ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)

 

 


(โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ)

2 ธ.ค.52

โครงการพาพ่อลัดฟ้าจาริกแดนพุทธภูมิ
วันที่ 2 ธ.ค. 52  เดินทางไปยังเขาคิชกูฎ  ซึ่งเป็นที่จำพรรษาของพระอรหันต์หลายองค์  เช่น
1. พระสารีบุตร
2. พระอานนท์
3. พระมหากัสสปะ
4. พระอนุรุทธะ
5. พระปุณณมันตานีบุตร
6. พระอุบาลี
เพื่อกราบสักการะพระคันธกุฏิขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งอยู่บริเวณยอดสุดของเขาคิชกูฏ  เพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จมาประทับ ณ ยอดเขาแห่งนี้เสมอ  และได้ตรัสแสดงธรรมหลายพระสูตร เช่น มาฆสูตร  ธัมมิกสูตร  มหาสาโรปมสูตร  อาฏานาฏิยสูตร  และ อปริหานิยธัมมสูตร  เป็นต้น  ผู้มาถึงสถานที่แห่งนี้เหมือนประหนึ่งได้มาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถึงที่ประทับ  จะมีแต่ความปีติ  เบิกบานแจ่มใสอย่างชนิดที่ไม่เคยประสพมาก่อนในชีวิต

          ชาวพุทธทุกคนที่มาถึงสถานที่นี้  ก็จะเตรียมเครื่องบูชาออกมาถวายสักการะที่บริเวณแท่นบรรทมของพระพุทธองค์  ต่อจากนั้นก็จะสาธยายมนต์ เดินจงกรม  หรือเจริญภาวนา  อาจจะบรรลุถึงสภาวธรรมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตนี้ก็เป็นไปได้

พุทธทาสภิกขุ

“ชาวพุทธต้องมีความกตัญญูกตเวที 
การตอบแทนนี่จะไม่ใช่เพียงตอบแทนอินเดีย
 
แต่มันจะตอบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วย
พระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดีย  ศาสนาของพระองค์เกิดในอินเดีย
พุทธศาสนาเป็นศาสนาของอินเดีย”

(จาก...พระคุณของอินเดียที่มีต่อไทย)

 

 

เขาคิชฌกูฏหรือคิชฌบรรพต


บนยอดเขาคิชฌกูฏ  มีซากอิฐ  ก่อเป็นฐานสี่เหลี่ยม  มองเห็นบนยอดสุดของภูเขา  คือคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า  เป็นที่ที่ชาวพุทธถือว่าเป็นสถานที่สำคัญ  พากันมากราบไหว้บูชา 

เพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จมาประทับ  ณ  ยอดเขาแห่งนี้อยู่เสมอ  และได้ตรัสแสดงธรรมหลายพระสูตร  เช่นมาฆสูตร  ธัมมิกสูตร  มหาสาโรปมสูตร  อาฏานาฏิยสูตร  และอปริหานิยธัมมสูตร 

ผู้ที่มาถึงสถานที่แห่งนี้เหมือนว่าได้มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับ  ดวงจิตมีแต่ความปีติเบิกบาน  อย่างน่าอัศจรรย์

บรรดาชาวพุทธทั่วโลก  เมื่อมาถึงที่นี่จะนึกถึงภาพในอดีตกาล  ราวกับว่าพระพุทธองค์เสด็จจากที่นี่ไปเมื่อไม่นานมานี้เอง 

และรู้สึกเหมือนพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่  เมื่อได้นั่งอยู่หน้ามูลคันธกุฏีของพระองค์แล้ว  ไม่อยากลาจากไป 

คล้ายกับว่ามีอำนาจลี้ลับดึงดูดจิตใจให้มีศรัทธาเชื่อมั่น  ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธองค์ 


พระตถาคตเจ้าเสด็จขึ้นมาประทับ  ณ  ที่นี่  คงไม่ใช่เพื่อความสุขอะไรยิ่งไปกว่าความวิเวก  ว่างเว้นจากการรบกวนใดๆ  พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเช่นนี้  จึงโปรดให้ข้าราชบริพารอยู่เบื้องล่างห่างไกลจากกัน

บริเวณที่ประทับเดิมเป็นกุฏิแคบๆ  เหมาะจะนั่งมากกว่านอน  กว้าง 3 ศอก  กับ 1 คืบ  ยาว 4 ศอกเท่านั้น 

ความจำเป็นของมนุษย์ในเรื่องที่พักอาศัยมีเพียงเท่านี้เอง  คือ  เพียงนั่งได้และนอนได้เท่านั้น  กุฏินี้แหละที่พระมหาบุรุษของโลกได้เสด็จมาพักพิงอาศัย  และทรงพอพระทัยกว่าที่อื่น


เมื่อมาถึงที่นี่แล้ว  ชาวพุทธทุกคนจะกุลีกุจอเตรียมเครื่องบูชาที่นำมาออกถวายสักการะที่แท่นบรรทมของพระพุทธองค์ 

พร้อมกับประนมมือไหว้พระ  สวดมนต์  สรรเสริญ  สดุดีพระกรุณาธิคุณของพระบรมศาสดา  หรือหาที่นั่งในมุมสงบ  เจริญจิตภาวนาท่ามกลางความเงียบสงัด  ก่อนจะกราบลา 

เนื่องด้วยมีเวลาจำกัด  แต่ก็ควรได้เดินประทักษิณรอบพระกุฏิ  น้อมระลึกถึงพระพุทธานุภาพ  พร้อมบูชาอาราธนามาคุ้มครองรักษาตนต่อไป

 

 

 

 


เมี่อจุดธูปเทียนเสร็จแล้ว วนหาที่อันควรส่วนที่เหมาะแก่การนั่งปฏิบัติธรรมได้แล้ว  ขณะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  และอาฏานาฏิยปรหิตร  อันเป็นมนต์ที่ยักษ์กราบทูลพระพุทธเจ้าให้โปรดแนะนำแก่พระให้สวดประจำ  หาไม่แล้ว  เหล่ายักษ์อันธพาลที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย  จะทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่ในป่าในถ้ำ 

พระพุทธองค์ทรงรับมนต์นั้นมา  พร้อมกับทรงแนะนำให้พระสวดประจำ  เพื่อให้เกิดพลานุภาพ  จึงได้นำมนต์ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  28   พระองค์มาสาธยายด้วย  ขณะนั่งเจริญจิตภาวนาอยู่นี้   อานุภาพของพระพุทธเจ้า  28  พระองค์จะได้มาเสริมศรัทธาบารมี.
 
 คำอธิษฐาน ณ พระมูลคันธกุฎี  ยอดเขาคิชฌกูฎ

๑. ขอให้เจริญในธรรมคำสอนพระพุทธองค์   ๒. ขอให้การงานมั่นคงดั่งเขาคิชฌกูฎ
๓. ขอให้ศรัทธาบริสุทธิดุจคู่อัครสาวก         ๔. ขอให้ไม่ตกในอบายในวัฏสงสาร
๕. ขอให้ปัญญาแตกฉานในพระสัทธรรม      ๖. ขอให้ร่ำรวยร่มเย็นเป็นมหาเศรษฐี
๗. ขอให้สุขภาพดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียน      ๘. ขอให้มีความเพียรถึงฝั่งพระนิพพาน
๙. ขอให้ญาติมิตรบริวารเป็นคนดีมีศีลธรรม

 

 
 
 
 

เทียนเต็ก ซินแส

 

"มีคนเขาว่ามาอินเดีย  เพื่อไหว้พระรับพร  
แต่ไปเมืองจีนเพื่อไหว้เจ้ารับโชค"
วันนี้มีเรื่องเบาๆมาเล่าสู่กันฟังเพื่อความสนุกสนาน
ให้กับผู้ที่คิดว่าจะเดินทางจาริกไปยังดินแดนพุทธิภูมิ  
ตามรอยพระศาสดา  
  สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
จากการสอบถามผู้ที่ได้เดินทางร่วมมากับคณะ
ประมาณหลายสิบคนว่า
เพราะใดจึงได้เดินทางมากับทัวร์คณะนี้
 ได้รับคำตอบว่าเป็นเพราะทัวร์คณะนี้มีราคาแพงที่สุด
      ได้สอบถามต่อไปอีกว่า
เมื่อรู้ว่ามันแพงแล้วทำไมยังเลือกมากับทัวร์คณะนี้
    ได้รับคำตอบว่าที่เลือกมากับทัวร์คณะนี้ก็เพราะว่ามันแพงนะซิ
  ก็เลยทราบว่าโยมคณะนี้เลือกเดินทางมากับ
ทัวร์ที่มีราคาแพงเป็นอันดับแรก
 ส่วนการบริการจะดีหรือไม่ดีไว้เป็นอันดับหลัง
(คิดว่าของแพงต้องดี)

 


บริเวณเชิงเขาคิชฌกูฏ สำหรับท่านที่คิดว่าเดินขึ้นเขาไม่ไหวก็มีแคร่หาม  ซึ่งเดินเร็วกว่าพวกเราซะอีก  เสียค่าบริการท่านละ 800 รูปี (ประมาณ 700 กว่าบาท) ถือว่าไม่แพงเมื่อคิดว่าได้ขึ้นไปกราบสักการะพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า  บนยอดเขาคิชฌกูฏ
บริเวณทางขึ้นเขาคิชฌกูฏ  ทางเดินง่ายไม่ลาดชัน  เพราะกับการออกกำลังในยามเช้า  อาตมาแม้จะมีปัญหาที่หัวเข่า 

แต่ก่อนที่จะเดินทางมาได้ฝึกออกกำลังด้วยการเดินประมาณ 10 กว่าวัน  คิดว่าสู้ได้
ทางขึ้นเขามีนักบวช  ต่างศาสนา และขอทานอยู่บริเวณข้างทาง
ถ้าให้ทานได้ก็ให้เถิด ขอทานยังให้ได้ ทำไมนักบวชจะให้ไม่ได้
ถ้าทำแล้วสบายใจ ก็ทำ แต่ต้องดูจังหวะ

ยอดเขาสูงด้านหลังที่มองเห็นอยู่เบื้องสูงสุดคือ
พระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า

เมื่อจุดธูปเทียนที่บริเวณหน้าคันธกุฏิ
ของพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วก็มาวางดอกไม้บูชาและปิดทองบริเวณที่คิดว่าเป็นแท่นบรรทมของพระพุทธเจ้า

มาครั้งแรกๆถูกแขกหลอกให้เข้ามาในบริเวณคันธกุฏี เพื่อหวังจะได้เงินจากเรา มาคิดได้ภายหลังว่า ถ้าเราคิดว่าบริเวณนี้เป็นคันธกุฏีของพระพุทธเจ้า เราก็ไม่ควรเข้ามาเหยียบ มาย่ำ ควรจะทำการกราบไหว้ด้านนอกจะดีกว่า (ก่อนอื่นต้องขออภัยทุกท่าน เพราะไม่ทราบว่าอาตมาคิดว่าอย่างนี้จะถูกหรือผิด แต่คิดในใจว่ามาคราวหน้าจะไม่เข้ามาเหยียบย่ำในบริเวณนี้อีกอย่างแน่นอน)

 

คำบูชาที่มูลคันธกุฏิ  ยอดเขาคิชฌกูฏ

       วันทามิ  ภันเต  ภะคะวา  อิมัง  ระมะนียัง  ราชะคะเห  คิชฌะกูเฏ  มูละคันธะกุฏิง,  ยัตถาคะโตมหิ,  ยัง  อาคัมมะ  ราชา  พิมพิสาโร  มะระณา  สันนะกาเล  พุทธารัมมะนัง  ปีติง  ภาเวสิ,  ยัสสาวิทูเร  ปุพเพ  จะตุโลกะ  ปาลาทีนัง  ธัมโม  จะ  วินะโย  จะ  เทสิโต  ปัญญัตโต.

       สาธุ  โน  ภันเต,  อิเมหิ  สักกาเรหิ  อะภิปูชะยามิ,  สวากขาตัญจะ  นะมามิ,  มัยหัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ.

คำแปล

       ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ  ข้าพระพุทธเจ้า  ได้มาถึงมูลคันธกุฏิยอดเขาคิชฌกูฏ  ในมหานครราชคฤห์แห่งนี้  อันเป็นรมณียสถานที่เคยประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้า  แลบัญญัติพระวินัย  แสดงธรรม  อันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ทั้งปวง  มีพระอริยสาวก  ท้าวจาตุโลกบาล  ได้แวดล้อมในการครั้งก่อน

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง  ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้  และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม  ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว  ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  เพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระพุทธเจ้า  ตลอดกาลนานเทอญฯ


ส่งใจนอมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อเพื่อนมนุษย์  ในกุฏิพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชฌกูฏ
ออกมาอยู่ด้านนอกคันธกุฏี
สวดมนต์ทำวัตรปฏิบัติสมาธิก่อนที่พรรคพวกยังขึ้นมาไม่ถึง

สวดมนต์ทำวัตร ปฏิบัติธรรมหน้าคันธกุฏิของพระพุทธเจ้า 
โดยตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ตั้งในตำแหน่งประธาน

ทำวัตรเช้า

บูชาพระรัตนตรัยว่า
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
(
แต่ถ้าแบบธรรมยุตพระเถระจะเริ่มจากที่นี่)
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ (กราบ)

สมาทานกรรมฐานหน้ากุฏิพระพุทธเจ้า  บนยอดเขาคิชฌกูฏ

 
 


ทุกท่านพร้อมใจกันนั่งสมาธิภาวนาเพื่อ
อธิษฐานให้พระเจ้าอยู่หัว ของเราชาวไทย
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ตราบนานเท่านาน.

โยมนั่งสมาธิด้วยจิตใจที่แน่วแน่และเด็ดเดี่ยว
บริเวณหน้ากุฏิพระพุทธเจ้า

ความรู้สึกของพวกเราในขณะนั้น  มีความรู้สึกว่ามีปีติเกิดขึ้น
เหมือนหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา  สัมมาสัมพุทธเจ้า
ต่อหน้าพระพักตร์  และอีกอย่างหนึ่งคือได้มาอธิษฐานจิตให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเราให้มีสุขภาพแข็งแรง
คณะศรัทธาธรรมได้กราบลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วจึงได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  บริเวณกุฏิพระพุทธเจ้า

คณะเราได้มากราบและปิดทองบริเวณถ้าสุกรขาตา 
ที่ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมโปรดพระสารีบุตร 
สำเร็จเป็นพระอรหันต์

ทุกคนเดินทางกลับ  ด้วยความเบิกบาน และมีความสุข

 

ในบรรดาผู้เดินทางแสวงบุญตามพุทธสถาน  เมื่อขึ้นเขาคิชฌกูฏ  สิ่งหนึ่งที่จะต้องกำหนดไว้  คือ  การไหว้พระ  สวดมนต์  โดยเฉพาะที่ขาดไม่ได้คือ  ที่พุทธวิหารบนยอดเขา  ส่วนที่เป็นรองไม่ควรผ่านไป  คือที่ถ้ำสุกรขาตา  เพื่อระลึกถึงอริยสงฆ์ยอดกตัญญู  คือ  พระสารีบุตร  ซึ่งท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่นี้  และเพื่อใช้เวลาขณะนั่งพักให้เป็นประโยชน์  ขอนำความที่เกี่ยวข้องกับพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระบรมศาสดามาเล่า  ขณะนั่งเจริญภาวนาว่า

คำบูชาที่ถ้ำสุกรขาตา

       วันทามิ  ภันเต  ภะคะวา  อิมัง  คิชฌะกูฏะปัพพะตะปาเท  สุกะระขาตะคุหัง,  ยัตถาคะโตมหิ,  อิธะ  โข  ปะนะ  ภะคะวา  เวทะนา  ปะริคคะหะสุตตัง  เทเสสิ  ยัง  สุตวา  สารีปุตโต  อะระหัตตัง  สัจฉากาสิ  ภาคิเนยโย  จัสสะ  ปะริพพาชิโก  โสตาปัตติผะเล  ปะติฏฐะหิ.

       สาธุ  โน  ภันเต,  อิเมหิ  สักกาเรหิ  อะภิปูชะยามิ,  สวาขาตัญจะ  นะมามิ,  มัยหัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ.

 

คำแปล 

       ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ  ข้าพระพุทธเจ้าได้มาถึงแล้ว  ถ้ำสุกรขาตา  สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้ทรงแสดงธรรม  ชื่อเวทนาปริคหสูตร  เป็นเหตุให้พระสารีบุตร  ผู้เป็นอัครสาวกได้บรรลุอรหัตผล  และทีฆนขปริพาชกได้บรรลุโสดาบันฯ

       ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง  ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้  และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม  ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว  ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  เพื่อความถึงพร้อมแห่งปัญญาญาณในชาตินี้และชาติหน้า  แก่ข้าพระพุทธเจ้า  ตลอดกาลนาน เทอญฯ
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง