ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๖

เทียนเต็ก ซินแส
ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ 16

 

 11 -  22 พ.ย. 60

นำโดย พระอาจารย์มหานพดล  สิริวฑฺฒโณ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะเมาะ
ต.ทุ่งโป่ง   อ.ดอยเต่า   
จ.เชียงใหม่

 

 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑
พ.ค. 2551
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๒
โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๒
๑ - ๘ ธ.ค. ๕๒
 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมวิหารท่านธรรมมะปาละ
3 ธ.ค. 52
 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ท่องคงคาพาราณสี
4 ธ.ค. 52

 

 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมลุมพินีวัน
5 ธ.ค. 52
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๓
๒๐ - ๒๗ พ.ย. 53
 
  ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๕
๒๙ ม.ค. - ๖ ก.พ. ๕๕
 
  ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ ๖
๒๐ - ๒๗ มี.ค. ๕๕
 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ ๗
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
๒๕ พ.ย. - ๔ ธ.ค. 55

 

 

 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๘
30 พ.ย. - ๘ ธ.ค. 56
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาและร่วมสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติครั้งที่ ๘
30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 56
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาและร่วมสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติครั้งที่ ๙
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑๐
28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 57
 
 ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๑
26 ก.พ. - 6 มี.ค. 59

 

ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑๒
๒๘ พ.ย. - ๓ ธ.ค. 59
 
 ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๓
ถ้ำอชันต้า ถ้ำอโรล่า
 
 ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๔
8-19 มีนาคม 60
 
 
 
 

 

 

 

 ไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียมา ๑๕ ครั้งแล้ว
ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ ๑๖
ปรากฏว่ารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้ง

ไม่ต้องดูดวงก็รู้ได้
ใครได้ไปถือว่ามีวาสนาครับท่าน

 
 จะไป  แต่ยังไม่ได้ไป
จึงต้องดูรูปเก่าไปพลางๆก่อน
 
 พระพุทธรูปองค์นี้ อยู่ใกล้ๆวัดไทยกุสินารา
อาตมาไปอินเดีย 14 ครั้ง
แต่ได้ไปกราบแค่ 1ครั้ง เท่านั้น
 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา" 
(นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า)
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" (เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่)

 

ใครที่จะไปอินเดีย ติดต่อโดยตรงที่ 

 พระอาจารย์นพดล สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาส 

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
http://www.wattamor.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538875

 

 
 สู่แดนพุทธภูมิ

* คณะแสวงบุญ-ประพฤติธรรม *

     นำโดย พระอาจารย์มหานพดล  สิริวฑฺฒโณ

                  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะเมาะ 
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

                         *************

           นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง
( ประสูติ  ตรัสรู้  ปฐมเทศนา    ปรินิพพาน  ) 
ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา  ในแดนพุทธภูมิ 
ณ  ประเทศอินเดีย และ เนปาล                                      
( เวลาประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที )

ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รวม  ๑๒ วัน

(อาหาร ๓ มี้อ มังสวิรัติ)

 “ ดูก่อนอานนท์......! ภิกษุ ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา 

จะมาด้วยความเชื่อว่า  พระตถาคต

ประสูติในที่นี้ก็ดี  พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดี  

พระตถาคตยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในที่นี้ก็ดี  

พระตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วด้วย

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ก็ดี  ก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไป

ยังเจดีย์เหล่านั้น   มีความ

เลื่อมใสศรัทธา  เมื่อทำกาละลง(คือ ตาย) 

ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 

จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์  และภพภูมิที่สูงยิ่งๆขึ้นไป

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

สุวรรณภูมิ โกลกาต้า - พุทธคยา

 เวลา ๐๒.๐๐ น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

อาคารผู้โดยสารขาออกต่าง

ประเทศชั้นที่ ๔  ช่อง  -  ของสายการบิน Spicejet  เที่ยวบิน  SG 84

 เวลา  ๐๕.๑๐ น. ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ ถึงโกลกาต้า 

ประมาณ  ๐๖.๒๕ น.

                  และเดินทางต่อไปถึงพุทธคยา ประมาณ ๑๙.๐๐ น.

เข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

พุทธคยา

 เวลา ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

               เวลา ๐๘,๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

  เวลา ๐๙.๐๐ น. นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์  พระมหาเจดีย์ที่ตรัสรู้ 

อนิมิสเจดีย์  รัตนจงกรม  ตอนบ่ายชมทัศนียภาพลุ่มน้ำเนรัญชรา 

จุดที่พระสิทธัตถะทรงลอยถาดทองคำ

เสี่ยงพระบารมี  คฤหาสน์เก่าของนางสุชาดา

ตอนบ่ายเดินทางไปเทือกเขาดงคสิริ  สถานที่

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลา ๖ ปี

วันจันทร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ พุทธคยา - นาลันทา

               เวลา ๐๖,๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

               เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์

ขึ้นไปสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติธรรม

เป็นพุทธบูชา ณ ถ้ำสุกรขาตา  ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ 

พระคันธกุฏีบนยอดเขาคิชกูฏ 

ชมโรงพยาบาลของหมอชีวกโกมารภัท  ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร 

ถ้ำมหาสมบัติ

 ตอนบ่าย ชมตโปทารามบ่อน้ำร้อนที่ชาวฮินดูถือว่าศักดิ์สิทธิ์ 

ไหลจากเชิงเขาเวภารบรรพต  ที่กระทำปฐมสังคยนา 

ชมวัดเวฬุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายสวนไม้ไผ่  ซึ่งเป็นวัดแห่งแรก

ในพระพุทธศาสนา  และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในวันมาฆบูชา 

กราบนมัสการ

หลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์  ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา ( เก่า )

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก

ในพระพุทธศาสนา  ตอนเย็นเดินทางกลับพุทธคยา

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นาลันทา - ไวสาลี - กุสินารา

             เวลา ๐๖,๐๐ น.รับประทานอาหารเช้า

             เวลา ๐๗.๐๐ น. เดินทางไปปาวาลเจดีย์

สถานที่ปลงอายุสังขาร ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ก่อนปรินิพพาน 

วัดป่ามหาวัน  ชมเสาหินของพระเจ้าอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด 

เดินทางต่อไปเมืองกุสินารา ระหว่างทางแวะเกสรียา

ชมซากพระเจดีย์เกสรียา พักที่กุสินารา วัดไทยกุสาวดี

วันพุธที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ กุสินารา

 เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  จากนั้น

เข้าชมและนมัสการสถานที่ดับ

ขันธปรินิพพาน  ณ สาลวโณทยานแห่งมัลละกษัตริย์ 

ถวายสักการะสถานที่ถวายพระเพลิง

พระพุทธสรีระ  ณ  มกุฏพันธนเจดีย์  พักวัดไทยกุสาวดี

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ กุสินารา - ลุมพินี - สาวัตถี

เวลา ๐๓.๐๐ น. ออกเดินทางไปลุมพินีสถานที่ประสูติ 

ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

ประเทศเนปาล เดินทางไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา 

จากนั้นเดินทางไปยังสาวััตถี พักวัดเกาหลี

วันศุกร์ที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  สาวัตถี

   เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

 เวลา ๐๘.๐๐ น. นำท่านไปชมวัดพระเชตวันมหาวิหาร           

นมัสการพระคันธกุฎีของ

พระพุทธเจ้า   ชมคฤหาสน์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

บ้านบิดาขององคุลีมาร  ที่แสดงยมกปาฏิหาริย์

ที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญจมารณวิกา 

วันเสาร์ที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   สาวัตถี - พาราณสี

เวลา ๐๓.๐๐ น.  ออกเดินทางไป พาราณสี

รับประทานอาหารระหว่างทาง ตอนบ่ายถึง

เมืองพาราณสี และสารนาถ 

นำท่านสวดมนต์นั่งสมาธิบริเวณธรรมเมกสถูป   สถานที่

พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา  พักวัดไทยสารนาถ

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ พาราณสี- พุทธคยา

 เวลา ๐๔.๐๐ น. พาท่านล่องแม่น้ำคงคา

ชมประเพณีการอาบน้ำ เผาศพ ชมพระอาทิตย์ขึ้น

เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปพุทธคยา

วันจันทร์ที่   ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ พุทธคยา

             เวลา ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

และปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วันอังคารที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ๒๕๕๙  พุทธคยา - โกลกาต้า

 เวลา ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 

จากนั้นเดินทางต่อไปยังโกลกาต้า

วันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ โกลกาต้า - สุวรรณภูมิ

เวลา ๐๐.๕๐  น. ออกเดินทางจากโกลกาต้า เที่ยวบิน SG 83 

ถึงสุวรรณภูมิ ประมาณ ๐๔.๑๐ น

หมายเหตุ  อาจมีรายการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

เงื่อนไขการเดินทาง

 
 เงื่อนไขการเดินทาง
ค่าใช้จ่าย
 - พระภิกษุ   สามเณร             รูปละ    ๑๖,๐๐๐  บาท
 - แม่ชี                                    ท่านละ  ๒๐,๐๐๐ บาท
 - ฆราวาส                              คนละ  ๒๘,๐๐๐ บาท
             
หมายเหตุ ราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างหากค่าตั๋วเครื่องบินปรับราคาสูงขึ้น
( ค่าใช้จ่ายรวมค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ  ค่าเช่ารถ  วีซ่า  ภาษีสนามบิน  
อาหาร  ที่พัก  เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ   )
 - จ่ายเงินค่ามัดจำค่าตั๋วและการเดินทาง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
และจ่ายที่เหลือก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญชีออมทรัพย์  
ธนาคารกสิกรไทย    สาขา  อ.ลี้   จ.ลำพูน ในนามวัดพระพุทธบาทตะเมาะ  
หมายเลขบัญชี  347 –2 – 18279 -9  แล้วช่วยส่งสำเนาการการโอนเงินไปที่
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ  ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๖๐
สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการเดินทาง
 - เงินสามารถนำเงินไทยไปแลกเป็นเงินรูปีได้
 - กระเป๋าเดินทางจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
 - อาหารที่ท่านชอบ   , ไฟฉาย
 - ยารักษาโรคประจำตัว  , ร่มพับเก็บได้ , ผ้ารองนั่ง,เครื่องกันหนาว
ติดต่อผู้ประสานงาน
 คุณฉวีวรรณ( ป้าแดง )  สินประเสริฐ  ๑๑๘/๘ หมู่ ๑   ต.ปากเกร็ด  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  ๑๑๑๒๐ โทรฯ  ๐๒ – ๕๘๔๒๗๑๘ , ๐๘๑- ๗๙๔๔๙๙๑
หลักฐานประกอบการขอวีซ่า   ส่งไปที่วัดพระพุทธบาทตะเมาะ  
ต.โปงทุ่ง  อ.ดอยเต่า  จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๖๐
                     ๑.  หนังสือเดินทางตัวจริง(Passport) ๑ ฉบับ
๒. รูปถ่าย ๒*๒นิ้ว จำนวน ๔ รูป ภาพสีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ชุด พร้อมลายเซนต์สำเนาถูกต้อง
๔.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๒ ชุด พร้อมลายเซนต์สำเนาถูกต้อง
๕. สำเนาใบสุทธิสำหรับพระภิกษุ สามเณร
พร้อมลายเซนต์สำเนาถูกต้อง
๖. สำเนาหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ๒ ชุด พร้อมลายเซนต์สำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ การทำวีซ่า ผู้เดินทางทุกคนต้องไปทำวีซ่าด้วยตนเอง ณ สถานทูตอินเดีย
ประจำประเทศไทย ที่กรุงเทพ หรือ เชียงใหม่
เว็ปไซ้ร์ วัดพระพุทธบาทตะเมาะ www.wattamor.com

สิ่งที่ผู้เดินทางต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
กรอกเอสารวีซ่าอินเดีย(สำคัญมาก)
ชื่อ…………………………………..นามสกุล…………ชื่อสามีหรือภรรยา…………………………..การศึกษา……………………………หมายเลขโทรศัพท์……………………………..ตำหนิ…………สถานที่ประกอบอาชีพ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
เคยไปอินเดียหรือไม่ ………………ถ้าเคยไป หมายเลขวีซ่า
วันที่ออกวีซ่า…………………………….
ประเทศที่เคยไปมาในระยะเวลา ๑๐ ปี………………….
…………………………………………………………………….....
 
 คิดถึงอินเดียแต่อยู่ในช่วงเข้าพรรษาไปไหนไม่ได้
เลยฉันอาหารอินเดียที่สุขุมวิทไปก่อน
 
 บนยอดเขาคิชเฌอกูฎ
 

พุทธคยามหาสังฆาราม
เมือง.....บำเพ็ญทุกรกิริยา             เมือง.....ตำรามธุปายาส
เมือง.....ลอยถาดอธิษฐาน             เมือง.....ศาสดาจารย์ตรัสรู้
เมือง.....บรมครูชนะมาร                เมือง.....อธิษฐานแล้วสำเร็จ
เมือง.....๗สถานอันศักดิ์สิทธิ์          เมือง.....สถิตพระพุทธเมตตา
เมือง.....ภาวนาใต้โพธิ์ศรี              เมือง.....มหาเจดีย์สูงเสียดฟ้า
เมือง.....ลอยชฏาสามฤาษี             เมือง.....พรหมโยนีน่าศึกษา
เมือง.....เนรัญชรานทีทราย            เมือง.....น้อมใจ-กายแนบพระธรรม
เมือง.....เวรกรรมย้ำชาดก             เมือง.....สวรรค์บนบก-นรกบนดิน

 

พระพุทธมหากรุณา
เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพุทธคยา
ใครมาที่พุทธคยาแล้วยังไม่ได้เห็นพระพุทธรูปองค์นี้
ถือว่ายังมาไม่ถึงพุทธคยา
 พระมหาเจดีย์พุทธคยา 
สูง 170 ฟุต  วัดรอบฐาน 85 เมตร
เป็นเจดีย์ 2 ชั้น มีเจดีย์รอบฐาน 4 องค์ สูง 45 ฟุต
ชั้นบนประดิษฐาน  พระปางประทานพร หรือพระพุทธมหากรุณา
ชั้นล่างประดิษฐานพระปางมารวิชัย  หรือพระพุทธเมตตา
อายุ 1,400 ปีเศษ
  บริเวณกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา อันเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้น เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช4 
และสร้างต่อเติมเรื่อยมาโดยกษัตริย์ชาวพุทธในอินเดีย พระองค์ต่อ ๆ มา จนกระทั่ง เมื่อกองทัพมุสลิมบุกเข้ามาโจมตีอินเดีย พุทธคยาจึงถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีผู้คอยเฝ้าดูแล 
............สำหรับความเป็นไปขององค์พระมหาโพธิเจดีย์นั้น พระเจ้าหุวิชกะ (: Huvishka) มีพระราชศรัทธาสร้างมหาเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ในปี พ.ศ. 694 เพื่อเป็นสถานที่สักการะสำหรับพุทธบริษัท โดยได้สร้างเป็นพระเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงรีสวยงามติดกับพระแท่นวัชรอาสน์ทางทิศตะวันออก มี 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นสถานที่กราบนมัสการและชั้นบนเป็นห้องเจริญภาวนา ลักษณะของพระมหาโพธิเจดีย์มีเอกลักษณ์เฉพาะและตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของมหาโพธิมณฑลมากว่าสองพันปี ในบางช่วงพระราชาแห่งแคว้นต่าง ๆ ได้เข้ามาทำนุบำรุงอยู่เสมอ และได้รับการบูชารักษาจากชาวพุทธมาตลอด แต่มาขาดตอนไปเมื่อช่วงพันกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแผ่นดินอินเดียแถบนี้ถูกคุกคามจากสงครามและการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนา พุทธคยาจึงถูกปล่อยทิ้งร้างและถูกชาวฮินดูเข้าครอบครอง รวมทั้ง แปลงมหาโพธิเจดีย์เป็นเทวสถาน
 ความภาคภูมิใจในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย

๑. ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ที่ยังพร้อมด้วยหลักธรรม หลักวินัย หลักปฏิบัติ ยังธำรงคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของความเป็นพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันกาลได้

 

 
พุทธทาสภิกขุ
“ชาวพุทธต้องมีความกตัญญูกตเวที 
การตอบแทนนี่จะไม่ใช่เพียงตอบแทนอินเดีย
 
แต่มันจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วย
พระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดีย ศาสนาของพระองค์เกิดในอินเดีย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาของอินเดีย”
(จาก...พระคุณของอินเดียที่มีต่อไทย)

 

 

  ๒.เพราะเรามีบุญเคยสร้างกุศล บำเพ็ญบารมีกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตชาติอันเป็นบุพเพกตปุญญตา มาในชาตินี้บุญกุศลจึงส่งหนุนนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ณ เมืองไทย พร้อมมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา และมีโอกาสได้เดินทางไปถึงต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา คือที่อินเดีย เท่ากับว่าได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของตนเอง หากว่าชาตินี้ไปเกิดแผ่นดินที่อื่นๆ หรือแม้แต่ที่ประเทศอินเดียที่อดีตพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันก็แทบจะไม่มีพระพุทธศาสนาให้รู้จักให้ศรัธาได้เลย 
 
  ๓.ไทยเรามีความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็เพราะภายใต้พระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองที่บ้านพุทธเมืองไทยมาตราบจนปัจจุบันนี้
 
 ๔.  ขอให้ชาวพุทธไทย จงภูมิใจว่า โลกปัจจุบันท่ามกลางการก่อการร้ายและภัยสงคราม ความโหดร้ายภัยพิบัติจากธรรมชาติ โลกของเรากลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่และไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นดุจแสงทองแห่งความหวังของมวลมนุษย์และตลอดถึงชาวโลกทั้งหมดได้ประจักษ์ว่า พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาเป็นหลักนำสันติภาพมาแก่มนุษย์โลกได้อย่างแท้จริง โลกตะวันตกกำลังหันมาให้ความสนใจ ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนาที่พวกเรารักษาไว้ให้จนถึงปัจจุบัน
และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขะบูชาเป็นวันสำคัญของโลก (The World's importance Day) เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงองค์ศาสดาของชาวพุทธ และจักเป็นโอกาสแห่งการน้อมนำพระธรรมคำสอนมาร่วมใจกันปฏิบัติกันทั่วโลก เพื่อความสงบร่มเย็น ดับความทุกข์เข็ญและความเดือดร้อนของชาวโลกสืบไป


บทความโดย: ดร.พระมหาคมสรณ์  คุตฺตธมฺโม (ท่านคมสรัญญ์)
 
 บนระเบียงพระวิหารชั้นสอง พุทธคยา
 
 ทางขึ้นพระวิหารชั้นสอง

 

 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
"ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี  ที่เราได้แสดงไว้  และบัญญัติไว้ดีแล้ว  
นั่นแหละ  จักเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต  
เมื่อเราล่วงไปแล้ว" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ประวัติศาสตร์พุทธคยา
     พุทธคยา คือสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  ห่างจากฝั่งออกไปประมาณ 200 เมตร  อยู่ด้านทิศตะวันตก  บริเวณเป็นที่เนินสูง  เพราะเป็นซากของมหาสังฆารามโบราณ  ที่นี่เคยเป็นที่พักของพระสงฆ์ถึง 2,000 รูป ล้วนใฝ่ใจในการศึกษา  ปฏิบัติงดงามตามธรรมวินัย  มหาชนเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก  พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เจริญรุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้ถึง พ.ศ. 700 หลังจากนั้นก็เริ่มอ่อนกำลังลง
 
 มหาปรินิพพานสูตร  อันเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า

ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถาน ๔ สถาน คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เหล่านี้แล้ว หากมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์” 
 
พระมหาเจดีย์พุทธคยา  สูง 170 ฟุต  วัดรอบฐาน 85 เมตร
เป็นเจดีย์ 2 ชั้น มีเจดีย์รอบฐาน 4 องค์ สูง 45 ฟุต
ชั้นบนประดิษฐาน  พระปางประทานพร
ชั้นล่างประดิษฐานพระปางมารวิชัย  หรือพระพุทธเมตตา
อายุ 1,400 ปีเศษ
 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (โพธิ์บัลลังก์) ปัจจะบันเป็นต้นที่ 4
ปลูกเมื่อ พ.ศ. 2423
ที่อธิษฐานปลูกโดย "คันนิ่งแฮม"
 
 ต้นที่ 1 เป็นสหชาติเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้า มีอายุได้ 352 ปี
สาเหตุหมดอายุเพราะพระชายาของพระเจ้าอโศก
ให้หญิงสาวใช่้มาทำลาย

 

ต้นที่ 2 เกิดจากแรงอธิษฐานของพระเจ้าอโศกมหาราช  
อายุได้ 891 ปี  ถูกกษัตริย์ศสางกา  สั่งทหารทำลายประมาณปี พ.ศ. 1,100 เศษ  
ต้นที่ 3 เกิดจากแรงอธิษฐานของกษัตริย์ปูรณะวรมา  มีอายุประมาณ 1,258 ปี
หมดอายุขัยเอง
นี่ก็เรื่องแปลก
 
“นักท่องยุโรป-อเมริกา รวมทั้งนักท่องรอบโลกหลายท่าน...ให้ข้อคิดเห็นว่า...
ที่ไปทุกแห่งแสนสะดวกสบาย ประเทศสนุกก็ว่าแสนสนุก...
เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็หมดกัน
 
แปลกเป็นพิเศษก็คือ...ท่องอินเดีย สะดวกก็ไม่สะดวก สบายก็ไม่สบาย
สนุกก็ไม่สนุก แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว กลับคิดถึงอินเดีย...แปลกจริงๆ
 
...อินเดียมีอะไรหรือ ?”
   ท่านพุทธโฆษาจารย์  ได้เล่าว่า ท่านเป็นศิษย์ของพระเรวตะแห่งพุทธคยามหาสังฆาราม  ได้เดินทางไปแปลคัมภีร์พระไตรปิฏกจากภาษาสิงหล กลับมาเป็นภาษามคตที่เกาะลังกา
   พุทธคยาเป็นเขตอิทธิพลของพวกฮินดู  คยาเกษตรใช้เป็นที่บูชาถวายบิณฑ์ 1 ใน 16 แห่ง  เป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ที่นี่จึงเรียก  "พุทธคยา"

 

  ปัจจุบัน  เป็นสถานที่อันยิ่งใหญ่มีนักแสวงบุญจากทั่วโลก มาไหว้พระ สวดมนต์  ตลอดทั้งปี
  หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว จึงได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ 7 สัปดาห์  แล้วเสด็จไปเมืองพาราณสี  เมื่อมีสาวกมากขึ้นพระพุทธองค์จึงได้ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา  ครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับมาเพื่อโปรดชฏิลสามพี่น้องพร้อมบริวารจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์  จากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญพุทธกิจยังแคว้นต่างๆจนเข้าสู่การปรินิพพาน
 พ.ศ.228-240  พระเจ้าอโศกได้เสด็จมาสักการะ ณ สถานที่ตรัสรู้  ได้สร้างพระสถูปขนาดย่อมๆ เพื่อบูชา  และปักเสาศิลาไว้เป็นเครื่องหมาย  สร้างพระแท่นวัชรอาสน์  รั้วทำด้วยหินล้อมรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์
   พ.ศ.674-694 พระเจ้าหุวิชกะ  ทรงสร้างเสริมให้เป็นศิลปต้นแบบ เป็นสถูปใหญ่  หลวงจีนถังซำจั๋งเรียกว่า  "มหาโพธิ์วิหาร"
  " มหาโพธิ์วิหาร" เป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมแหลม  ทรงกรวย ห่างจากต้นโพธิ์ 2 เมตร มีพระแท่นวัชรอาสน์ขั่นกลาง  ขนาดสูง 170 ฟุต วัดรอบฐานขนาด 85 ฟุตเศษ มี 2 ชั้น มีเจดีย์บริวาร 4 องค์ ทรงเดียวกันอยู่บนฐานชั้นที่สอง สูง 45 ฟุต ส่วนชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธเมตตา  " ปางมารวิชัย " สร้่างจากหินแกรนิตสีดำ  สมัยปาละอายุประมาณ 1,400 ปีเศษ  ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธปฏิมา " ปางประทานพร "  สร้างในสมัยเดียวกัน

 

  พ.ศ.945-950  หลวงจีนฟาเหียนเดินทางมาสักการะสถานที่ตรัสรู้และได้พรรณาถึงความงดงามของพระมหาเจดีย์พุทธคยา  เห็นพระสงฆ์เถรวาทและพุทธศาสนิกชนมาสักการะกันอย่างมิขาดสาย
  พ.ศ.1145 กษัตริย์รัฐเบงกอล  นามสสางกะ  ได้ประกาศอิสระจากมคธยกทัพมาทำลายพุทธสถาน อย่างย่อยยับ
   พ.ศ. 1145 กษัตริย์ปูรณวรมา  ตีทัพเบงกอลแตกแล้วทำการบูรณซ่อมแซม
  พ.ศ. 1491  อมรเทวพราหมณ์  ปุโรหิตของพระเจ้าวิกรมาทิตย์  แห่งเมืองมัลวาบอกไว้ในหนังสืออมรโฆษว่าออกแบบวิหารโพธิ์ใหม่ให้เป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
 พ.ศ.1578 พม่าส่งคณะช่าง  นำโดย ธรรมราชครู  เพื่อบูรณะแต่เกิดข้อพิพาทกันกับอินเดีย  พม่าเลยหยุดการซ่อมแซม

 

 
 บวชเณรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
แล้วไปบวชพระต่อที่โบสถ์วัดไทยพุทธคยา
 
  พ.ศ. 1622 พม่าส่งช่างชุดที่ 2 มาฟื้นฟูบูรณะใช้เวลา 7 ปี เสร็จเมื่อ  18 ตุลาคม พ.ศ. 1629 พุทธคยามีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
 
  พ.ศ. 1743  พระธัมมรักขิตรับทุนจากพระเจ้าอโศกมัลละแห่งแคว้นสิวะสิกะอินเดียมาปฏิสังขรณ์เพิ่ม เติมให้ดียิ่งขึ้น
 
  พ.ศ. 1760  อิสลามกองทัพเติร์กยึดครองมคธรัฐทำลายล้างพุทธสถานทั้งหมด  พร้อมกับยกพุทธคยานี้ให้อยู่ในการดูแลของฮินดูนิกายมหันต์  โดยอ้าง เมื่อพ.ศ. 1727  จักรพรรดิ์โมกุนนามมูฮัมหมัดซาห์  ได้มอบพุทธคยาทั้งหมดเป็นสมบัติของมหันต์ องค์ที่4 ชื่อว่า " ลาลคีรี " จากนั้นพุทธคยาก็ถูกทอดทิ้งหลายร้อยปี  ไม่มีการบูรณะ  มีชาวพุทธมาสักการะเพียงเล็กน้อย
 
   พ.ศ. 2133  พุทธคยาสังคาราม  ถูกมุสลิมคุกคามถูกพวกพราหมณ์รังแก  ในที่สุดหลุดจากมือชาวพุทธอย่างเด็ดขาดตกอยู่ในความคุ้มครองของนักบวชมหันต์  นิกายทัสนามิสันยาสีที่ชื่อ โคสายฆมันคีร์คีรี

 

  พ.ศ. 2135  อังกฤษยึดครองอินเดีย
 พ.ศ. 2354  พระเจ้าแผ่นดินพม่าเสด็จมาเห็น  จึงได้ส่งทูตมาเจรจาขอบูรณะ  ตามบันทึกของ  ดร.บุคานัน  แฮมินตัน  บอกว่าพุทธคยาอยู่ในสภาพย่อยยับไม่ได้รับการดูแล
 พ.ศ. 2417  พระเจ้ามินดงเจรจาผ่านรัฐบาลอินเดียซึ่งเป็นของอังกฤษแล้ว  อังกฤษส่งคนมาช่วย 2 นายเพื่อกำกับคือ  " อเล็กซานเดอร์  คันนิ่งแฮม กับ  ดร.ราเชนทร  ลาลมิตระ " 
 พ.ศ. 2419  พม่าเกิดสงครามกับอังกฤษงานบูรณะจึงต้องหยุด
  พ.ศ. 2423 เซอร์อเล็กซานเดอร์  ดร. ราเชนทร,  เซอร์อีแดน  แต่งตั้งให้นาย เจ ดี เบคก้า  ทำการปฏิสังขรณ์  เสร็จในปี พ.ศ. 2427 ( 4 ปี ) 

 

 

 
 
ช่องมีทั้งหมด 8 ช่อง ( 8ทิศ) เคยประดิษฐานพระพุทธรูปทุกช่อง
ปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้ว
 
ที่ตั้งตำแหน่งพระอรหันตฺ์ 8 ทิศ
ใครสวดได้ก็จะรู้ว่าทิศใด พระอรหันต์อยู่ตำแหน่งไหน

 

 

 
 
 
 สาเหตุที่มาคงคา
มา...บูชาพระบรมสารีริกธาตุ   มา...ดูการประกาศศาสนา
มา...ดูคนอาบสรงในคงคา               มา...ดูการน้อมวันทาดวงอาทิตย์
มา...ดูพิธีกรรมการเผาศพ            มา...ดูการเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์
มา...ดูการปลงสัจจะแห่งชีวิต               มา...เพ่งพินิจสองฟากฝั่งอย่างเห็นธรรม
 
 
 
 นิลกาย  สัตว์ป่าหิมพาน  
ตัวเหมือนม้า หน้าเหมือนกวาง หางเหมือนแพะ
 

 

 เมืองสาวัตถี  มหานครแห่งคนดี
เมือง.....เศรษฐีลือนาม                              เมือง.....หญิงงามลือชื่อ
เมือง.....เลื่องลือโพธิ์อานนท์                      เมือง.....เดียรถีเสียท่า
เมือง.....๒๕ จำกาลฝน                             เมือง.....ปราบโหราจารย์พาลชน
เมือง.....แสดงมงคล ๓๘ ประการ                เมือง.....กฐินถูกยอยก
เมือง.....แสดงยมกปาฏิหาริย์                     เมือง.....จอมโจรองคุลีมาร
เมือง.....ตำนานพระสีวลี                            เมือง.....ธรณีสูบคนบาป
เมือง.....กำราบคนหมองศรี                                    เมือง.....มากหมู่พระกุฎี
เมือง.....สร้างบารมี ศีล ทาน ภาวนา ฯ
  คำขวัญเมืองพาราณสี
เมืองเรืองนามความเก่าแก่
                                เมืองแม่น้ำคงคาธาราสินธุ์
เมืองเคี้ยวหมากปากแดงแข่งกันกิน                   เมืองผ้าซิ่นแพรไหม (ส่าหรี)
เมืองแม่ม่ายทูนหัวผัวตามปะ                            เมืองมรณะปละปล่อยที่ที่ลอย
เมืองหมุนล้อจักรหลักพระธรรม                          เมืองเลิศล้ำสรรพวิชามหาลัย
เมืองมหาเทพเสพองค์พระศิวะ                          เมืองมฤคทายวันไพรสณฑ์ใหญ่
เมืองมนต์ขลังติดตรึงจนฝังใจ
 
 คำอธิษฐานที่สารนาถ
๑.ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระโกณฑัญญะ
๒.ให้สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ อายุยืนเหมือนพระพากุละ
๓.ไปไกล้ไกลให้ปลอดภัยเหมือนพญากวางทอง
๔.ให้ศรัทธาตั้งมั่นเหมือนบิดาพระยสะ หรือ
๕.ให้ได้บริวารเป็นมิตร ปิดศัตรู ได้ความไม่วุ่นวายไม่ขัดข้อง ได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ
 
 ธัมเมกขสถูป คือสถานที่แสดงธรรมที่นำให้ถึงความหลุดพ้น เป็นสถูปโบราณทรงบาตรคว่ำก่อด้วยหินทราย สถูปสร้างอุทิศแด่ผู้เห็นธรรม ยอดทรงกรวย สูง 80 ฟุต โดยรอบ 120 ฟุต สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ณ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหามานะและอัสชิ เนื้อหาธรรม ว่าด้วยทางสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์และเข้าถึงนิพพานอันเป็นปลายทางแห่งพุทธศาสนา โดยรอบสถูปมี 8 ช่อง มีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานครบ ผู้แสวงบุญจะเดิน ประทักษิณาวัตร สวดมนตร์ ไหว้พระ เป็นที่ที่โกณฑัญญพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนา ยังเป็นที่ที่ส่งพระธรรมทูตชุดแรก จำนวน 60 รูป ไปประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรก

 

 

 
  พ.ศ. 2433 ท่านเซอร์  เอ็ดวิน  อาร์โนลด์  ฝรั่งอังกฤษชาวพุทธได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า  " The Light of Asia "
 
  พ.ศ. 2434  อนาคาริกธัมปาละ  ชาวศรีลังกามากราบพุทธคยาเกิดศรัทธาปรารถนาเรียกร้องสิทธิของความเป็นเจ้าของพุทธคยา  31 ตุลาคม พ.ศ. 2434  ได้ประชุมชาวพุทธสากลที่พุทธคยา มีพม่า ลังกา จีน ญี่ปุ่น แล้วญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะหาเงินมาซื้อพุทธคยาคืน  อังกฤษระแวงญี่ปุ่นเพราะเพิ่งรบชนะรัสเซียจึงไม่ยอมให้ครอบครอง  จึงเกิดขบวนการกอบกู้พุทธคยา  (แม็กมึล,  เอ็ดวินฯ,  วิลเลี่ยม, พ.อ. โอลคอตต์ ) ออกปราศัยที่ พม่า - อังกฤษ - สิงคโปร์ - ไทย - ลังกา - หาผู้สนับสนุน
 
  พ.ศ. 2436  อนาคาริกธัมมปาละ  กลับมาพุทธคยาพร้อมกับ  โอลคอตต์  และ MR. เอดช์ นักเทววิทยาได้เห็นพระ 4 รูป ถูกพวกมหันต์ทุบตีเกือบตาย  ซ้ำร้ายเขายังกีดกันมิให้พวกธรรมยาตราเข้าสักการะพุทธคยา
 
 พ.ศ. 2438  ชาวพุทธขอนำพระพุทธรูปอายุ 700 ปี  เข้าไปประดิษฐานแต่พวกมหันต์ก็ไม่เห็นด้วย  อ้างว่า  " พระพุทธเจ้าเป็นเพียงอวตารปางที่ 9 ของพระนารายณ์ "
 
 พ.ศ. 2445  มีความเคลื่อนไหวทั่วโลก  โดยเอดวิน  อาร์โนล,  ดร. ริดเดวิด,  ศ. แมคมึลเลอร์  ชาวพุทธเริ่มมีพลัง  พวกมหันต์เพิ่มความรังเกียจชาวพุทธมากยิ่งขึ้น

 

 

 
 
 
 
พระอานนท์เป็นพระภิกษุอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า  
ก่อนท่านรับตำแหน่งนี้   เคยมีพระภิกษุ
หลายรูปทำหน้าที่นี้มาก่อน  แต่ท่านเหล่านั้นรับหน้าที่ดังกล่าวไม่นาน  
ก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้าออกไป  
ผู้รับหน้าที่อุปัฏฐานพระพุทธเจ้าเป็นเวลานานที่สุด  
จนพระพุทธเจ้านิพพาน  จึงได้แก่พระอานนท์

โดยความสัมพันธ์ทางพระญาติ  
พระอานนท์มีศักดิ์เป็นพระอนุชาหรือน้องชายของพระพุทธ
เจ้า  เพราะบิดาของท่านเป็นน้องชายของบิดาของพระพุทธเจ้า  
นี่ว่าอย่างสามัญ

ตลอดเวลาที่รับหน้าที่อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า  
พระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปทุกหนทุก
แห่ง  คอยปรนนิบัติอุปัฏฐากพระพุทธเจ้ามิได้บกพร่อง  
ด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงไม่มีเวลาบำเพ็ญกิจส่วนตัว  
พรรคพวกรุ่นเดียวกันที่ออกบวชพร้อมกัน  (ยกเว้นพระเทวทัต)   
ต่างได้สำเร็จอรหันต์กันทั้งสิ้น   
ส่วนพระอานนท์ได้สำเร็จมรรคผลเพียงชั้นโสดาเท่านั้น

 

พ.ศ. 2467  ชาวพุทธพม่า, ลังกา, เนปาล, ร้องเรียนรัฐบาลพรรคคองเกรส์  ตั้งคณะกรรมมาธิการขึ้นพิจารณา  โดยมี ดร. ราเชนทร์  ประสาท  ( ประธานาธิบดีเป็นประธาน ) ตั้งกรรมการชาวพุทธ 5 คน ฮินดู 5 คน ดูแลพุทธคยา  โดยออกกฏหมายบังคับ
 
 ความเห็นของ  มหาตมคานธี  คือ  "วิหารพุทธคยานี้ควรเป็นสมบัติของชาวพุทธโดยชอบธรรม  การนำสัตว์ไปฆ่าทำพลีกรรมในวิหารมหาโพธิ์ไม่สมควร  เพราะล่วงละเมิดต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา  เป็นการประทุษร้ายต่อจิตใจของชาวพุทธทั่วไป "
 
 "มหาปรินิพพานวิหาร" ตั้งอยู่ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับสถูปปรินิพพาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน (คือพระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา) ศิลปะมถุรา มีอายุกว่า 1,500 ปี ในจารึกระบุผู้สร้างคือ หริพละสวามี โดยนายช่างชื่อ ทินะ ชาวเมืองมถุรา ในปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดหมายสำคัญที่ชาวพุทธจะมา สักการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอย่างผู้หมดกังวลใน โลกทั้งปวง
 
  ความเห็นของ  ระพินทรนาถฐากูร  คือ "ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้จะตกอยู่ในความดูแลของศาสนาอื่นไม่ได้  เพราะศาสนาอื่นไม่เกี่ยวข้องและไม่มีเยื่อใยอะไรต่อพระพุทธศาสนา"
 
  กุสินารามหานคร
เมือง.....ตรัสสอนสังเวชนีฯ ๔ สถาน                      เมือง.....เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมือง.....ประทานปัจฉิมวาจา                                  เมือง.....สุทัศนะมหาจักรพรรเมือง.....จอมปราชญ์โทณพราหมณ์งามภาษา            เมือง.....สตรีใจเพชรมัลลิกา
เมือง.....เสนาบดีศรีนาคร                                       เมือง.....ทรงโปรดปัจฉิมสาวก
เมือง.....มรดกพินัยกรรมคำสั่งสอน                          เมือง.....สิ้นสุดพุทธกิจพระบิดร
เมือง.....อนุสรณ์มกุฏพันธนเจดีย์                        เมือง.....เถระทัพพมัลลบุตร
เมือง.....เทพมนุษย์พร้อมภักดิ์ด้วยศักดิ์ศรี               เมือง.....ซาบซึ้งน้ำพระทัยพระภูมี
เมือง.....ปฐพีร่ำไห้อาลัยศาสดา ฯ

 

 
 พ.ศ. 2490  อินเดียเป็นเอกราชจากอังกฤษ มหาโพธิ์สมาคมรบเร้าสิทธิพุทธคยา
 
 พ.ศ. 2491  ดร. ศรีกฤษณะ  ซิงห์  นายกรัฐมนตรีพิหาร  ได้เสนอให้ร่างรัฐบัญญัติวิหารพุทธคยา
 
 พ.ศ. 2492  เดือนพฤษภาคม  จัดตั้งคณะกรรมการดูแล 9 คน  มีผู้ว่าจังหวัดคยาเป็นประธาน  และมีกรรมการ 8 คน  เป็นชาวพุทธ 4 คน ฮินดู 4 คน
 
 พ.ศ. 2496  นายกรัฐมนตรีพม่ามาเยือน  พวกมหันต์บอกว่าได้ยกพุทธคยาให้ชาวพุทธ
 
 พ.ศ. 2530  ภิกษุไซไซ  ชาวญี่ปุ่นนำชาวพุทธจากนาคปูร์  ในรัฐมหารชตเรียกร้องให้นำศพมหันต์ที่ฝังไว้  และปัญจปาณฑปพร้อมศิวลึงค์ที่กลางวิหารออกไปที่อื่น

 

 

 พ.ศ. 2499  บูรณะเล็กน้อยเพื่อฉลองพุทธคยาชยันตีพุทธศาสนาอายุ 2,500 ปี
 พ.ศ. 2512  พระสุเมธาธิบดี  ได้นำพุทธบริษัทชาวไทยประดับไฟแสงจันทร์
  พ.ศ. 2519  พุทธบริษัทชาวไทย  สร้างกำแพงแก้ว 80 ช่อง  ซุ้มประตูแบบอโศก 2 ซุ้ม  เสร็จในปี 2520
  พ.ศ. 2530  ชาวพุทธเนปาลปูหินอ่อน
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

บัดนี้ได้แค่นี้
 
 ร่วมสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติ
 เมื่อก่อนจ้างช่างปักตัวอักษรอย่างดีบนผืนผ้าสีทอง
เหมือนกับปักชื่อโรงเรียนบนหน้าอกนักเรียน
 ไปถึงที่ไหนมีป้ายทุกที่ว่าบัดนี้ได้มาถึงแล้ว
 ที่กาลจักร สถานที่รวมชาวพุทธทั้งหมด
ที่มาร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติทุกครั้ง

 

 

 

บัดนี้ได้มาถึงพุทธคยา
สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า
บัดนี้ได้มาถึงลุมพินีวัน
สถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้า
บัดนี้ได้มาถึงเขาคิชเฌอกูฏ
มูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ได้มาถึงสารนาถ
สถานที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา
ความสำคัญของสารนาถคือ เมืองปฐม
ปฐมเทศนาอริยสัจ                              ปฐมอุบัติพระอริยะสงฆ์
ปฐมพรรษาพระพุทธองค์                    ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสิกา
ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสก                     ปฐมศกเผยแพร่พุทธศาสนา
ปฐมความงามแห่งปฏิมา                    ปฐมพาราพุทธสัญจร
บัดนี้ได้มาถึงวัดเวฬุวัน มหาวิหาร
วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เรียบร้อยแล้ว

 

โบสถ์สีทองวัดแดงประชาราษฏร์
ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
 
ติดต่อสอบถามมาที่ พระอ.ธงชัย  ธมฺมกาโม
เทียนเต็ก ซินแส
081-936-6908   02-408-7443
www.tiantek.com   www.tiantekpro.com   www.tiantek.net   www.henghengheng.com
 
 
 
 

 

 

โหลดหนังสือฟรี.ครับ
ไปที่ www.tiantek.com
หรือไปที่ www.henghengheng.com

 

 
 

 
โครงการบำเพ็ญบุญต่างๆ

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ไปสวนโมกขพลาราม
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๕
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ 14
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมที่พระมหาเจดีย์พุทธคยาบนชั้นสอง
เทียนเต็ก ซินแส ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 11
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 11 ตอน 2
ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 ปี2558
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ ครั้งที่ 3.
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557 ภูฏาน 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557
เทียนเต็ก ซินแสไปปฏิบัติธรรม พม่า
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสฉลองพุทธชยันตี2601ปี ปฏิบัติธรรม พุทธคยา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแส ฉลองพุทธชยันตี2600ปี ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.5 วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
เทียนเต็ก ซินแส และคณะอัญเชิญน้ำมนต์ ผลธูป และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน article
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแส หลั่งน้ำตาที่กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสไปพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสไปลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมสารนาถ สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส แสวงบุญ อินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแส แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส สู่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณะสี 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ article
เทียนเต็ก ซินแส (ลุมพินี สถานที่ประสูตร) 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส เชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแส กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนาdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง