ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เปิดให้บูชา พระบรมสุข ได้ครบทุกรุ่นแล้ว

 

 "นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง"
พระบรมสุข
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก

 

 

27 ก.ย. 61  นำพระบรมสุขขึ้นไปประดิษฐานบนเจดีย์พระธาตุพนม
28 ก.ย. 61 นำพระบรมสุขไปประดิษฐานในพระธาตุ "ัฮังเล"  สะหวันนะเขต  ประเทศลาว

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 พระบรมสุขขนาด 5 น้ิว เนื้อทองเหลืองพ่นสีทอง
บูชาองค์ละ 999 บาท
 
 พระบรมสุขขนาด 5 น้ิว ด้านหลังเป็นรูปบัวสี่เหล่า
เนื้อทองเหลืองพ่นสีทอง
บูชาองค์ละ 999 บาท
 
 พระบรมสุขขนาด 5 น้ิว เนื้อทองเหลืองสีมันปู
บูชาองค์ละ 999 บาท
 
 พระบรมสุขขนาด 5 น้ิว ด้านหลังเป็นรูปบัวสี่เหล่า
เนื้อทองเหลืองสีมันปู
บูชาองค์ละ 999 บาท
 
 พระบรมสุขขนาด 5 น้ิว เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทองคำแท้
บูชาองค์ละ 1,999 บาท
 
พระบรมสุขขนาด 5 น้ิว ด้านหลังเป็นรูปบัวสี่เหล่า
เนื้อทองเหลืองลงรักปิดทองคำแท้
บูชาองค์ละ 1,999 บาท
 
 
 พระบรมสุขขนาด 5 น้ิว เนื้อทองเหลืองรมดำ
บูชาองค์ละ 999 บาท
 
 พระบรมสุขขนาด 5 น้ิวด้านหลังเป็นรูปบัวสี่เหล่า
เนื้อทองเหลืองรมดำ
บูชาองค์ละ 999 บาท
 
 
 
 

 

 พระบรมสุขเนื้อทองเหลืองกิป
ขนาดพกติดตัว
บูชาองค์ละ 100 บาท
 พระบรมสุขเนื้อทองเหลืองมันปูขนาดพกติดตัว
บูชาองค์ละ 100 บาท
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และพระปางบรมสุข
 
          พระสิทธัตถะ ได้เสด็จอยู่ตามลำพังทรงฝึกฝนอบรมจิตให้สงบ และในเช้ากลาง
เดือน 6 ทรงรับข้าว มธุปายาสจากนางสุชาดา ซึ่งเข้าใจว่าพระองค์ว่าเป็นเทพยดา
จึงนำข้าวมธุปายาสไปถวาย หลังจากเสวยแล้วพระองค์ได้ทรงลอยถาดในแม่น้ำ
เนรัญชรา ทรงรับหญ้าคา 8 กำ จากนายโสตถิยะมาปูลาดเป็นอาสนะ (ที่นั่ง) ณ โคน
ต้นโพธิ์
          ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ ผินพระพักตรสู่เบื้องบูรพาทิศ ตั้งจิตแน่แน่วว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาน จักไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์ ในคืนนั้นท้าววสวัตตีเข้าทำ
การขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของพระมหาบุรุษแต่ก็พ่ายแพ้ไป พระมหาบุรุษทรง
บำเพ็ญเพียรต่อที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย
เรียกว่าการเข้าฌาน เพื่อเป็นบาทของวิปัสสนาญาณ จนเวลาผ่านไปพระองค์ได้
บรรลุถึงญาณต่าง ๆ ดังนี้
 
           ปฐมยาม ทรงบรรลุ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ คือ การระลึกชาติในอดีต ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
           มัชฌิมยาม ทรงบรรลุ จุตูปปาตญาณ คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย
           รุ่งปัจฉิมยาม ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ คือ รู้วิธีกำจัดกิเลส (มาร) ด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงพบกับความสุขสว่างอย่างแท้จริง ซึ่งเรียกกันว่าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาเอกในโลก ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ณ พุทธคยา กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ขณะมีพระชนมายุได้ 35 พรรษา
 
             และครั้นเมื่อพระองค์ พบความสุขสว่างอย่างแท้จริง ซึ่งเรียกกันว่าทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วนั้นพระองค์ออกจากสมาธิและพักผ่อนด้วยท่านั่งกึ่งนอน ที่เรียกว่า ปางบรมสุข  ซึ่งจะพบเห็นได้ที่ประเทศภูฏาน 
 
 
           พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และคำสั่งสอนนี้ ถ้าจะกล่าว
อีกอย่างหนึ่ง ก็คือเรื่องของความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เป็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ แล้วนำมาชี้แจงเปิดเผย พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าสภาพธรรม หรือทำนองคลองธรรม เป็นของมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือไม่ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้สภาพธรรมนั้น ๆ แล้วนำมาบอกเล่าให้เข้าใจชัดขึ้นความจริงหรือสัจธรรมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินี้จึงเป็นของกลางสำหรับทุกคน และมิใช่สิ่งที่ประดิษฐ์หรือคิดขึ้นตามอารมณ์เพ้อฝัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตราบใดที่พระองค์ยังมิได้ตรัสรู้ความจริงในลักษณะ 3 อย่าง คือ รู้ตัวความจริง รู้หน้าที่อันควรทำเกี่ยวกับความจริงนั้น และรู้ว่าได้ทำหน้าที่สำเร็จบริบูรณ์แล้ว ตราบนั้นพระองค์ก็ยังไม่อาจกล่าวได้ว่าตรัสรู้แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความจริงนั้นพระองค์ได้ทรงลงมือปฏิบัติจนค้นพบประจักษ์แล้ว พระองค์จึงได้นำมาสั่งสอน
           สัจธรรมหรือความจริงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้น
ได้แก่ ทรงรู้แจ้งหรือรู้อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 อย่าง ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
 
          1) ทุกข์ คือความทุกข์, สภาพที่ทนได้ยาก, สภาวะที่บีบคั้น ขัดแย้ง บกพร่อง ขาดแก่นสารและความเที่ยงแท้ ไม่ให้ความพึงพอใจแท้จริง ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ การประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ความปรารถนาไม่สมหวัง หรือปัญหาของชีวิตทั้งหมด
 
          2) สมุทัย คือสาเหตุของทุกข์ ได้แก่ ตัณหา 3 หรือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา หรือสาเหตุของปัญหาชีวิต
 
          3) นิโรธ คือความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป ภาวะที่เข้าถึงเมื่อกำจัดอวิชชา หมดสิ้นตัณหาแล้ว ไม่ติดข้อง หลุดพ้น สงบ ปลอดโปร่ง เป็นอิสระ คือนิพพาน หรือภาวะหมดปัญหา
 
          4) มรรค คือทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ มัชฌิมปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง คือ มรรคมีองค์ 8 ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ พยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ ตั้งจิตชอบ หรือแนวทางแก้ปัญหาชีวิต
 
พระปางบรมสุข
 
           พระปางบรมสุข หมายถึง หลังจากพระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ และเกิดความสุขสว่าง พระองค์จึงพักผ่อนอย่างมีความสุข มีให้เห็นกันมากในประเทศภูฏาน            อย่างไรก็ตาม พระอาจารย์ธงชัย ธัมมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ท่านได้อัญเชิญพระปางบรมสุข มาเพื่อเป็นแบบในการสร้างองค์จำลองไว้ที่วัดแดงประชาราษฎร์  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมกันนี้ ได้สร้างรูปหล่อลอยองค์ พระปางบรมสุข เพื่อให้สาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้บูชาติดตัวไว้เป็นสิริมงคลอีกด้วย

 

"นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง"
บรมสุข
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก

เททองหล่อพระบรมสุของค์ใหญ่
วันที่ 8 มีนาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

เปิดให้บูชา พระบรมสุข ได้ครบทุกรุ่นแล้ว
วัตถุมงคลของวัดแดงประชาราษฏร์

พระสิวลี พระบูชา สูง12 นิ้ว (1ฟุต) 30ซ.ม.
หยก article
พระพุทธเมตตา ขนาดพกติดตัว เมตตามหานิยม คนเห็นคนรัก
เหรียญพระยูไล article
พระพุทธเมตตา พุทธคยา อินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำเทพทันใจจากเมียนม่า
เหรียญเทพกวนอู article
พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกกรกิริยา (ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่)
เหรียญหลวงพ่อแดงฉลองพุทธชยันตรี 2600 ปี
หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยา ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่น ฉลอง 2600 ปี
พระพิฆเนศ วัดแดงประชาราษฏร์
หลวงพ่อแดงหน้าตัก 5 นิ้ว รุ่นไม่ต้องปลุกเสกกู
พระวิมุตติสุข (พระนิพพาน)
เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทย
วันนี้ขอแนะนำซินแส ซึ่งเป็นคนไทย แต่ไปเป็นซินแสดูฮวงจุ้ยที่เมืองจีน article
เหรียญแก้ชง " ธาตุดินศักดิ์สิทธิ์ " article
พระโพธิสัตว์กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด (คริกดูรายละเอียด)
วัตถุมงคลเสริมดวง ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยชั้นสูง
เทียนเต็ก ซินแส ปลุกเสกเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช
พระกริ่งเศรษฐีนวโกฏิ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
หลวงพ่ออธิษฐาน 4 หน้า ค้าขายร่ำรวย
เจ้าแม่กวนอิม ไตรภาคี 3 ภพ 观音,观世音, 观世音菩萨 (คริกดูรายละเอียด)
ขุนแผน-กุมารทอง ของดีวัดแดง เสริมเสน่ห์ เมตตา มหานิยม
กริ่งพระสิวลี
หลวงปู่เก๋ วัดปากน้ำ นนทบุรี ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่น ฉลอง 2600 ปี
พระพุทธเมตตา ขนาดหน้าตัก 2 นิ้ว
พระกริ่งสังกัจจาย 财源广进 ไฉเหยียนกว่างจิ้น...เงินทองไหลมาเทมา(คริกดูรายละเอียด)
หลวงพ่อขาว (ประธานศาลาเอนกประสงค์) วัดแดงประชาราษฏร์
หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส พระนครศรีอยุธยา
กริ่งกุมารทอง 2 พลัง โชคลาภ ร่ำรวย
2 พ.ย.55 มหาพุทธาภิเษก
พิธีพุทธาภิเษกพระราหู วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำเหล็กไหล เขาอึมครึมdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง