ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เหรียญแก้ชง ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ

เหรียญแก้ชง 5 ปาง 
ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ


ฉลองพุทธชยันตรี 2600 ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 


เข้าพิธีพุทธาภิเษก
ณ. พระอุโบสถ  วัดแดงประชาราษฏร์
วันที่ 9 มีนาคม 2556

เหรียญด้านหลัง
เนื้อทองเหลืองขัดเงา
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญด้านหลัง
เนื้อทองเหลืองรมดำ
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญด้านหลัง
เนื้อสองกษัตริย์
บูชาองค์ละ 299 บาท

เหรียญธาตุน้ำ
ปางประสูตร
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุน้ำ
ปางประสูตร
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุน้ำ
ปางประสูตร
บูชาองค์ละ 299 บาท

เหรียญธาตุไม้
พระพุทธเมตตา
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุไม้
พระพุทธเมตตา
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุไม้
พระพุทธเมตตา
บูชาองค์ละ 299 บาท

เหรียญธาตุไฟ
ปางปรินิพพาน
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุไฟ
ปางปรินิพพาน
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุไฟ
ปางปรินิพพาน
บูชาองค์ละ 299 บาท

เหรียญธาตุดิน
ปางปฐมเทศนา
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุดิน
ปางปฐมเทศนา
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุดิน
ปางปฐมเทศนา
บูชาองค์ละ 299 บาท

เหรียญธาตุทอง
ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุทอง
ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
บูชาองค์ละ 199 บาท

เหรียญธาตุทอง
ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา
บูชาองค์ละ 299 บาทเหรียญแก้ชง (ปีเกิด) 
ศักดิ์ศิทธิ์ที่สุด จากแดนพุทธภูมิ

ปีชวด ธาตุน้ำเล็ก (ราคะจริต/อยากสวย) หมายถึงรักสวยรักงาม
บูชาพระพุทธเจ้าปางประสูติ (พระพุทธเจ้าน้อย)
จะประสบความสำเร็จในด้านความรัก และสุขภาพร่างกาย
ถ้าอยากรวยด้วยต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (ปีชวด ฮะ ปีฉลู)

ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ ชวด มะโรง วอก)
1.พระพุทธเจ้าปางประสูติ (ชวด ธาตุน้ำ)
2.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (มะโรง ธาตุดิน) 
3.พระพุทธเจ้าปางทรมานสังขาร (วอก ธาตุทอง)


ปีฉลู ธาตุดินเล็ก (โลภจริต/อยากรวย) หมายถึงการค้าขาย  ธุรกิจ
บูชาพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา 
จะประสบความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ เข่นที่ดิน บ้าน อาคาร และร้านค้า
ถ้าอยากสมหวังความรักต้องบูชาพระพุทธเจ้าน้อย ปางประสูติ (ปีฉลู ฮะ ปีชวด)

ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ ระกา มะเส็ง ฉลู)
1.พระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกรกิริยา (ระกา ธาตุทอง)
2.พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน (มะเส็ง ธาตุไฟ)
3.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (ฉลู ธาตุดิน) 


ปีขาล ธาตุไม้ใหญ่ (โทสจริต/อยากใหญ่) หมายถึงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (วาสนา, บารมี) บูชาพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้
จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เกี่ยวกับ อำนาจ กฎหมาย การเมือง การงาน การเดินทาง ยศ ตำแหน่ง
ถ้าต้องการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปอีกต้องบูชาพระพุทธเจ้าน้อย ปางประสูติ (ปีขาล ฮะ ปีกุน)
ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ มะเมีย ขาล จอ)
1.พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน (มะเมีย ธาตุไฟ)
2.พระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (ขาล ธาตุไม้)
3.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (จอ ธาตุดิน) 


ปีเถาะ ธาตุไม้เล็ก (ราคะจริต/อยากสวย)
บูชาพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้
จะประสบความสำเร็จในด้านความรัก และสุขภาพร่างกาย
ถ้าอยากรวยด้วยต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (ปีเถาะ ฮะ ปีจอ)

ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ เถาะ มะแม กุน)
1.พระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (เถาะ ธาตุไม้)
2.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (มะแม ธาตุดิน) 
3.พระพุทธเจ้าปางประสูติ (กุน ธาตุน้ำ)


ปีมะโรง ธาตุดินใหญ่ (โลภจริต/อยากรวย) หมายถึงการค้าขาย  ธุรกิจ
บูชาพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา 
จะประสบความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ เข่นที่ดิน บ้าน อาคาร และร้านค้า
ถ้าอยากสมหวังความรักต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางทรมานสังขาร (ปีมะโรง ฮะ ปีระกา)

ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ ชวด มะโรง วอก)
1.พระพุทธเจ้าปางประสูติ (ชวด ธาตุน้ำ)
2.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (มะโรง ธาตุดิน) 
3.พระพุทธเจ้าปางทรมานสังขาร (วอก ธาตุทอง)

ปีมะเส็ง ธาตุไฟใหญ่ (โทสจริต/อยากใหญ่)  หมายถึงอำนาจการเจรจา (สื่อสาร, พลังงาน) บูชาพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน
จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เกี่ยวกับ อำนาจ กฎหมาย การเมือง การงาน การเดินทาง ยศ ตำแหน่ง
ถ้าต้องการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปอีกต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางทรมานสังขาร (ปีมะเส็ง ฮะ ปีวอก)
ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ ระกา มะเส็ง ฉลู)

1.พระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกรกิริยา (ระกา ธาตุทอง)
2.พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน (มะเส็ง ธาตุไฟ)
3.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (ฉลู ธาตุดิน) 


ปีมะเมีย ธาตุไฟเล็ก (ราคะจริต/อยากสวย) หมายถึงรักสวยรักงาม
บูชาพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน
จะประสบความสำเร็จในด้านความรัก และสุขภาพร่างกาย
ถ้าอยากรวยด้วยต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (ปีมะเมีย ฮะ ปีมะแม)

ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ มะเมีย ขาล จอ)
1.พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน (มะเมีย ธาตุไฟ)
2.พระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (ขาล ธาตุไม้)
3.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (จอ ธาตุดิน) 


ปีมะแม ธาตุดินเล็ก (โลภจริต/อยากรวย) หมายถึงการค้าขาย  ธุรกิจ
พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา 
จะประสบความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ เข่นที่ดิน บ้าน อาคาร และร้านค้า
ถ้าอยากสมหวังความรักต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน (ปีมะแม ฮะ ปีมะเมีย)

ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ เถาะ มะแม กุน)
1.พระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (เถาะ ธาตุไม้)
2.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (มะแม ธาตุดิน) 
3.พระพุทธเจ้าปางประสูติ (กุน ธาตุน้ำ)


ปีวอก ธาตุทองใหญ่ (โทสจริต/อยากใหญ่)  หมายถึงอำนาจการกระทำ (ความยุติธรรม) บูชาพระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกรกิริยา (ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่)
จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เกี่ยวกับ อำนาจ กฎหมาย การเมือง การงาน การเดินทาง ยศ ตำแหน่ง
ถ้าต้องการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปอีกต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน(ปีวอก ฮะ ปีมะเส็ง)
ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ ชวด มะโรง วอก)
1.พระพุทธเจ้าปางประสูติ (ชวด ธาตุน้ำ)
2.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (มะโรง ธาตุดิน) 
3.พระพุทธเจ้าปางทรมานสังขาร (วอก ธาตุทอง)


ปีระกา ธาตุทองเล็ก (ราคะจริต/อยากสวย) หมายถึงรักสวยรักงาม
บูชาพระพุทธเจ้าปางทรมานสังขาร (ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่)
จะประสบความสำเร็จในด้านความรัก และสุขภาพร่างกาย
ถ้าอยากรวยด้วยต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (ปีระกา ฮะ ปีมะโรง)

ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ ระกา มะเส็ง ฉลู)
1.พระพุทธเจ้าปางบำเพ็ญทุกรกิริยา (ระกา ธาตุทอง)
2.พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน (มะเส็ง ธาตุไฟ)
3.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (ฉลู ธาตุดิน) 


ปีจอ ธาตุดินใหญ่ (โลภจริต/อยากรวย) หมายถึงการค้าขาย  ธุรกิจ
บูชาพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา 
จะประสบความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ เข่นที่ดิน บ้าน อาคาร และร้านค้า
ถ้าอยากสมหวังความรักต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (ปีจอ ฮะ ปีเถาะ)

ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ มะเมีย ขาล จอ)
1.พระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน (มะเมีย ธาตุไฟ)
2.พระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (ขาล ธาตุไม้)
3.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (จอ ธาตุดิน) 


ปีกุน ธาตุน้ำใหญ่ (โทสจริต/อยากใหญ่)
บูชาพระพุทธเจ้าน้อย ปางประสูติ
จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เกี่ยวกับ อำนาจ กฎหมาย การเมือง การงาน การเดินทาง ยศ ตำแหน่ง
ถ้าต้องการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นไปอีกต้องบูชาพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (ปีกุน ฮะ ปีขาล)
ถ้าต้องการครบทั้ง 3 อย่างคือ อำนาจ เงินทอง และความรัก ต้องบูชา 3 ปาง  หรือปางใดปางหนึ่งก็ได้(ซาฮะ เถาะ มะแม กุน)
1.พระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (เถาะ ธาตุไม้)
2.พระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนา (มะแม ธาตุดิน) 
3.พระพุทธเจ้าปางประสูติ (กุน ธาตุน้ำ)

เสริมดวง-แก้ชง

คู่สมพงศ์ ชง - ฮะ (คริกดูรายละเอียด) article
ตำแหน่ง ขุมทรัพย์ มหาเศรษฐี (คริกดูรายละเอียด) article
วัตถุมงคล เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คริกดูรายละเอียด) article
พระบรมสุข
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ ๑๐
บูชาวัดถุมงคลประจำธาตุ
เทียนเต็ก ซินแส เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๔ พ.ย. ๖๒
เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ที่วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำพระบรมสุข ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจากธิเบต รุ่นใหญ่ 9 น้ิว
เทียนเต็ก ซินแส เชิญทุกท่าน article
วัดแดงโชว์ปี่เซียะมีระดับ สำหรับเศรษฐี
ปี่เซียะวัดแดง ในเทศกาลตรุษจีน
ฮู้ ยันต์วิเศษแก้อาถรรพณ์ชั่วร้าย article
เทียนเต็ก ซินแส ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 8 และ 9
ไถ่ชีวิตครั้งที่หนึ่ง 10 เมษายน 2553
ไถ่ชีวิตครั้งที่สอง 15 พฤษภาคม 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สาม 31 กรกฏาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่สี่ 23 สิงหาคม. 53 (คริก)
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 5
ไถ่ชีวิตครั้งที่ห้า (คริก)วันที่ 23 ส.ค.53
ไถ่ชีวิตครั้งที่ 6.วันที่ 26 มีนาคม 2554
ไถ่ชีวิตโคครั้งที่ 7. วันที่ 15 มี.ค.55
อนุโมทนา (คริก)
แจกพระบรมสุข เสริมดวง แก้ชง
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระ "พระบรมสุข"
พิธีขออนุญาติจัดสร้างพระบรมสุขครั้งแรกในประเทศไทย
อัญมณีส่งเสริมดวงชะตา 5 ธาตุ
ฮวงจุ้ยตำแหน่งเตียงนอน และหัวนอน
ครั้งแรกในประเทศไทย หล่อพระบรมสุข
ผลบุญ - ผลกรรม
พระราหู เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคาะห์ ต่อชะตา
เทียนเต็ก ซินแส ทอดผ้าป่าแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ (คริก) article
พิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิม ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองไทย
กิ่งพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย ดูเพื่อความเป็นศิริมงคล
พิธีถวายหนังสือพระไตรปิฏก
เปลือกโพธิ์-อินเดีย
เชิญร่วมบุญ ซ่อมแซมใบระกาหลังคาโบสถ์ วัดแดงประชาราษฏร์
ล็อกเก็ตเสริมดวง2
เสริมดวง แก้ชง ต่อชะตา ครบ 5 ธาตุ
ล็อกเก็ตเสริมดวง
ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 มิย.55
ปิดทองพระประธาน วัดแดงประชาราษฎร์
ปิดทองหลวงพ่อแดง
โบสถสีทอง วัดแดงประชาราษฏร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ปล่อยปลาเพื่อความเป็นศิริมงคล วันที่ 20 ต.ค. 59dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง