ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ศึกษาสติปัฏฐาน (บรมสุข) กับหลวงพ่อทอง

 

เทียนเต็ก ซินแส
ศึกษาสติปัฏฐาน (บรมสุข) กับหลวงพ่อทอง

พระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

หลวงปู่จะเน้นเรื่องสติปัฏฐาน

สติปัฏฐานเป็นหัวใจแห่งคำสอนของพระพุทธองค์

พระองค์ทรงสอนสติปัฏฐาน 4

นับตั้งแต่ตรัสรู้

 

จนกระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

 
 

 
หลวงปู่บอกว่า วิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์

ไม่มีในคำสอนของศาสนาใดๆ ในโลก

มีแต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น

 

 

 "พุทธวจนะ"

นิพพานก็มีอยู่

ทางไปนิพพานก็มีอยู่

เราผู้ชี้ทางไปนิพพานก็มีอยู่

ถ้าเธอไม่เดิน  แล้วเธอจะถึงนิพพานได้อย่างไร?
 

 
หลวงปู่บอกว่าอาการทางกาย เวทนา จิตและธรรม คือ

1.กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (กาย) พิจารณากายเป็นอารมณ์
พองหนอ ยุบหนอ ขวาย่างหนอ ซ้ายว่างหนอ

2.เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (เวทนา) พิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์
เจ็บหนอ ปวดหนอ ชาหนอ

3.จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (จิต) พิจารณาจิตเป็นอารมณ์  คิดหนอ คิดหนอ

4.ธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน (ธรรม) พิจารณาธรรมเป็นอารมณ์
นิวรณ์ 5 พอใจ ไม่พอใจ ง่วง ฟุ้ง สงสัย

( วิปัสนาในแนวสติปัฏฐาน 4 ได้แก่ 1.กาย  2.เวทนา  3.จิต  4.ธรรม)

 

 หลวงปู่บอกว่าจะปฎิบัติธรรมต้องเตรียมตัว
คือต้องกำจัดความกังวล 10 อย่างนี้เสียก่อนคือ

1.อาวาสปลิโพธ  กังวลด้วยที่อยู่  ถ้าเป็นพระก็เป็นห่วงวัดวาอาราม
ถ้าเป็นฆราวาสก็ห่วงบ้าน

2.กุลปลิโพธ  กังวลด้วยตระกูลที่มีอุปการะ

3.ลาภปลิโพธ กังวลด้วยลาภสักการะต่างๆ

4.คณปลิโพธ  กังวลด้วยหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันมา

5.กัมมปลิโพธ กังวลด้วยการก่อสร้าง

6.ญาติปลิโพธ กังวลด้วยญาติพี่น้อง

7.อาพาธปลิโพธ กังวลด้วยตนเองเจ็บป่วย

8.คันถปริโพธ กังวลด้วยการศึกษาต้องหยุดชงัก

9.อิทธิปลิโพธ กังวลด้วยเรื่องการแสดงฤทธิ์ กลัวเสียความขลัง

10.อัทธาปลิโพธ กังวลด้วยการเดินทาง

 


 

"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่) 

 "คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)


"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย 
ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา"
(นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า)
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ"
(เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่)

 

 

 
หลวงปู่บอกข้อที่ทุกคนควรปฏิบัติ

1.ผูกใจไว้ในสติปัฏฐาน 4

2.สำรวมอินทรีย์ทั้ง 6

 
หลวงปู่บอกข้อที่ทุกคนไม่ควรปฏิบัติ

1.เขียนหนังสือ หรืออ่านหนังสือ ในช่วงปฏิบัติ

2.เห็นแก่นอน ทำความเพียรน้อย ควรนอนวันละ 4 ชั่วโมงอย่างมาก

3.มัวแต่คุยไม่ตั้งใจกำหนด

4.ชอบคลุกคลีกับหมู่ ไม่ชอบอยู่ตามลำพัง

5.ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค

6.จิตจับอารมณ์ใด ไม่กำหนดในอารมณ์นั้น

7.จิตหลุดไปในอาการใด ไม่กำหนดรู้ในอาการนั้น

 หลวงปู่บอกว่าเหตุหรือปัจจัยที่ตั้งของสติ ได้แก่

1.กายานุปัสสนา  คือการพิจารณากาย เช่นลมหายใจเข้าออก,
อิริยาบถ 4 ยืน เดิน นั่ง นอน,
อิริยาบถย่อย การก้าวไปข้างหน้า ถอยไปข้างหลัง
การเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆเป็นต้น

2.เวทนานุปัสนา คือการเจริญสติเอาเวทนาเป็นที่ตั้ง 
เวทนาแปลว่า การเสวยอารมณ์มี 3 อย่างคือ
1.สุขเวทนา  2.ทุกขเวทนา  3.อุเบกขาเวทนา

3.จิตตานุปัสนา ได้แก่การปลุกสติ โดยเอาจิตเป็นอารมณ์
หรือเป็นฐานที่ตั้งจิตมี 16 อย่างคือ
จิตมีราคะ จิตไม่มีราคะ
จิตมีโทสะ จิตไม่มีโทสะ
จิตมีโมหะ จิตไม่มีโมหะ
จิตหดหู่ จิตฟุ้งซ่าน
จิตยิ่งใหญ่ จิตไม่ยิ่งใหญ่
จิตยิ่ง จิตไม่ยิ่ง
จิตตั้งมั่น จิตไม่ตั้งมั่น
จิตหลุดพ้น จิตไม่หลุดพ้น

4.ธัมมานุปัสนา คือมีสติพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวง คือ
นิวรณ์, ขันธ์ 5 อายตนะ โพชฌงค์ อริยสัจ 4


ผู้ปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ต้องทำความเข้าใจอารมณ์ 4 ประการให้ถูกต้องคือ

1.กาย ทั่วร่างกายนี้ไม่มีอะไรสวยงาม แม้แต่อย่างเดียว
ควรละความพอใจและไม่พอใจออกเสีย

2.เวทนา สุข ทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์นั้น แท้จริงแล้วมีแต่ทุกข์
แม้เป็นสุขก็เพียงปิดบังความทุกข์ไว้

3.จิต คือ ความนึกคิดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง แปรผันไม่เที่ยง
ไม่คงทนถาวร

4.ธรรม คือ อารมณ์ที่เกิดกับจิต อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้น เมื่อเหตุปัจจัยดับไป
อารมณ์นั้นก็ดับไปด้วย ไม่มีสิ่งใดเป็นอัตตาใดๆเลย

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 หลวงปู่บอกให้รู้คุณค่าแห่งการเดิน

 "คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)

เป็นภาษาของพระพุทธเจ้า คือเดินอย่างมีสติ

จะได้ประโยชน์ 5 อย่างคือ

1.ทนต่อการเดินทางไกล

2.ทนต่อการกระทำความเพียร

3.อาหารย่อยง่าย ท้องไม่ผูก

4.หายจากโรคหลายอย่างเช่น เจ็บขา เจ็บแขน เจ็บตามอวัยวะต่างๆ เลือดลมเดินสะดวก คือหายจากโรคได้หลายโรค

5.

 
 
 

 

 
 
 
 
เสียงระฆังดังเวลา 03.30น.
 
 เริ่มทำวัตรเวลา 04.30 น
 
 กราบสติปัฏฐาน เดินจงกลม นั่งสมาธิ 05.00 น.

 

 

ยกหนอ อย่าลืม 255
เหยียบหนอ 55

.....

ช่วงเดินจงกลม
เราคิดว่าเราฝึกมาดีแล้ว ชำนายแล้ว สบายมาก
ที่ไหนได้ถูกหลวงปู่เบรค 2 ครั้ง
ดีใจเกือบตาย

ครั้งแรกเราเดินไป แล้วก็บริกรรมไป
ยกหนอ เหยียบหนอ,  ยกหนอ เหยียบหนอ, 
ยกหนอ เหยียบหนอ

หลวงปู่บอกว่าไม่ใช่ ไหนลองเดินดูใหม่
เราก็เดินไป แล้วก็บริกรรมไป
ยกหนอ เหยียบหนอ,  ยกหนอ เหยียบหนอ, 
ยกหนอ เหยียบหนอ

หลวงปู่ถามว่ารู้แล้วหรือยังว่าผิดตรงไหน
ตอบว่ารู้แล้วครับว่าผิดตรงไหน

หลวงปูบอกว่าผิดตรงไหน

ตอบว่าผิดตรงที่ปากบอกว่ายก แต่ขายังไม่ได้ยกครับ
มายกตอนที่ปากบอกว่าหนอครับ

หลวงปู่บอกว่าถูกต้องแล้ว
จิตต้องอยู่กับปัจจุบัน

ยกต้องยก เหยียบต้องเหยียบ
คือปากบอกว่ายก ขาต้องยก 
ปากบอกว่าเหยียบ ขาต้องแตะพื้น

ขอบพระคุณหลวงปู่ครับ

นี่คือครั้งแรก

 

 

 
 

 

 

 

"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)

 "คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)

 

 

 

 

เทียนเต็ก ซินแส
ศึกษาสติปัฏฐาน (บรมสุข) กับหลวงปู่ทอง

พระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่

 
ของฟรี.ดีที่สุด

โปรแกรมตลับเมตร “ไฮเทค”Download ฟรี.
แจกฟรี. ฮู้ ยันต์วิเศษ (เจ้าแม่กวนอิม)ป้องกันอาถรรพ์ชั่วร้าย article
โปรแกรมรับประกันความแม่นยำ DownLoad ฟรี.
เจดีย์ วัดแดงประชาราษฏร์
วัดแดงประชาราษฏร์ บวชเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๑
โจรอยู่ในวัด
ขายอาคารพาณิชย์ 4 ห้อง ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะวิธีใช้หล่อแก
อ.อ้อม โหรา คนไทยเชี่ยวชาญโหราศาสตร์แดนภารตะ
อ. ภูมิภัทร มั่งคั่งสกุล
ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมบุญสร้างพระพุทธรูปที่อินเดีย
พิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเสาร์ห้า วัดศีลขันธ์ จ.อ่างทอง วันที่ 1เมย.60
เฉพาะคนที่ยังไม่มีงานทำ article
ของดีที่ผู้หวังดีส่งมาให้
บทความดีๆจากเว็บไซด์ จากเปลวสีเงิน น.ส.พ.ไทยโพส article
เทียนเต็ก ซินแส ป.บส. รุ่น12 สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เปิดสถานี smm.TV
มัญชุศรีโพธิสัตว์
กิจกรรม ป.บส. รุ่น12 (การศึกษานอกห้องเรียน)
ขายที่ดินเปล่า ที่พัทยา ไม่มีนายหน้า
ขายคอนโด ทำเลเยี่ยม ไม่ผ่านนายหน้า
แจกฟรี.ขุมทรัพย์มหาเศรษฐี
สวดมนต์ข้ามปีวัดแดงประชาราษฏร์
ขายที่ดิน ติดแม่น้ำ ต้องการทำบุญ article
ครัวเจ้จู ร้านอาหารไทยที่พุทธคยา
เทียนเต็ก ซินแส พิธีกรรมทางศาสนา สามีจิกรรม
การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
เทียนเต็ก ซินแส พบเจ้าอาวาสวัดหม่าซื่อ (วัดม้าขาว) มณฑลลั่วหยาง
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 1-10 ธ.ค.58
วัดลาดพร้าว กิจวัตรของพระวัดลาดพร้าว
ขายบ้านพร้อมที่ดิน (ไม่มีนายหน้า)
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำการแพทย์แผนจีน
เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรม มะละแหม่ง
ภาพเก่าในอดีต เก็บไว้ในความทรงจำ
โปรแกรมดวงจีน สำหรับมือถือ แอนดรอย์ด โหลดฟรี
กิจกรรม ปบส. รุ่น 12 ( 24 มิถุนายน 2559 )
ขายที่ดินมรดก จังหวัดน่าน
เทียนเต็ก ซินแส นำเที่ยววัดนางนอง
แอพตลับเมตรฮวงจุ้ย สำหรับ แอนดรอยด์ ฟรี!
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างบุญบารมี
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ที่วัดศีลขันธาราม จ.อ่างทองครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
ขายบ้านพร้อมที่ดิน ไม่มีนายหน้า ติดต่อโดยตรง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำของดีเมืองสุรินทร์
หลวงพ่อทอง วัดพระธาตุจอมทอง เชียงใหม่
หลวงพ่อทอง
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำ ทาวน์เฮ้าส์ น่าอยู่ ไม่ผ่านนายหน้า
ผ้าป่าวัดแดง
คำขวัญวัดแดงประชาราษฏร์
กิจกรรมวัดแก้วฟ้าdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง