ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๖ บนพระมหาวิหารพุทธคยาชั้นสอง


ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 16
บนมหาวิหารพุทธคยาชั้นสอง

 

 11 -  22 พ.ย. 60

 พระอ.นพดล  สิริวฑฺฒโณ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะเมาะ
ต.ทุ่งโป่ง  อ.ดอยเต่า
จ.เชียงใหม่

 

 พุทธคยามหาสังฆาราม

เมือง.....บำเพ็ญทุกรกิริยา               เมือง.....ตำรามธุปายาส

เมือง.....ลอยถาดอธิษฐาน              เมือง.....ศาสดาจารย์ตรัสรู้
เมือง.....บรมครูชนะมาร                 เมือง.....อธิษฐานแล้วสำเร็จ
เมือง.....๗สถานอันศักดิ์สิทธิ์            เมือง.....สถิตพระพุทธเมตตา
เมือง.....ภาวนาใต้โพธิ์ศรี               เมือง.....มหาเจดีย์สูงเสียดฟ้า
เมือง.....ลอยชฏาสามฤาษี              เมือง.....พรหมโยนีน่าศึกษา
เมือง.....เนรัญชรานทีทราย                   เมือง.....น้อมใจ-กายแนบพระธรรม
เมือง.....เวรกรรมย้ำชาดก               เมือง.....สวรรค์บนบก-นรกบนดิน

 อโห พุทโธ พระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สุดยอดศาสดาผู้มีปัญญาเลิศ          
สุดยอดลูกผู้ประเสริฐกตัญญูต่อพ่อแม่
สุดยอดพี้-น้อง ปกป้องดูแล
สุดยอดเพื่อนแท้มิแปรผันคำสัญญา
สุดยอดผู้นำความเป็นอยู่
สุดยอดครูผู้เพียรฝึกให้ศึกษา
สุดยอดพระธรรมราชา
สุดยอดกตเวทิตาต่อแผ่นดิน


 คำอธิษฐาน ณ พระมูลคันธกุฎี  ยอดเขาคิชฌกูฎ

๑. ขอให้เจริญในธรรมคำสอนพระพุทธองค์   ๒. ขอให้การงานมั่นคงดั่งเขาคิชฌกูฎ
๓. ขอให้ศรัทธาบริสุทธิดุจคู่อัครสาวก         ๔. ขอให้ไม่ตกในอบายในวัฏสงสาร
๕. ขอให้ปัญญาแตกฉานในพระสัทธรรม      ๖. ขอให้ร่ำรวยร่มเย็นเป็นมหาเศรษฐี
๗. ขอให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน      ๘. ขอให้มีความเพียรถึงฝั่งพระนิพพาน
๙. ขอให้ญาติมิตรบริวารเป็นคนดีมีศีลธรรม

 เมืองราชคฤห์

เมือง.....เลื่องลือศาสนา                          เมือง.....ภูผาคิชฌกูฎ
เมือง.....บุตรฆ่าพ่อ                                 เมือง.....หมอเทวดา
เมือง.....มหาเศรษฐี                                เมือง.....เบญจคีรีนคร
เมือง.....สอนธรรมวันมาฆะ                       เมือง.....พระบรมสารีริกธาตุ
เมือง.....มหาราชลือชา                            เมือง.....ม้าชื่นขม
เมือง.....ขนมขาชา                                 เมือง.....สังคายนาครั้งแรก
เมือง.....แขกแบ่งชนชั้น                           เมือง.....เวฬุวันวัดป่า
เมือง.....อัครสาวก                                  เมือง.....เปรตนรกขอส่วนบุญ

 

 

 

 

 
 
 มหานครโกสัมพี                                     เมืองราชินีอมตะ

เมือง.....กงกรรมกงเกวียน เวียนชำระ เมือง.....คหบดีเศรษฐีใจงาม
เมือง.....พระเจ้าอุเทนจอมกษัตริย์              เมือง.....เทวะทัศวิปริตจิตหยาบหยาม
เมือง.....หนุมานทหารกล้าสีดา ราม            เมือง.....พลิ้วงามคลื่นนทียะมุนา
เมือง.....จุฬาตรีคูณแหล่งบุญใหญ่              เมือง.....จอมไตรประกาศศาสนา
เมือง.....ชุมนุมมหากุมพะเมลา                  เมือง.....คุปตะศิลาแกร่งลายแทงธรรม
เมือง.....อภิเษกอักบาร์มหาราช                 เมือง.....อันละห้าบาททุกอย่างช่างน่าขำ
เมือง.....ชำระเคราะห์เข็ญล้างเวรกรรม        เมือง.....ผู้นำศรียะวหะรานเนรูห์


 คำอธิษฐาน ณ เมืองโกสัมพี

๑. ขอให้มีเมตตาเหมือนสามาวดี               ๒. ขอให้เป็นเศรษฐีเหมือนโฆสกะ
๓. ขอให้ชนะเหมือนพระเจ้าอุเทน               ๔. ขอให้ร่มเย็นเหมือนสายน้ำยะมุนา
๕. ขอให้ไร้โรคาเหมือนพระพากุล              ๖.ขอให้มีบุญได้เทิดทูลศาสนา
๗. ขอให้มีปัญญารักษาพระไตรรัตน์            ๘. ขอให้มีศีลสัตย์ในพระพุทธองค์
๙. ขอให้จิตมั่นคงตรงต่อพระนิพพาน

 

 

 

 

 
 
 
 คำอธิษฐาน ณ สาลวโนทยาน  สถานที่ปรินิพพาน  กุสินารา

๑. ขอให้มีศรัทธามั่นเหมือนมัลลิกาเทวี     ๒. ขอให้มีวาจาดีเหมือนโทณพราหมณ์
๓. ขอให้มีเกียรติงามเหมือนพันธุละ             ๔. ขอให้บรรลุธรรมะเหมือนทัพพมัลลบุตร
๕. ขอให้ถึงวิมุติเหมือนสุภัททะ    ๖. ขอให้ซึ้งสาระปัจฉิมโอวาท
๗. ขอให้ได้กราบแทบบาทพระศาสดา    ๘. ขอให้มีสติปัญญารักษาธรรมมรดก
๙. ขอให้อุปถัมภกยกย่องพระพุทธศาสนา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 
 กุสินารามหานคร
เมือง.....ตรัสสอนสังเวชนีฯ ๔ สถาน                     เมือง.....เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมือง.....ประทานปัจฉิมวาจา                     เมือง.....สุทัศนะมหาจักรพรรด
เมือง.....จอมปราชญ์โทณพราหมณ์งามภาษา         เมือง.....สตรีใจเพชรมัลลิกา
เมือง.....เสนาบดีศรีนาคร                                   เมือง.....ทรงโปรดปัจฉิมสาวก
เมือง.....มรดกพินัยกรรมคำสั่งสอน                      เมือง.....สิ้นสุดพุทธกิจพระบิดร
เมือง.....อนุสรณ์มกุฏพันธนเจดีย์                         เมือง.....เถระทัพพมัลลบุตร
เมือง.....เทพมนุษย์พร้อมภักดิ์ด้วยศักดิ์ศรี              เมือง.....ซาบซึ้งน้ำพระทัยพระภูมี
เมือง.....ปฐพีร่ำไห้อาลัยศาสดา ฯ


 

ราชอาณาจักรเนปาล
เมือง.....พุทธอุทยานลุมพินี            เมือง.....มายาเทวีวิหาร
เมือง.....พระมหาบุรุษประสูติกาล               เมือง.....ปาฏิหาริย์ ๗ ก้าวบาทเดินจร
เมือง.....เปล่งอาสภิวาจา                         เมือง.....เสาศิลาอโศกอนุสรณ์
เมือง.....เสด็จนิวัติพระนคร                       เมือง.....เวสสันดรบำเพ็ญบารมีทาน
เมือง.....เย็นกาย-ใจใต้ร่มโพธิ์ศรี                เมือง.....โบกขรณีสุขเกษมศานต์
เมือง.....มรดกโลกจักรวาล                       เมือง.....ภาพโบราณล้ำค่าบุรินทร์
เมือง.....ราชกุมารีบารมีล้ำ                       เมือง.....หัตถกรรมงามศาสตร์-ศิลป์

เมือง.....EVEREST สุดยอดศิขรินทร์      เมือง.....น้อมจินต์กราบที่ประสูตรพระพุทธองค์ 
 
 คำอธิษฐาน ณ สถานที่ประสูติ ลุมพินี

ประการที่ ๑. ขอให้ธุรกิจก้าวหน้า
ประการที่ ๒. ขอให้ค้าขายร่ำรวย
ประการที่ ๓. ขอให้รูปสวยโสภา
ประการที่ ๔. ขอให้ปัญญาเลิศล้ำ
ประการที่ ๕. ขอให้ได้ค้ำชูวงศ์ตระกูล
ประการที่ ๖. ขอให้ได้เทิดทูลพระพุทธศาสนา
ประการที่ ๗. ขอให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรม

 

เทียนเต็ก ซินแส
สอนดวงจีน

 ดวงจีนดูง่าย
เหมือนอ่านหนังสือพิมพ์หน้าแรก

 

 
 คำอธิษฐาน ณ เวฬุวัน ปฐมสังฆาราม

๑. ขอให้เป็นเศรษฐีธรรมนำทางสร้างสมบุญ  ๒. ขอให้เป็นเศรษฐีทุนหนุนนำศาสนา
๓. ขอให้เป็นเศรษฐีทานหว่านไมตรีมีเมตตา ๔. ขอให้เป็นเศรษฐีศรัทธาเชื่อมั่นสัพพัญญู
๕. ขอให้เป็นเศรษฐีกินอยู่ดูพอเพียง           ๖. ขอให้เป็นเศรษฐีเสียงเลื่องลือยศปรากฏหรู
๗. ขอให้เป็นเศรษฐีปราชญ์ฉลาดกตัญญู      ๘. ขอให้เป็นเศรษฐีพุทธสุดรอบรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 
 
 
 คำอธิษฐาน ณ กูฏาคาร วัดป่ามหาวัน

๑. ขอให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข  ด้วยเดชแห่งน้ำพระพุทธมนต์
๒. ขอให้ลาภผลไพบูลย์ ด้วยคุณแห่งศีลธรรม
๓. ขอให้วัชชีธรรม ค้ำชูวงศ์ตระกูล
๔. ขอให้ภัยสิ้นสูญ ด้วยคุณพระไตรรัตน์
๕. ขอให้การงานมั่นคง ดั่งเสาอโศก
๖. ขอให้ดับทุกข์สิ้นโศก ข้ามวัฏสงสาร
๗. ขอให้มีปัญญาญาณ รู้แจ้งในธรรม
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 คำอธิษฐาน ณ เวฬุวัน ปฐมสังฆาราม

๑. ขอให้เป็นเศรษฐีธรรมนำทางสร้างสมบุญ  ๒. ขอให้เป็นเศรษฐีทุนหนุนนำศาสนา
๓. ขอให้เป็นเศรษฐีทานหว่านไมตรีมีเมตตา ๔. ขอให้เป็นเศรษฐีศรัทธาเชื่อมั่นสัพพัญญู
๕. ขอให้เป็นเศรษฐีกินอยู่ดูพอเพียง      ๖. ขอให้เป็นเศรษฐีเสียงเลื่องลือยศปรากฏหรู
๗. ขอให้เป็นเศรษฐีปราชญ์ฉลาดกตัญญู  ๘. ขอให้เป็นเศรษฐีพุทธสุดรอบรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ทั้งชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง

 
 
 
 
 
 การัมจาย (ชาใส่นม) ถ้วยละ 10 รูปี
เป็นถ้วยดินเผากินเสร็จขว้างถ้วยทิ้งได้เลย

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เจ้าของรถทัวร์นิมนต์พระและญาติโยมทั้งหมด
ไปฉันอาหารและทานอาหารที่บ้าน

 เขาให้เกียรติคณะเราอย่างสูง
โดยให้เราเข้าไปฉันข้าวในห้องนอน (ฉันบนเตียงนอน)
 เขาถือว่าพระฉันอาหารบนเตียงเป็นมงคล
 เลี้ยงจาปาตียัดไส้
จำชื่อไม่ได้ว่าเรียกอะไร แต่อร่อยมากๆ
 สังเกตุดูให้ดีๆ 
สีม่วงๆที่อยู่ในกาละมังแสตนเลสคือทับทิม
ทับทิมก็ต้องสีทับทิมจึงจะเป็นของแท้ ส่วนบ้านเราสีนี้หายาก
 ผู้ชายที่อยู่ขวามือเป็นน้องคนเล็ก
มีภรรยาสองคนเป็นพี่น้องกัน เงินทองไม่รั่วไหล

 

 

 

 เจ้าของบ้าน และเจ้าของรถ อัธยาศัยดีมากๆ
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

จ้างช่างมืออาชีพแกะสลักพระมหาเจดีย์พุทธคยา

 กิ่งมหาโพธิ์กิ่งนี้เราจ้างช่างแกะสลักแค่ครึ่งเดียว
ส่วนที่เหลืออีกครึ่งไม่ได้แกะ
และที่สำคัญเศษที่เหลือเราขอเอากลับมาทั้งหมดเพื่อเป็นมวลสาร
 ไม่กล้าจ้างช่างแกะสลักทั้งหมด
กลัวเขาเปลี่ยนกิ่งมหาโพธิ์ของเราเพราะที่พุทธคยาต้นโพธิ์เยอะ
 เศษที่เหลือพอแกะเป็นพระและเสมาได้
ก็แจกให้กับโยมที่สูงอายุไป
 ทำไมเราต้องไปถึงเนปาล
เพราะเป็นสถานที่อุบัติของพระศาสดาเอกของโลก
.....เราได้กราบของพระบรมศาสดาจารย์ ปัญญาล้ำค้ำโลกทำให้พ้นโศรกตรม
.....เราได้กราบที่เกิดของลูกผู้ประเสริฐ  เกิดมาไม่เคยทำให้แม่เสียใจ และเสียน้ำตา
.....เราได้กราบที่เกิดแห่งบิดา  ผู้ให้อริยทรัพย์แก่ลูกได้
.....เราได้กราบที่เกิดของพี่ผู้มีน้ำใจพาน้องทั้งหลายข้ามวัฎสงสาร
.....เราได้กราบที่เกิดของสามีที่นำศรีภรรยาถึงฝั่งพระนิพพาน
กราบให้สมกับความลำบากตรากตรำ  ข้ามน้ำ ข้ามทะเล มาแสนไกล
กราบให้เต็มอิ่มทุกห้วงดวงหทัย นำบุญใหญ่ไปฝากพ่อแม่  ลูกหลาน  และว่านวงศ์
 คำขวัญเมืองพาราณสี

เมืองฮินดูเรืองนาม
เมืองนามอมตะ
เมืองพระโพธิสัตว์
เมืองประวัติค้าไหม
เมืองมหาลัยเก่าแก่
เมืองแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
เมืองสถิตพระศิวะ
เมืองฌาปนริมคงคา
เมืองศาสดาประกาศธรรม

 

 กลับถึงเมืองไทย โยมยวง สุยะธิ
และลูกๆนิมนต์พระไปฉันอาหารเพลที่ร้านญี่ปุ่น

 

 พระฉันอาหารแขกมาหลายวัน
พอกลับมาถึงเมืองไทยได้ฉันอาหารญี่ปุ่นอีก...ทั้งรำ...ทั้งแซบ...
 ขออนุโมทนาสาธุุ....
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 คำขวัญเมืองพาราณสี

เมืองเรืองนามความเก่าแก่                        เมืองแม่น้ำคงคาธาราสินธุ์
เมืองเคี้ยวหมากปากแดงแข่งกันกิน            เมืองผ้าซิ่นแพรไหม (ส่าหรี)
เมืองแม่ม่ายทูนหัวผัวตามปะ            เมืองมรณะปละปล่อยที่ที่ลอย
เมืองหมุนล้อจักรหลักพระธรรม                  เมืองเลิศล้ำสรรพวิชามหาลัย
เมืองมหาเทพเสพองค์พระศิวะ                   เมืองมฤคทายวันไพรสณฑ์ใหญ่
เมืองมนต์ขลังติดตรึงจนฝังใจ


 สาเหตุที่มาคงคา

มา...บูชาพระบรมสารีริกธาตุ                     มา...ดูการประกาศศาสนา
มา...ดูคนอาบสรงในคงคา                        มา...ดูการน้อมวันทาดวงอาทิตย์
มา...ดูพิธีกรรมการเผาศพ                        มา...ดูการเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์
มา...ดูการปลงสัจจะแห่งชีวิต           มา...เพ่งพินิจสองฟากฝั่งอย่างเห็นธรรม

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ความสำคัญของสารนาถคือ เมืองปฐม

ปฐมเทศนาอริยสัจ                        ปฐมอุบัติพระอริยะสงฆ์
ปฐมพรรษาพระพุทธองค์                ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสิกา
ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสก                 ปฐมศกเผยแพร่พุทธศาสนา
ปฐมความงามแห่งปฏิมา                 ปฐมพาราพุทธสัญจร

 คำอธิษฐานที่สารนาถ

๑.ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระโกณฑัญญะ
๒.ให้สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ อายุยืนเหมือนพระพากุละ
๓.ไปไกล้ไกลให้ปลอดภัยเหมือนพญากวางทอง
๔.ให้ศรัทธาตั้งมั่นเหมือนบิดาพระยสะ หรือ
๕.ให้ได้บริวารเป็นมิตร ปิดศัตรู ได้ความไม่วุ่นวายไม่ขัดข้อง ได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑
พ.ค. 2551
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๒
โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๒
๑ - ๘ ธ.ค. ๕๒
 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมวิหารท่านธรรมมะปาละ
3 ธ.ค. 52
 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ท่องคงคาพาราณสี
4 ธ.ค. 52

 

 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมลุมพินีวัน
5 ธ.ค. 52
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๓
๒๐ - ๒๗ พ.ย. 53
 
  ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๕
๒๙ ม.ค. - ๖ ก.พ. ๕๕
 
  ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ ๖
๒๐ - ๒๗ มี.ค. ๕๕
 
 ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ ๗
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
๒๕ พ.ย. - ๔ ธ.ค. 55

 

 

 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๘
30 พ.ย. - ๘ ธ.ค. 56
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาและร่วมสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติครั้งที่ ๘
30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 56
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาและร่วมสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติครั้งที่ ๙
 
 ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑๐
28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 57
 
 ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๑
26 ก.พ. - 6 มี.ค. 59

 

ปฏิบัติธรรมพุทธคยาครั้งที่ ๑๒
๒๘ พ.ย. - ๓ ธ.ค. 59
 
 ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๓
ถ้ำอชันต้า ถ้ำอโรล่า
 
 ปฏิบัติธรรมอินเดียครั้งที่ ๑๔
8-19 มีนาคม 60
 
 
 
 

 

 

 

 ไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียมา ๑๕ ครั้งแล้ว
ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ ๑๖
ปรากฏว่ารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้ง

ไม่ต้องดูดวงก็รู้ได้
ใครได้ไปถือว่ามีวาสนาครับท่าน

 
 จะไป  แต่ยังไม่ได้ไป
จึงต้องดูรูปเก่าไปพลางๆก่อน
 
 พระพุทธรูปองค์นี้ อยู่ใกล้ๆวัดไทยกุสินารา
บริเวณที่โทฑณะพราหมณ์แจกพระบรมสารีริกธาตุ
อาตมาไปอินเดีย 14 ครั้ง
แต่ได้ไปกราบแค่ 1ครั้ง เท่านั้น
 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา" 
(นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า)
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" (เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่)

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 คิดถึงอินเดียแต่อยู่ในช่วงเข้าพรรษาไปไหนไม่ได้
เลยฉันอาหารอินเดียที่สุขุมวิทไปก่อน
 
 บนยอดเขาคิชเฌอกูฎ
 

พุทธคยามหาสังฆาราม
เมือง.....บำเพ็ญทุกรกิริยา             เมือง.....ตำรามธุปายาส
เมือง.....ลอยถาดอธิษฐาน             เมือง.....ศาสดาจารย์ตรัสรู้
เมือง.....บรมครูชนะมาร                เมือง.....อธิษฐานแล้วสำเร็จ
เมือง.....๗สถานอันศักดิ์สิทธิ์          เมือง.....สถิตพระพุทธเมตตา
เมือง.....ภาวนาใต้โพธิ์ศรี              เมือง.....มหาเจดีย์สูงเสียดฟ้า
เมือง.....ลอยชฏาสามฤาษี             เมือง.....พรหมโยนีน่าศึกษา
เมือง.....เนรัญชรานทีทราย            เมือง.....น้อมใจ-กายแนบพระธรรม
เมือง.....เวรกรรมย้ำชาดก             เมือง.....สวรรค์บนบก-นรกบนดิน

 

พระพุทธเมตตา (ปางยืน)
เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพุทธคยา
ใครมาที่พุทธคยาแล้วยังไม่ได้เห็นพระพุทธรูปองค์นี้
ถือว่ายังมาไม่ถึงพุทธคยา
 พระมหาเจดีย์พุทธคยา 
สูง 170 ฟุต  วัดรอบฐาน 85 เมตร
เป็นเจดีย์ 2 ชั้น มีเจดีย์รอบฐาน 4 องค์ สูง 45 ฟุต
ชั้นบนประดิษฐาน  พระปางประทานพร หรือพระพุทธเมตตา (ปางยืน)
ชั้นล่างประดิษฐานพระปางมารวิชัย  หรือพระพุทธเมตตา (ปางนั่ง)
อายุ 1,400 ปีเศษ
  บริเวณกลุ่มพุทธสถานพุทธคยา อันเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้น เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย พระเจ้าอโศกมหาราช4 
และสร้างต่อเติมเรื่อยมาโดยกษัตริย์ชาวพุทธในอินเดีย พระองค์ต่อ ๆ มา จนกระทั่ง เมื่อกองทัพมุสลิมบุกเข้ามาโจมตีอินเดีย พุทธคยาจึงถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีผู้คอยเฝ้าดูแล 
............สำหรับความเป็นไปขององค์พระมหาโพธิเจดีย์นั้น พระเจ้าหุวิชกะ (: Huvishka) มีพระราชศรัทธาสร้างมหาเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ในปี พ.ศ. 694 เพื่อเป็นสถานที่สักการะสำหรับพุทธบริษัท โดยได้สร้างเป็นพระเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมทรงรีสวยงามติดกับพระแท่นวัชรอาสน์ทางทิศตะวันออก มี 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นสถานที่กราบนมัสการและชั้นบนเป็นห้องเจริญภาวนา ลักษณะของพระมหาโพธิเจดีย์มีเอกลักษณ์เฉพาะและตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของมหาโพธิมณฑลมากว่าสองพันปี ในบางช่วงพระราชาแห่งแคว้นต่าง ๆ ได้เข้ามาทำนุบำรุงอยู่เสมอ และได้รับการบูชารักษาจากชาวพุทธมาตลอด แต่มาขาดตอนไปเมื่อช่วงพันกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากแผ่นดินอินเดียแถบนี้ถูกคุกคามจากสงครามและการเสื่อมถอยของพระพุทธศาสนา พุทธคยาจึงถูกปล่อยทิ้งร้างและถูกชาวฮินดูเข้าครอบครอง รวมทั้ง แปลงมหาโพธิเจดีย์เป็นเทวสถาน
 ความภาคภูมิใจในฐานะพุทธศาสนิกชนชาวไทย

๑. ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม ที่ยังพร้อมด้วยหลักธรรม หลักวินัย หลักปฏิบัติ ยังธำรงคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของความเป็นพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันกาลได้

 

 
พุทธทาสภิกขุ
“ชาวพุทธต้องมีความกตัญญูกตเวที 
การตอบแทนนี่จะไม่ใช่เพียงตอบแทนอินเดีย
 
แต่มันจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วย
พระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดีย ศาสนาของพระองค์เกิดในอินเดีย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาของอินเดีย”
(จาก...พระคุณของอินเดียที่มีต่อไทย)

 

 

  ๒.เพราะเรามีบุญเคยสร้างกุศล บำเพ็ญบารมีกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตชาติอันเป็นบุพเพกตปุญญตา มาในชาตินี้บุญกุศลจึงส่งหนุนนำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรือง ณ เมืองไทย พร้อมมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา และมีโอกาสได้เดินทางไปถึงต้นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา คือที่อินเดีย เท่ากับว่าได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของตนเอง หากว่าชาตินี้ไปเกิดแผ่นดินที่อื่นๆ หรือแม้แต่ที่ประเทศอินเดียที่อดีตพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันก็แทบจะไม่มีพระพุทธศาสนาให้รู้จักให้ศรัธาได้เลย 
 
  ๓.ไทยเรามีความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็เพราะภายใต้พระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์ ทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองที่บ้านพุทธเมืองไทยมาตราบจนปัจจุบันนี้
 
 ๔.  ขอให้ชาวพุทธไทย จงภูมิใจว่า โลกปัจจุบันท่ามกลางการก่อการร้ายและภัยสงคราม ความโหดร้ายภัยพิบัติจากธรรมชาติ โลกของเรากลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่และไม่ปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นดุจแสงทองแห่งความหวังของมวลมนุษย์และตลอดถึงชาวโลกทั้งหมดได้ประจักษ์ว่า พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาเป็นหลักนำสันติภาพมาแก่มนุษย์โลกได้อย่างแท้จริง โลกตะวันตกกำลังหันมาให้ความสนใจ ศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนาที่พวกเรารักษาไว้ให้จนถึงปัจจุบัน
และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขะบูชาเป็นวันสำคัญของโลก (The World's importance Day) เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงองค์ศาสดาของชาวพุทธ และจักเป็นโอกาสแห่งการน้อมนำพระธรรมคำสอนมาร่วมใจกันปฏิบัติกันทั่วโลก เพื่อความสงบร่มเย็น ดับความทุกข์เข็ญและความเดือดร้อนของชาวโลกสืบไป


บทความโดย: ดร.พระมหาคมสรณ์  คุตฺตธมฺโม (ท่านคมสรัญญ์)
 
 บนระเบียงพระวิหารชั้นสอง พุทธคยา
 
 ทางขึ้นพระวิหารชั้นสอง

 

 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  
"ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี  ที่เราได้แสดงไว้  และบัญญัติไว้ดีแล้ว  
นั่นแหละ  จักเป็นพระศาสดาของพวกท่านสืบแทนเราตถาคต  
เมื่อเราล่วงไปแล้ว" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ประวัติศาสตร์พุทธคยา
     พุทธคยา คือสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา  ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  ห่างจากฝั่งออกไปประมาณ 200 เมตร  อยู่ด้านทิศตะวันตก  บริเวณเป็นที่เนินสูง  เพราะเป็นซากของมหาสังฆารามโบราณ  ที่นี่เคยเป็นที่พักของพระสงฆ์ถึง 2,000 รูป ล้วนใฝ่ใจในการศึกษา  ปฏิบัติงดงามตามธรรมวินัย  มหาชนเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก  พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทได้เจริญรุ่งเรืองในดินแดนแถบนี้ถึง พ.ศ. 700 หลังจากนั้นก็เริ่มอ่อนกำลังลง
 
 มหาปรินิพพานสูตร  อันเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่า

ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถาน ๔ สถาน คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เหล่านี้แล้ว หากมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์” 
 
พระมหาเจดีย์พุทธคยา  สูง 170 ฟุต  วัดรอบฐาน 85 เมตร
เป็นเจดีย์ 2 ชั้น มีเจดีย์รอบฐาน 4 องค์ สูง 45 ฟุต
ชั้นบนประดิษฐาน  พระปางประทานพร
ชั้นล่างประดิษฐานพระปางมารวิชัย  หรือพระพุทธเมตตา
อายุ 1,400 ปีเศษ
 
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (โพธิ์บัลลังก์) ปัจจะบันเป็นต้นที่ 4
ปลูกเมื่อ พ.ศ. 2423
ที่อธิษฐานปลูกโดย "คันนิ่งแฮม"
 
 ต้นที่ 1 เป็นสหชาติเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้า มีอายุได้ 352 ปี
สาเหตุหมดอายุเพราะพระชายาของพระเจ้าอโศก
ให้หญิงสาวใช่้มาทำลาย

 

ต้นที่ 2 เกิดจากแรงอธิษฐานของพระเจ้าอโศกมหาราช  
อายุได้ 891 ปี  ถูกกษัตริย์ศสางกา  สั่งทหารทำลายประมาณปี พ.ศ. 1,100 เศษ  
ต้นที่ 3 เกิดจากแรงอธิษฐานของกษัตริย์ปูรณะวรมา  มีอายุประมาณ 1,258 ปี
หมดอายุขัยเอง
นี่ก็เรื่องแปลก
 
“นักท่องยุโรป-อเมริกา รวมทั้งนักท่องรอบโลกหลายท่าน...ให้ข้อคิดเห็นว่า...
ที่ไปทุกแห่งแสนสะดวกสบาย ประเทศสนุกก็ว่าแสนสนุก...
เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็หมดกัน
 
แปลกเป็นพิเศษก็คือ...ท่องอินเดีย สะดวกก็ไม่สะดวก สบายก็ไม่สบาย
สนุกก็ไม่สนุก แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้ว กลับคิดถึงอินเดีย...แปลกจริงๆ
 
...อินเดียมีอะไรหรือ ?”
   ท่านพุทธโฆษาจารย์  ได้เล่าว่า ท่านเป็นศิษย์ของพระเรวตะแห่งพุทธคยามหาสังฆาราม  ได้เดินทางไปแปลคัมภีร์พระไตรปิฏกจากภาษาสิงหล กลับมาเป็นภาษามคตที่เกาะลังกา
   พุทธคยาเป็นเขตอิทธิพลของพวกฮินดู  คยาเกษตรใช้เป็นที่บูชาถวายบิณฑ์ 1 ใน 16 แห่ง  เป็นสถานที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ ที่นี่จึงเรียก  "พุทธคยา"

 

  ปัจจุบัน  เป็นสถานที่อันยิ่งใหญ่มีนักแสวงบุญจากทั่วโลก มาไหว้พระ สวดมนต์  ตลอดทั้งปี
  หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว จึงได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ 7 สัปดาห์  แล้วเสด็จไปเมืองพาราณสี  เมื่อมีสาวกมากขึ้นพระพุทธองค์จึงได้ส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา  ครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับมาเพื่อโปรดชฏิลสามพี่น้องพร้อมบริวารจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์  จากนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญพุทธกิจยังแคว้นต่างๆจนเข้าสู่การปรินิพพาน
 พ.ศ.228-240  พระเจ้าอโศกได้เสด็จมาสักการะ ณ สถานที่ตรัสรู้  ได้สร้างพระสถูปขนาดย่อมๆ เพื่อบูชา  และปักเสาศิลาไว้เป็นเครื่องหมาย  สร้างพระแท่นวัชรอาสน์  รั้วทำด้วยหินล้อมรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์
   พ.ศ.674-694 พระเจ้าหุวิชกะ  ทรงสร้างเสริมให้เป็นศิลปต้นแบบ เป็นสถูปใหญ่  หลวงจีนถังซำจั๋งเรียกว่า  "มหาโพธิ์วิหาร"
  " มหาโพธิ์วิหาร" เป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมแหลม  ทรงกรวย ห่างจากต้นโพธิ์ 2 เมตร มีพระแท่นวัชรอาสน์ขั่นกลาง  ขนาดสูง 170 ฟุต วัดรอบฐานขนาด 85 ฟุตเศษ มี 2 ชั้น มีเจดีย์บริวาร 4 องค์ ทรงเดียวกันอยู่บนฐานชั้นที่สอง สูง 45 ฟุต ส่วนชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธเมตตา  " ปางมารวิชัย " สร้่างจากหินแกรนิตสีดำ  สมัยปาละอายุประมาณ 1,400 ปีเศษ  ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธปฏิมา " ปางประทานพร "  สร้างในสมัยเดียวกัน

 

  พ.ศ.945-950  หลวงจีนฟาเหียนเดินทางมาสักการะสถานที่ตรัสรู้และได้พรรณาถึงความงดงามของพระมหาเจดีย์พุทธคยา  เห็นพระสงฆ์เถรวาทและพุทธศาสนิกชนมาสักการะกันอย่างมิขาดสาย
  พ.ศ.1145 กษัตริย์รัฐเบงกอล  นามสสางกะ  ได้ประกาศอิสระจากมคธยกทัพมาทำลายพุทธสถาน อย่างย่อยยับ
   พ.ศ. 1145 กษัตริย์ปูรณวรมา  ตีทัพเบงกอลแตกแล้วทำการบูรณซ่อมแซม
  พ.ศ. 1491  อมรเทวพราหมณ์  ปุโรหิตของพระเจ้าวิกรมาทิตย์  แห่งเมืองมัลวาบอกไว้ในหนังสืออมรโฆษว่าออกแบบวิหารโพธิ์ใหม่ให้เป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
 พ.ศ.1578 พม่าส่งคณะช่าง  นำโดย ธรรมราชครู  เพื่อบูรณะแต่เกิดข้อพิพาทกันกับอินเดีย  พม่าเลยหยุดการซ่อมแซม

 

 
 บวชเณรใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
แล้วไปบวชพระต่อที่โบสถ์วัดไทยพุทธคยา
 
  พ.ศ. 1622 พม่าส่งช่างชุดที่ 2 มาฟื้นฟูบูรณะใช้เวลา 7 ปี เสร็จเมื่อ  18 ตุลาคม พ.ศ. 1629 พุทธคยามีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
 
  พ.ศ. 1743  พระธัมมรักขิตรับทุนจากพระเจ้าอโศกมัลละแห่งแคว้นสิวะสิกะอินเดียมาปฏิสังขรณ์เพิ่ม เติมให้ดียิ่งขึ้น
 
  พ.ศ. 1760  อิสลามกองทัพเติร์กยึดครองมคธรัฐทำลายล้างพุทธสถานทั้งหมด  พร้อมกับยกพุทธคยานี้ให้อยู่ในการดูแลของฮินดูนิกายมหันต์  โดยอ้าง เมื่อพ.ศ. 1727  จักรพรรดิ์โมกุนนามมูฮัมหมัดซาห์  ได้มอบพุทธคยาทั้งหมดเป็นสมบัติของมหันต์ องค์ที่4 ชื่อว่า " ลาลคีรี " จากนั้นพุทธคยาก็ถูกทอดทิ้งหลายร้อยปี  ไม่มีการบูรณะ  มีชาวพุทธมาสักการะเพียงเล็กน้อย
 
   พ.ศ. 2133  พุทธคยาสังคาราม  ถูกมุสลิมคุกคามถูกพวกพราหมณ์รังแก  ในที่สุดหลุดจากมือชาวพุทธอย่างเด็ดขาดตกอยู่ในความคุ้มครองของนักบวชมหันต์  นิกายทัสนามิสันยาสีที่ชื่อ โคสายฆมันคีร์คีรี

 

  พ.ศ. 2135  อังกฤษยึดครองอินเดีย
 พ.ศ. 2354  พระเจ้าแผ่นดินพม่าเสด็จมาเห็น  จึงได้ส่งทูตมาเจรจาขอบูรณะ  ตามบันทึกของ  ดร.บุคานัน  แฮมินตัน  บอกว่าพุทธคยาอยู่ในสภาพย่อยยับไม่ได้รับการดูแล
 พ.ศ. 2417  พระเจ้ามินดงเจรจาผ่านรัฐบาลอินเดียซึ่งเป็นของอังกฤษแล้ว  อังกฤษส่งคนมาช่วย 2 นายเพื่อกำกับคือ  " อเล็กซานเดอร์  คันนิ่งแฮม กับ  ดร.ราเชนทร  ลาลมิตระ " 
 พ.ศ. 2419  พม่าเกิดสงครามกับอังกฤษงานบูรณะจึงต้องหยุด
  พ.ศ. 2423 เซอร์อเล็กซานเดอร์  ดร. ราเชนทร,  เซอร์อีแดน  แต่งตั้งให้นาย เจ ดี เบคก้า  ทำการปฏิสังขรณ์  เสร็จในปี พ.ศ. 2427 ( 4 ปี ) 

 

 

 
 
ช่องมีทั้งหมด 8 ช่อง ( 8ทิศ) เคยประดิษฐานพระพุทธรูปทุกช่อง
ปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้ว
 
ที่ตั้งตำแหน่งพระอรหันตฺ์ 8 ทิศ
ใครสวดได้ก็จะรู้ว่าทิศใด พระอรหันต์อยู่ตำแหน่งไหน

 

 

 
 
 
 สาเหตุที่มาคงคา
มา...บูชาพระบรมสารีริกธาตุ   มา...ดูการประกาศศาสนา
มา...ดูคนอาบสรงในคงคา               มา...ดูการน้อมวันทาดวงอาทิตย์
มา...ดูพิธีกรรมการเผาศพ            มา...ดูการเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์
มา...ดูการปลงสัจจะแห่งชีวิต               มา...เพ่งพินิจสองฟากฝั่งอย่างเห็นธรรม
 
 
 
 นิลกาย  สัตว์ป่าหิมพาน  
ตัวเหมือนม้า หน้าเหมือนกวาง หางเหมือนแพะ
 

 

 เมืองสาวัตถี  มหานครแห่งคนดี
เมือง.....เศรษฐีลือนาม                              เมือง.....หญิงงามลือชื่อ
เมือง.....เลื่องลือโพธิ์อานนท์                      เมือง.....เดียรถีเสียท่า
เมือง.....๒๕ จำกาลฝน                             เมือง.....ปราบโหราจารย์พาลชน
เมือง.....แสดงมงคล ๓๘ ประการ                เมือง.....กฐินถูกยอยก
เมือง.....แสดงยมกปาฏิหาริย์                     เมือง.....จอมโจรองคุลีมาร
เมือง.....ตำนานพระสีวลี                            เมือง.....ธรณีสูบคนบาป
เมือง.....กำราบคนหมองศรี                                    เมือง.....มากหมู่พระกุฎี
เมือง.....สร้างบารมี ศีล ทาน ภาวนา ฯ
  คำขวัญเมืองพาราณสี
เมืองเรืองนามความเก่าแก่
                                เมืองแม่น้ำคงคาธาราสินธุ์
เมืองเคี้ยวหมากปากแดงแข่งกันกิน                   เมืองผ้าซิ่นแพรไหม (ส่าหรี)
เมืองแม่ม่ายทูนหัวผัวตามปะ                            เมืองมรณะปละปล่อยที่ที่ลอย
เมืองหมุนล้อจักรหลักพระธรรม                          เมืองเลิศล้ำสรรพวิชามหาลัย
เมืองมหาเทพเสพองค์พระศิวะ                          เมืองมฤคทายวันไพรสณฑ์ใหญ่
เมืองมนต์ขลังติดตรึงจนฝังใจ
 
 คำอธิษฐานที่สารนาถ
๑.ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระโกณฑัญญะ
๒.ให้สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ อายุยืนเหมือนพระพากุละ
๓.ไปไกล้ไกลให้ปลอดภัยเหมือนพญากวางทอง
๔.ให้ศรัทธาตั้งมั่นเหมือนบิดาพระยสะ หรือ
๕.ให้ได้บริวารเป็นมิตร ปิดศัตรู ได้ความไม่วุ่นวายไม่ขัดข้อง ได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ
 
 ธัมเมกขสถูป คือสถานที่แสดงธรรมที่นำให้ถึงความหลุดพ้น เป็นสถูปโบราณทรงบาตรคว่ำก่อด้วยหินทราย สถูปสร้างอุทิศแด่ผู้เห็นธรรม ยอดทรงกรวย สูง 80 ฟุต โดยรอบ 120 ฟุต สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ณ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหามานะและอัสชิ เนื้อหาธรรม ว่าด้วยทางสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ในการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์และเข้าถึงนิพพานอันเป็นปลายทางแห่งพุทธศาสนา โดยรอบสถูปมี 8 ช่อง มีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานครบ ผู้แสวงบุญจะเดิน ประทักษิณาวัตร สวดมนตร์ ไหว้พระ เป็นที่ที่โกณฑัญญพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมและอุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนา ยังเป็นที่ที่ส่งพระธรรมทูตชุดแรก จำนวน 60 รูป ไปประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรก

 

 

 
  พ.ศ. 2433 ท่านเซอร์  เอ็ดวิน  อาร์โนลด์  ฝรั่งอังกฤษชาวพุทธได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า  " The Light of Asia "
 
  พ.ศ. 2434  อนาคาริกธัมปาละ  ชาวศรีลังกามากราบพุทธคยาเกิดศรัทธาปรารถนาเรียกร้องสิทธิของความเป็นเจ้าของพุทธคยา  31 ตุลาคม พ.ศ. 2434  ได้ประชุมชาวพุทธสากลที่พุทธคยา มีพม่า ลังกา จีน ญี่ปุ่น แล้วญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะหาเงินมาซื้อพุทธคยาคืน  อังกฤษระแวงญี่ปุ่นเพราะเพิ่งรบชนะรัสเซียจึงไม่ยอมให้ครอบครอง  จึงเกิดขบวนการกอบกู้พุทธคยา  (แม็กมึล,  เอ็ดวินฯ,  วิลเลี่ยม, พ.อ. โอลคอตต์ ) ออกปราศัยที่ พม่า - อังกฤษ - สิงคโปร์ - ไทย - ลังกา - หาผู้สนับสนุน
 
  พ.ศ. 2436  อนาคาริกธัมมปาละ  กลับมาพุทธคยาพร้อมกับ  โอลคอตต์  และ MR. เอดช์ นักเทววิทยาได้เห็นพระ 4 รูป ถูกพวกมหันต์ทุบตีเกือบตาย  ซ้ำร้ายเขายังกีดกันมิให้พวกธรรมยาตราเข้าสักการะพุทธคยา
 
 พ.ศ. 2438  ชาวพุทธขอนำพระพุทธรูปอายุ 700 ปี  เข้าไปประดิษฐานแต่พวกมหันต์ก็ไม่เห็นด้วย  อ้างว่า  " พระพุทธเจ้าเป็นเพียงอวตารปางที่ 9 ของพระนารายณ์ "
 
 พ.ศ. 2445  มีความเคลื่อนไหวทั่วโลก  โดยเอดวิน  อาร์โนล,  ดร. ริดเดวิด,  ศ. แมคมึลเลอร์  ชาวพุทธเริ่มมีพลัง  พวกมหันต์เพิ่มความรังเกียจชาวพุทธมากยิ่งขึ้น

 

 

 
 
 
 
พระอานนท์เป็นพระภิกษุอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า  
ก่อนท่านรับตำแหน่งนี้   เคยมีพระภิกษุ
หลายรูปทำหน้าที่นี้มาก่อน  แต่ท่านเหล่านั้นรับหน้าที่ดังกล่าวไม่นาน  
ก็กราบทูลลาพระพุทธเจ้าออกไป  
ผู้รับหน้าที่อุปัฏฐานพระพุทธเจ้าเป็นเวลานานที่สุด  
จนพระพุทธเจ้านิพพาน  จึงได้แก่พระอานนท์

โดยความสัมพันธ์ทางพระญาติ  
พระอานนท์มีศักดิ์เป็นพระอนุชาหรือน้องชายของพระพุทธ
เจ้า  เพราะบิดาของท่านเป็นน้องชายของบิดาของพระพุทธเจ้า  
นี่ว่าอย่างสามัญ

ตลอดเวลาที่รับหน้าที่อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า  
พระอานนท์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปทุกหนทุก
แห่ง  คอยปรนนิบัติอุปัฏฐากพระพุทธเจ้ามิได้บกพร่อง  
ด้วยเหตุดังกล่าวท่านจึงไม่มีเวลาบำเพ็ญกิจส่วนตัว  
พรรคพวกรุ่นเดียวกันที่ออกบวชพร้อมกัน  (ยกเว้นพระเทวทัต)   
ต่างได้สำเร็จอรหันต์กันทั้งสิ้น   
ส่วนพระอานนท์ได้สำเร็จมรรคผลเพียงชั้นโสดาเท่านั้น

 

พ.ศ. 2467  ชาวพุทธพม่า, ลังกา, เนปาล, ร้องเรียนรัฐบาลพรรคคองเกรส์  ตั้งคณะกรรมมาธิการขึ้นพิจารณา  โดยมี ดร. ราเชนทร์  ประสาท  ( ประธานาธิบดีเป็นประธาน ) ตั้งกรรมการชาวพุทธ 5 คน ฮินดู 5 คน ดูแลพุทธคยา  โดยออกกฏหมายบังคับ
 
 ความเห็นของ  มหาตมคานธี  คือ  "วิหารพุทธคยานี้ควรเป็นสมบัติของชาวพุทธโดยชอบธรรม  การนำสัตว์ไปฆ่าทำพลีกรรมในวิหารมหาโพธิ์ไม่สมควร  เพราะล่วงละเมิดต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนา  เป็นการประทุษร้ายต่อจิตใจของชาวพุทธทั่วไป "
 
 "มหาปรินิพพานวิหาร" ตั้งอยู่ด้านหน้าในฐานเดียวกันกับสถูปปรินิพพาน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน (คือพระพุทธรูปนอนบรรทมตะแคงเบื้องขวา) ศิลปะมถุรา มีอายุกว่า 1,500 ปี ในจารึกระบุผู้สร้างคือ หริพละสวามี โดยนายช่างชื่อ ทินะ ชาวเมืองมถุรา ในปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ถือได้ว่าเป็นจุดหมายสำคัญที่ชาวพุทธจะมา สักการะ เพราะเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะอันพิเศษคือเหมือนคนนอนหลับธรรมดา แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปอย่างผู้หมดกังวลใน โลกทั้งปวง
 
  ความเห็นของ  ระพินทรนาถฐากูร  คือ "ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้จะตกอยู่ในความดูแลของศาสนาอื่นไม่ได้  เพราะศาสนาอื่นไม่เกี่ยวข้องและไม่มีเยื่อใยอะไรต่อพระพุทธศาสนา"
 
  กุสินารามหานคร
เมือง.....ตรัสสอนสังเวชนีฯ ๔ สถาน                      เมือง.....เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมือง.....ประทานปัจฉิมวาจา                                  เมือง.....สุทัศนะมหาจักรพรรเมือง.....จอมปราชญ์โทณพราหมณ์งามภาษา            เมือง.....สตรีใจเพชรมัลลิกา
เมือง.....เสนาบดีศรีนาคร                                       เมือง.....ทรงโปรดปัจฉิมสาวก
เมือง.....มรดกพินัยกรรมคำสั่งสอน                          เมือง.....สิ้นสุดพุทธกิจพระบิดร
เมือง.....อนุสรณ์มกุฏพันธนเจดีย์                        เมือง.....เถระทัพพมัลลบุตร
เมือง.....เทพมนุษย์พร้อมภักดิ์ด้วยศักดิ์ศรี               เมือง.....ซาบซึ้งน้ำพระทัยพระภูมี
เมือง.....ปฐพีร่ำไห้อาลัยศาสดา ฯ

 

 
 พ.ศ. 2490  อินเดียเป็นเอกราชจากอังกฤษ มหาโพธิ์สมาคมรบเร้าสิทธิพุทธคยา
 
 พ.ศ. 2491  ดร. ศรีกฤษณะ  ซิงห์  นายกรัฐมนตรีพิหาร  ได้เสนอให้ร่างรัฐบัญญัติวิหารพุทธคยา
 
 พ.ศ. 2492  เดือนพฤษภาคม  จัดตั้งคณะกรรมการดูแล 9 คน  มีผู้ว่าจังหวัดคยาเป็นประธาน  และมีกรรมการ 8 คน  เป็นชาวพุทธ 4 คน ฮินดู 4 คน
 
 พ.ศ. 2496  นายกรัฐมนตรีพม่ามาเยือน  พวกมหันต์บอกว่าได้ยกพุทธคยาให้ชาวพุทธ
 
 พ.ศ. 2530  ภิกษุไซไซ  ชาวญี่ปุ่นนำชาวพุทธจากนาคปูร์  ในรัฐมหารชตเรียกร้องให้นำศพมหันต์ที่ฝังไว้  และปัญจปาณฑปพร้อมศิวลึงค์ที่กลางวิหารออกไปที่อื่น

 

 

 พ.ศ. 2499  บูรณะเล็กน้อยเพื่อฉลองพุทธคยาชยันตีพุทธศาสนาอายุ 2,500 ปี
 พ.ศ. 2512  พระสุเมธาธิบดี  ได้นำพุทธบริษัทชาวไทยประดับไฟแสงจันทร์
  พ.ศ. 2519  พุทธบริษัทชาวไทย  สร้างกำแพงแก้ว 80 ช่อง  ซุ้มประตูแบบอโศก 2 ซุ้ม  เสร็จในปี 2520
  พ.ศ. 2530  ชาวพุทธเนปาลปูหินอ่อน
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

บัดนี้ได้แค่นี้
 
 ร่วมสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติ
 เมื่อก่อนจ้างช่างปักตัวอักษรอย่างดีบนผืนผ้าสีทอง
เหมือนกับปักชื่อโรงเรียนบนหน้าอกนักเรียน
 ไปถึงที่ไหนมีป้ายทุกที่ว่าบัดนี้ได้มาถึงแล้ว
 ที่กาลจักร สถานที่รวมชาวพุทธทั้งหมด
ที่มาร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติทุกครั้ง

 

 

 

บัดนี้ได้มาถึงพุทธคยา
สถานที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า
บัดนี้ได้มาถึงลุมพินีวัน
สถานที่ประสูตรของพระพุทธเจ้า
บัดนี้ได้มาถึงเขาคิชเฌอกูฏ
มูลคันธกุฏีของพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ได้มาถึงสารนาถ
สถานที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา
ความสำคัญของสารนาถคือ เมืองปฐม
ปฐมเทศนาอริยสัจ                              ปฐมอุบัติพระอริยะสงฆ์
ปฐมพรรษาพระพุทธองค์                    ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสิกา
ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสก                     ปฐมศกเผยแพร่พุทธศาสนา
ปฐมความงามแห่งปฏิมา                    ปฐมพาราพุทธสัญจร
บัดนี้ได้มาถึงวัดเวฬุวัน มหาวิหาร
วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เรียบร้อยแล้ว

 

โบสถ์สีทองวัดแดงประชาราษฏร์
ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
 
ติดต่อสอบถามมาที่ พระอ.ธงชัย  ธมฺมกาโม
เทียนเต็ก ซินแส
081-936-6908   02-408-7443
www.tiantek.com   www.tiantekpro.com   www.tiantek.net   www.henghengheng.com
 
 
 
 

 

 

โหลดหนังสือฟรี.ครับ
ไปที่ www.tiantek.com
หรือไปที่ www.henghengheng.com

 

 
 

 
โครงการบำเพ็ญบุญต่างๆ

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ไปสวนโมกขพลาราม
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๗
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๕ บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 14
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า"
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑๒ บนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง
เทียนเต็ก ซินแส ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศศรีลังกา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๖๑
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
ดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี.
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 ปี2558
เทียนเต็ก ซินแส อบรมพระวิปัสนาจารย์ที่เขาใหญ่ ครั้งที่ 3.
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557 ภูฏาน 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม ภูฏาน วันที่ 22 -26 สิงหาคม 2557
เทียนเต็ก ซินแสไปปฏิบัติธรรม พม่า
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมพุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.2557
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
ปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเป็นพุทธบูชา ครั้งที่.5 วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2555
เทียนเต็ก ซินแส และคณะอัญเชิญน้ำมนต์ ผลธูป และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน article
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.52 (คริก) article
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา เมืองพาราณะสี 4ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ ๑
ปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนาdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง