ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ที่วัดแดงประชาราษฏร์

เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
ที่วัดแดงประชาราษฎร์

 

 
ปี่เซียะเงินล้าน
henghengheng รวย รวย รวย

 
การไหว้พระ ปิดทอง ถวายสิ่งของ
เป็นประเพณีของชาวพุทธมาแต่โบราณ

วันที่ 25 มีนาคม 59
โยมมาแก้บน ท้าวมหาพรหม ด้วยละครรำ
 
กิจกรรมแก้บนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง 
ที่ช่วยปลดเปลื้องความผูกพันธ์ทางใจ
เป็นสื่อในการช่วยเหลือและตอบแทน
ระหว่างผู้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นสื่อแห่งความเชื่อถือแบบไทยๆ
คือเรื่องของบุญวาสนาและความกตัญญู
 
 
เนื้อเรื่องมักจะตัดตอนมาจากวรรณคดี
 

 การรำแก้บนเป็นวิถีชีวิตแบบไทยๆ
เป็นประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่ง

 คณะละครชื่อ รจรินทร์  นาฏศิลป์
โทร.02-921-6210   081-923-0879   084-160-7757

 
การรำแก้บนเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา
ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
 
เมื่อมากราบไหว้และบนบานขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนา
ครั้นเมื่อสมความปรารถนาแล้ว ก็จะมาแก้บนด้วยการปิดทอง
ถวายสิ่งของ และหาละครรำมาแก้บน
 
คนไทยถ้ามาไหว้พระแล้วไม่ได้ปิดทอง 
เหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง
 
ขนาดไปถึงอินเดีย
ถ้าไหว้พระแล้วไม่ได้ปิดทองจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ลิเกแก้บน หน้าหลวงพ่อทอง
พระเก่าสมัยเจ้าอาวาสองค์แรกวัดแดงเปรมประชาราษฏร์

 มองไปข้างหลังจะเห็นปี่เซียะใหญ่ที่สุดในโลก ที่หน้าวัด
 
วัตถุมงคลวัดแดง แจกด้วย ให้บูชาด้วย
 

 เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
วัดแดงประชาราษฏร์

 
เตรียมตัวปิดทอง ปี่เซียะเงินล้าน

 โยมเดินทางมาปิดทองปี่เซียะเงินล้าน
ตลอดทั้งวัน
 
ปิดทองปี่เซียะเสริมดวง
 
เฮง เฮง รวย รวย


 heng heng heng 
รวย รวย รวย

 หลวงพ่อทอง พระประธาน วิหารเศรษฐี
พระพุทธรูปเก่า
สมัยเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดแดงประชาราษฏร์

 

 รำถวายหลวงพ่อทอง ที่วิหารเศรษฐี
 
 
สมัยก่อนยังใช้ชื่อว่าวัดแดงเปรมประชาราษฏร์ 
ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดแดงประชาราษฏร์ 
ตัดคำว่าเปรมออกไป
 

 
และรำถวายพระประจำวันเกิดทั้ง ๙ องค์
๑.วันอาทิตย์  ปางถวายเนตร ท่ายืนเอามือขวาทับมือซ้ายไขว้
๒.วันจันทร์ ปางห้ามญาติ ท่ายืนเอามือยันไปข้างหน้า
๓.วันอังคาร ปางไสยาสน์ หรือปางนิพพาน


 

 ๔.วันพุธกลางวัน ปางอุ้มบาตร ท่ายืน
๕.วันพฤหัสบดี ปางสมาธิ
๖.วันศุกร ปางรำพึง ท่ายืนมือแตะอก

 
 
๗.วันเสาร์ ปางนาคปรก
๘.วันพุธกลางคืน ปางป่าเรไลย์
๙.พระเกศ ใช้ได้ทุกวัน

 

 

พระประจำวันอาทิตย์  ปางถวายเนตร


           พระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า
พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก)
พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตร
ดูต้นพระศรีมหาโพธิ์


ความเป็นมา


          เมื่อครั้งพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
ก็ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข (สุขอันเกิดจากความสงบ) อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
เป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นได้เสด็จไปประทับยืน ณ ที่กลางแจ้งทางทิศอีสาน
ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดย
ไม่กระพริบพระเนตรเลยตลอดระยะเวลา 7 วัน ซึ่งสถานที่ประทับยืนนี้
ได้มีนามปรากฏว่า "อนิมิสเจดีย์" มาจนปัจจุบัน เป็นเหตุแห่งการสร้าง
พระพุทธรูปปางนี้เรียกว่า ปางถวายเนตร นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูป
เพื่อสักการะบูชาประจำของคนเกิดวันอาทิตย์ 

 

พระประจำวันจันทร์ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร


           พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้น
เสมอพระอุระ (อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาห้าม
เป็นปางเดียวกันกับปางห้ามสมุทร ต่างกันตรงที่ปางห้ามญาติจะยกมือขวาขึ้น
ห้ามเพียงมือเดียว ส่วนปางห้ามสมุทร จะยกมือทั้งสองขึ้นห้าม
แต่ส่วนใหญ่มักจะนิยมสร้างเป็นปางห้ามญาติ และนิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่อง


ความเป็นมา


          ปางห้ามญาติเกิดขึ้นเนื่องจากพระญาติฝ่ายพุทธบิดาคือกรุงกบิลพัสดุ์
และพระญาติฝ่ายพุทธมารดา คือ กรุงเทวทหะ ซึ่งอาศัยอยู่บนคนละฝั่งของ
แม่น้ำโรหิณี เกิดทะเลาะวิวาทแย่งน้ำเพื่อไปเพาะปลูกกันขึ้น ถึงขนาด
จะยกทัพทำสงครามกันเลยทีเดียว พระพุทธองค์จึงต้องเสด็จไปเจรจาห้ามทัพ คือ
ห้ามพระญาติมิให้ฆ่าฟันกัน

 

พระประจำวันอังคาร  ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน   
    
       พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้าง
ซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้น
รับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวาง
อยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้)


ความเป็นมา


          ปางไสยาสน์ หรือบางทีก็เรียก ปางปรินิพพาน เป็นพุทธประวัติ
ตอนที่พระพุทธองค์ได้รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงที่ระหว่างต้นรังคู่หนึ่ง
แล้วทรงประทับบรรมทมแบบสีหไสยา ตั้งพระทัยไม่เสด็จลุกขึ้นอีก
แต่ก็ยังได้โปรดสุภัททะปริพาชกเป็นอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนเสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายพากันเศร้าโศก ร่ำไห้
คร่ำครวญถึงพระองค์ พระอานนท์และพระอนุรุทธเถระได้แสดงธรรม
เพื่อปลอบโยนมหาชน พุทธศาสนิกชนเมื่อรำลึกถึงการเสด็จปรินิพพาน
ของพระองค์ จึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้น เพื่อบูชาพระพุทธองค์

 

พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร  
   
พระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร


ความเป็นมา


          
เมื่อพระพุทธเจ้าได้สำแดงอิทธิปาฏิหารย์ เหาะขึ้นไปในอากาศ
ต่อหน้าพระประยูรญาติทั้งหลาย เพื่อให้พระญาติผู้ใหญ่ได้เห็น และละทิฐิ
ถวายบังคมแล้ว จึงได้ตรัสเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดก
ครั้นแล้วพระญาติทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับโดยไม่มีใครทูลอาราธนา
ฉันพระกระยาหารเช้าในวันรุ่งขึ้น

ด้วยเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์เป็นราชโอรสและพระสงฆ์ก็เป็นศิษย์
คงต้องฉันภัตตาหารที่จัดเตรียมไว้ในพระราชนิเวศน์เอง
แต่พระพุทธองค์กลับพาพระภิกษุสงฆ์สาวกเสด็จจาริกไปตามถนนหลวง
ในเมือง เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ อันเป็นกิจของสงฆ์


นับเป็นครั้งแรกที่ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ได้มีโอกาสชมพระพุทธจริยาวัตร
ขณะทรงอุ้มบาตรโปรดสัตว์ ประชาชนจึงต่างแซ่ซ้องอภิวาทอย่างสุดซึ้ง
แต่ปรากฏว่าพระเจ้าสุทโธทนะ พุทธบิดาทรงทราบเข้า ก็เข้าใจผิด
และโกรธพระพุทธองค์ หาว่าออกไปขอทานชาวบ้าน ไม่ฉันภัตตาหารที่เตรียมไว้
พระพุทธเจ้าจึงต้องทรงอธิบายว่า การออกบิณฑบาตรเป็นการไปโปรดสัตว์
มิใช่การขอทาน จึงเป็นที่เข้าใจกันในที่สุด

 

พระประจำวันพฤหัสบดี ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้   
    
            พระพุทธรูป นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนตัก
พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์  ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย


ความเป็นมา


          ปางตรัสรู้ คือ ปางที่เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตว์ทรงประทับ
นั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าคาใต้ต้นมหาโพธิ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา และได้ตรัสรู้
พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ซึ่งก็ตรงกับวันวิสาขบูชานั่นเอง

 

 

พระประจำวันศุกร์  ปางรำพึง   
    
           พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกัน
ยกขึ้นประทับที่พระอุระ  พระหัตถืขวาทับพระหัตถ์ซ้าย


ความเป็นมา

          ภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน พระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ภายใต้ต้น
อชปาลนโครธ ก็ได้ทรงรำพึงพิจารณาถึงธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่มีความละเอียด
ลึกซึ้ง ยากที่มนุษย์ปุถุชนจะรู้ตามได้ จึงเกิดความท้อพระทัยที่จะไม่สั่งสอนชาวโลก
ด้วยรำพึงว่าจะมีใครสักกี่คนที่ฟังธรรมะของพระองค์เข้าใจ ร้อนถึงท้าวสหัมบดีพรหม
ได้มากราบทูลอาราธนาเพื่อทรงแสดงธรรมว่าในโลกนี้บุคคลที่มีกิเลสเบาบาง
พอฟังธรรมได้ยังมีอยู่

 

พระพุทธองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วก็เห็นชอบด้วย อีกทั้งทรงรำพึงถึงธรรมเนียม
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อน ว่าตรัสรู้แล้วก็ย่อมแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนทั้งปวง จึงได้น้อมพระทัยในอันที่จะแสดงธรรมต่อชาวโลก
ตามคำอาราธนานั้น และตั้งพุทธปณิธานจะใคร่ดำรงพระชนม์อยู่จนกว่าจะได้
ประกาศพระพุทธศาสนา ให้แพร่หลายประดิษฐานให้มั่นคงสำเร็จประโยชน์
แก่ชนนิกรทุกหมู่เหล่าต่อไป พระพุทธจริยาที่ทรงรำพึงถึงธรรมที่จะแสดง
โปรดผู้เป็นเวไนยบุคคลนั้นแล เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า ปางรำพึง

 

พระประจำวันเสาร์  ปางนาคปรก  
 
           พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา
พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนด
ร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร


ความเป็นมา


          เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ และประทับบำเพ็ญสมาบัติเสวยวิมุตติสุข
อันเกิดจากความพ้นกิเลสอยู่ ณ อาณาบริเวณที่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์
แห่งละ 7 วันนั้น ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เอง ก็ได้ไปประทับใต้ต้นมุจลินท์ 


ขณะนั้นฝนได้ตกลงมาไม่หยุด พญานาคตนหนึ่งชื่อ "มุจลินท์นาคราช" ก็ได้
ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์เข้าไปวงขนด 7 รอบ แผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้มิให้
ฝนตกต้องพระวรกาย เหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกาย ทั้งป้องกัน
เหลือบ ยุง บุ้ง ร่าน ริ้น และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย จนฝนหาย
จึงได้แปลงร่างเป็นมาณพเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์


 พระประจำวันพุธ กลางคืน ปางป่าเรไรย์
 พระเกศ เหมาะสมใช้ได้กับทุกคน
คือไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันไหน
 
 

 

 
 
รำถวายหลวงพ่อแดง ภายในวิหารหลวงพ่อแดง
 
 
ขอให้โชคดีทุกคน
 
 
ไปดี-มาดี โชคดีตลอดไป
 


 

 หลวงพ่อแดง
วัดแดงประชาราษฏร์

 
หลวงพ่อแดง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิประจำวัดแดงประชาราษฏร์

 หลวงพ่อแดง (ด้านขวา)
 
หลวงพ่อแดง (ด้านซ้าย)

 

 ลิเกแก้บน หน้าหลวงพ่อแดง

 
 

 ปีที่แล้วเพิ่งซ่อมแซม และลงลักปิดทองหลวงพ่อแดงใหม่
จึงสร้างห้องกระจกป้องกันฝุ่นละออง
เนื่องจากวิหารอยู่ติดถนน

 
 
แต่มาปีนี้เปิดให้ญาติโยมปิดทองหลวงพ่อแดง
ปิดทองหลวงพ่อทอง
และปิดทองพระประจำวันเกิดได้อย่างสะดวก
จึงได้รู้ว่าคนไทยชอบทำบุญ และต้องการปิดทองที่องค์พระด้วย
 
 
พระประธานคือหลวงพ่อทอง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่วัดยังชื่อวัดแดงเปรมประชาราษฏร์
 
 
ถ้ามาวัดทำบุญแล้วไม่ได้ปิดทอง เหมือนกับขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง
คนไทยถ้าได้ทำบุญและปิดทองจะมีความสุข
 
 
บูชาพระธาตุ
 
 

 ถวายสังฆทาน

 

 ใส่บาตร 108
 

 คนไทยชอบการทำบุญ
เป็นประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม มาแต่โบราณ
 

 ท้าวมหาพรหม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย
 

 วัตถุมงคลของวัดแดงตั้งโชว์และแจก
 
 
 
ภายในวิหารหลวงพ่อแดง

 

 
 
 
 
 

 

 
 
ปีนี้เมื่อเปิดให้ญาติโยมที่มาทำบุญ และได้ปิดทององค์พระ
การทำให้ญาติโยมมีความสุข เราก็มีความสุขไปด้วย
 
 
การทำบุญ ไหว้พระ และปิดทองแล้ว
ก็ยังมีการไหว้พระธาตุอีกด้วย
 
 
หลวงพ่อแดง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำวัดแดง
 
 
ถวายสังฆทาน
 

 เติมน้ำมันตะเกียง เสริมดวง

 

 
 
พระบรมสุข
พระพุทธรูป 4 อิริยาบท (ยืน เดิน นั่ง นอน)
วัดแดงประชาราษฎร์
มีแห่งเดียวในประเทศไทย

 ชาวบ้านที่นับถือและศรัทธา
เดินทางกันมาไหว้พระ ปิดทองกันตลอดวัน
 
ญาติโยมที่มีจิตศรัทธา   
มาปิดทอง กราบไหว้  หลวงพ่อแดง
 
พ่อแม่พาลูกหลานมาทำบุญ ที่วัดแดงประชาราษฏร์

 

 
 
ทำบุญใส่บาตร 108 ตามกำลังศรัทธา
ไม่มีเงิน ก็ทำได้ แค่หยิบเหรียญที่ทางวัดจัดไว้ แล้วนำไปใส่บาตร
 
 
ดอกไม้ธูปเทียน ทำบุญตามกำลังศรัทธา
แผ่นทองมี 2 ชุด (ชุดละ 10 แผ่น) รวมเป็น 20 แผ่น
ชุดแรก นำไปปิด หลวงพ่อแดง และพระพุทธรูปในวิหารหลวงพ่อแดง
ชุดที่สอง นำไปปิดหลวงพ่อทอง และพระประจำวัน ในวิหารหลวงพ่อทอง
อยู่บริเวณด้านข้างวิหารหลวงพ่อแดงวิหาร
 
 
ใส่บาตร 108
ตามกำลังศรัทธา (ไม่มีเงินก็ทำได้)
แค่มีใจก็ได้บุญ
 
 การทำบุญไม่จำเป็นจะต้องทำมาก ทำน้อยๆ แต่ทำบ่อยๆ
 

 การทำสังฆทาน
ทุกบาท ทุกสตางค์ เข้าวัดทั้งหมด

 

 

 โชว์ปี่เซียะแก้ชง
 
 ตักบาตร 108
เติมน้ำมันตะเกียง
 
 
ปีนี้เงินทองของมายา  ข้าวปลาสิของจริง
 
 
เติมกำลังวังชา
 
 
กองทัพเดินได้ด้วยท้อง

 

 
 
ปีนี้ต้องเงินทองต้องใช้อย่างประหวัด
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
หลวงพ่อโอภาสี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ปี่เซียะเงินล้าน ประจำวัดแดงประชาราษฏร์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เสริมดวง-แก้ชง

คู่สมพงศ์ ชง - ฮะ (คริกดูรายละเอียด) article
ตำแหน่ง ขุมทรัพย์ มหาเศรษฐี (คริกดูรายละเอียด) article
วัตถุมงคล เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คริกดูรายละเอียด) article
พระบรมสุข
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ ๑๐
บูชาวัดถุมงคลประจำธาตุ
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๔ พ.ย. ๖๒
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำพระบรมสุข ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจากธิเบต รุ่นใหญ่ 9 น้ิว
เทียนเต็ก ซินแส เชิญทุกท่าน article
วัดแดงโชว์ปี่เซียะมีระดับ สำหรับเศรษฐี
ปี่เซียะวัดแดง ในเทศกาลตรุษจีน
ฮู้ ยันต์วิเศษแก้อาถรรพณ์ชั่วร้าย article
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 8 และ 9
ไถ่ชีวิตครั้งที่หนึ่ง 10 เมษายน 2553
ไถ่ชีวิตครั้งที่สอง 15 พฤษภาคม 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สาม 31 กรกฏาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สี่ 23 สิงหาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 5
ไถ่ชีวิตครั้งที่ห้า (คริก)วันที่ 23 ส.ค.53
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 6.วันที่ 26 มีนาคม 2554
ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 7. วันที่ 15 มี.ค.55
อนุโมทนา (คริก)
แจกพระบรมสุข เสริมดวง แก้ชง
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ "พระบรมสุข"
พิธีขออนุญาติจัดสร้างพระบรมสุขครั้งแรกในประเทศไทย
อัญมณีส่งเสริมดวงชะตา 5 ธาตุ
ฮวงจุ้ยตำแหน่งเตียงนอน และหัวนอน
ครั้งแรกในประเทศไทย หล่อพระบรมสุข
ผลบุญ - ผลกรรม
พระราหู เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
เทียนเต็ก ซินแส ทอดผ้าป่าแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ (คริก) article
พิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองไทย
เหรียญแก้ชง ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ
กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย ดูเพื่อความเป็นศิริมงคล
พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก
เปลือกโพธิ์-อินเดีย
เชิญร่วมบุญ ซ่อมแซมใบระกาหลังคาโบสถ์ วัดแดงประชาราษฏร์
ล็อกเก็ตเสริมดวง2
เสริมดวง แก้ชง ต่อชะตา ครบ 5 ธาตุ
ล็อกเก็ตเสริมดวง
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิย.55
ปิดทองพระประธาน วัดแดงประชาราษฎร์
ปิดทองหลวงพ่อแดง
โบสถสีทอง วัดแดงประชาราษฏร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 20 ต.ค. 59dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง