ReadyPlanet.com
dot dot
dot
การทำนายดวงจีน2.

การทำนายดวงจีน2.

การอ่านดวงจีน  โป๊ยยี่สี่แถว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เวลาเกิดราศีบน

ดิถี

เดือนเกิดราศีบน

ปีเกิดราศีบน

บ้านหลังที่7

บ้านหลังที่5

บ้านหลังที่3

บ้านหลังที่1

เวลาเกิดราศีล่าง

เวลาเกิดราศีล่าง

เดือนเกิดราศีล่าง

ปีเกิดราศีล่าง

บ้านหลังที่8

บ้านหลังที่6

บ้านหลังที่4

บ้านหลังที่2

 

ธาตุเดียวกัน  เพศเดียวกัน

ธาตุเดียวกัน  เพศเดียวกัน  บุคคลหมายถึงพี่น้องเพศเดียวกัน

ความหมายคือเป็นหุ้นส่วน  ทำงานส่วนรวม  หรือทำเป็นหมู่คณะ 
ทำงานด้วยกัน  รับผิดชอบร่วมกัน 
ใกล้ชิดสนิทสนมกัน 
ช่วยเหลือกัน  เครดิตเท่ากัน  ศักดิ์ศรีเท่ากัน

เป็นธาตุให้คุณทำงานร่วมกันได้  รวยเป็นทีม
ถ้าเป็นธาตุให้โทษทำงานร่วมกับใครไม่ได้ 
ต้องทำธุรกิจส่วนตัวจึงจะรวย

ดิถี 

ปี่เกย

แต่ละหลัก

กะ 

เพศเดียวกัน

กะ 

อิก 

เพศเดียวกัน

อิก 

เปี้ย 

เพศเดียวกัน

เปี้ย 

เตง 

เพศเดียวกัน

เตง 

โบ่ว 

เพศเดียวกัน

โบ่ว 

กี้ 

เพศเดียวกัน

กี้ 

แก 

เพศเดียวกัน

แก 

ซิง 

เพศเดียวกัน

ซิง 

หยิม 

เพศเดียวกัน

หยิม 

กุ๋ย 

เพศเดียวกัน

กุ๋ย 

 

 

เพศเดียวกัน  หมายถึงพี่น้องเพศเดียวกัน

ดิถี 

ปี่เกย

แต่ละหลัก

กะ 

เพศเดียวกัน

เอี้ยง 

อิก 

เพศเดียวกัน

เบ้า 

เปี้ย 

เพศเดียวกัน

จี๋ 

เตง 

เพศเดียวกัน

โง้ว 

โบ่ว 

เพศเดียวกัน

ซิ้ง  สุก 

กี้ 

เพศเดียวกัน

ทิ่ว  บี่ 

แก 

เพศเดียวกัน

ซิม 

ซิง 

เพศเดียวกัน

อิ้ว 

หยิม 

เพศเดียวกัน

ไห 

กุ๋ย 

เพศเดียวกัน

จื้อ 

การเรียนดวงจีน

การเรียนดวงจีน  โป๊ยยี่ซี้เถียว  หรือโป๊ยยี่สี่แถว  หมายถึงอักษร 8 ตัว 4 แถว  คือแถวที่1. แถวปีเกิด

2. แถวเดือนเกิด

3. แถววันเกิด

4. แถวเวลาเกิด

แต่ละแถวแยกเป็นราศีบน  และราศีล่างคือ

1.  ปีเกิดราศีบน

2.  ปีเกิดราศีล่าง

3.  เดือนเกิดราศีบน

4.  เดือนเกิดราศีล่าง

5.  วันเกิดราศีบน (ดิถี)

6.  วันเกิดราศีล่าง

7.  เวลาเกิดราศีบน

8.  เวลาเกิดราศีล่าง

 

เหตุที่ต้องแบ่งราศีบนและราศีล่างเป็นเพราะว่าต้องการแบ่งแยกเหตุการณ์ให้ทราบว่า  เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง  เกิดภายในหรือเกิดภายนอก  เกิดขึ้นเร็วหรือช้า  เกิดขึ้นหนักหรือเบา  เกิดใกล้หรือไกล  เกิดขึ้นกับใคร  ที่ไหน  อย่างไรเป็นต้น

 

ความหมายของราศีบนหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกสถานที่

ความหมายของราศีล่างหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่

 

การทำนายดวงจีน

1.  ดาวปี่เกย  ธาตุเดียวกัน  เพศเดียวกัน 

เป็นบุคคลหมายถึงพี่น้องที่เป็นเพศเดียวกัน
ดวงชายหมายถึงพี่ชายหรือน้องชาย
ดวงหญิงหมายถึงพี่สาวหรือน้องสาว

เป็นลักษณะ  หมายถึง  เป็นหุ้นส่วนกัน  สังคมกัน  ทำงานร่วมกัน  รับผิดชอบร่วมกัน  ใกล้ชิดสนิทสนมกัน  หมายถึงมีเครดิต  เป็นพี่น้องกัน

 

เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นในที่นี้จะใช้ช่อง 8 ช่อง แทนความหมายว่าเป็นบ้าน 8 หลัง

บ้านหลังที่1.

ประจำอยู่ที่หลักปีเกิดราศีบน  หมายถึงความสูง  ความเร็ว  คนที่เกิดก่อน  มีอายุมากกว่า  มีอำนาจ  มีอิทธิพลมาก  มีความรู้มาก  ฉลาดมาก  เดินทางเร็ว  ไปไกลมาก  หมายถึงคนภายนอก  หรือนอกประเทศ

 

บ้านหลังที่ 1

เวลาเกิด

ดิถี

เดือนเกิด

ปีเกิด

-

กะ 

-

กะ 

-

-

-

-

 

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้คุณ  อยู่หลักปีเกิดราศีบน (อยู่บ้านหลังที่ 1 หมายถึงอยู่ไกลบ้านเกิดหรืออยู่ต่างประเทศ) หมายถึงเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีมารยาทในการเข้าสังคม  เก่งงานส่วนรวม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นหุ้นส่วนกันได้  การสังคมกับคนต่างถิ่น  ต้องใจกว้าง  ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่เอาเปรียบคนอื่น  ควรทำงานอยู่ข้างหลัง  ไม่พูดมากจนน่ารำคาญ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท  ตามปัจฉิมพุทธโอวาท  ก็จะประสพความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

 

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้โทษ  อยู่หลักปีเกิดราศีบน (อยู่บ้านหลังที่ 1 หมายถึงอยู่ไกลบ้านเกิดหรืออยู่ต่างประเทศ) หมายถึงเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์  ไม่เก่งงานส่วนรวม  มีปัญหาการเข้าสังคม  ใจไม่กว้าง  ชอบเอาเปรียบ  เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่ฟังความคิดของคนอื่น  ไม่รับผิดชอบหน้าที่  พูดมากเกินไปไม่มีใครชอบ  เก่งทุกอย่างแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับส่วนรวม

 

 

บ้านหลังที่ 2.

ประจำอยู่ที่หลักปีเกิดราศีล่าง  หมายถึงผู้มีบุญคุณ  ความยิ่งใหญ่  พ่อแม่  พี่น้อง  อสังหาริมทรัพย์  เงินทุนหลักทรัพย์  ถือว่าเป็นคนภายใน  หรือในประเทศ

บ้านหลังที่ 2

เวลาเกิด

ดิถี

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กะ 

 

 

 

 

 

เอี้ยง

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้คุณ  อยู่หลักปีเกิดราศีล่าง (อยู่บ้านหลังที่ 2 หมายถึงอยู่บ้านเกิด) หมายถึงเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีมารยาทในการเข้าสังคม  เก่งงานส่วนรวม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นหุ้นส่วนกันได้  การสังคมกับพ่อแม่พี่น้อง  ต้องใจกว้าง  ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่เอาเปรียบคนอื่น  ควรทำงานอยู่ข้างหลัง  ไม่พูดมากจนน่ารำคาญ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท  ตามปัจฉิมพุทธโอวาท  ก็จะร่ำรวย

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้โทษ  อยู่หลักปีเกิดราศีล่าง (อยู่บ้านหลังที่ 2 หมายถึงอยู่บ้านเกิด) หมายถึงเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์  ไม่เก่งงานส่วนรวม  มีปัญหาการเข้าสังคมกับพ่อแม่พี่น้อง  ใจไม่กว้าง  ชอบเอาเปรียบ  เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่ฟังความคิดของคนอื่น  ไม่รับผิดชอบหน้าที่  พูดมากเกินไปไม่มีใครชอบ  เก่งทุกอย่างแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับส่วนรวม

 

บ้านหลังที่ 3.

ประจำอยู่ที่หลักเดือนเกิดราศีบน  หมายถึงสังคมภายนอก  เพื่อนฝูง  การเดินทาง  การติดต่อ  วิ่งเต้น  เจรจา

 

บ้านหลังที่ 3

เวลาเกิด

ดิถี

เดือนเกิด

ปีเกิด

 

กะ 

กะ

 

 

-

 

 

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้คุณ  อยู่หลักเดือนเกิดราศีบน (อยู่บ้านหลังที่ 3 หมายถึงสังคมภายนอก) หมายถึงเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีมารยาทในการเข้าสังคม  เก่งงานส่วนรวม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นหุ้นส่วนกันได้  การสังคมกับพรรคพวกเพื่อนฝูง  ต้องใจกว้าง  ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่เอาเปรียบคนอื่น  ควรทำงานอยู่ข้างหลัง  ไม่พูดมากจนน่ารำคาญ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท  ตามปัจฉิมพุทธโอวาท  ก็จะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้โทษ  อยู่หลักเดือนเกิดราศีบน (อยู่บ้านหลังที่ 3 หมายถึงสังคมภายนอก) หมายถึงเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์  ไม่เก่งงานส่วนรวม  มีปัญหาการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูง  ใจไม่กว้าง  ชอบเอาเปรียบ  เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่ฟังความคิดของคนอื่น  ไม่รับผิดชอบหน้าที่  พูดมากเกินไปไม่มีใครชอบ  เก่งทุกอย่างแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับส่วนรวม

 

 

บ้านหลังที่ 4.

ประจำอยู่ที่หลักเดือนเกิดราศีล่าง  หมายถึงเถ้าแก่  เจ้านาย  ผู้ร่วมงาน  สำนักงาน  สังคมภายใน

 

บ้านหลังที่ 4

เวลาเกิด

ดิถี

เดือนเกิด

ปีเกิด

-

กะ 

-

-

-

-

เอี้ยง 

-

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้คุณ  อยู่หลักเดือนเกิดราศีล่าง (อยู่บ้านหลังที่ 4 หมายถึงสังคมภายใน) หมายถึงเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีมารยาทในการเข้าสังคม  เก่งงานส่วนรวม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นหุ้นส่วนกันได้  การสังคมกับพรรคพวกเพื่อนฝูง  ต้องใจกว้าง  ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่เอาเปรียบคนอื่น  ควรทำงานอยู่ข้างหลัง  ไม่พูดมากจนน่ารำคาญ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท  ตามปัจฉิมพุทธโอวาท  ก็จะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้โทษ  อยู่หลักเดือนเกิดราศีล่าง (อยู่บ้านหลังที่ 4 หมายถึงสังคมภายใน) หมายถึงเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์  ไม่เก่งงานส่วนรวม  มีปัญหาการเข้าสังคมกับผู้ร่วมงาน  ใจไม่กว้าง  ชอบเอาเปรียบ  เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่ฟังความคิดของคนอื่น  ไม่รับผิดชอบหน้าที่  พูดมากเกินไปไม่มีใครชอบ  เก่งทุกอย่างแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับส่วนรวม

 

 

บ้านหลังที่ 5.

ประจำอยู่ที่หลักวันเกิดราศีบน  หมายถึงดิถี  เจ้าดวงชะตา  บุคลิครูปร่างหน้าตาของตนเอง  ตัวดิถีอยู่ภายนอก  แต่คู่ครองอยู่ภายใน

 

บ้านหลังที่ 5

เวลาเกิด

ดิถี

เดือนเกิด

ปีเกิด

-

กะ

-

-

-

-

-

-

 

 

บ้านหลังที่ 6.

ประจำอยู่ที่หลักวันเกิดราศีล่าง  หมายถึงคู่ครอง  ที่อยู่อาศัย  บุคลิครูปร่างหน้าตาของคู่ครอง  บ้าน  ที่อยู่อาศัย  ฮวงจุ้ยบ้าน  เหตุการณ์ภายในบ้าน

 

บ้านหลังที่ 6

เวลาเกิด

ดิถี

เดือนเกิด

ปีเกิด

-

กะ 

-

กะ 

-

เอี้ยง 

-

-

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้คุณ  อยู่หลักวันเกิดราศีล่าง (อยู่บ้านหลังที่ 6 หมายถึงคู่ครอง) หมายถึงเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีมารยาทในการเข้าสังคม  เก่งงานส่วนรวม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นหุ้นส่วนกันได้  การสังคมกับคู่ครอง  ต้องใจกว้าง  ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่เอาเปรียบคนอื่น  ควรทำงานอยู่ข้างหลัง  ไม่พูดมากจนน่ารำคาญ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท  ตามปัจฉิมพุทธโอวาท  ก็จะมีความสุขอย่างแน่นอน

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้โทษ  อยู่หลักวันเกิดราศีล่าง (อยู่บ้านหลังที่ 6 หมายถึงคู่ครอง) หมายถึงเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์  ไม่เก่งงานส่วนรวม  มีปัญหาการสังคมกับคู่ครอง  ใจไม่กว้าง  ชอบเอาเปรียบ  เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่ฟังความคิดของคนอื่น  ไม่รับผิดชอบหน้าที่  พูดมากเกินไปไม่มีใครชอบ  เก่งทุกอย่างแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับส่วนรวม

 

 

บ้านหลังที่ 7.

ประจำอยู่ที่หลักเวลาเกิดราศีบน  หมายถึงลูกชายคนแรก  บริวารใหม่  สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่  หมายถึงเพื่อนบ้าน  คนที่อยู่ภายนอกครอบครัว

 

บ้านหลังที่ 7

เวลาเกิด

ดิถี

เดือนเกิด

ปีเกิด

กะ 

กะ 

-

-

-

-

-

-

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้คุณ  อยู่หลักเวลาเกิดราศีบน (อยู่บ้านหลังที่ 7 หมายถึงเพื่อนบ้าน) หมายถึงเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีมารยาทในการเข้าสังคม  เก่งงานส่วนรวม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นหุ้นส่วนกันได้  การสังคมกับเพื่อนบ้าน  ต้องใจกว้าง  ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่เอาเปรียบคนอื่น  ควรทำงานอยู่ข้างหลัง  ไม่พูดมากจนน่ารำคาญ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท  ตามปัจฉิมพุทธโอวาท  ก็จะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้โทษ  อยู่หลักเวลาเกิดราศีบน (อยู่บ้านหลังที่ 3 หมายถึงเพื่อนบ้าน) หมายถึงเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์  ไม่เก่งงานส่วนรวม  มีปัญหาการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้าน  ใจไม่กว้าง  ชอบเอาเปรียบ  เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่ฟังความคิดของคนอื่น  ไม่รับผิดชอบหน้าที่  พูดมากเกินไปไม่มีใครชอบ  เก่งทุกอย่างแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับส่วนรวม

 

 

บ้านหลังที่ 8.

ประจำอยู่ที่หลักเวลาเกิดราศีล่าง  หมายถึงลูกชายคนที่ 2 – 3 – 4 และลูกสาวทุกคน  บริวารเก่า  สิ่งของที่เก่า  แก่  โบราณ  หมายถึงคนในครอบครัว

บ้านหลังที่ 8

เวลาเกิด

ดิถี

เดือนเกิด

ปีเกิด

-

กะ 

-

-

เอี้ยง 

-

-

-

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้คุณ  อยู่หลักเวลาเกิดราศีล่าง (อยู่บ้านหลังที่ 8 หมายถึงครอบครัว) หมายถึงเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีมารยาทในการเข้าสังคม  เก่งงานส่วนรวม  ทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือเป็นหุ้นส่วนกันได้  การสังคมกับคนในครอบครัว  ต้องใจกว้าง  ไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่เอาเปรียบคนอื่น  ควรทำงานอยู่ข้างหลัง  ไม่พูดมากจนน่ารำคาญ  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาท  ตามปัจฉิมพุทธโอวาท  ก็จะประสพความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

ปี่เกย  เป็นธาตุให้โทษ  อยู่หลักเวลาเกิดราศีล่าง (อยู่บ้านหลังที่ 8  หมายถึงครอบครัว) หมายถึงเป็นคนที่ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์  ไม่เก่งงานส่วนรวม  มีปัญหาการสังคมกับครอบครัว  ใจไม่กว้าง  ชอบเอาเปรียบ  เอาความคิดของตนเป็นใหญ่  ไม่ฟังความคิดของคนอื่น  ไม่รับผิดชอบหน้าที่  พูดมากเกินไปไม่มีใครชอบ  เก่งทุกอย่างแต่ทำงานร่วมกับใครไม่ได้  วิธีแก้ไขคือไม่เป็นศัตรูกับส่วนรวม

 

การอ่านดวงจีน  โป๊ยยี่สี่แถว 

เวลาเกิดราศีบน

ดิถี

เดือนเกิดราศีบน

ปีเกิดราศีบน

7
เพื่อนบ้าน

5
ตนเอง

3
เพื่อนฝูง

1
ผู้ใหญ่

เวลาเกิดราศีล่าง

เวลาเกิดราศีล่าง

เดือนเกิดราศีล่าง

ปีเกิดราศีล่าง

8
ครอบครัว

6
คู่ครอง

4
เจ้านาย

2
พ่อแม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอ่านดวงจีน  โป๊ยยี่สี่แถว 

เวลาเกิดราศีบน

ดิถี

เดือนเกิดราศีบน

ปีเกิดราศีบน

7
เกิดใหม่

5
นอกบ้าน

3
สังคมนอก

1
นอกประเทศ

เวลาเกิดราศีล่าง

เวลาเกิดราศีล่าง

เดือนเกิดราศีล่าง

ปีเกิดราศีล่าง

8

เก่า-แก่

6
ในบ้าน

4
สังคมภายใน

2
ในประเทศ

 

 

 
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง

กฎเกณฑ์ข้อที่ 1
กฎเกณฑ์ข้อที่ 2.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 3.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 4.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 5.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 6.
เทียนเต็ก ซินแส เปิดสอนดวงจีน "โป๊ยยี่สี่เถียว"
กฎเกณฑ์ข้อที่ 7.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 8.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 9.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 10.
กฎเกณฑ์ข้อที่ 11.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 1.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 2.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 3.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 4.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 5.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 6.
เรียนดวงจีนด้วยตนเอง 7.
การทำนายดวงจีน1
การทำนายดวงจีน3.
การทำนายดวงจีน4.
การทำนายดวงจีน5.
การทำนายดวงจีน6.
การทำนายดวงจีน7.
การทำนายดวงจีน8.
การทำนายดวงจีน9.
การทำนายดวงจีน10.
ดวงจีน ดูหน้าตา คู่ครอง
ดวงจีน ดูดวงคู่ครองdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง