษาพระไตรรัตน์            ๘. ขอให้มีศีลสัตย์ในพระพุทธองค์
๙. ขอให้จิตมั่นคงตรงต่อพระนิพพาน

 คำอธิษฐาน ณ ชีวกัมพวัน (โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรก ของหมอชีวกโกมารภัจจ์)

๑. ความเจ็บอย่ามาใกล้                  ๒. โรคใจอย่ามากราย
๓.โรคร้ายอย่ามากล้ำ                    ๔. โรคกรรมอย่ามาหา
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 คำอธิษฐาน ณ เวฬุวัน ปฐมสังฆาราม

๑. ขอให้เป็นเศรษฐีธรรมนำทางสร้างสมบุญ  ๒. ขอให้เป็นเศรษฐีทุนหนุนนำศาสนา
๓. ขอให้เป็นเศรษฐีทานหว่านไมตรีมีเมตตา ๔. ขอให้เป็นเศรษฐีศรัทธาเชื่อมั่นสัพพัญญู
๕. ขอให้เป็นเศรษฐีกินอยู่ดูพอเพียง           ๖. ขอให้เป็นเศรษฐีเสียงเลื่องลือยศปรากฏหรู
๗. ขอให้เป็นเศรษฐีปราชญ์ฉลาดกตัญญู      ๘. ขอให้เป็นเศรษฐีพุทธสุดรอบรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 คำอธิษฐาน ณ พระมูลคันธกุฎี  ยอดเขาคิชฌกูฎ

๑. ขอให้เจริญในธรรมคำสอนพระพุทธองค์   ๒. ขอให้การงานมั่นคงดั่งเขาคิชฌกูฎ
๓. ขอให้ศรัทธาบริสุทธิดุจคู่อัครสาวก         ๔. ขอให้ไม่ตกในอบายในวัฏสงสาร
๕. ขอให้ปัญญาแตกฉานในพระสัทธรรม      ๖. ขอให้ร่ำรวยร่มเย็นเป็นมหาเศรษฐี
๗. ขอให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน      ๘. ขอให้มีความเพียรถึงฝั่งพระนิพพาน
๙. ขอให้ญาติมิตรบริวารเป็นคนดีมีศีลธรรม

  คำอธิษฐาน ณ อโศการาม

๑. ขอให้จิตใจบริสุทธิ์ดุจอโศการาม            ๒. ขอให้ระบือนามดั่งอโศกมหาราช
๓. ขอให้ไร้โรคาพาธดั่งอโรคยา                 ๔. ขอให้งามสง่าดั่งศิลาอโศก
๕. ขอให้ข้ามวิปโยควัฏสงสาร                   ๖. ขอให้เป็นที่พึ่งของญาติมิตรบริวาร
๗. ขอให้เจริญศีลทานเมตตาภาวนา            ๘. ขอให้มีปัญญาศรัทธามั่นกตัญญู

 

 

 

 

 
 คำอธิษฐาน ณ กูฏาคาร วัดป่ามหาวัน

๑. ขอให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข  ด้วยเดชแห่งน้ำพระพุทธมนต์
๒. ขอให้ลาภผลไพบูลย์ ด้วยคุณแห่งศีลธรรม
๓. ขอให้วัชชีธรรม ค้ำชูวงศ์ตระกูล
๔. ขอให้ภัยสิ้นสูญ ด้วยคุณพระไตรรัตน์
๕. ขอให้การงานมั่นคง ดั่งเสาอโศก
๖. ขอให้ดับทุกข์สิ้นโศก ข้ามวัฏสงสาร
๗. ขอให้มีปัญญาญาณ รู้แจ้งในธรรม
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 
 M 7 สูตรเด็ดการเดินทาง

Map             แนบไว้ใช้สอดส่อง
Monk            นำทางสร้างวิถี
Mouth          เฝ้าถามไถ่ใช้วาที
Money          มีไว้ใช้เบิกทาง
Mine             ใจเข้มเต็มหลักสูตร
Mood           สุดสดใสอยู่ไม่สร่าง
Method         บทเรียนเพียรจัดวาง
7 ก้าวย่างทั้ง 7
เต็มร้อยเอย ฯ

 
 คำอธิษฐาน ณ มกุฎพันธนเจดีย์
๑. ขอให้ได้รับพระพุทธธาตุ คือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
๒. ขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหลาย คือโลภ โกรธ หลง ทุกข์ โศก โรค ภัย จงมอดไหม้ไป ด้วยไฟทิพย์ คือเตโชธาตุที่นี่
๓. ขอให้ได้รับการคุ้มครองดูแล จากเหล่าเทพารักษ์ ผู้พิทักษ์พุทธภูมิ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
 
 คำอธิษฐาน ณ สาลวโนทยาน  สถานที่ปรินิพพาน  กุสินารา

๑. ขอให้มีศรัทธามั่นเหมือนมัลลิกาเทวี      ๒. ขอให้มีวาจาดีเหมือนโทณพราหมณ์
๓. ขอให้มีเกียรติงามเหมือนพันธุละ          ๔. ขอให้บรรลุธรรมะเหมือนทัพพมัลลบุตร
๕. ขอให้ถึงวิมุติเหมือนสุภัททะ                ๖. ขอให้ซึ้งสาระปัจฉิมโอวาท
๗. ขอให้ได้กราบแทบบาทพระศาสดา       ๘. ขอให้มีสติปัญญารักษาธรรมมรดก
๙. ขอให้อุปถัมภกยกย่องพระพุทธศาสนา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 
 คำอธิษฐาน ณ สถานที่ประสูติ ลุมพินี

ประการที่ ๑. ขอให้ธุรกิจก้าวหน้า
ประการที่ ๒. ขอให้ค้าขายร่ำรวย
ประการที่ ๓. ขอให้รูปสวยโสภา
ประการที่ ๔. ขอให้ปัญญาเลิศล้ำ
ประการที่ ๕. ขอให้ได้ค้ำชูวงศ์ตระกูล
ประการที่ ๖. ขอให้ได้เทิดทูลพระพุทธศาสนา
ประการที่ ๗. ขอให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรม

 

 
 คำอธิษฐาน ณ มูลคันธกุฎี  วัดพระเชตะวันมหาวิหาร

๑. ขอให้มีรูปร่างผิวพรรณวรรณะดี                        ๒. ขอให้เป็นเศรษฐีมหาศาล
๓. ขอให้มีหลักฐานการงานมั่นคง                        ๔. ขอให้ดำรงในศีลทานภาวนา
๕. ขอให้มีปัญญาเยี่ยมยอด                                ๖. ขอให้ปลอดภัยไร้ทุกข์โศก
๗. ขอให้โชคดีมีเกียรติยศ                                  ๘. ขอให้ลดละเลิกจองเวรกรรม

 
  คำอธิษฐาน ณ สารนาถ

๑. ขอให้ธุรกิจของข้าพเจ้า.....เดิน               ๒. ขอให้การเงินของข้าพเจ้า.....ดี
๓. ขอให้ไมตรีของข้าพเจ้า.....เบิกบาน         ๔. ขอให้การงานของข้าพเจ้า.....ก้าวหน้า
๕. ขอให้การค้าขายของข้าพเจ้า.....รุ่งเรือง    ๖. ขอให้ชื่อเสียงของข้าพเจ้า.....งามปรากฏ
๗. ขอให้เกียรติยศของข้าพเจ้า.....ไพบูลย์     ๘.ขอให้เกียรติคุณของข้าพเจ้า.....แผ่ไพศาล
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 
 สุดซาบซึ้งตำนานการไหลมาของพระแม่คงคา


มิน่าเล่า...ชาวอินเดียพันกว่าล้าน  จึงเชื่อมั่นว่าพระแม่คงคา

คือบันไดไปสู่สวรรค์ ล้างบาปอาบดื่ม

บูชากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

บางคณะมาจากแดนไกล

ลำบากพากเพียรมา

ขอให้ได้สัมผัสครั้งหนึ่งก็ซึ้งใจ

แม้ชีวาวายก็ไม่หวั่น  นั่นคือศรัทธา

เพียงครั้งหนึ่งในชีวิต

สมคิดสมมาตรปรารถนา

ได้ลงอาบ – ดื่มในคงคา

แม้วายชีวาข้าฯก็ยอม ฯ.

 
 เมืองนาลันทา
เมือง.....พระราชาอุปถัมภก                           เมือง.....ยอยกการศึกษา
เมือง.....คลังสติ-ปัญญา                               เมือง.....มหาวิทยาลัย
เมือง.....มาตุภูมิอัครสาวก                             เมือง.....วิปโยคเมื่อล่มสลาย
เมือง.....พระสงฆ์หลบลี้หนีตาย                     เมือง.....เป้าหมายทำลายล้างคลังพระธรรม
เมือง.....พระถังฯ พากเพียรเรียนพระไตรปิฎก  เมือง.....ยาจกโห่ร้องก้องระส่ำ
เมือง.....หลวงพ่อพุทธองค์ดำ                       เมือง.....คลาคล่ำผู้คนจน-มี
เมือง.....พระสารีบุตรฉุดแม่จากมิจฉาฯ           เมือง.....รถม้าเอื้ออาทรตามวิถี
เมือง.....นิพพานพระธรรมเสนาบดี                 เมือง.....เจดีย์ธาตุขันธ์ลูกกตัญญู ฯ
 
 เมืองสาวัตถี  มหานครแห่งคนดี

เมือง.....เศรษฐีลือนาม                            เมือง.....หญิงงามลือชื่อ
เมือง.....เลื่องลือโพธิ์อานนท์                    เมือง.....เดียรถีเสียท่า
เมือง.....๒๕ จำกาลฝน                           เมือง.....ปราบโหราจารย์พาลชน
เมือง.....แสดงมงคล ๓๘ ประการ               เมือง.....กฐินถูกยอยก
เมือง.....แสดงยมกปาฏิหาริย์                     เมือง.....จอมโจรองคุลีมาร
เมือง.....ตำนานพระสีวลี                          เมือง.....ธรณีสูบคนบาป
เมือง.....กำราบคนหมองศรี                      เมือง.....มากหมู่พระกุฎี
เมือง.....สร้างบารมี ศีล ทาน ภาวนา ฯ

 

 

 

 

 
 กุสินารามหานคร
เมือง.....ตรัสสอนสังเวชนีฯ ๔ สถาน                    เมือง.....เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมือง.....ประทานปัจฉิมวาจา                               เมือง.....สุทัศนะมหาจักรพรรด
เมือง.....จอมปราชญ์โทณพราหมณ์งามภาษา       เมือง.....สตรีใจเพชรมัลลิกา
เมือง.....เสนาบดีศรีนาคร                                    เมือง.....ทรงโปรดปัจฉิมสาวก
เมือง.....มรดกพินัยกรรมคำสั่งสอน                      เมือง.....สิ้นสุดพุทธกิจพระบิดร
เมือง.....อนุสรณ์มกุฏพันธนเจดีย์                         เมือง.....เถระทัพพมัลลบุตร
เมือง.....เทพมนุษย์พร้อมภักดิ์ด้วยศักดิ์ศรี             เมือง.....ซาบซึ้งน้ำพระทัยพระภูมี
เมือง.....ปฐพีร่ำไห้อาลัยศาสดา ฯ
 
 อโห พุทโธ พระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
สุดยอดศาสดาผู้มีปัญญาเลิศ           
สุดยอดลูกผู้ประเสริฐกตัญญูต่อพ่อแม่
สุดยอดพี้-น้อง ปกป้องดูแล
สุดยอดเพื่อนแท้มิแปรผันคำสัญญา
สุดยอดผู้นำความเป็นอยู่
สุดยอดครูผู้เพียรฝึกให้ศึกษา
สุดยอดพระธรรมราชา
สุดยอดกตเวทิตาต่อแผ่นดิน
 
 ราชอาณาจักรเนปาล

เมือง.....พุทธอุทยานลุมพินี                      เมือง.....มายาเทวีวิหาร
เมือง.....พระมหาบุรุษประสูติกาล               เมือง.....ปาฏิหาริย์ ๗ ก้าวบาทเดินจร
เมือง.....เปล่งอาสภิวาจา                         เมือง.....เสาศิลาอโศกอนุสรณ์
เมือง.....เสด็จนิวัติพระนคร                       เมือง.....เวสสันดรบำเพ็ญบารมีทาน
เมือง.....เย็นกาย-ใจใต้ร่มโพธิ์ศรี                เมือง.....โบกขรณีสุขเกษมศานต์
เมือง.....มรดกโลกจักรวาล                       เมือง.....ภาพโบราณล้ำค่าบุรินทร์
เมือง.....ราชกุมารีบารมีล้ำ                       เมือง.....หัตถกรรมงามศาสตร์-ศิลป์
เมือง.....
EVEREST สุดยอดศิขรินทร์           เมือง.....น้อมจินต์กราบที่ประสูตรพระพุทธองค์

 
 ทำไมเราต้องไปถึงเนปาล
เพราะเป็นสถานที่อุบัติของพระศาสดาเอกของโลก
.....เราได้กราบของพระบรมศาสดาจารย์ ปัญญาล้ำค้ำโลกทำให้พ้นโศรกตรม
.....เราได้กราบที่เกิดของลูกผู้ประเสริฐ  เกิดมาไม่เคยทำให้แม่เสียใจ และเสียน้ำตา
.....เราได้กราบที่เกิดแห่งบิดา  ผู้ให้อริยทรัพย์แก่ลูกได้
.....เราได้กราบที่เกิดของพี่ผู้มีน้ำใจพาน้องทั้งหลายข้ามวัฎสงสาร
.....เราได้กราบที่เกิดของสามีที่นำศรีภรรยาถึงฝั่งพระนิพพาน
กราบให้สมกับความลำบากตรากตรำ  ข้ามน้ำ ข้ามทะเล มาแสนไกล
กราบให้เต็มอิ่มทุกห้วงดวงหทัย นำบุญใหญ่ไปฝากพ่อแม่  ลูกหลาน  และว่านวงศ์
 
 

 

 เดือนพฤศจิกายนต์อาตมาได้ขึ้นไปปฏิบัติธรรม
ที่มหาวิหารพุทธคยาครั้งที่ 6 และ 7
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพระวิหาร
ได้นำพระบรมรูปที่ประดิษฐานไว้
ย้ายไปอยู่ในที่สูงรองจากพระพุทธเมตตา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โยมสุขสรรค์ เหมือนประสิทธิเวทย์
และพวกเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป 2 องค์
มอบให้สำนักวัด "อุรุเวลา"

 


 

 
 เจ้าสำนักเป็นภิกษุณีจากประเทศเนปาล
 
 
 
 
 
 

 ชมวังมหันต์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ทีแรกนึกว่ากิ่งที่หักลงมาเป็นกิ่งเล็กๆ
แต่มองดูข้างในกลับไม่เล็ก
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 เทียนเต็ก ซินแส

"มีคนเขาว่ามาอินเดีย  เพื่อไหว้พระรับพร  
แต่ไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชค"
วันนี้มีเรื่องเบาๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสนุกสนาน
ให้กับผู้ที่คิดว่าจะเดินทางจาริกไปยังดินแดนพุทธิภูมิ  
ตามรอยพระศาสดา  
  สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
จากการสอบถามผู้ที่ได้เดินทางร่วมมากับคณะ
ประมาณหลายสิบคนว่า
เพราะใดจึงได้เดินทางมากับทัวร์คณะนี้
 ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะทัวร์คณะนี้มีราคาแพงที่สุด
      ได้สอบถามต่อไปอีกว่า
เมื่อรู้ว่ามันแพงแล้วทำไมยังเลือกมากับทัวร์คณะนี้
    ได้รับคำตอบว่าที่เลือกมากับทัวร์คณะนี้ก็เพราะว่ามันแพงนะซิ
  ก็เลยทราบว่าโยมคณะนี้เลือกเดินทางมากับ
ทัวร์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับแรก
 ส่วนการบริการจะดีหรือไม่ดีไว้เป็นอันดับหลัง
(คิดว่าของแพงต้องดี)

 
โครงการบำเพ็ญบุญต่างๆ

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ไปสวนโมกขพลาราม
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่๑๙
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๘
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๗
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๖ บนพระมหาวิหารพุทธคยาชั้นสอง
ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก) article
ขอเชิญร่วม ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 14
ขอเชิญร่วม ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"
ชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย
ขอเชิญร่วม ปฎิบัติธรรมพุทธคยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๒ บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
เทียนเต็ก ซินแส ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์
เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรมเมียนม่าครั้งที่ 3
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศศรีลังกา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๖๑
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 ปี2558
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ ครั้งที่ 3.
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557 ภูฏาน 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557
เทียนเต็ก ซินแสไปปฏิบัติธรรม พม่า
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
ปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเป็นพุทธบูชา ครั้งที่.5 วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
เทียนเต็ก ซินแส และคณะอัญเชิญน้ำมนต์ ผลธูป และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน article
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณะสี 4ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนาdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง