ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พระบรมสุข

ต้นแบบ พระบรมสุข
วัดแดงประชาราษฏร์ จ.นนทบุรี

 ประเทศไทยกำลังจะมี
"บรมสุข"

 

 

27 ก.ย. 61 นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุนครพนม
และพระธาตุ อุงฮัง สะหวันนะเขต ประเทศลาว

 
 
 
 
 

 

 

 

ขออนุญาติจัดสร้างพระบรมสุข
ที่พุทธคยา
สำหรับแก้ปีชงได้ทุกปี

(บูชาองค์ละ 999 บาท)
ลงรักปิดทอง 1,999 บาท

 พระบรมสุข หรือวิมุตติสุข หมายถึงความหลุดพ้น
เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมาย
ของการปฎิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
 พระพุทธรูปปางบรมสุขมีลักษณะเด่นคือ
นั่งอย่างราชสีห์
พระพักตร์อิ่ม มองไม่เบื่อ
ยิ่งมองยิ่งมีความสุข

 คำถามแรกที่ผุดขึ้นมาคือ 
ทำไมพระพุทธรูปปางนี้จึงไม่มีในเมืองไทย
ทั้งที่เป็นเมืองพุทธ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้ม

 คำถามที่ตามมา
ทำไมเราไม่แบ่งปันให้ผู้อื่นบนผืนแผ่นดินไทย
ได้รู้ ได้เห็น และได้บูชากันบ้าง
 ตัดสินใจ
ถ้าเราไม่เริ่มในตอนนี้แล้วจะต้องรออีกนานเท่าใด.

 ในปีพุทธศักราช 2558
พระพุทธรูปปางบรมสุขนี้
จะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของชาวพุทธได้อย่างแน่นอน

เพราะ พระพุทธเจ้า ยังมีชีวิตอยู่
"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม"

 พระพุทธรูปปางบรมสุข
เหมาะกับการนำไปมอบให้กับผู้ใหญ่ หรือคนที่เคารพ รัก
เป็นการแสดงความเคารพรักที่เรามีต่อเขา
 มอบสิ่งใดที่จะมีคุณค่าทางจิตใจเทียบเท่ากับมอบ บรมสุข

 

พระบรมสุขคือพระบรมครูสอนกรรมฐาน
(ยืน เดิน นั่ง นอน)
ภาพนี้เป็นภาพปริศนาธรรม
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ"
(เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)

 

 
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย 
ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา"
(นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า)
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ"
(เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่)


 
 ภายในวิหารพระพุทธเมตตา
 ต่อหน้าพระพักตรพระอวโลกิเตศวร
พระศักดิ์สิทธิ์ของมหายาน
 ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ
 นำพระบรมสุขขนาดเล๋็กมาอธิษฐานจิตขอบารมีพระพุทธองค์
 เพื่อนำไปบรรจุใต้ฐานองค์พระบรมสุขขนาด 5 นิ้วต่อไป

 
พระบรมสุข
หมายถึงการบรรลุธรรม (พระนิพพาน)
 
นิพพานเป็นบรมสุข คือสุขอย่างยิ่ง
"นิพพาน"  เป็นสนุทิฏฐิโก หมายถึงบุคคลเห็น ได้ด้วยตนเอง
 
นิพพาน" ที่ว่า "เห็นเอง" คือ
เห็นอย่างนี้ ตามที่พระพุทธองค์ตรัสอธิบายนี้
เห็นธรรมก็คือ เห็นภาวะหรือสภาพแห่งจิตใจของตนเอง
ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดี
จิตใจเป็นอย่างไรก็ให้รู้อย่างนั้น ตามที่เป็นจริง
ดังนี้ เรียกว่า เห็นธรรม
 
เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว
แต่เนื่องจากพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้น
มีความละเอียดอ่อน สุขุมคัมภีรภาพ
ยากต่อบุคคลจะรู้ เข้าใจและปฏิบัติได้
ทรงเกิดความท้อพระทัยว่า
จะไม่แสดงธรรมโปรดมหาชน 
 
  ต่อมาท่านได้ทรงพิจารณาอย่างลึกซึ้ง
แล้วทรงเห็นว่าบุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก
บางพวกสอนได้
บางพวกสอนไม่ได้
เปรียบเสมือนบัว ๔ เหล่า
ดังนั้นแล้วจึงดำริที่จะแสดงธรรม
เพื่อมวลมนุษย์ชาติต่อไป
 
บัว ๔ เหล่า ได้แก่
๑.พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ
เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ
เมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที
(อุคฆฏิตัญญู)
๒.พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ
เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว
พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม
จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป
(วิปจิตัญญู) 
 
 
๓.พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ
เมื่อได้ฟังธรรมแล้ว
พิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ
มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ
มีสติมั่นประกอยด้วยศรัทธา ปสาทะ
ในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ
ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง
(เนยยะ)
 
๔.พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ
แม้ได้ฟังธรรม
ก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้
ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ
ไร้ซึ่งความเพียร
เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม
ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา
ไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน
(ปทปรมะ)
 

เจริญพร
 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในสติปัฎฐานสูตร
"ฐิโต วา  ฐิโตมฺหีติ  ปชานาติ" (เมื่อยืนอยู่  ก็รู้ว่ายืนอยู่)
"คัจฺฉันโต วา  คจฺฉามีติ  ปชานาติ" (เมื่อเดินอยู่  ก็รู้ว่ากำลังเดินอยู่)
"นิสีทติ  ปลฺลงฺกํ   อาภุชิตฺวา  อุชุํ  กายํ  ปณิธาย  ปริมุขํ  สตึ  อุปฏฺฐเปตวา" (นั่งคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง  ดำรงสติไว้เฉพาะหน้า)
"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" (เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่)

ต้นแบบพระบรมสุข

  

 

 มีเรื่องเก่าแก่มาเล่าให้ฟัง
ถ้ามีพระ 3 องค์ มายืนอยู่หน้าบ้านของโยม
 พระองค์แรกจะบันดาลให้โยมมีโชคลาภ
และร่ำรวยเป็นเศรษฐี
 พระองค์ที่สองจะบันดาลให้โยมมีอำนาจ
เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดิน
 พระองค์ที่สาม จะบันดาลให้โยมมีความสุข
 แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งคือ
ให้โยมเลือกนิมนต์พระเข้าบ้านได้เพียงองค์เดียวเท่านั้น
 อาตมาขอถามโยมทั้งหลายว่า
ถ้าเป็นโยม จะเลือกนิมนต์พระองค์ไหนเข้าบ้านดี
เจริญพร
 ถ้าเป็นอาตมา
จะเลือกองค์ที่สามคือ พระบรมสุข
 ถ้าเลือกองค์แรก โยมจะร่ำรวย แต่ไม่แน่ว่าจะมีความสุข
อย่างที่เห็นๆกันอยู่
คือรวยแล้วไม่มีความสุขก็มี
เพราะเมื่อรวยแล้วก็อยากจะรวยเพิ่มขึ้นไปอีก
ไม่มีที่สิ้นสุด (เกิดกิเลส)
 ถ้าเลือกองค์ที่สอง โยมจะมีอำนาจ แต่ไม่แน่ว่าจะมีความสุข
อย่างที่เห็นๆกันอยู่
คือมีอำนาจแล้วก็ยังอยากจะมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น
ถึงแม้จะเกษียณแล้วก็ยังอยากจะมีอำนาจ(กิเลส)
 แต่ถ้าเลือกองค์ที่สาม โยมก็จะมีความสุข
เมื่อมีความสุขแล้วกิเลสก็จะลดลงๆๆ
เงินทองและอำนาจก็จะ
หมดความหมาย
เจริญพร.

 

 พิธีเททองหล่อพระบรมสุข
ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว และ39 นิ้ว 
วันที่ 8 มีนาคม 2558
เวลา 17.50 น.

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ในวันที่ 28 พ.ย.ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 2557
จะนำพระบรมสุข
ขนาดพกติดตัว
ไปอธิษฐานจิตที่พุทธคยา
บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

 
เพื่อนำมาบรรจุใต้ฐานพระบรมสุข
ขนาดฐาน 5 น้ิว
 ญาติโยมที่ต้องการบริจาคทองเหลือง
ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
 
 หรือจะมาร่วมเททอง
หล่อพระบรมสุข
 ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
จะสลักชื่อและนามสกุล
เพื่อเป็นพระประจำตระกูลก็ได้
 
 หรือจะมาร่วมเททอง
หล่อพระบรมสุข
ในวันที่ 8 มีนาคม. 2558
เวลา 17.59น.

   

 "นัดถิ สันติ ปะรัง สุขัง"
บรมสุข
 พระบรมสุข
มีความสุขที่สุดในโลก
 พระบรมสุข
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก
 พระบรมสุข
ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 


เจริญพร 

 

 

กำลังจัดสร้างหลายรุ่น หลายขนาด
เพื่อสมทบทุนหล่อ
พระพุทธรูปปาง"บรมสุข"
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก

จะประดิษฐานไว้ที่
วัดแดงประชาราษฏร์ จ.นนทบุรี
จะเททองหล่อในช่วงงานประจำปี

 

 
 
 พระวิมุตติสุข

วิมุตติสุข สุขเกิดแต่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและปวงทุกข์; พระพุทธเจ้าภายหลังตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ ได้เสวยวิมุตติสุข ๗ สัปดาห์ตามลำดับคือ สัปดาห์ที่ ๑ ประทับภายใต้ร่มไม้มหาโพธิ์ ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท     สัปดาห์ที่ ๒ เสด็จไปประทับยืนด้านอีสาน ทรงจ้องดูต้นมหาโพธิ์ไม่กระพริบพระเนตร ที่นั้นเรียกว่า อนิมิสเจดีย์     สัปดาห์ที่ ๓ ทรงนิรมิตที่จงกรมขึ้นระหว่างกลางแห่งพระมหาโพธิ์และอนิมิสเจดีย์ เสด็จจงกรมตลอด ๗ วัน ที่นั้นเรียก รัตนจงกรมเจดีย์     สัปดาห์ที่ ๔ ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิฎก ณ เรือนแก้วที่เทวดานิรมิตในทิศพายัพแห่งต้นมหาโพธิ์ ที่นั้นเรียก รัตนฆรเจดีย์     สัปดาห์ที่ ๕ ประทับใต้ร่มไม้ไทร ชื่ออชปาลนิโครธ ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์หุหุกชาติ แสดงสมณะและพราหมณ์ที่แท้ พร้อมทั้งธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่าธิดามาร ๓ คนได้มาประโลมพระองค์ ณ ที่นี้     สัปดาห์ที่ ๖ ประทับใต้ต้นไม้จิก ชื่อ มุจจลินท์ มีฝนตก มุจจลินทนาคราชมาวงขนดแผ่พังพานปกป้องพระองค์ ทรงเปล่งอุทานแสดงความสุขที่แท้ อันเกิดจากการไม่เบียดเบียนกัน เป็นต้น     สัปดาห์ที่ ๗ ประทับใต้ต้นไม้เกต ชื่อราชาตนะ พาณิช ๒ คน คือ ตปุสสะและภัลลิกะ เข้ามาถวายสัตตุผงสัตตุก้อน และได้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสกถึงสรณะ ๒

 

  เมื่อสิ้นสัปดาห์ที่เจ็ด ณ ที่นี้แล้ว เสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอชปาลนิโครธอีก ทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรมที่ตรัสรู้คือ ปฏิจจสมุปบาทและนิพพาน แล้วน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรม เป็นเหตุให้สหัมบดีพรหมมากราบทูลอาราธนา  และ ณ ที่นี้เช่นกัน ได้ทรงพระดำริเกี่ยวกับสติปัฏฐาน ๔ ที่เป็นเอกายนมรรคและอินทรีย์ ๕ อันมีอมตธรรมเป็นที่หมาย

    พึงสังเกตว่า เรื่องในสัปดาห์ที่ ๒-๓-๔ นั้น เป็นส่วนที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวแทรกเข้ามา ความนอกนั้นมาในมหาวรรคแห่งพระวินัยปิฎก (เรื่องดำริถึงสติปัฏฐานและอินทรีย์ มาในสังยุตตนิกายมหาวารวรรค พระสุตตันตปิฎก)

 

  

 

 
 
 
 
 

 
เสริมดวง-แก้ชง

คู่สมพงศ์ ชง - ฮะ (คริกดูรายละเอียด) article
ตำแหน่ง ขุมทรัพย์ มหาเศรษฐี (คริกดูรายละเอียด) article
วัตถุมงคล เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คริกดูรายละเอียด) article
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ ๑๐
บูชาวัดถุมงคลประจำธาตุ
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๔ พ.ย. ๖๒
เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ที่วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำพระบรมสุข ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจากธิเบต รุ่นใหญ่ 9 น้ิว
เทียนเต็ก ซินแส เชิญทุกท่าน article
วัดแดงโชว์ปี่เซียะมีระดับ สำหรับเศรษฐี
ปี่เซียะวัดแดง ในเทศกาลตรุษจีน
ฮู้ ยันต์วิเศษแก้อาถรรพณ์ชั่วร้าย article
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 8 และ 9
ไถ่ชีวิตครั้งที่หนึ่ง 10 เมษายน 2553
ไถ่ชีวิตครั้งที่สอง 15 พฤษภาคม 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สาม 31 กรกฏาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สี่ 23 สิงหาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 5
ไถ่ชีวิตครั้งที่ห้า (คริก)วันที่ 23 ส.ค.53
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 6.วันที่ 26 มีนาคม 2554
ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 7. วันที่ 15 มี.ค.55
อนุโมทนา (คริก)
แจกพระบรมสุข เสริมดวง แก้ชง
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ "พระบรมสุข"
พิธีขออนุญาติจัดสร้างพระบรมสุขครั้งแรกในประเทศไทย
อัญมณีส่งเสริมดวงชะตา 5 ธาตุ
ฮวงจุ้ยตำแหน่งเตียงนอน และหัวนอน
ครั้งแรกในประเทศไทย หล่อพระบรมสุข
ผลบุญ - ผลกรรม
พระราหู เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
เทียนเต็ก ซินแส ทอดผ้าป่าแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ (คริก) article
พิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองไทย
เหรียญแก้ชง ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ
กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย ดูเพื่อความเป็นศิริมงคล
พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก
เปลือกโพธิ์-อินเดีย
เชิญร่วมบุญ ซ่อมแซมใบระกาหลังคาโบสถ์ วัดแดงประชาราษฏร์
ล็อกเก็ตเสริมดวง2
เสริมดวง แก้ชง ต่อชะตา ครบ 5 ธาตุ
ล็อกเก็ตเสริมดวง
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิย.55
ปิดทองพระประธาน วัดแดงประชาราษฎร์
ปิดทองหลวงพ่อแดง
โบสถสีทอง วัดแดงประชาราษฏร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 20 ต.ค. 59dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง