ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10

เทียนเต็ก ซินแส
ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10

 

 

 โยมผู้หญิงทางขวามือที่ใบหน้ามีราศีคือโยม หวังโม
เป็นชาวธิเบต เชื้อสายฝรั่งเศส
มีศรัทธาแรงกล้า
เป็นเจ้าภาพ
ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงาน
สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติทั้งหมด
ทุกครั้ง
ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

 
พิธีสาธยายพระไตรปิฏกบาลีนานาชาติ ครั้งที่ 10
องค์หน้ากลางเยื้องขวามือคือเจ้าคุณพรหมสิทธิ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ
ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสแล้ว
ด้วยอานิสงค์ของการปฎิบัติธรรมและสาธยายพระไตรปิฏก
ที่พุทธคยา

 เจ้าคุณ พระเทพโพธิวิเทศ
เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และเจ้าคุณพรหมสิทธิวัดสระเกตุ
 เริ่มพิธีสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติครั้งที่ 10
วันที่ 2 ธันวาคม ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557
 เริ่มขบวนที่วัดไทย พุทธคยา
ภาพแรกเป็นประเทศไทย
แต่ประเทศที่เป็นเจ้าภาพปีนี้คือกัมพูชา
 ประเทศกัมพูชาขี่ช้างนำหน้าขบวน
 
 
 รำกลองยาวของไทยดังไปไกล จำได้
 

 

 

 

 

 

 

 

 อินโดนีเซีย
 อินเดีย แล้วถนัดไปก็ลาวพี่น้องกัน 
  ภาพนี้สาวๆจากประเทศไทย
 ภาพนี้ไม่รู้ว่าเป็นใคร ไปพุทธคยา 10 ครั้งแล้ว

 ไปลดพุงด้วยปีละ กิโลครึ่งครับ
ปีแรกที่ไปน้ำหนัก 90 ก.ก.
ปัจจุบันเหลือ74 ก.ก.ครับ
 

 หลายท่านตั้งใจว่าจะไป จะไป จะไป หลายครั้ง
ปรากฏว่า ตายก่อน ไม่ได้ไปก็มี
 
 
ความจริงแล้วชาวพุทธต้องไปอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต
เพื่อพิสูจน์ว่ามีวาสนาหรือไม่
 
 
เพราะมีหลายท่านที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ครั้งแรกที่ไปก็ไม่คิดว่าจะไป
แต่พอไปแล้วก็ไปอีก ไปแล้วก็ไปอีก หลายๆครั้ง
 

 ท่านทั้งหลายครับ
คนเราทำอะไรจำเจ จำเจ บ่อยๆ ต้องมีความสุขครับ
 

 หรือต้องมีศรัทธาครับ

 

 

 

 

 

 คือถ้าไม่มีความสุข หรือไม่มีศรัทธา ทำไม่ได้ครับ
 
 
ความสุขหาซื้อไม่ได้ครับ
ต้องทำเอง
 
  คำขวัญเมืองพาราณสี

เมืองฮินดูเรืองนาม
เมืองนามอมตะ
เมืองพระโพธิสัตว์
เมืองประวัติค้าไหม
เมืองมหาลัยเก่าแก่
เมืองแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
เมืองสถิตพระศิวะ
เมืองฌาปนริมคงคา
เมืองศาสดาประกาศธรรม

 
คำขวัญเมืองพาราณสี

เมืองเรืองนามความเก่าแก่                        เมืองแม่น้ำคงคาธาราสินธุ์
เมืองเคี้ยวหมากปากแดงแข่งกันกิน            เมืองผ้าซิ่นแพรไหม (ส่าหรี)
เมืองแม่ม่ายทูนหัวผัวตามปะ                      เมืองมรณะปละปล่อยที่ที่ลอย
เมืองหมุนล้อจักรหลักพระธรรม                  เมืองเลิศล้ำสรรพวิชามหาลัย
เมืองมหาเทพเสพองค์พระศิวะ                   เมืองมฤคทายวันไพรสณฑ์ใหญ่
เมืองมนต์ขลังติดตรึงจนฝังใจ

 
 สาเหตุที่มาคงคา

มา...บูชาพระบรมสารีริกธาตุ                     มา...ดูการประกาศศาสนา
มา...ดูคนอาบสรงในคงคา                        มา...ดูการน้อมวันทาดวงอาทิตย์
มา...ดูพิธีกรรมการเผาศพ                        มา...ดูการเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์
มา...ดูการปลงสัจจะแห่งชีวิต                     มา...เพ่งพินิจสองฟากฝั่งอย่างเห็นธรรม

 
 คำอธิษฐานที่สารนาถ

๑.ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระโกณฑัญญะ
๒.ให้สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ อายุยืนเหมือนพระพากุละ
๓.ไปไกล้ไกลให้ปลอดภัยเหมือนพญากวางทอง
๔.ให้ศรัทธาตั้งมั่นเหมือนบิดาพระยสะ หรือ
๕.ให้ได้บริวารเป็นมิตร ปิดศัตรู ได้ความไม่วุ่นวายไม่ขัดข้อง ได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ

 
 ความสำคัญของสารนาถคือ เมืองปฐม

ปฐมเทศนาอริยสัจ                        ปฐมอุบัติพระอริยะสงฆ์
ปฐมพรรษาพระพุทธองค์                ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสิกา
ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสก                 ปฐมศกเผยแพร่พุทธศาสนา
ปฐมความงามแห่งปฏิมา                 ปฐมพาราพุทธสัญจร

 
 อโห พุทโธ พระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
สุดยอดศาสดาผู้มีปัญญาเลิศ           
สุดยอดลูกผู้ประเสริฐกตัญญูต่อพ่อแม่
สุดยอดพี้-น้อง ปกป้องดูแล
สุดยอดเพื่อนแท้มิแปรผันคำสัญญา
สุดยอดผู้นำความเป็นอยู่
สุดยอดครูผู้เพียรฝึกให้ศึกษา
สุดยอดพระธรรมราชา
สุดยอดกตเวทิตาต่อแผ่นดิน
 
 THAI LAND
 
 คำบูชาสถานที่ตรัสรู้
วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง โพธิรุกขะเจติยัง, สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุลละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ คะยาสีเส, ตะถาคะเตนะ สะเทวะเก โลเก สะมาระเก สะพรหมะเก สัสสะมะณะพรหมมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อภิสัมพุทธังฯสาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, สวากขาตัญจะนะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ
คำแปล
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ  ข้าพระพุทธเจ้า  ได้มาถึงแล้วต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระเจดีย์นี้  อันเป็นสังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรทัสสนา  เป็นสถานที่พระตถาคต  ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พร้อมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมู่สัตว์  พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ ณ ที่ตำบล คยาสีสะประเทศแห่งนี้.
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระพุทธเจ้า  ขอบูชาโดยยิ่ง  ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้  และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม  ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว  ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาน เทอญฯ

 

 

 

 

 ที่มีสายคาดสีชมภูคือ ประเทศลาว
 ลำดับเหตุการณ์พุทธประวัติ
๑.ตรัสรู้ เสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาห์ ตามหาคนสอน พิจารณาสัตว์โลกเหมือนดอกบัว ๔ เหล่า
๒.ออกเดินทางไปพาราณสี พบอุปกาชีวกก่อน
๓.พบปัญจวัคคีย์ทั้ง๕
๔.แสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร, ตรัสอนัตตลักขณสูตร
๕.โปรดยสะและบิดา พร้อมทั้งเพื่อน ๕๕ คน
๖.วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
๗.ออกพรรษาส่งพระไปประกาศศาสนา พระองค์โปรดภัททวัคคีย์ ๓๐ คน
๘.นันทิยมาณพถวายทาน ได้ปราสาทบนสวรรค์
๙.นางสุปปิยาถวายเนื้อขา
๑๐.ธัมมทินนอุบาสก ฟังธรรม
 สถานที่สำคัญ (บรรยายในสถานที่)
๑.ธัมมราชิกสถูป
๒.เสาอโศก
๓.มูลคันธกุฏี
๔.สถูปยสะ
๕.ธัมเมกขสถูป
๖.เจาคันธี
๗.พิพิธภัณฑ์
๘.วัดนานาชาติ
 คำอธิษฐานที่สารนาถ
๑.ให้ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระโกณฑัญญะ
๒.ให้สุขภาพแข็งแรง พลานามัยสมบูรณ์ อายุยืนเหมือนพระพากุละ
๓.ไปไกล้ไกลให้ปลอดภัยเหมือนพญากวางทอง
๔.ให้ศรัทธาตั้งมั่นเหมือนบิดาพระยสะ หรือได้บริวารเป็นมิตร ปิดศัตรู
    ได้ความไม่วุ่นวายไม่ขัดข้อง  ได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ
 THAI LAND
รำกลองยาว
  ธรรมะจากสารนาถ
๑.อริยสัจจ์ ๔
๒.มรรคมีองค์ ๘
๓.อนิจจลักษณะ
๔.คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 ที่คงคา

- เล่าตำนานคงคา ท่าน้ำมี ๘๔ ท่า ท่าเพื่อคนเป็น ๘๒ ท่า ท่าเพื่อคนตาย ๒ ท่า คือหริจันทระ
  และมณิกรรณิการ์ฆาฏ ตำนานพระศิวะ

- แมน้ำคงคายาว ๒๕๕๖ กิโลเมตร กำเนิดที่โคมุข ลงอ่าวที่เบงกอล

- สาเหตุที่มาคงคา  มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ มาดูการประกาศพระศาสนา 
   มาดูคนอาบสรงในคงคา มาดูการน้อมวันทาดวงอาทิตย์  มาดูพิธีกรรมการเผาศพ  
   มาดูการเคารพน้ำศักดิ์สิทธิ์  มาดูการปลงสัจจะแห่งชีวิต  มาเพ่งพินิจสองฟากฝั่งอย่างเห็นธรรม

 ที่สารนาถ

-อธิบายคำว่าสารนาถ, อิสิปตนมิคทายวัน อธิบายสาเหตุที่ได้ชื่อเหล่านี้

- ความสำคัญของสารนาถ คือเมืองปฐม เช่น ปฐมเทศนาอริยสัจจ์  ปฐมอุบัติพระอริยสงฆ์  ปฐมพรรษา      พระพุทธองค์  ปฐมวงศ์เหล่ากออุบาสิกา  ปฐมเหล่ากออุบาสก  ปฐมศกเผยแพร่พระพุทธศาสนา        ปฐม  ความงามแห่งปฏิมา  ปฐมพาราพุทธสัญจร

 พาราณสีที่เกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

๑.เป็นที่ผลิตพระโพธิสัตว์  พระโพธิสัตว์กำเนิดที่นี่กว่า ๕๔๐ ชาติ  ในชาดก ๑๐ ชาติ (พระเจ้าสิบชาติ)
   เกิดเป็นสุวรรณสามและเตมีย์ใบ้

๒.เป็นเมืองที่รองรับพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก

๓.เป็นที่กำเนิดพระพุทธเจ้านามว่าศรีอริยเมตไตย

๔.เป็นที่กำเนิดตำนานสุรา

๕.เป็นที่กำเนิดบทสวดขันธโมรปริตรคาถา

๖.เป็นที่กำเนิดการจองเวรครั้งแรกระหว่างพระเทวทัตต์กับพระพุทธองค์

๗.เป็นที่กำเนิดมหาโจรกินเนื้อมนุษย์

 พาราณสีที่เกี่ยวพันกับศาสนาฮินดู
๑.เป็นศูนย์กลางศาสนาฮินดู
๒.เป็นบ่อเกิดศาสนา ประเพณี พิธีกรรมหลายอย่าง
๓.เป็นที่แต่งเรื่องรามเกียรติ

 

 

 

 

 ซุ้มของพระไทย
 ตำนานลูกฆ่าพ่อ
พระเจ้าพิมพิสาร  ถูกอชาตศัตรูกุมารปลงพระชนม์
อชาตศัตรูกุมาร  ถูกอุทัยภัทร์ปลงพระชนม์
อุทัยภัทร์  ถูกอนุรุทธกุมารปลงพระชนม์
อนุรุทธกุมาร  ถูกมุณฑกุมารปลงพระชนม์
มุณฑกุมาร  ถูกนาคทสกกุมารปลงพระชนม์
นาคทสกกุมาร  ถูกสุสูนาคมหาอำมาตย์ปลงพระชนม์
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ มาทุกปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เทียนเต็ก ซินแส

"มีคนเขาว่ามาอินเดีย  เพื่อไหว้พระรับพร  
แต่ไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชค"
วันนี้มีเรื่องเบาๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสนุกสนาน
ให้กับผู้ที่คิดว่าจะเดินทางจาริกไปยังดินแดนพุทธิภูมิ  
ตามรอยพระศาสดา  
  สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
จากการสอบถามผู้ที่ได้เดินทางร่วมมากับคณะ
ประมาณหลายสิบคนว่า
เพราะใดจึงได้เดินทางมากับทัวร์คณะนี้
 ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะทัวร์คณะนี้มีราคาแพงที่สุด
      ได้สอบถามต่อไปอีกว่า
เมื่อรู้ว่ามันแพงแล้วทำไมยังเลือกมากับทัวร์คณะนี้
    ได้รับคำตอบว่าที่เลือกมากับทัวร์คณะนี้ก็เพราะว่ามันแพงนะซิ
  ก็เลยทราบว่าโยมคณะนี้เลือกเดินทางมากับ
ทัวร์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับแรก
 ส่วนการบริการจะดีหรือไม่ดีไว้เป็นอันดับหลัง
(คิดว่าของแพงต้องดี)

 

 
เสริมดวง-แก้ชง

คู่สมพงศ์ ชง - ฮะ (คริกดูรายละเอียด) article
ตำแหน่ง ขุมทรัพย์ มหาเศรษฐี (คริกดูรายละเอียด) article
วัตถุมงคล เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คริกดูรายละเอียด) article
พระบรมสุข
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ ๑๐
บูชาวัดถุมงคลประจำธาตุ
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๔ พ.ย. ๖๒
เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ที่วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำพระบรมสุข ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจากธิเบต รุ่นใหญ่ 9 น้ิว
เทียนเต็ก ซินแส เชิญทุกท่าน article
วัดแดงโชว์ปี่เซียะมีระดับ สำหรับเศรษฐี
ปี่เซียะวัดแดง ในเทศกาลตรุษจีน
ฮู้ ยันต์วิเศษแก้อาถรรพณ์ชั่วร้าย article
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 8 และ 9
ไถ่ชีวิตครั้งที่หนึ่ง 10 เมษายน 2553
ไถ่ชีวิตครั้งที่สอง 15 พฤษภาคม 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สาม 31 กรกฏาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สี่ 23 สิงหาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 5
ไถ่ชีวิตครั้งที่ห้า (คริก)วันที่ 23 ส.ค.53
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 6.วันที่ 26 มีนาคม 2554
ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 7. วันที่ 15 มี.ค.55
อนุโมทนา (คริก)
แจกพระบรมสุข เสริมดวง แก้ชง
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ "พระบรมสุข"
พิธีขออนุญาติจัดสร้างพระบรมสุขครั้งแรกในประเทศไทย
อัญมณีส่งเสริมดวงชะตา 5 ธาตุ
ฮวงจุ้ยตำแหน่งเตียงนอน และหัวนอน
ครั้งแรกในประเทศไทย หล่อพระบรมสุข
ผลบุญ - ผลกรรม
พระราหู เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
เทียนเต็ก ซินแส ทอดผ้าป่าแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ (คริก) article
พิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองไทย
เหรียญแก้ชง ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ
กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย ดูเพื่อความเป็นศิริมงคล
พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก
เปลือกโพธิ์-อินเดีย
เชิญร่วมบุญ ซ่อมแซมใบระกาหลังคาโบสถ์ วัดแดงประชาราษฏร์
ล็อกเก็ตเสริมดวง2
เสริมดวง แก้ชง ต่อชะตา ครบ 5 ธาตุ
ล็อกเก็ตเสริมดวง
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิย.55
ปิดทองพระประธาน วัดแดงประชาราษฎร์
ปิดทองหลวงพ่อแดง
โบสถสีทอง วัดแดงประชาราษฏร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 20 ต.ค. 59dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง