ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article

 

ดาวเจี้ยกัว
ดาวคู่ครอง  ปกครอง  อุปถัมภ์

(正官)   配偶对相 名誉 

คู่ครอง,ชื่อเสียง

正官星在年运有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利, 成家立业, 心想事成,或者家里有机会有结婚喜事,最主要是五行相生正官星的月柱之间 

*ดาวเจี้ยกัวอยู่หลักปีจรให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวัง ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

正官星在年运有害,凶星五行相生敌人或对手,表示您的命运,会失恋本年的职务做事多风波起落,失败失望工作,生活等有不良影响.最主要是五行相生正官星的月柱之间 

*ดาวเจี้ยกัวอยู่หลักปีจรให้โทษ เป็นดาวที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี่จะประสพความผิดหวังเกี่ยวกับหน้าที่การงานและความรักในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

正官星在岁运有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运在这10年之间,政府职务有权有势,升官升有名有利,

单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักวัยจรให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงเรื่องใหญ่ๆใน 10 ปีนี้คือจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารักเขา

正官星在岁运有害,凶星五行相生敌人或对手,表示您的命运

在这10年之间,有关于政府职务有权有势,升官升有名有利各方面的问题, 或想要结婚也没有家人的支持与帮助,如果年运能够有吉星来帮助才能够逢凶化吉才成功

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักวัยจรให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้จะมีปัญหา  เกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน เพราะขาดการสนับสนุน ต้องมีดาวในดวงช่วยจึงจะสำเร็จ

如果年运五行相合正官星在岁运有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运本年,政府职务有权有势,升官升有名有利, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงวันหรือเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวกับวันหรือเดือนที่มาฮะดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相合正官星在岁运有害,凶星五行相生敌人或对手,本年有关于政府职务有权有势,升官升有名有利各方面的问题, 事多驳杂, 工作, 生活等有不良影响. 或想要结婚也没有家人的支持与帮助, 最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย  จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相冲正官星在岁运有利,吉星五行相剋敌人或对手,(更改变换或是迁移地方传变更好)表示您的命运本年,政府职务有权有势,升官升有名有利, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 最主要是五行相冲正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น) คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงวันหรือเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวกับวันหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相冲正官星在岁运有害,凶星五行相生敌人或对手,(更改变换或是迁移地方传变更不好),本年有关于政府职务有权有势,升官升有名有利各方面的问题, 事多驳杂, 工作, 生活等有不良影响. 或想要结婚也没有家人的支持与帮助, 最主要是五行相冲正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) คุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน  เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相同正官星在岁运有利,吉星五行相剋敌人或对手,(双方都好运气)表示您的命运本年,政府职务有权有势,升官升有名有利, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 婚姻易得美满. 最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณ จะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก  ความรักเพิ่มพูนมากขึ้นหรือเข้าใจกันมากขึ้น ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงวันหรือเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相同正官星在岁运有害,凶星五行相生敌人或对手,(双方都不好运气)本年有关于政府职务有权有势,升官升有名有利各方面的问题, 事多驳杂, 工作, 生活等有不良影响. 或想要结婚也没有家人的支持与帮助, 最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในช่วงปีนี้ คุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน  เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย ใครคนใดคนหนึ่งคิดจับปลา 2มือในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运三合或三會正官星在岁运有利,吉星五行相剋敌人或对手,(最好双方合作)政府职务有权有势,升官升有名有利, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 婚姻易得美满. 最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสาหวังครั้งยิ่งใหญ่  ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน โดยมีผู้สนับสนุนจำนวนมาก ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงวันหรือเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวกับวันหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运三合或三會正官星在岁运有害,凶星五行相生敌人或对手,(双方合作会发生问题)本年有关于政府职务有权有势,升官升有名有利各方面的问题, 事多驳杂, 工作, 生活等有不良影响. 或想要结婚也没有家人的支持与帮助, 最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน เพราะมีอุปสรรคมากมาย ที่สำคัญไม่มีคนสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运五合正官星在岁运有利,吉星五行相剋敌人或对手,

表示您的命运本年,政府职务有权有势,升官升有名有利, 家里有喜事.逢财有子.单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 婚姻易得美满, 最主要是五合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะกับดาวเจี้ยกัวที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังปีนี้จะมีแต่งานมงคลในบ้าน จะได้คู่ครอง,ได้ลูกหรือหลานสมหวังดังใจในช่วงเดือนที่เป็นดาว 5 ฮะ

如果年运五合正官星在岁运有害,凶星五行相生敌人或对手,

表示您的命运本年,则此运主不吉,家庭没有幸福快乐, 婚姻不顺,家庭生活有各种方面的问题, 最主要是五合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความผิดหวัง มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในบ้าน มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็น 5 ฮะ

正官星在年运有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,

表示您有自尊心有威望跟随父母亲在一起,小时侯有名誉,您的配偶对相身旺遇贵,命有财官, 您有父母亲的支持与帮助, 成家立业, 家庭美滿 ,安居乐业

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักปีเกิดให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงอยู่กับพ่อแม่แล้วจะมีศักดิ์ศรี หรือมีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จะได้คู่ครองที่มียศ,มีตำแหน่งคือมีอำนาจ  โดยมีพ่อแม่ให้การสนับสนุน

正官星在年运有害,凶星五行相生敌人或对手,表示您的命运,

本年有关于政府职务有权有势,升官升有名有利都有各方面的问题, 而且没有得到父母亲的支持与帮助, 如果年运能够有吉星来帮助才能够逢凶化吉才成功

 

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักปีเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือการแต่งงานพ่อแม่และผู้มีอำนาจไม่ให้การสนับสนุน ต้องช่วยเหลือตนเอง หรือต้องมีดาวดีรออยู่ในดวงจึงจะช่วยเหลือได้

月柱五行相合正官星在年有利,表示您的事业与住宅互相配合,您的命运如果与父母亲合伙经营生意,就会政府职务有权有势,升官升有名有利,成家立业,事业发展都有好处

*หลักเดือนเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน ดวงของคุณถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะประสพความสำเร็จ จะมีอำนาจและชื่อเสียง 

月柱五行相合正官星在年有害,表示您的事业与住宅,不可互相配合,您的命运如果与父母亲合伙经营生意,就会政府职务有权有势,升官升有名有利都有各方面的问题,

与父母亲会发生不同的意见

*หลักเดือนเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงการงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่ หรือทำงานที่บ้านเกิด จะมีแต่ปัญหาและอุปสรรคมากมาย มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

日柱五行相合正官星在年有利,表示配偶对相与住宅,互相配合您的命运与配偶对相,如果与父母亲合伙经营生意,就会政府职务有权有势,升官升有名有利,成家立业,事业发展都有好处,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักวันเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงคู่ครองกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน ดวงของคุณและคู่ครอง  ถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะประสพความสำเร็จ จะมีอำนาจและชื่อเสียง 

日柱五行相合正官星在年有害,表示配偶对相与住宅,不可互相配合,您的命运如果与父母亲合伙经营生意,就会政府职务有权有势,升官升有名有利都有各方面的问题,

与父母亲会发生不同的意见

 

*หลักวันเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงคู่ครองกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณและคู่ครอง  ถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะมีแต่ปัญหาและอุปสรรคมากมาย  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

时柱五行相合正官星在年有利,表示您的子女与住宅,互相配合,您的命运与子女,如果与父母亲合伙经营生意, 事业发展都有好处,成家立业, 心想事成 , 家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับลูกหรือบริวาร  ถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะประสพความสำเร็จสมหวัง

时柱五行相合正官星在年有害,表示您的子女与住宅,不可互相配合,您的命运与子女,如果与父母亲合伙经营生意, 都有各方面的问题, 子女不求知識不孝顺,不肯互相帮助工作,生活等有不良影响.

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับลูกและบริวารถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะมีแต่ปัญหาขาดความสามัคคี

月柱五行相冲正官星在年有利,表示宜流动事业或外交职务.

(更改变换或是迁移地方传变更好)经营生意,事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成 , 家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเดือนเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงการงานกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  การเดินทางโยกย้ายเกี่ยวกับการงาน  จะประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ  การงานเจริญก้าวหน้าครอบครัวมีความสุข

月柱五行相冲正官星在年有害,表示宜流动事业或外交职务.不可互相配合 (更改变换或是迁移地方传变更不好)关于事业方面,事多驳杂工作,生活等有不良影响,越变换或是迁移办事处地方,就会越远距离住宅家乡更好

*หลักเดือนเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงการงานกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  การเดินทางโยกย้ายเกี่ยวกับอาชีพการงาน  จะไม่ประสพความสำเร็จ  อาชีพการงานไม่มั่นคง ยิ่งย้ายยิ่งไกลบ้าน

日柱五行相冲正官星在年有利,表示您的配偶对相与迁移地方传变更好,互相配合,您的命运有机会结婚以后,是适合有迁移住宅地方传变更好, 成家立业, 心想事成 , 家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักวันเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงคู่ครองกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับการแต่งงานมีครอบครัว หรือการโยกย้ายที่อยู่อาศัย  การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

日柱五行相冲正官星在年有害,表示您的配偶对相与迁移地方传变更好,不可互相配合,您的命运迁移住宅地方,与结婚的机会都有各方面的问题

*หลักวันเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงคู่ครองกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับการแต่งงานมีครอบครัว หรือการโยกย้ายที่อยู่อาศัยทุกครั้ง  จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี 

时柱五行相冲正官星在年有利,表示子女与宜流动事业或外交职务,互相配合,您的命运与子女肯求知識,孝顺富足, 经营生意,事业发展都有好处,更改变换或是迁移地方传变更好,子女成家立业,步步高升

*หลักเวลาเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับลูกหรือบริวารจะมีการเปลี่ยนแปลง,โยกย้ายที่เป็นไปในทางที่ดีกว่าเก่า  คือพัฒนาขึ้น 

时柱五行相冲正官星在年有害,表示子女与宜流动事业或外交职务,不可互相配合,您的命运与子女,适合更改变换或是迁移地方,

*หลักเวลาเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับลูกหรือบริวาร  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ไม่ดี

月柱五行相同正官星在年有利,表示职业与住宅,互相配合

适合与父母亲与股东合伙经营生意,命有财运行财运当发福, 家旺遗产,身旺遇贵,命有财官,因为有父母亲与上司的支持与帮助成家立业, 家庭美滿,安居乐业,合家平安

 *หลักเดือนเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะร่ำรวยและมีอำนาจ เพราะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

月柱五行相同正官星在年有害,表示职业与住宅,不可互相配合,不适合与父母亲与股东合伙经营生意,事业发展都没有好处,事多驳杂, 做事多风波起落.工作, 生活等有不良影响.

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงการงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วน

日柱五行相同正官星在年有利,表示配偶对相与住宅互相配合,结婚以后与父母亲住在一起,家庭美滿,安居乐业合家平安

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงคู่ครองกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำการแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่อแม่ก็เหมือนกัน  คือมีความสุขเหมือนกับอยู่ที่บ้านของตนเอง

日柱五行相同正官星在年有害,表示配偶对相与住宅,不可互相配合,结婚以后与父母亲住在一起,会发生不同意见问题

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงคู่ครองกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน  การแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่อแม่ก็เหมือนกัน  คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็นไม่ตรงกัน

时柱五行相同正官星在年有利,表示子女与住宅,互相配合子女孝顺富足子女成家立业,家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะสุขสบาย เพราะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

时柱五行相同正官星在年有害,表示子女与住宅,不可互相配合,子息凶顽.子女不求知識不孝顺,事多驳杂, 做事多风波起落.工作, 生活等有不良影响.

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็จะมีปัญหาเหมือนกัน  คือเป็นภาระให้กับพ่อแม่และผู้ใหญ่ 

如果年运五行相合正官星年有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利,初次结婚年纪小,有父母亲之同意, 最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานครั้งแรกกับคนที่เรารักหรือตั้งแต่อายุยังน้อย กับคนที่เข้ากับพ่อแม่ของเราได้  ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相合正官星年有害,星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานครั้งแรก  เพราะไม่สามารถที่จะรับเงื่อนไขได้  ที่สำคัญพ่อแม่และผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่เห็นด้วยในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相冲正官星年有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,(更改变换或是迁移地方传变更好) 本年政府职务有权有势,升官升有名有利,初次结婚年纪小,有父母亲之同意, 最主要是五行相冲正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานครั้งแรกกับคนที่เรารัก  มีพ่อแม่และผู้มีอำนาจตัดสินใจสนับสนุน มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายเดินทางด้วย ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相冲正官星年有害,星五行相生敌人或对手,表示您的命运,(更改变换或是迁移地方传变更不好) 本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,,初次结婚年纪小,没有父母亲之同意, 最主要是五行相冲正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณในช่วงปีนี้ครั้งแรกคุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน  เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย มีพ่อแม่และผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ให้การสนับสนุน  ปีนี้การโยกย้ายเดินทางให้โทษในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相同正官星年有利,吉星五行相剋敌人或对手, (双方都好运气)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利,初次结婚年纪小,有父母亲之同意, 最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในช่วงปีนี้จะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานครั้งแรกกับคนที่เรารัก  มีพ่อแม่และผู้มีอำนาจตัดสินใจสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运五行相同正官星年有害,星五行相生敌人或对手 (双方都不好运气) 表示您的命运本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในช่วงปีนี้ครั้งแรกคุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน  เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย มีพ่อแม่และผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่ให้การสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运三合或三會正官星年有利,吉星五行相生敌人或对手(最好双方合作)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利, 初次结婚年纪小,有父母亲之同意, 最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ครั้งแรกจะประสพความสำเร็จสมหวังครั้งยิ่งใหญ่  ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน โดยมีผู้สนับสนุนจำนวนมากในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會正官星年有害,星五行相剋敌人或对手(双方合作会发生问题)表示您的命运本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ครั้งแรกจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน เพราะมีอุปสรรคมากมาย ที่สำคัญไม่มีคนสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

正官星在月有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,

宜流动事业或外交职务,自尊心有威望,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักเดือนเกิดให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงคุณจะทำงานที่ไหนก็มีศักดิ์ศรี  จะได้แต่งงานกับคนที่คุณรักช่วงที่คุณมีอาชีพการงานแล้วอาชีพการงานมั่นคงแล้ว  โดยมีผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุน

正官星在月有害,星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,

父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意,如果年运能够有吉星来帮助,才能够逢凶化吉才成功

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักเดือนเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือการแต่งงาน  ผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานไม่ให้การสนับสนุน ต้องช่วยเหลือตนเอง หรือต้องมีดาวดีรออยู่ในดวงจึงจะช่วยเหลือได้

日柱五行相合正官星在月有利,表示事业与住宅,互相配合,

您适合与配偶对相,合伙经营生意,互相帮助,肯努力能忍辱负重,分工合作成家立业, 家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักวันเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการงานสมพงศ์กัน คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานหรือปรึกษาเกี่ยวกับการงานร่วมกันได้  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

日柱五行相合正官星在月有利,表示事业与住宅,不可互相配合,您与配偶对相,应避免合伙经营生意,会发生不同的意见

*หลักวันเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการงานไม่สมพงศ์กัน คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานร่วมกันแล้วจะให้โทษ  แม้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการงานก็ไม่ตรงกัน

时柱五行相合正官星在月有利,表示子女与事业,互相配合

您适合与配偶对相,合伙经营生意,互相帮助,肯努力能忍辱负重,分工合作成家立业, 家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะประสพความสำเร็จ  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

时柱五行相合正官星在月有害,表示子女与事业,互相配合

配合,您与配偶对相,应避免合伙经营生意,会发生不同的意见

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหา  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

日柱五行相冲正官星在月有利,表示您与配偶对相宜流动事业或外交职务.应避免合伙经营生意,会发生不同的意见,

必须各自食其力才可以成家立业

*หลักวันเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงคู่ครองกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองแม้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องการงาน  แต่ถ้าแยกกันทำงานก็ยิ่งจะเจริญก้าวหน้า   

日柱五行相冲正官星在月有害,表示您与配偶对相宜流动事业,不可互相配合,您与配偶对相,应避免合伙经营生意,会发生不同的意见

*หลักวันเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงคู่ครองกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้  เพราะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานไม่ตรงกันโดยสิ้นเชิง 

时柱五行相冲正官星在月有利,表示子女与宜流动事业,互相配合,您与子女对于职业更改变换或是迁移地方传变更好, 子女成家立业

*หลักเวลาเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกและบริวารเกี่ยวกับการเดินทางหรือโยกย้าย  จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

时柱五行相冲正官星在月有害,表示子女与宜流动事业,不可互相配合,您与子女对于职业更改变换或是迁移地方传变更有问题

*หลักเวลาเกิดชนดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกและบริวารเกี่ยวกับการเดินทางหรือโยกย้าย  จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี 

日柱五行相同正官星在月有利,表示住宅与事业,您适合与配偶对相,合伙经营生意,互相帮助,肯努力能忍辱负重,分工合作成家立业, 家庭美滿,安居乐业,合家平安

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการงานสมพงศ์กัน  ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานเหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันก็จะประสพความสำเร็จสมหวัง

日柱五行相同正官星在月有害,表示住宅与事业,您适合与配偶对相,应避免股东合伙经营生意,朋友变成敌人或对手,会发生不同的意见,必须各自食其力才可以成家立业

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นศัตรูหรือคู่แข่งกัน 

时柱五行相同正官星在月有利,表示子女与事业,互相配合,

您的命运与子女,关于工作事业,适合股东合伙经营生意,事业发展都有好处, 子女成家立业,

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกหรือบริวารเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะประสพความสำเร็จ  

时柱五行相同正官星在月有害,表示子女与事业,不可互相配合,您的命运与子女,关于工作事业,不适合股东合伙经营生意,事业发展都有问题, 子息凶顽.子女不求知識不孝顺,

,应避免股东合伙经营生意,朋友变成敌人或对手

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเจี้ยกัวที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกหรือบริวารเกี่ยวกับการทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้ว  ก็จะมีปัญหาเป็นศัตรูหรือคู่แข่งกัน

如果年运在五行相合正官星在月有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达, 最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก โดยมีผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相合正官星在月有害,星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน  เพราะผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相冲正官星在月有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,(更改变换或是迁移地方传变更好)

本年政府职务有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达, 最主要是五行相冲正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ปีนี้คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายเดินทางด้วย ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相冲正官星在月有害,吉星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年(更改变换或是迁移地方传变更不好)

本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相冲正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)คุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน  เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย  ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายเดินทางด้วยในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相同正官星在月有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,(双方都好运气)本年有双倍的好处,政府职务有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达, 最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับการงานและความรักแล้วจะประสพความสำเร็จเพิ่มเป็นสองเท่า หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเต็มที่ ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相同正官星在月有害,星五行相生敌人或对手,表示您的命运,(双方都不好运气)本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับการงานและความรักแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคเพิ่มเป็นสองเท่า   หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน  เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมาย  ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运在三合或三會正官星在月有利,吉星五行相剋敌人或对手(最好双方合作)表示您的命运,本年有双倍的好处,政府职务有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达,最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับการงานและความรักแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสาหวังครั้งยิ่งใหญ่  ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运在三合或三會正官星在月有害,吉星五行相生敌人或对手(双方合作会发生问题)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是三合或三會正官星的月柱之

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกเรื่อง  หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน เพราะมีอุปสรรคมากมาย ที่สำคัญไม่มีคนสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

正官星在月有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,

令人爱慕与尊敬,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达, 成家立业, 家庭美滿,安居乐业,合家平安

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักวันเกิดให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณจะจะอยู่ที่ไหนก็มีคนนับถือ  จะได้แต่งงานกับคนที่คุณรักได้ในช่วงที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว  คู่ครองจึงจะมั่นใจ

正官星在月有害,星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意,如果年运能够有吉星来帮助,才能够逢凶化吉才成功

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักวันเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือการแต่งงาน  คู่ครองหรือหุ้นส่วนไม่ให้การสนับสนุน ต้องช่วยเหลือตนเอง หรือต้องมีดาวดีรออยู่ในดวงจึงจะช่วยเหลือได้

日柱五行相合正官星在日有利,表示您的子女与职业,互相配合,您的命运与配偶对相,子女孝顺富足.适合与亲人合伙经营生意,家庭美滿,安居乐业,合家平安,成家立业

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองและลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทำงานร่วมกับลูกจะประสพความสำเร็จ  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

日柱五行相合正官星在日有害,表示您的子女与职业,不可互相配合,您的命运与配偶对相,子息凶顽.子女不求知識不孝顺, 事业发展会发生不同意见,工作生活等有不良影响.

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเจี้ยกัวที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองและลูก  ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหาเกี่ยว  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果年运在五行相合正官星在日有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达,最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก  โดยมีคู่ครองให้การสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相合正官星在日有害,凶星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意 ,最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานกับคนที่เรารัก เพราะมีอุปสรรคคนที่คุณรักยังไม่มั่นใจ อาจจะคิดจับปลา 2 มือจะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运在五行相冲正官星在日有利,吉星五行相剋敌人或对手,(更改变换或是迁移地方传变更好)表示您的命运, 本年政府职务有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达,最主要是五行相冲正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก โดยที่คู่ครองให้การสนับสนุน และมีเกณพ์ที่จะโยกย้ายหรือเดินทางไปอยู่ที่อื่น ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相冲正官星在日有害,凶星五行相生敌人或对手,(更改变换或是迁移地方传变更不好)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相冲正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานกับคนที่เรารัก เพราะคนที่คุณรักมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายหรือเดินทางไปอยู่ที่อื่นในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชน

如果年运在五行相同正官星在日有利,吉星五行相剋敌人或对手,(双方都好运气)表示您的命运, 本年政府职务有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达,最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวร้ายที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในช่วงปีนี้คุณจะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือได้แต่งงานกับคนที่เรารัก  เพราะความรักมั่นคงและคู่ครองสนับสนุนฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相同正官星在日有害,凶星五行相生敌人或对手,(双方都不好运气)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานกับคนที่เรารัก เพราะความรักยังไม่มั่นคง คนที่รักยังไม่สนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运在三合或三會正官星在日有利,吉星五行相剋敌人或对手,(最好双方合作)表示您的命运, 本年政府职务有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持下才会成功发达,最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสาหวังครั้งยิ่งใหญ่  ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน โดยมีผู้สนับสนุนจำนวนมากในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运在三合或三會正官星在日有害,凶星五行相生敌人或对手,(双方合作会发生问题)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน เพราะมีอุปสรรคมากมาย ที่สำคัญไม่มีคนสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

正官星在时有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与上司的支持下才会成功发达

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักเวลาเกิดให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณอยู่ไกลบ้านเกิดแล้วจะก้าวหน้า  จะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรัก  หรือจะได้แต่งงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่า  แต่งงานตอนที่มีอายุมากแล้วลูกก็ให้การสนับสนุน

正官星在时有害,凶星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与子女的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 如果年运能够有吉星来帮助才能够逢凶化吉才成功

*ดาวเจี้ยกัว อยู่หลักเวลาเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือการแต่งงาน  ลูกและบริวารไม่ให้การสนับสนุน ต้องช่วยเหลือตนเอง หรือต้องมีดาวดีรออยู่ในดวง

如果年运在五行相合正官星在时有利,吉星五行相剋敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与子女的支持下才会成功发达,最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรัก  จะได้แต่งงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่า  หรือแต่งงานตอนที่มีอายุมากแล้ว และมีลูกสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะ

如果年运在五行相合正官星在时有害,凶星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与子女的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเจี้ยกัว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรัก  หรือได้แต่งงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่า  หรือแต่งงานตอนที่มีอายุมากแล้ว จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะลูกและบริวารไม่สนับสนุน  แลช่วยเหลือในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาฮะดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相合正官星在时有利,吉星五行相剋敌人或对手,(更改变换或是迁移地方传变更好)本年住宅是远距离家乡,成家立业,政府职务有权有势,升官升有名有利, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与子女的支持下才会成功发达,最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรัก  จะได้แต่งงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่า  หรือแต่งงานตอนที่มีอายุมากแล้ว ที่สำคัญมีลูกและบริวารสนับสนุน  มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทาง ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相合正官星在时有害,凶星五行相生敌人或对手,(更改变换或是迁移地方传变更不好)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与子女的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意,最主要是五行相合正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเจี้ยกัว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรัก  หรือแต่งงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่า  หรือแต่งงานตอนที่คุณมีอายุมากแล้ว เพราะลูกและบริวารไม่สนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัวหรือเดือนที่มาชนดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相同正官星在时有利,吉星五行相剋敌人或对手,(双方都好运气)表示您的命运,本年住宅是远距离家乡,成家立业,政府职务有权有势,升官升有名有利, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与子女的支持下才会成功发达,最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้จะได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรัก  จะได้แต่งงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่า หรือแต่งงานตอนที่มีอายุมาก มีลูกสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运在五行相同正官星在时有害,凶星五行相生敌人或对手,表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与子女的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是五行相同正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเจี้ยกัว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงานครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรัก  หรือแต่งงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่า หรือแต่งงานตอนที่คุณมีอายุมาก ลูกและบริวารไม่สนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเจี้ยกัว

如果年运在三合或三會正官星在时有利,吉星五行相剋敌人或对手,(最好双方合作)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีที่ทำลายศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสาหวังครั้งยิ่งใหญ่  ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน โดยมีผู้สนับสนุนจำนวนมากในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运在三合或三會正官星在时有害,凶星五行相生敌人或对手,(双方合作会发生问题)表示您的命运,本年政府职务有权有势,升官升有名有利有问题,父母亲与上司的不肯支持,初次结婚没有父母亲之同意, 最主要是三合或三會正官星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเจี้ยกัว ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายที่เพิ่มศัตรูหรือคู่แข่ง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้เลื่อนยศ,เลื่อนตำแหน่งหรือแต่งงาน เพราะมีอุปสรรคมากมาย ที่สำคัญไม่มีคนสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成 , 成家立业,事业发展都有好处,政府职务有权有势力升官升有名有利,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意, 遇财运财年, 则大发其财. 偏财入财库, 对于事业发展都有好处 . 爱情互相配合,婚缘终得宠愛,婚姻易得美满.

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของคู่ครองจะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字是三合或三會有害,測是大家互相合作,有超过1个人以上,行财运会发生问题,有将会有即刻破财的机会,与友人或股东合伙经营生意间易起争执 ,财物耗散,易变破财等事. 在爱情方面,夫妻间易起争执,爱情不佳配合,犯之主破缘,婚姻不顺.婚缘易变会发生问题

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของคู่ครองจะมีปัญหาอย่างแน่นอน
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง