ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ

 

ดาวปี่เกย
ดาวหุ้นส่วน  ดาวช่วยเหลือ

(比肩星)     投资与股东

การลงทุน,หุ้นส่วน

比肩星在年运有利,吉星五行相生财星与財富星,表示您的本年命运,适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处,

心想事成, 成家立业, 最主要是五行相生比肩星的月柱之间

*ดาวปี่เกยอยู่หลักปีจรให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี่เกี่ยวกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือหุ้นส่วนชีวิตจะประสพความสำเร็จสมหวังในช่วงเดือนจรที่เป็นดาวปี่เกย

比肩星在年运有害,凶星五行相剋财星与財富星表示您的本年命运,您不适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 最主要是五行相生比肩星的月柱之间

*ดาวปี่เกยอยู่หลักปีจรให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้เกี่ยวกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือหุ้นส่วนชีวิตจะมีปัญหาและอุปสรรคในช่วงเดือนจรที่เป็นดาวปี่เกย

比肩星在岁运吉星五行相生有利,财星与財富星,表示您这10年之间,您适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 心想事成, 成家立业

*ดาวปี่เกย อยู่หลักวัยจร ให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงการทำอะไรร่วมกันแล้วให้คุณ อยู่หลักวัยจรหมายถึงดวงในช่วง 10 ปีนี้ไม่ว่าจะทำอะไรร่วมกับผู้อื่นจะประสพความสำเร็จสมหวัง

比肩星在岁运凶星五行相剋有害,财星与財富星 ,您不适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都没有好处,因为双方都不肯互相合作, 会发生不同的意见都有各方面的问题在这10年之间

*ดาวปี่เกย อยู่หลักวัยจร ให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึงกาทำงานร่วมกันจะให้โทษ เพราะต่างคนต่างไม่ยอมซึ่งกันและกัน  ทำงานร่วมกับคนอื่นยากในช่วง 10 ปีนี้

如果年运五行相合比肩星在岁运有利,财星与財富星表示您的本年命运如愿心想事成 , 您适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有好处, 成家立业, 最主要是五行相合比肩星的月柱之间

 

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合比肩星在岁运有害,财星与財富星表示您的本年命运,您不适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 做事多风波起落.工作生活等有不良影响.最主要是五行相合比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲比肩星在岁运是有利,财星与財富星表示您的本年命运(更改变换或是迁移地方传变更好) 如愿心想事成 , 您适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有好处, 成家立业,最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲比肩星在岁运是有害,财星与財富星表示您的本年命运(更改变换或是迁移地方传变更不好) 您不适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 做事多风波起落.工作生活等有不良影响.最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักวัยจรแล้วให้เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาชน

如果年运五行相同比肩星在岁运是有利,财星与財富星表示您的本年命运(双方都好运气)如愿心想事成 , 您适合与股东友人合伙经营生意, 事业双倍发展都有好处, 成家立业,

(越变换或是迁移办事处地方更好), 最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้(มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี)จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运五行相同比肩星在岁运是有害,财星与財富星表示您的本年命运(双方都不好运气)您不适合与股东友人合伙经营生意,事业双倍发展都有问题, 做事多风波起落.工作生活等有不良影响. (越变换或是迁移办事处地方更不好)最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้(มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย)จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运三合或三會比肩星在岁运是有利,财星与財富星(最好双方合作)表示您的本年命运偏财入财库,自然发福,发财无数,适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有好处,最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ร่ำรวย มีลาภก้อนใหญ่ จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ จากหน้าที่การงานที่ทำร่วมกันเป็นทีม ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會比肩星在岁运是有害,财星与財富星 , 表示您的本年命运(双方合作会发生问题)您应避免与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 做事多风波起落.工作生活等有不良影响. 有关于破费钱财有各方面都问题,最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

 

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่ทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

比肩星在年柱五行相生是吉星有利,财星与財富星,所谓有其父母亲必有其子女表示父母亲譬如一张大镜子,镜照明光亮映射出父母亲慈爱,对子女善意与爱心,所以子女应该对父母亲孝顺富足.子女多求知識与勤奋读书(智慧大师之) 您适合与股东友人合伙经营生意,双方分工负责互相帮助合作,事业发展都有好处, 成家立业

*ดาวปี่เกย อยู่หลักปีเกิดให้คุณ เป็นดาวส่งเสริมโชคลาภ หมายถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน เปรียบเสมือนตัวพ่อแม่เป็นกระจกบานใหญ่ที่ฉายแสดงสะท้อนให้ลูกของท่านได้มองเห็น จงเช็ดกระจำให้สะอาดและแสดงภาพที่ดีให้ลูกของท่านได้จดจำไว้เถิด ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉันใด  ลูกของคนก็เป็นเช่นนั้น(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)หมายถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ

比肩星在年柱五行相剋是凶星有害,财星与財富星表示您应避免与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 做事多风波起落.工作生活等有不良影响. 有关于破费钱财有各方面都问题

*ดาวปี่เกย อยู่หลักปีเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน จะไม่ประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ

五行相合比肩星年柱有利,表示职业与住宅,互相配合

您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 成家立业

*หลักเดือนเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานร่วมกับพ่อแม่หรือทำธุรกิจที่เหมือนกัน จะประสพความสำเร็จสมหวัง  เพราะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์

五行相合比肩星年柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合,您不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักเดือนเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  การงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานร่วมกับพ่อแม่หรือทำธุรกิจที่เหมือนกัน จะมีปัญหามากมาย  คือจะมีศัตรูหรือคู่แข่งที่มีอำนาจเหนือกว่า

五行相合比肩星年柱有利,表示家乡与住宅,互相配合

您与父母亲住在一起,您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达,您是如愿心想事成 ,成家立业, 安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน  การอาศัยอยู่หรือทำงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะประสพความสำเร็จสมหวัง  เพราะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์

五行相合比肩星年柱有害,表示家乡与住宅,不可互相配合,您不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักวันเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน  การอยู่อาศัยหรือการมีอาชีพการงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหามากมาย  คือจะมีศัตรูหรือคู่แข่งภายใน

五行相合比肩星年柱有利,表示家乡与子女,互相配合

结婚以后家庭生活的住宅,逢财有生贵子,您与父母亲住在一起,您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达,您是如愿心想事成 ,成家立业, 安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน  การมีลูกแล้วยังอยู่หรือทำงานร่วมกับพ่อแม่หรือให้ลูกไปอยู่กับพ่อแม่จะประสพความสำเร็จสมหวัง  เพราะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ

五行相合比肩星年柱有害,表示家乡与子女,不可互相配合,结婚以后家庭生活的住宅,逢财有生贵子,您与父母亲住在一起, 您不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักเวลาเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน มีลูกแล้วยังอยู่หรือทำการงานร่วมกับพ่อแม่หรือให้ลูกไปอยู่กับผู้ใหญ่ จะมีปัญหามากมาย  จะมีศัตรูหรือคู่แข่งที่มีอำนาจเหนือกว่า

五行相冲比肩星年柱有利,表示职业与迁移地方传变更好,互相配合,表示您的本年命运,有关于事业发展更改变换传变更好, 成家立业,  越变换或是迁移办事处地方,如愿心想事成 , 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักเดือนเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงการงานกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ดวงของคุณเกี่ยวกับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน  จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ เปลี่ยนแปลงแล้วมีความสุข

五行相冲比肩星年柱有害,表示职业与迁移地方传变更不好,不可互相配合,表示您的本年命运有关于事业发展更改变换传变更不好,越变换或是迁移办事处地方都没有好处

*หลักเดือนเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงการงานกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  ดวงของคุณเกี่ยวกับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน  จะเป็นไปในทางที่เหมือนเดิมหรือแย่ยิ่งกว่าเก่า

五行相冲比肩星年柱有利,表示住宅与迁移地方传变更好,互相配合,您的本年命运,有关于事业发展更改变换传变更好, 成家立业,越变换或是迁移办事处地方,如愿心想事成 , 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักวันเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  การโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่อยู่อาศัย จะเป็นไปทางที่เจริญก้าวหน้ามีความสุขสบายเพิ่มขึ้น  

五行相冲比肩星年柱有害,表示住宅与迁移地方传变更不好,不可互相配合,表示您的本年命运有关于事业发展更改变换传变更不好,越变换或是迁移办事处地方都没有好处

*หลักวันเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  การโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่อยู่อาศัย จะเป็นไปทางที่ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร

五行相冲比肩星年柱有利,表示子女与迁移地方传变更好,互相配合,您的子女宜流动事业或外交职务.更改变换传变更好,父母亲不用担心,事业发展都有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  การมีลูกแล้วเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเดินทาง จะมีแต่ความสุขสบายเพิ่มขึ้นไม่เป็นภาระให้กับพ่อแม่

五行相冲比肩星年柱有害,表示子女与迁移地方传变更不好,不可互相配合,您的子女不宜流动事业或外交职务.更改变换传变更不好,事业发展都没有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กกัน  การมีลูกแล้วเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเดินทาง  จะเป็นไปในทางที่เหมือนเดิมหรือแย่ยิ่งกว่าเก่าอย่างกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว

五行相同比肩星年柱有利,表示职业与住宅,互相配合

您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达,您是如愿心想事成 ,成家立业, 安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะสะดวกสบาย มีความสุข มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์

五行相同比肩星年柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合,您不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงการงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นศัตรูหรือคู่แข่งขันกันเอง

五行相同比肩星年柱有利,表示家乡与住宅,互相配合您结婚以后家庭生活的住宅,您的命运与配偶对相,适合与父母亲合伙经营生意, 事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成, 

安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำการแต่งงานมีครอบครัวหรือมีที่อยู่อาศัยแล้วจะอยู่กับคู่ครองหรืออยู่กับพ่อแม่ก็เหมือนกัน  คือจะมีความสุขสบาย

五行相同比肩星年柱有害,表示家乡与住宅,不可互相配合,结婚以后家庭生活的住宅,您的命运与配偶对相,适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有问题,会增加父母亲担心

*หลักวันเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การแต่งงานมีครอบครัวหรือมีที่อยู่อาศัยแล้วจะอยู่กับคู่ครองหรืออยู่กับพ่อแม่ จะมีปัญหาเป็นภาระทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วง

五行相同比肩星年柱有利,表示家乡与子女,互相配合,结婚以后家庭生活的住宅,子女与父母住宅在一起,家庭美滿,父母亲的支持与帮助才会成功发达,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะมีความสุข  ลูกได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่และผู้ใหญ่

五行相同比肩星年柱有害,表示家乡与子女,不可互相配合,结婚以后家庭生活的住宅,您的命运与配偶对相,适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有问题,会增加父母亲担心

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะสร้างปัญหาและเป็นภาระให้กับพ่อแม่ต้องเป็นห่วง

如果年运五行相合比肩星在年柱有利,财星与財富星,表示您的本年命运,您适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有好处, 如愿心想事成,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 成家立业, 最主要是五行相合比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนกับครอบครัวในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ กในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合比肩星在年柱有害,财星与財富星表示您的本年命运,您不适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有问题, 家庭没有幸福快乐, 最主要是五行相合比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาและอุปสรรคมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲比肩星在岁运是有利,财星与財富星(更改变换或是迁移地方传变更好)表示您的本年命运您适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有好处,如愿心想事成,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达,成家立业, 最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี)จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยและเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲比肩星在岁运是有害,财星与財富星(更改变换或是迁移地方传变更不好)表示您的本年命运您不适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有问题, 家庭没有幸福快乐, 最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย)จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยและเดือนที่มาชน

如果年运五行相同比肩星在岁运是有利,财星与財富星(双方都好运气)表示您的本年命运您适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有好处,如愿心想事成,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达,成家立业, 最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้(มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี)จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运五行相同比肩星在岁运是有害,财星与財富星(双方都不好运气)表示您的本年命运您不适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有问题, 家庭没有幸福快乐, 最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวโชคลาภและความร่ำรวย หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้(มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย)จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนกับคนในครอบครัวในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运三合或三會比肩星在岁运是有利,财星与財富星(最好双方合作)表示您的本年命运偏财入财库,自然发福,发财无数,适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有好处,最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ร่ำรวย มีลาภก้อนใหญ่ จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำ จากหน้าที่การงานที่ทำร่วมกับคนในครอบครัว ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會比肩星在岁运是有害,财星与財富星(双方合作会发生问题)表示您的本年命运,您应避免与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 做事多风波起落.工作生活等有不良影响. 有关于破费钱财有各方面都问题,最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่ทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองในการร่วมหุ้นหรือลงทุนร่วมกับคนในครอบครัว ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

比肩星在月柱五行相生有利,财星与財富星表示同事与职业,互相配合您适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处,

上司与同事的支持与帮助才会成功发达

*ดาวปี่เกย อยู่หลักเดือนเกิด ให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงการทำธุรกิจการงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานแล้วให้คุณ อยู่หลักวัยจรหมายถึงดวงในช่วงนี้ ไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้อื่นจะประสพความสำเร็จสมหวัง มีเพื่อนร่วมงานสนับสนุน

比肩星在月柱五行相生有害,财星与財富星表示同事与职业,不可互相配合,您不适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有问题,会发生不同的意见, 有关钱财的各方面问题, 家庭没有幸福快乐

*ดาวปี่เกย อยู่หลักเดือน ให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานร่วมกันแล้วจะมีปัญหา  ความคิดเห็นหรือการทำงานขัดกัน อยู่ด้วยกันหรือทำงานร่วมกันยาก

五行相合比肩星月柱有利,表示职业与住宅,互相配合,

您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 如愿心想事成 , 成家立业, 安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการงานสมพงศ์กัน ทำธุรกิจการงานหรือมีครอบครัว,ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  จะมีความสะดวกสบายและร่มเย็นเป็นสุข เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

五行相合比肩星月柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合,您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有问题, 会发生不同的意见, 有关钱财的各方面问题 家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการงานไม่สมพงศ์กัน คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันชีวิตกันก็จะมีปัญหา  ทำงานร่วมกันยากเพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

五行相合比肩星月柱有利,表示职业与子女,互相配合

您适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处,如愿心想事成子女成家立业, 安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลุกกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารที่ด้อยกว่าแล้วจะสะดวกสบาย  และทำงานอย่างมีความสุข  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

五行相合比肩星月柱有害,表示职业与子女,不可互相配合您不适合与子女合伙经营生意,事业发展都有问题, 会发生不同的意见, 增加家庭负担, 有关钱财的各方面问题 家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารหรือคนที่ด้อยกว่าจะมีปัญหา  เป็นภาระทำให้หนักใจ  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

五行相冲比肩星月柱有利,表示住宅与迁移地方传变更好,互相配合,您适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处,职业与迁移地方传变更好, 成家立业,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ดวงของคุณกับคู่ครองและอาชีพการงานถ้ามีการเดินทางหรือโยกย้ายจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น  ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

五行相冲比肩星月柱有害,表示住宅与迁移地方传变更不好,不可互相配合,您不适合与配偶对相合伙经营生意, 有关钱财的各方面问题,事业发展都没有好处,职业与迁移地方传变更有问题

*หลักวันเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  ดวงของคุณเกี่ยวกับคู่ครองและอาชีพการงานถ้ามีการเดินทางหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทางที่ไม่ก้าวหน้า 

五行相冲比肩星月柱有利表示子女与迁移地方传变更好,互相配合,您的命运与子女,适合与股东友人合伙经营生意,越变换或是迁移办事处地方, 事业发展都有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกหรือหุ้นส่วนจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน  แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ   

五行相冲比肩星月柱有害,表示子女与迁移地方传变更不好,不可互相配合,您的命运与子女,适合与股东友人合伙经营生意,越变换或是迁移办事处地方, 事业发展都有问题,有关钱财的各方面问题

*หลักเวลาเกิดชนดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกหรือหุ้นส่วนมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้  จะเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

五行相同比肩星月柱有利,表示职业与住宅,互相配合

您适合与配偶对相与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处,如愿心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿,成家立业

*หลักวันเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานเหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันก็จะประสพความสำเร็จ  คือจะมีความสุข 

五行相同比肩星月柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合您不适合与配偶对相与股东友人合伙经营生意,越变换或是迁移办事处地方, 事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手,有关钱财的各方面问题

*หลักวันเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะมีปัญหาเป็นศัตรูหรือคู่แข่งกัน 

五行相同比肩星月柱有利,表示职业与子女,互相配合

您适合与子女合伙与股东友人合伙,事业发展都有好处, 如愿心想事成, 安居乐业,合家平安,家庭美滿,成家立业

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกหรือบริวารเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะประสพความสำเร็จ  

五行相同比肩星月柱有害,表示职业与子女,不可互相配合,您不适合与子女合伙经营生意,事业发展与钱财都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手,有关钱财的各方面问题

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้ว  ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน

如果年运五行相合比肩星在月柱有利,财星与財富星表示您的本年命运,您适合与父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 如愿心想事成, 安居乐业,合家平安,家庭美滿,成家立业,最主要是五行相合比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合比肩星在月柱有害,财星与財富星表示您的本年命运,您不适合与父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 有关钱财的各方面问题,最主要是五行相合比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲比肩星在月柱有利,财星与財富星表示您的本年命运(更改变换或是迁移地方传变更好)您适合与父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 如愿心想事成, 安居乐业,合家平安,家庭美滿,成家立业, 最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี) จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือ ลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲比肩星在月柱有害,财星与財富星表示您的本年命运(更改变换或是迁移地方传变更不好) 您不适合与父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 有关钱财的各方面问题,最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย) จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาชน

如果年运五行相同比肩星在月柱有利,财星与財富星表示您的本年命运(双方都好运气)您适合与父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 如愿心想事成, 安居乐业,合家平安,家庭美滿,成家立业, 最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี) จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือ ลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运五行相同比肩星在月柱有害,财星与財富星表示您的本年命运(双方都不好运气)您不适合与父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题, 有关钱财的各方面问题

最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย) จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运三合或三會比肩星在月柱有利,财星与財富星表示您的本年命运(最好双方合作)您适合与父母亲与股东友人合伙经营生意,事业钱财发展都有好处, 偏财入财库发财无数,如愿心想事成, 安居乐业,合家平安,家庭美滿,成家立业, 最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ร่ำรวย มีลาภก้อนใหญ่ จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือ ลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會比肩星在月柱有害,财星与財富星表示您的本年命运(双方合作会发生问题)您不适合与父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展有关钱财的各方面问题,最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่ทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

比肩星在日柱五行相生有利,财星与財富星您的命运与配偶对相,所谓有其父母亲必有其子女表示父母亲譬如一张大镜子,镜照明光亮映射出父母亲慈爱,对子女善意与爱心,所以子女应该对父母亲孝顺富足.子女多求知識与勤奋读书(智慧大师之)

*ดาวปี่เกย อยู่หลักวันเกิดให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงตัวเองและคู่ครองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ถ้อยทีถ้อยอาศัย  เปรียบเสมือนตัวพ่อแม่เป็นกระจกบานใหญ่ที่ฉายแสดงสะท้อนให้ลูกของท่านได้มองเห็น จงเช็ดกระจกให้สะอาดและแสดงภาพที่ดีให้ลูกของท่านได้จดจำไว้เถิด ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉันใด  ลูกของคนก็เป็นเช่นนั้น(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

比肩星在日柱五行相剋有害,财星与財富星您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,会发生不同的意见,不肯互相帮助合作,事业发展都没有好处

*ดาวปี่เกย อยู่หลักวันเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงคุณกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน  อยู่หรือทำงานร่วมกันแล้วจะมีปัญหา  ความคิดเห็นต่างกัน  และไม่ยอมซึ่งกันและกัน

五行相合比肩星日柱有利,表示职业与子女,互相配合适合与配偶对相与子女合伙经营生意,事业发展都有好处, 子女成家立业, 子女互相帮助合作,心想事成,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองและลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะประสพความสำเร็จ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

五行相合比肩星日柱有害,表示职业与子女,不可互相配合您不适合与子女合伙经营生意,事业发展都有问题, 会发生不同的意见

*หลักเวลาเกิดฮะดาวปี่เกยที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูก  ทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果年运五行相合比肩星在日柱有利,财星与財富星您的命运与配偶对相如愿心想事成,兄弟姐妹互相帮助合作成家立业,家庭生活有双倍幸福, 家庭美滿, 安居乐业,合家平安, 最主要是五行相合比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข,เหมือนเพื่อนหรือเหมือนพี่น้อง จะมีความสุขเป็นสองเท่า มีความคิดเห็นที่ตรงกันในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合比肩星在日柱有害,财星与財富星您的命运与配偶对相的家庭没有幸福快乐,会发生不同的意见, 最主要是五行相合比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้อยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุข เหมือนคนไม่รู้จักกัน ความคิดไม่ตรงกันในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲比肩星在日柱有利,财星与財富星 (更改变换或是迁移地方传变更好) 您的命运与配偶对相如愿心想事成,兄弟姐妹互相帮助合作成家立业,家庭生活有双倍幸福, 家庭美滿, 安居乐业,合家平安, 最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี)อยู่ด้วยกันจะมีความสุขถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเหมือนเพื่อนหรือเหมือนพี่น้อง จะมีความสุขเป็นสองเท่า ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยและเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲比肩星在日柱有害,财星与財富星 (更改变换或是迁移地方传变更不好) 您的命运与配偶对相的家庭没有幸福快乐,会发生不同的意见, 最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณคุณและคู่ครอง ในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย) มีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน ช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยและเดือนที่มาชน

如果年运五行相同比肩星在日柱有利,财星与財富星您的命运与配偶对相(双方都好运气)您的命运与配偶对相如愿心想事成,兄弟姐妹互相帮助合作成家立业,家庭生活有双倍幸福,家庭美滿,安居乐业,合家平安, 最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี) อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข,เหมือนเพื่อนหรือเหมือนพี่น้อง จะมีความสุขเป็นสองเท่า มีความคิดที่เหมือนกัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运五行相同比肩星在日柱有害,财星与財富星您的命运与配偶对相(双方都不好运气)您的命运与配偶对相的家庭没有幸福快乐,会发生不同的意见, 防小人陷害,朋友变成敌人对手, 最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย) อยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุข ต่างคนต่างก็ไม่ยอมซึ่งกันและกันเหมือนกับเป็นศัตรูกันมาก่อน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运三合或三會比肩星在日柱有利,财星与財富星表示您的本年命运(最好双方合作)您适合与配偶对相合伙经营生意,如愿心想事成, 事业发展都有好处, 偏财入财库发财无数, 最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ร่ำรวย มีลาภก้อนใหญ่ จากหน้าที่การงานที่ทำร่วมกันเป็นทีมกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會比肩星在日柱有害,财星与財富星您的本年命运(双方合作会发生问题)适合与配偶对相合伙经营生意, 事业发展都没有好处, 有关钱财的各方面问题, 最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่ทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองในการร่วมหุ้นหรือลงทุนกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

比肩星在时柱五行相生有利,财星与財富星您的命运适合与子女合伙经营生意,有得上司与同事支持与帮助, 成家立业, 如愿心想事成, 事业发展都有好处

*ดาวปี่เกย อยู่หลักเวลาเกิด ให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงการทำงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกับลูกจะให้คุณ ในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจการงานร่วมกับผู้อื่นจะประสพความสำเร็จ มีเพื่อนร่วมงานสนับสนุน

比肩星在时柱五行相剋有害,财星与財富星您的命运不适合与子女合伙经营生意,有得上司与同事支持与帮助, 会发生不同的意见,事业发展都没有好处

*ดาวปี่เกย อยู่หลักเวลาเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณกับลูกหรือบริวาร จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจหรือทำงานร่วมกับลูกและบริวาร

如果年运五行相合比肩星在时柱有利,财星与財富星您的命运与子女适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处,

有得上司与同事支持与帮助, 成家立业, 如愿心想事成, 最主要是五行相合比肩星的月柱之间

 

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงการทำงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกับลูกในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือ ลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับลูกและบริวาร ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合比肩星在时柱有害,财星与財富星您的命运与子女不适合与股东友人合伙经营生意,有得上司与同事支持与帮助, 会发生不同的意见,事业发展都没有好处, 最主要是五行相合比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวปี่เกย ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงการทำงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกับลูกในปีนี้ จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับลูกและบริวาร ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲比肩星在时柱有利,财星与財富星 (更改变换或是迁移地方传变更好)您的命运与子女适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助, 成家立业, 如愿心想事成, 最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี) จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือ ลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับลูกและบริวารในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲比肩星在时柱有害,财星与財富星 (更改变换或是迁移地方传变更不好)您的命运与子女不适合与股东友人合伙经营生意,有得上司与同事支持与帮助, 会发生不同的意见,事业发展都没有好处, 最主要是五行相冲比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวปี่เกย ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึงการทำงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกับลูกจะให้คุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย) จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับลูกและบริวาร ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกยหรือเดือนที่มาชน

如果年运五行相同比肩星在时柱有利,财星与財富星您的命运与子女(双方都好运气)您的命运与子女适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助, 成家立业, 如愿心想事成, 最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) การทำงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกับลูกในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี) จะประสพความสำเร็จสมหวังเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือ ลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับลูกและบริวารในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运五行相同比肩星在时柱有害,财星与財富星您的命运与子女(双方都不好运气)您的命运与子女不适合与股东友人合伙经营生意,有得上司与同事支持与帮助, 会发生不同的意见,事业发展都没有好处, 最主要是五行相同比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวปี่เกย ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) การทำงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกับลูกในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย) จะมีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการร่วมหุ้นหรือลงทุนทำธุรกิจการงานร่วมกับลูกและบริวาร ในช่วงเดือนที่เป็นดาวปี่เกย

如果年运三合或三會比肩星在时柱有利,财星与財富星表示您的本年命运(最好双方合作)您的本年命运(最好双方合作)您适合与子女合伙经营生意,如愿心想事成, 事业发展都有好处, 偏财入财库发财无数, 最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ส่งเสริมดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ร่ำรวย มีลาภก้อนใหญ่ จากหน้าที่การงานที่ทำร่วมกันกับลูกหรือบริวาร ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會比肩星在时柱有害,财星与財富星表示您的本年命运(双方合作会发生问题)您的本年命运(双方合作会发生问题)适合与子女伙经营生意, 事业发展都没有好处, 有关钱财的各方面问题, 最主要是三合或三會比肩星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวปี่เกยที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่ทำลายดาวร่ำรวยและโชคลาภ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองในการร่วมหุ้นหรือลงทุนกับลูกหรือบริวารในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成适合与友人合伙经营生意

成家立业,政府职务有权有势力升官升有名有利,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意, 遇财运财年,则大发其财.偏财入财库,适合与兄弟姐妹合伙经营生意,

对于事业发展都有好处 .

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของพี่น้องหรือหุ้นส่วนจะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字是三合或三會有害,測是大家互相合作有超过1个人以上,行财运会发生问题,有将会有即刻破财的机会,大家庭或大公司大集团与友人或股东合伙经营生意, 适合与兄弟姐妹合伙经营生意,  间易起争执 ,财物耗散,易变破财问题等事.

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของพี่น้องหรือหุ้นส่วนจะมีปัญหาอย่างแน่นอน
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง