ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52


(โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ)

5ธ.ค.52

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
วันที่ 5 ธ.ค. 52  เดินทางไปยังสวนลุมพินี (ประเทศเนปาล) แดนประสูตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็น

“เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก, เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก, เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก, การเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้าย, บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก”

 

เนปาล...เมืองประสูตร  ศาสดา  มหาบุรุษ
เนปาล...เมืองสูงสุด  หยุดไขว้เขว  สิเนรุมาศ
เนปาล...เมืองไกรลาส  หิมาลัย  ใจใฝ่ถึง
เนปาล...เมืองตราตรึง  ทึ้งชูชก  ยกเวสสันดร
เนปาล...เมืองตัดตอน  บูชายัญ  ขยันฆ่า
เนปาล...เมืองหรรษา  พาย่อง  ทอดน่องเที่ยว
เนปาล...เมืองหนึ่งเดียว  ราชเทวา  กุมารี
เนปาล...เมืองเจดีย์  ตรีเนตร  เทพสถิต
เนปาล...เมืองชีวิต  เวียนสถูป  ธูปเทียนส่อง
เนปาล...เมืองเข็นน้อง  คล้องหลัง  ไม่นั่งขอ
เนปาล...เมืองดินก่อ  ต่ออิฐ  ติดเป็นตึก
เนปาล...เมืองมีศึก  นอกใน  ภัยรอบข้าง
เนปาล...เมืองจัดวาง  สร้างวังวัด  ลูกปัดไม้
เนปาล...เมืองลวดลาย  มั่นคง  องค์มณฑป
เนปาล...เมืองเผาศพ  สุดสด  สลดสลาย
เนปาล...เมืองกระจาย  วณิพก  ยาจกด้วย
เนปาล...เมืองหินสวย  กลึงกลม  ผสมสี
เนปาล...เมืองส่าหรี  สุรีย์ส่อง  แสงทองไข
เนปาล...เมืองห่างไกล  มหาสมุทร  ขุดไม่ถึง
เนปาล...เมืองอื้ออึง  ภควาน  ประสานเสียง
เนปาล...เมืองลำเลียง  สิ่งของ  ต้องข้ามเขต
เนปาล...เมืองมีเปรต  มีปราชญ์  ฉลาดโปรด
เนปาล...เมืองสวยโสด  หมวยแปลก  แขกผสม
เนปาล...เมืองถักพรม  แต้มแต่ง  แข่งขีดเขียน
เนปาล...เมืองบินเซียน  ยอมรับ  ขับเครื่องยาก
เนปาล...เมืองกินหมาก  มากน้ำเมา  เผาน้ำมัน
เนปาล...เมืองงงงัน  เข้าออก  บอกไม่ถูก
เนปาล...เมืองเพาะปลูก  นาข้าว  ตามเขาสูง
เนปาล...เมืองนกยูง  แรดช้างเสือ  เหลือสัตว์ป่า
เนปาล...เมืองกูรข่า  ทหารซื่อ  ถือมีดโง้ง
เนปาล...เมืองโขย่ง  แข้งขา  ลีลาร้อง
เนปาล...เมืองชื่อก้อง  ปีนเขา  ทั้งเศร้าสุข
เนปาล...เมืองสนุก  เสียงแตร  ไม่แพ้แขก
เนปาล...เมืองน่าแปลก  ตายเป็น  ไม่เห็นต่าง
เนปาล...เมืองของ้าง  เจาะหมูก  ผูกข้อแขน
เนปาล...เมืองถึงแดน  กินรี...  มีมักกะลีผล
เนปาล...เมืองหน้าฝน  ภูหินทรุด  อุดทางแย่
เนปาล...เมืองเทียมแท้  แบกะดิน  ถิ่นตลาด
เนปาล...เมืองอโนดาด  หมวกผ้า  ค่านิยม
เนปาล...เมืองอาศรม  ห่มวรรณะ  พระเสกสร้าง
เนปาล...เมืองท้องกาง  เอวกิ่ว  หิ้วทองเหลือง
เนปาล...เมืองรุ่งเรือง  แปลนงาม  สามสมัย
เนปาล...เมืองศิวิไลซ์  ศิวลึงค์  พึ่งนารายณ์
เนปาล...เมืองค้าขาย  พาสมิน่า  ผ้าขนสัตว์
เนปาล...เมืองกบิลพัสดุ์  เทวทหะ  กะว่าเก่า
เนปาล...เมืองเรื่องเล่า  ชาดก  ถกหิมพานต์
เนปาล...เมืองปณิธาน  ลุมพินี  ที่สุดโลก
เนปาล...เมืองบริโภค  บริกรรม  พึมพำฝัน
เนปาล...เมืองสร้างสรรค์  สวรรค์นรก  เลือกเองเถิด
เนปาล...เมืองแจ้งเกิด  ตามรอยบาท  องค์พระศาสดาฯ

พระอมตานันทะ

 

 

บันทึกหลวงจีน

       หลวงจีนถังซัมจั๋งบันทึกไว้ว่า  เดิมเสาอโศกมีรูปม้าหินตั้งอยู่บนฐานบัว  แล้วถูกมังกรฟาดลงมา  เวลาที่หลวงจีนมาถึงที่นี่  ลุมพินีกลายเป็นป่าแล้ว  นายเจมส์  ปริ้นเซป  ชาวอังกฤษ  เป็นผู้อ่านอักษรพราหมี  ที่จารึกไว้ในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกสำเร็จ  เมื่อพ.ศ. 2380  โดยพยายามถอดความหมายจากอักษรโบราณ  ใช้เวลาถึง 7 ปี 

       ทั่วไปปรากฏซากวัตถุสถานเสนาสนะสงฆ์และเจดีย์  ที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธาสร้างไว้เป็นพุทธบูชา  และสระโบกขรณี  ที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้คือ  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  ตั้งอยู่ในวงล้อมของรั้วเหล็ก  พระเจ้าอโศกผู้ครองนครปาฏลีบุตร (คราวเสด็จจาริกแสวงบุญบูชาสังเวชนียสถานทั่วชมพูทวีป)ได้ปักเสาหินนี้ตามคำยืนยันของพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระ  หลักปักเขตแสดงว่าตรงนี้เป็นที่พระมหาโพธิสัตว์ประสูตรจากพระครรค์มารดา

คำจารึกที่เสาอโศก  ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมมุนี (สุกิตติ) ได้ถ่ายทอดจากอักษรพราหมี  เป็นภาษาไทย  ความว่า

       พระเจ้าเทวานัมปิยทัสสี  เมื่อทรงได้รับอภิเษกแล้ว  20 ปี  ได้เสด็จมานมัสการ    ที่นี้ด้วยพระองค์เอง  ด้วยว่าพระพุทธศากยมุนีได้ประสูตร  ณ ที่นี้  โปรดให้สร้างรูปสลักหิน (บางท่านแปลว่ารั้วหิน) และประดิษฐานหลักศิลาไว้เป็นที่หมาย

       โดยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประสูตร    สถานที่นี้  จึงโปรดให้ยกเว้นภาษีแก่หมู่บ้านลุมพินี  และทรงให้เสียแต่เพียงหนึ่งในแปดของผลผลิต  เป็นค่าภาษีที่ดิน  (บางท่านแปลว่า  แม้ส่วนดังกล่าวนี้ก็ทรงให้งดด้วย)

 

ทำวัตรเช้า

บูชาพระรัตนตรัยว่า
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
(
แต่ถ้าแบบธรรมยุตพระเถระจะเริ่มจากที่นี่)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 
 
 
 
 
 

 

 

 

คำถวายพระพร

(นำ) หันทะ มะยัง วะราภิยาจะนะคาถาโย  ภะณามะ เส.

ระตะนัตตยานุภาเวนะ         ระตะนัตตยะเตชะสา

จิรัง  ชีวะตุ  ทีฆายุ            ภูมิพะโล  นะราธิโป.

จักกิวังเส  สุขี  โหตุ          ราชะกุเล  จิรัง  สะทา

ทัยยะชาติ  วิโรเจตุ            สัพพะสัมปัตติสิทธิยา.

ทัยยานัง  ธัมมะนุญญัญจะ   จิรัง  ติฏฐะตุ  โสตถินา

ชะยะมัตถุ  จะ  ทัยยานัง     วุฑฒิ  สันติ  นิรันตะรัง

ปะสันนา  โหนตุ  สัพเพปิ    ปาณิโน  พุทธสาสะเน

สัมมาธารัง  ปะเวจฉันโต     กาเล  เทโว  ปะวัสสะตุ

วุฑฒิภาวายะ  สัตตานัง      สะมิทธัง  เนตุ  เมทะนิง.

มาตาปิตา  จะ  อัตระชัง      นิจจัง  รักขันติ  ปุตตะกัง

เอวัง  ธัมเมนะ  ราชาโน      ปะชัง  รักขันตุ  สัพพะทาติ

 

คำแปล

       ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย  ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ขอให้พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์  จงทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลทุกเมื่อ  ขอให้ประเทศไทยจงเจริญรุ่งเรือง  ด้วยความสำเร็จแห่งเศรษฐกิจทุกอย่าง

       ขอให้รัฐธรรมนูญของไทยจงดำรงมั่นโดยสวัสดี  ขอให้ชาวไทยจงมีความสุขกายสุขใจ  มีความเพียรที่บริสุทธิ์  มีปัญญาที่เฉียบแหลม  ขอให้ชัยชนะและความเจริญรุ่งเรือง  จงมีแก่ชาวไทย  ตลอดกาลนิรันดร์  ขอให้ชาวโลกทั้งปวงจงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

       ขอให้ฝนจงหลั่งสายธารตกต้องตามฤดูกาลนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาสัตว์ทั้งปวง  บิดามารดาถนอมบุตร  ที่เกิดจากอกของตนฉันใด  ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงโปรดรักษาพสกนิกรของพระองค์ ฉันนั้น เทอญฯ

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

มายาเทวีวิหาร

       มายาเทวีวิหาร  เมื่อก่อนนั้นเป็นวิหารสร้างด้วยอิฐกับปูน  เป็นอาคารยกระดับมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านหลัง  ภายในมีรูปพระนางสิริมหามายาเทวี  แกะสลักด้วยหิน  พระพุทธมารดายืนประทับเหนี่ยวกิ่งสาละอยู่พร้อมกับพระสนม  และข้างหน้าเป็นรูปเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะพระกุมาร  กำลังก้าวพระบาทไปบนดอกบัว  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากของชาวฮินดู-เนปาลา  มีผู้มาชมและสักการะอยู่สมำเสมอ

       ขณะนี้  ทางหน่วยงานโครงการพัฒนาลุมพินีปรับปรุงโบราณสถานใหม่  ได้รื้อออกเพื่อการขุดค้นโบราณวัตถุที่สำคัญ  และพบแผ่นศิลาขนาด  5X5 นิ้ว  เมื่อ 4 กุมภาพันธ์  2539  นักสำรวจเชื่อกันว่าเป็นหลักฐานสำคัญสมัยพระเจ้าอโศกชิ้นหนึ่งที่ทรงสร้างไว้เป็นการยืนยันว่า  พระกุมารเสด็จพระราชดำเนินได้ 7 ก้าว  มีศิลาแผ่นนี้บอกความไว้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ขณะนี้มุงหลังคาคลุมบริเวณไว้  เพื่อรักษาสภาพโบราณสถานกองอิฐ  เรียงขึ้นเป็นชั้น  มีที่เก็บรักษาแผ่นศิลานั้นไว้อย่างดี

       จุดที่ตั้งเสาหินอโศก  นัยว่าเป็นเขตแดนระหวางกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ  ข้างด้านซ้ายมือออกไปตามทางหลวง 27 กม.  คือกรุงเทวทหะ  ปัจจุบันเมืองทั้งสองเหลือเพียงซากเวียงวังโบราณที่ปรักหักพังไว้ให้ทัศนา  และรอโอกาสที่จะบูรณะขึ้นใหม่ต่อไป

 

รอยพระพุทธบาท

สำหรับการประสูตร  พระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าให้พระอานนท์ฟังภายหลังว่า  “ดูก่อนอานนท์  หญิงอื่นๆ  ย่อมนั่งคลอดบ้าง  นอนคลอดบ้าง  ส่วนมารดาแห่งพระโพธิสัตว์หาเป็นอย่างนั้นไม่  มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดพระโพธิสัตว์”

       “ดูก่อนอานนท์  ในกาลใดโพธิสัตว์ออกมาจากครรภ์แห่งมารดา  ในกาลนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจด  ไม่เปื้อนด้วยเมือก  ไม่เปื้อนด้วยเสมหะ  ไม่เปื้อนด้วยเลือดด้วยหนองของไม่สะอาดอย่างใดๆ  เป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์  เหมือนแก้วมณีที่วางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาแต่แคว้นกาสี  แก้วก็ไม่เปื้อนผ้า  ผ้าก็ไม่เปื้อนแก้ว  เพราะเป็นของสะอาดหมดจดทั้งสองแห่ง”

       ดูก่อนอานนท์  โพธิสัตว์คลอดแล้วเช่นนี้  เหยียบพื้นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอ  ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ  ก้าวไปเจ็ดก้าว  มีฉัตรขาวกั้นอยู่เบื้องบน  ย่อมเหลียวดูทิศทั้งหลายและทรงเปล่งวาจาประกาศความสูงสุดว่า  “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก  เราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลก  ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย  ภพใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้ว”

 

คำบูชาสถานที่ประสูตร

วันทามิ ภันเต ภะคะวา อิมัง สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ ลุมพินีวะเน  ตะถาคะเตนะ  มัชฌิเมสุ  ชะนะปะเทสุ  อะริยะเกสุ  มะนุสเสสุ  อุปปันนังฯ  ภาสิตา  จะ  อาสะภิวาจา  อัคโคหะมัสมิ  โลกัสสะ  เชฏโฐหะมัสมิ  โลกัสสะ,  เสฎโฐหะมัสมิ  โลกัสสะ, อะยะมันติมา  เม  ชาติ, นัตถิทานิ  ปุนัพภะโวติฯ

       สาธุ  โน  ภันเต,  อิเมหิ  สักกาเรหิ  อะภิปูชะยามิ,  สวากขาตัญจะ  นะมามิ, มัยหัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ.

 

คำแปล

       ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ  ข้าพระพุทธเจ้า  ได้ตามรอยบาทมาถึงแล้ว  ซึ่งสถานที่กุลบุตร  ผู้มีศรัทธา  ควรทัสนา  อันเป็นสถานที่ที่พระตถาคตเจ้า  เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว  ในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะ  ในมัชฌิมชนบท    สวนลุมพินี  และได้ตรัสอาสภวาจาว่า  “เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก  เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก  เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก  การเกิดของเรานี้เป็นชาติสุดท้าย  บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก”

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง  ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้  และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม  ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว  ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนาน เทอญฯ

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง