ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์

 

 

ดาวไช้โข่ว
ขุมทรัพย์  ฮวงจุ้ย  อสังหาริมทรัพย์

(财库星)  宝藏

ไช่โข่ว

财库有害,可是不在命盘中,表示住宅风水是有问题,时常要搬家迁移住宅地方

*ไช่โข่วให้โทษ  แต่ไม่มีอยู่ในดวง  หมายถึงอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  ต้องย้ายที่อยู่บ่อย

财库有利,可是不在命盘中,表示住宅地方是有好的风水,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*ไช่โข่วให้คุณ  แต่ไม่มีอยู่ในดวง  หมายถึงอยู่ที่ไหนก็มีความสุข

财库星在年运五行相生有利,表示您的命运,本年住宅地方是有好的风水,家庭美滿,最主要是五行相生财库星的月柱之间

*ดาวไช่โข่วอยู่หลักปีจรให้คุณ หมายถึงปีนี้รวยแน่ และรวยในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

财库星在年运五行相剋有害,表示您的命运,本年需要装修房屋住宅地方,有关于破费钱财有各方面问题,最主要是五行相生财库星的月柱之间

*ดาวไช่โข่วอยู่หลักปีจรให้โทษ หมายถึงปีนี้จนแน่ หรือมีหนี้สินในปีนี้ และจนในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

财库星在岁运五行相生有利,表示10年之间,您的住宅地方是有好的风水,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*ไช่โข่วอยู่หลักวัยจรให้คุณ  หมายถึงคุณจะรวยแน่ในช่วงวัยจร 10 ปีนี้  ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้คุณ  อยู่แล้วครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีปัญหา

财库星在岁运五行相剋有害,表示10年之间,您的住宅地方的风水有各方面问题,家庭没有幸福快乐

*ไช่โข่วอยู่หลักวัยจรให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้จนแน่นอน จะมีหนี้สิน ที่อยู่อาศัยให้โทษ  ฮวงจุ้ยไม่ดีอยู่แล้วไม่ค่อยมีความสุข  มีแต่ปัญหาเข้ามาให้แก้ไข  ครอบครัวไม่อบอุ่น

如果年运五行相合财库星在岁运有利,表示您的住宅地方是有好的风水,事业发展都有好处,家庭美滿,安居乐业,合家平安,最主要是五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณในปีนี้รวยแน่นอนจะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง  ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้คุณ  อยู่แล่วครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข และจะมีความสุขเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相合财库星在岁运有害,您的住宅地方的风水有问题,本年需要装修房屋住宅地方,有关于破费钱财有各方面都问题,最主要是五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ปีนี้จนแน่ห้ามเล่นการพนัน ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเกี่ยวกับการต่อเติมหรือซ่อมแซม ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน คืออยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星在岁运有利,表示本年您的命运(更改变换或是迁移地方传变更好)您的住宅地方是有好的风水是家庭美滿,安居乐业,合家平安,最主要是五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)  ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยดีอยู่แล้วครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข และจะย้ายในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星在岁运有害,表示本年您的命运(更改变换或是迁移地方传变更不好)您的住宅地方的风水有问题,本年需要装修房屋住宅地方,有关于破费钱财有各方面都问题,最主要是五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณในปีนี้  (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)  มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์สินในการต่อเติม,ซ่อมแซม เพราะฮวงจุ้ย  ที่อยู่อาศัยให้โทษ ปีนี้อยู่ไม่ติดบ้าน  จะโยกย้ายในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星在岁运有利,表示(双方都好运气)本年您的命运有固定的住宅,您的住宅地方是有好的风水, 事业发展都有好处 ,家庭美滿,安居乐业,合家平安,最主要是五行相同财库星的月柱之间

 

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเพิ่มขึ้นอีก  ที่อยู่อาศัยให้คุณอยู่อาศัยหรือทำธุรกิจก็เจริญก้าวหน้าครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข จะมีเพิ่มในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星在岁运有害,表示(双方都不好运气)本年您的住宅地方的风水双倍有问题,家庭没有幸福快乐,最主要是五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า  ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข  เพราะฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ  โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运三合或三會财库星在岁运有利,表示(最好双方合作)

本年您的命运有自己的大房屋住宅,您的住宅地方是有好的风水, 最主要三合或三會财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยหรือได้บ้านหลังใหญ่เป็นของตนเอง  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會财库星在岁运有害,表示(双方合作有问题)本年您的命运住宅地方的风水有问题,本年需要装修房屋住宅地方,有关于破费钱财有各方面都问题,最主要是三合或三會财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณปีนี้จะมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับบ้าน มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

财库星在年柱五行相生有利,表示父母亲家旺遗产,您与父母亲住在一起,您的住宅地方是有好的风水,事业发展都有好处 ,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*ไช่โข่วอยู่หลักปีเกิดให้คุณ  หมายถึงพ่อแม่มีฐานะร่ำรวย,มั่นคง  ถ้าอาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วเจริญก้าวหน้า,พ่อแม่ร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองและมีมรดกตกทอด  ฮวงจุ้ยบรรพบุรุษให้คุณ อยู่แล้วมีความสุขครอบครัวอบอุ่น ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่บ้านเกิดก็ได้

财库星在年柱五行相剋有害,表示没有与父母亲住在一起,本年您的住宅地方的风水有问题,家庭没有幸福快乐,您必须自食其力,(祖先风水有问题必须化解)

*ไช่โข่วอยู่หลักปีเกิดให้โทษ หมายถึงจะไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่  อาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วไม่เจริญก้าวหน้า  ต้องต่อสู้ดินรนด้วยตนเอง ครอบครัวมีแต่ปัญหา (ฮวงจุ้ยบรรพบุรุษมีปัญหาต้องแก้ไข)

五行相合财库星年运有利,表示本命的职业与住宅,

互相配合,适合与父母亲经营生意,成家立业,家庭美滿,

安居乐业,合家平安

*หลักเดือนเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงอาชีพการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน  ประกอบอาชีพการงานร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะเจริญก้าวหน้า ประสพความสำเร็จ และมีความสุข 

五行相合财库星年运有害,表示本命的职业与住宅,

不可互相配合,您不适合兄弟姐妹与父母亲经营生意,事业发展都没有好处, 您必须自食其力,您与父母亲住在一起

*หลักเดือนเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงอาชีพการงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน ประกอบอาชีพการงานร่วมกับพ่อแม่,พี่น้องที่บ้านเกิดจะไม่เจริญก้าวหน้า  ถ้าพ่อแม่ไปอยู่กับตนเองจึงจะดีกว่า 

五行相合财库星年运有利,表示您的父母与住宅,互相配合,适合兄弟姐妹与父母亲经营生意,事业发展都有好处, 结婚以后,您必须与父母亲住在一起, 成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักวันเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยตนเองกับที่อยู่อาศัยของพ่อแม่สมพงศ์กันแต่งงานมีครอบครัวแล้วอยู่ร่วมกับพ่อแม่,พี่น้องที่บ้านเกิดจะเจริญก้าวหน้า ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

五行相合财库星年运有害,表示您的父母与住宅,不可互相配合,您不适合与父母亲经营生意,事业发展都没有好处, 您必须自食其力,您与父母亲住在一起, 家庭美滿

*หลักวันเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยตนเองกับที่อยู่อาศัยของพ่อแม่ไม่สมพงศ์กันแต่งงานมีครอบครัวแล้วอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะไม่ก้าวหน้า  ถ้าพ่อแม่ไปอยู่กับตนเองจึงจะดีกว่า 

五行相合财库星年运有利,表示您的父母与子女,互相配合,适合兄弟姐妹与父母亲经营生意,事业发展都有好处, 结婚以后,您必须与父母亲住在一起, 成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยของลูกกับที่อยู่อาศัยของพ่อแม่สมพงศ์กันเมื่อมีลูกแล้วให้ไปอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะก้าวหน้า ประสพความสำเร็จ ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

五行相合财库星年运有害,表示您的父母与子女,不可互相配合,子女不求知識不孝顺,子息凶顽.您必须与父母亲住在一起 , 成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยของลูกกับที่อยู่อาศัยของพ่อแม่ไม่สมพงศ์กันเมื่อมีลูกแล้วส่งไปอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะไม่เจริญก้าวหน้า  ถ้าพ่อแม่ไปอยู่กับตนเองจึงจะดีกว่า 

五行相冲财库星年运有利,表示宜流动事业或外交职务.互相配合,适合与父母亲经营生意,事业发展都没有好处成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเดือนเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงอาชีพการงานกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ประกอบอาชีพการงานร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดหรือแยกออกไปยังต่างถิ่นก็จะเจริญก้าวหน้า ประสพความสำเร็จ  

五行相冲财库星年运有害,表示宜流动事业或外交职务.不可互相配合,您不适合与父母亲经营生意, 事业发展都没有好处, 做事多风波起落. 工作, 生活等有不良影响.

*หลักเดือนเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงอาชีพการงานกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  จะทำงานร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดหรือแยกออกไปยังต่างถิ่นก็ยังจะมีปัญหา ไม่ได้ทำงานที่ตนเองเรียนมา  

五行相冲财库星年运有利,表示住宅与宜流动事业或外交职务.互相配合,(更改变换或是迁移地方传变更好) 适合与友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 成家立业, 家庭美滿

*หลักวันเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้า และประสพความสำเร็จ 

五行相冲财库星年运有害,表示住宅与宜流动事业或外交职务.不可互相配合,如果(更改变换或是迁移地方传变更不好) 经营生意,事业发展有各方面问题, 应避免与亲友合伙冒险

*หลักวันเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน    ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ก้าวหน้า และมีแต่ปัญหา  

五行相冲财库星年运有利,表示您的子女住宅与宜流动事业或外交职务, 互相配合家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยของลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน    เมื่อลูกแยกออกไปประกอบอาชีพการงานที่อื่นก็จะเจริญก้าวหน้า ประสพความสำเร็จ  

五行相冲财库星年运有害,表示,您的子女住宅与宜流动事业或外交职务, 不可互相配合,子息凶顽.子女不求知識不孝顺, .子女损父母及亲人不肯努力能忍辱负重,应避免与亲友合伙冒险

*หลักเวลาเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยของลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  เมื่อลูกแยกออกไปประกอบอาชีพการงานที่อื่นก็จะไม่ก้าวหน้า มีปัญหาและสร้างภาระให้กับพ่อแม่  

五行相同财库星年运有利,表示您的住宅地方是有好的风水,互相配合,适合与父母亲经营生意,事业发展都有好处,成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ 

หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยที่บ้านเกิดสมพงศ์กับการงาน  ถ้าประกอบอาชีพการงานร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดหรือทำส่วนตัวก็จะประสพความสำเร็จเหมือนกัน  

五行相同财库星年运有害,表示(祖先风水有问题必须化解),适合与父母亲经营生意,事业发展都没有好处, 有关于破费钱财有各方面问题

 

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษไม่สมพงศ์กับการงาน  ประกอบอาชีพการงานร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดหรือทำส่วนตัวก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินเหมือนกัน  

五行相同财库星年运有利,表示您的父母与住宅地方是有好的风水,互相配合,适合与父母亲经营生意,事业发展都有好处,成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักวันเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงทีอยู่อาศัยของตนเองกับของพ่อแม่สมพงศ์กัน  แต่งงานมีครอบครัวแล้วอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดหรืออยู่กับครอบครัวก็มีความสุขเหมือนกัน   

五行相同财库星年运有害,表示您的父母与住宅地方是有好的风水,不可互相配合,结婚之后与父母亲住在一起, 家庭没有幸福快乐,有关于破费钱财有各方面问题.

*หลักวันเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงทีอยู่อาศัยของตนเองกับของพ่อแม่ไม่สมพงศ์กัน  แต่งงานมีครอบครัวแล้วอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดก็ไม่ค่อยมีความสุขเหมือนกันมีแต่เรื่องเสียเงิน 

五行相同财库星年运有利,表示祖先风水,与子女住宅地方是有好的风水,互相配合,结婚之后与父母亲住在一起, 成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษกับลูกสมพงศ์กัน  แต่งงานมีครอบครัวเมื่อมีลูกแล้วอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดหรืออยู่กับตนเองก็มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกัน

五行相同财库星年运有害,表示(祖先风水有问题必须化解),与子女住宅地方是有好的风水都有问题, 结婚之后与父母亲住在一起, 家庭没有幸福快乐, 事业发展都没有好处有关于破费钱财有各方面问题.

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษกับลูกไม่สมพงศ์กัน  แต่งงานมีครอบครัวเมื่อมีลูกแล้วอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดหรืออยู่กับตนเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน

如果年运五行相合财库星年柱有利,表示您的与父母亲本年住宅地方是有好的风水,互相配合,结婚之后与父母亲住在一起, 成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安,最主要是五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่ปีเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้ ที่อยู่อาศัยให้คุณอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข  สิ่งที่กำลังทำอยู่ประสพความสำเร็จสมหวัง  โดยเฉพาะครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่ฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相合财库星年柱有害,表示您的命与父母亲本年有关于破费钱财有各方面问题. 事业发展都没有好处(祖先风水有问题必须化解)最主要是五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้ ที่อยู่อาศัยให้โทษอยู่แล้ว มีปัญหา อยู่บ้านไม่ติด ปีนี้ฮวงจุ้ยบรรพบุรุษให้โทษ จะมีปัญหามากขึ้นครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วและเดือนที่ฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星年柱有利,表示您的命与父母亲本年

(更改变换或是迁移地方传变更好)成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安,最主要是五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะเจริญก้าวหน้า สามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าได้ในภายหลังและจะประสพความสำเร็จครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วและเดือนที่ชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星年柱有害,表示您的命与父母亲本年

(更改变换或是迁移地方传变更不好)最主要是五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) โดยเฉพาะครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วและเดือนที่ชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星年柱有利,(双方都好运气),表示您的与父母亲本年住宅地方是有好的风水,互相配合,成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安,最主要是五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี่อาศัยอยู่กับพ่อแม่มีความร่มเย็นเป็นสุขเพิ่มมากขึ้น หรือได้ซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นครั้งแรก เพราะฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้คุณ  โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星年柱有害,(双方都不好运气),表示您的与父母亲本年住宅地方的风水有问题,不可互相配合, 有关于破费钱财有各方面问题. 最主要是五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้ อาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วไม่มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ  ครอบครัวมีแต่ปัญหาครั้งแรกโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运三合或三會财库星年柱有利,表示(最好双方合作)

本年您的命运有自己的大房屋住宅,最主要三合或三會财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยหรือได้บ้านหลังใหญ่จากพ่อแม่หรือได้อยู่กับพ่อแม่  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會财库星年柱有害,表示(双方合作会发生问题)您的与父母亲本年住宅地方的风水有问题,不可互相配合, 有关于破费钱财有各方面问题. 最主要三合或三會财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับพ่อแม่ปีนี้จะมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

财库星月柱五行相生有利,表示您有好的邻居,家庭美滿,安居乐业,合家平安,您有包括商店与公司办事处的住宅地方有好的风水,生意兴隆,关于经营生意事业发展都有好处,财源广进

成家立业

* ไช่โข่วอยู่หลักเดือนเกิดให้คุณ  หมายถึงเพื่อนบ้านให้คุณ อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเมื่อมีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้ว ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยและฮวงจุ้ยที่ทำงานหรือร้านค้าให้คุณอยู่แล้วเจริญก้าวหน้าร่ำรวย หรือทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยร่ำรวย ดวงนี้ทำงานที่ไหนก็มีบ้านเป็นของตนเอง ดวงนี้บ้านกับร้านค้าอาจจะอยู่ที่เดียวกัน

财库星月柱五行相生有害,表示您与邻居时常发生问题,家庭没有幸福快乐,您有包括商店与公司办事处的住宅地方的风水都有各方面的问题,因为您本身不会讨好自己的上司与同事人员, 您时常得罪许多人员, 必须防小人陷害

*ไช่โข่วอยู่หลักเดือนเกิดให้โทษ  หมายถึงเพื่อนบ้านให้โทษ อยู่แล้วมีแต่ปัญหาไม่มีความสุข ฮวงจุ้ยที่ทำงานให้โทษ  ทำงานหรืออาศัยอยู่แล้วไม่มีความสุขมีแต่ปัญหา  โดยเฉพาะเจ้านายและเพื่อนร่วมงาน  ถ้าทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะให้โทษ ทำงานร่วมกับผู้อื่นยาก เพราะเจ้าตัวแม้จะทำงานเก่งแต่ประจบคนไม่เก่ง เพราะฉะนั้นห้ามนินทาเจ้านายลับหลังเป็นอันขาด  แม้แต่เพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้

五行相合财库星月柱有利,表示住宅与职业互相配合,靠人缘的生意,主手足兴家,因为您本身与自己的上司与同事人员,分工合作,如自己的亲朋好友和睦相处,事业发展都有好处

*หลักวันเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานสมพงศ์กัน  ทำงานแล้วมีความสุขเหมือนกับได้อยู่บ้านของตนเอง มีแต่ความรักเหมือนกับเป็นญาติพี่น้อง  

五行相合财库星月柱有害,表示住宅与职业不可互相配合,

时常更改变换经营事业,或者住宅是远离开自己的办事处

*หลักวันเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน  ทำงานที่ตนเองไม่ชอบหรือไม่ได้เรียนมา  ต้องศึกษาหรือเรียนรู้งานใหม่เสมอ หรือได้ทำงานที่อยู่ห่างไกลกับที่อยู่อาศัย

五行相合财库星月柱有利,表示您的办事处有好的风水,

互相配合,人缘的生意,主手足兴家,因为您本身与自己的上司与同事人员,分工合作,如自己的兄弟姐妹,亲朋好友和睦相处,事业发展都有好处

*หลักเวลาเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงฮวงจุ้ยที่ทำงานกับลูกสมพงศ์กัน  ทำงานแล้วมีความสุขเหมือนกับได้อยู่บ้านของตนเอง มีแต่ความรักเหมือนกับเป็นญาติพี่น้อง  หรือได้ทำงานใกล้กับลูก

五行相合财库星月柱有害,表示您的子女与办事处的风水有问题,子女的住宅是远离开自己的办事处,做事多风波起落.

工作,生活等有不良影响. 事业发展都没有好处

*หลักเวลาเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงฮวงจุ้ยที่ทำงานไม่สมพงศ์กับลูก  ทำงานแล้วไม่มีความสุขเหมือนกับได้อยู่บ้านของตนเอง  หรือได้ทำงานห่างใกลกับลูก หรือการงานไม่มั่นคง

五行相冲财库星月柱有利,表示(更改变换或是迁移地方传变更好)互相配合,如果更改变换或是迁移住宅, 经营生意 成家立业, 事业发展都有好处

*หลักวันเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน    ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้า และประสพความสำเร็จ    

五行相冲财库星月柱有害,表示(更改变换或是迁移地方传变更不好)不可互相配合,如果更改变换或是迁移住宅,都有各方面的问题, 您时常得罪许多人员, 必须防小人陷害

*หลักวันเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน    ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ก้าวหน้า มีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

五行相冲财库星月柱有利,表示您的子女与住宅,(更改变换或是迁移地方传变更好)互相配合,如果更改变换或是迁移住宅, 经营生意 成家立业, 事业发展都有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยของลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน    ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยของลูก ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น    

五行相冲财库星月柱有害,表示您的子女与住宅,(更改变换或是迁移地方传变更不好)不可互相配合,如果更改变换或是迁移住宅, 做事多风波起落.工作, 生活等有不良影响.

事业发展都没有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยของลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน   ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยของลูกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีกับการงาน   

五行相同财库星月柱有利,表示您的住宅与职业,您与配偶对相经营生意 ,成家立业, 事业发展都有好处, 家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักวันเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานสมพงศ์กัน  ทำงานแล้วมีความสุขเหมือนกับได้อยู่บ้านของตนเอง ตนเองและคู่ครองต่างคนต่างทำงานอย่างความสุข

五行相同财库星月柱有害,表示您的住宅与职业,不可互相配合,做事多风波起落.工作, 生活等有不良影响.

经营生意事业发展都有问题,家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน  ทำงานแล้วไม่มีความสุขเหมือนกับได้อยู่บ้านของตนเอง  ตนเองและคู่ครองต่างคนต่างทำงานอย่างไม่มีความสุข

五行相同财库星月柱有利,表示您子女的住宅与宜流动事业或外交职务. 互相配合,经营生意事业发展都有好处,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยของลูกกับอาชีพการงานสมพงศ์กัน  ลูกได้ทำงานแล้วมีความสุขเหมือนกับได้อยู่บ้านของตนเอง  หรือได้ทำงานที่อยู่ใกล้ลูกหรือใกล้บ้าน

五行相同财库星月柱有害,表示您子女的住宅与宜流动事业或外交职务. 不可互相配合,经营生意事业发展都没有好处,

做事多风波起落.工作, 生活等有不良影响. 住宅是远离开自己的办事处

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวไช่โข่วที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ที่อยู่อาศัยของลูกกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน  ลูกทำงานแล้วไม่มีความสุขเหมือนกับได้อยู่บ้านของตนเอง  หรือได้ทำงานที่อยู่ไกลลูกหรือใกลบ้าน

如果年运五行相合财库星月柱有利,表示您有好的邻居,家庭美滿,安居乐业,合家平安,您有包括商店与公司办事处的住宅地方有好的风水,生意兴隆,关于经营生意事业发展都有好处,财源广进,最主要是月柱五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงเพื่อนบ้านให้คุณอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขดวงของคุณในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานที่ให้คุณ  ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยและที่ทำงานให้คุณอยู่อาศัยหรือทำงานแล้วเจริญก้าวหน้าร่ำรวย ดวงนี้บ้านกับร้านค้าอาจจะอยู่ที่เดียวกัน หรือทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยร่ำรวย โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วและเดือนที่ฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相合财库星月柱有害,表示您与邻居时常发生问题,家庭没有幸福快乐,您有包括商店与公司办事处的住宅地方的风水都有各方面的问题,因为您本身不会讨好自己的上司与同事人员, 您时常得罪许多人员, 必须防小人陷害, 最主要是月柱五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพการงาน  ฮวงจุ้ยที่ทำงานให้โทษอยู่แล้วไม่มีความสุข  เพื่อนบ้าน,เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ให้โทษ ทำธุรกิจการงานหรืออยู่ร่วมกันแล้วมีปัญหา อยู่แล้วมีแต่ปัญหาไม่มีความสุข  มีเรื่องกระทบกระทั่ง ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในปีนี้จะมีปัญหาทั้งกับเพื่อนร่วมงานและเจ้านาย บ้านกับร้านค้าอยู่ที่เดียวกันจะให้โทษ โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วและเดือนที่ฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星月柱有利,表示您的命运,本年适合与友人合伙经营生意,(更改变换或是迁移地方传变更好)关于建筑房屋,经营生意事业发展都有好处,最主要是月柱五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึดวงของคุณในปีนี้แยกกันทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับที่อยู่อาศํยแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง  หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น) หรือแยกออกมาทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะร่ำรวยและมีแต่ความสุขโดยเฉพาะ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วและเดือนที่ชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星月柱有害,表示您的命运,(更改变换或是迁移地方传变更不好)表示您与邻居时常发生问题,家庭没有幸福快乐,最主要是月柱五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)  เพื่อนบ้านให้โทษอยู่แล้วมีแต่ปัญหาไม่มีความสุข หรือแยกออกมาทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็จะมีปัญหาเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วและเดือนที่ชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星月柱有利,表示(双方都好运气)

表示您有好的邻居,家庭美滿,安居乐业,合家平安,您有包括商店与公司办事处的住宅地方有好的风水,生意兴隆, 关于建筑房屋,经营生意事业发展都有好处,财源广进,最主要是月柱五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) เพื่อนบ้านให้คุณอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข ดวงของคุณในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานเพิ่มขึ้น  จะมีความสุขเพิ่มขึ้น หรือทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะร่ำรวยเพิ่มเป็นสองเท่าโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星月柱有害, (双方都不好运气)

表示您与邻居时常发生问题,您有包括商店与公司办事处的住宅地方的风水都双倍有各方面的问题, 家庭没有幸福快乐,最主要是月柱五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ทำงานเพิ่มขึ้น  เพื่อนบ้านให้โทษอยู่แล้วมีแต่ปัญหาไม่มีความสุข ฮวงจุ้ยที่ทำงานให้โทษ ถ้าทำธุรกิจการงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปีนี้  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีความสุข โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运三合或三會财库星月柱有利,表示(最好双方合作)

适合与友人合伙经营生意,因为您本身与自己的上司与同事人员,分工合作 ,事业发展都有好处,本年您的命运有机会,有自己新的住宅或办事处, 最主要是月柱三合或三會,财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับที่อยู่อาศํยเป็นทีมแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง ดวงของคุณในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือได้อาศัยอยู่ในที่ทำงาน  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會财库星月柱有害,表示(双方合作会发生问题)适合与友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 做事多风波起落.工作, 生活等有不良影响,您的住宅地方的风水都有各方面的问题, 住宅是远离开自己的办事处,最主要是月柱三合或三會,财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับที่อยู่อาศํยแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกคน  หมายถึงดวงของคุณปีนี้จะมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  หรือมีที่อยู่อาศัยอยู่ห่างไกลกับที่ทำงาน มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

财库星五行相生日柱有利,表示您结婚之后,才有自己的住宅,

您的住宅有好的风水,您与配偶对相或股东,主手足兴家,成家立业,身旺遇贵,家旺遗产,偏财入财库,家庭美滿安居乐业

命里有时总是有, 命里没有时莫强求

*ไช่โข่วอยู่หลักวันเกิดให้คุณ  หมายถึงจะมีบ้านเป็นของตนเองตอนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว  ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้คุณอยู่แล้วครอบครัวอบอุ่นและร่มเย็นเป็นสุข  ดวงนี้จะได้คู่ครองที่เป็นคนดีมีฐานะมั่นคง เป็นดวงที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองได้ ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนรวย อยากรวย,อยู่อย่างรวย,ไม่มีวันรวย กลัวจน,อยู่อย่างจน,ไม่มีวันจน

财库星五行相生日柱有害,表示没有自己的住宅或有关于欠债房屋的钱财,您住宅的风水有问题,家庭没有幸福快乐

命里有时总是有, 命里没有时莫强求

*ไช่โข่วอยู่หลักวันเกิดให้โทษ  หมายถึงยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  หรือเป็นหนี้สินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ อยู่อาศัยแล้วไม่ค่อยมีความสุขหรือไม่ค่อยได้อยู่บ้าน อยากรวย,อยู่อย่างรวย,ไม่มีวันรวย   กลัวจน,อยู่อย่างจน,ไม่มีวันจน

五行相合财库星日柱有利,表示您与子女住宅有好的风水,

互相配合,您的末年有自己养老之家,子女成家立业, 子女孝顺富足.家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยกับลูกสมพงศ์กัน  บั้นปลายของชีวิตจะอยู่อาศัยที่บ้านของตนเองหรือจะไปอยู่กับลูกก็จะมีแต่ความสุข  ครอบครัวมีแต่ความอบอุ่น

五行相合财库星日柱有害,表示您与子女住宅没有好的风水,不可互相配合,您的末年有自己养老之家, 子息凶顽.子女不求知識不孝顺, 子女有发生不同的意见.

*หลักเวลาเกิดฮะดาวไช่โข่วที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยกับลูกไม่สมพงศ์กัน  บั้นปลายของชีวิตจะอยู่อาศัยที่บ้านของตนเองจะดีกว่าที่จะไปอยู่กับลูก  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับลูก

如果年运五行相合财库星日柱有利,表示您与配偶对相,家里有喜事.本年有机会结婚,成家立业,您的住宅有好的风水,安居乐业, 最主要是月柱五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ มีเกณฑ์ที่จะมีที่อยู่อาศัยหรือมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐาน  ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้คุณอยู่แล้วครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข  และจะประสพความสำเร็จสมหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相合财库星日柱有害,表示您与配偶对相,本年您的住宅的风水有问题,本年需要装修房屋住宅地方,有关于破费钱财有各方面问题,最主要是月柱五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยมีปัญหา จะอยู่ไม่ติดบ้าน ต้องเสียเงินต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในปีนี้ จะเสียทรัพย์ในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星日柱有利,表示您与配偶对相(更改变换或是迁移地方传变更好)本年如愿心想事成  成家立业

最主要是月柱五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จในสิ่งที่กำลังทำอยู่ในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲财库星日柱有害,表示您与配偶对相(更改变换或是迁移地方传变更不好)本年您的住宅将会有各种问题,

最主要是月柱五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะอยู่ไม่ติดบ้าน จะมีปัญหามากกว่าเก่าสิ่งที่กำลังทำอยู่จะมีปัญหาและอุปสรรค  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星日柱有利,(双方都好运气)表示本年您与配偶对相的住宅有双倍有利有新住宅,如愿心想事成,成家立业,安居乐业, 家庭美滿, 合家平安,最主要是月柱五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น  ที่อยู่อาศัยให้คุณเพิ่มเป็น 2 เท่าอาศัยแล้วครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข สิ่งที่กำลังทำอยู่ประสพความสำเร็จเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星日柱有害,表示(双方都不好运气)

表示本年您与配偶对相的住宅有双倍有害,家庭有各种问题,

最主要是月柱五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ที่อยู่อาศัยให้โทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า อยู่แล้วมีแต่ปัญหาในครอบครัว หรืออยู่ไม่ติดบ้าน เหมือนบ้านต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อ  โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运三合或三會财库星日柱有利,表示(最好双方合作)

表示本年您与配偶对相的住宅,有机会另外的新的大房屋,

最主要是月柱三合或三會财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยหรือได้บ้านหลังใหญ่เป็นของตนเอง ปีนี้ครอบครัวมั่นคงแฮปปี้ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會财库星日柱有害,表示(双方合作会发生问题)表示本年您与配偶对相的住宅的风水有问题, 有关于破费钱财有各方面问题, 最主要是月柱三合或三會财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณและคู่ครองปีนี้จะมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

财库星在五行相生时柱有利,表示您可以有住宅就是当您自己的年纪大,子女成家立业,孝顺富足.(子女住宅有好的风水)您末年养老的住宅是如愿心想事成  子女成家立业,家庭美滿

安居乐业,合家平安, 事业发展外国都有好处

*ไช่โข่วอยู่หลักเวลาเกิดให้คุณ  หมายถึงจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเมื่อตอนที่มีลูกคนสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วแล้วหรืออาศัยอยู่กับลูกแล้วเจริญก้าวหน้า,ลูกร่ำรวยมีบ้านเป็นของตนเอง ( ฮวงจุ้ยของลูกหลานบริวารดี ) บั้นปลายของชิวิตได้ลูกเป็นดาวอุปถัมภ์ค้ำชูพ่อแม่ได้  บั้นปลายของชิวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข  ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยต่างประเทศหรือไกลบ้านเกิดดี

财库星在五行相生时柱有害,表示(子女住宅的风水有问题)

您与子女在一起住有问题,损子女及亲人或离异, 家庭没有幸福快乐, 您末年养老的住宅是子息凶顽,子女不求知識不孝顺,

子女住宅是远离开自己的办事处,才能成家立业,

*ไช่โข่วอยู่หลักเวลาเกิดให้โทษ  หมายถึงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของลูกให้โทษไม่ถูกโฉลกกับตัวเอง  อยู่อาศัยกัยลูกแล้วจะมีปัญหาครอบครัวไม่มีความสุข หรือบั้นปลายไม่ได้อยู่กับลูก ลูกแยกออกไปอยู่ที่อื่นเพื่อความก้าวหน้า

如果年运五行相合财库星时柱有利,表示您与子女,本年住宅有好的风水,如愿心想事成  子女成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安, 最主要是月柱五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้ ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้คุณ  ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข  โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相合财库星时柱有害,表示您与子女,本年住宅的风水有有问题,本年需要装修房屋住宅地方,有关于破费钱财有各方面问题, 最主要是月柱五行相合财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวไช่โข่ว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้ ฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยมีปัญหา  มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาฮะดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星时柱有利,表示您与子女,本年住宅

(更改变换或是迁移地方传变更好)家庭美滿,安居乐业,合家平安, 最主要是月柱五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)เจริญก้าวหน้าครอบครัวมีความสุข  การเดินทางในปีนี้สะดวกราบรื่น  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相冲财库星时柱有害,表示,表示您与子女,本年住宅(更改变换或是迁移地方传变更不好),有关于破费钱财有各方面问题, 最主要是月柱五行相冲财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวไช่โข่ว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)  มีแต่เรื่องทำให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง  การเดินทางไม่สะดวกในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่วหรือเดือนที่มาชนดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星时柱有利,表示(双方都好运气)您与子女住宅有好的风水,家庭美滿,安居乐业,合家平安最主要是月柱五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและลูกในปีนี้อาศัยอยู่กับลูกแล้วจะให้คุณ ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปีนี้อาจจะมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运五行相同财库星时柱有害,表示表示(双方都不好运气)您与子女住宅的风水有问题,有关于破费钱财有各方面问题, 最主要是月柱五行相同财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวไช่โข่ว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและลูกในปีนี้ถ้าอาศัยอยู่กับลูกจะมีปัญหาเพิ่มขึ้น  มีเกณฑ์ที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สินต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ทำให้ไม่สะดวกในช่วงเดือนที่เป็นดาวไช่โข่ว

如果年运三合或三會财库星时柱有利,表示(最好双方合作)

您的子女命运有自己的大房屋住宅,最主要是月柱三合或三會财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณและลูกในปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยหรือได้บ้านหลังใหญ่เป็นของตนเอง  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會财库星时柱有害,表示(双方合作会发生问题)您的子女命运有住宅会发生问题,有关于破费钱财有各方面问题, 最主要是月柱三合或三會财库星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวไช่โข่ว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณและลูกปีนี้จะมีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成 , 成家立业,事业发展都有好处,政府职务有权有势力升官升有名有利,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意, 遇财运财年, 则大发其财. 偏财入财库, 对于事业发展都有好处, 住宅有好的风水,家庭美滿,安居乐业,合家平安

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของที่อยู่อาศัยจะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字是三合或三會有害,測是大家互相合作有超过1个人以上,行财运会发生问题,有将会有即刻破财的机会,与友人或股东合伙经营生意间易起争执 ,财物耗散,易变破财等事各方面问题,有住宅会发生问题,有关于破费钱财有各方面问题,

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของที่อยู่อาศัยจะประสพปัญหาอย่างแน่นอน
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง