ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article

 

ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย
ดาวการเมือง

(日解- 内解)  部门政府机构 

ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อย

(年柱利用日期命理)

(ใช้ดิถีและฐานปิเกิดดู)

日解- 内解星年运五行相生年柱, 表示您本年的命运是有关法部门政府机构,命有财官,身旺遇贵,政府职务有权有势力与升官升有名有利最主要是在日解- 内解星的月柱之间

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักปีจรให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและการเมืองจะประสพความสำเร็จสมหวังเพราะมีผู้ใหญ่ส่งเสริม และสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวยิกก่อย-ไล้ก่อย

日解- 内解星年运五行相剋年柱 ,表示您本年的命运是有关法部门政府机构会发生各种问题,损上司与父母及亲人不肯帮助,最主要就是在日解- 内解星的月柱之间

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักปีจรให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายและการเมืองจะประสพความผิดหวัง เพราะพ่อแม่และผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ในช่วงเดือนที่เป็นดาวยิกก่อย-ไล้ก่อย

日解- 内解星岁运五行相生,表示您本年的命运是有关法部门政府机构,10年之间,命有财官,身旺遇贵,政府职务有权有势,与升官升有名有利,最主要是在日解- 内解星的月柱之间

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักวัยจรให้คุณ ส่งเสริมดาวที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายและการเมือง หมายถึงดวงเกี่ยวกับการเมืองในช่วง 10 ปีนี้ประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน

日解- 内解星岁运五行相剋,表示您本年的命运是有关法部门政府机构,10年之间,是会发生各种问题,损上司与父母及亲人不肯支持帮助,最主要就是在日解- 内解星的月柱之间必须有吉星来帮助才成功

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักวัยจรให้โทษ หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองในช่วง 10 ปีนี้จะมีปัญหาและอุปสรรค  ขาดคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือ  ต้องรอให้ดาวดีเข้ามาช่วยเหลือจึงจะได้

日解- 内解星年运五行相合岁运有利,表示您本年的命运是初次有关法部门政府机构,因为有大多数众人的支持, 事业发展都有好处, 心想事成 , 成家立业,最主要就是在日解- 内解星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะ ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกในช่วงปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ เพราะมีมหาชนให้การสนับสนุน และจะประสพความสำเร็จสมหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

日解- 内解星年运五行相合岁运有害,表示您本年的命运是初次有关法部门政府机构是会发生各种问题,损上司与父母及亲人不肯帮助,最主要就是在日解- 内解星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะ ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกในช่วงปีนี้จะมีปัญหาและอุปสรรค  จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะ

日解- 内解星年运五行相冲岁运有利,表示(更改关于搬家迁移住宅办公室变成好的方面)您本年的命运是初次有关法部门政府机构,因为有大多数众人的支持, 事业发展都有好处, 心想事成 , 成家立业,最主要就是在日解- 内解星的五行相冲的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกในปีนี้ ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนเกี่ยวกับการเมือง  จะประสพความสำเร็จสมหวัง มีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริม และจะเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาชน

日解- 内解星年运五行相冲岁运有害,表示(更改关于搬家迁移住宅办公室变成更不好的方面)您本年的命运是初次有关法部门政府机构,是会发生各种问题,损上司与父母及亲人不肯帮助,最主要就是在日解- 内解星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกในปีนี้ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนเกี่ยวกับการเมือง  จะมีปัญหากับผู้มีอำนาจ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาชนกับดาวการเมือง

如果日解- 内解星年运相同岁运有利,表示(双方都好运)您本年的命运是初次有关法部门政府机构,事业发展都有好处, 心想事成 , 成家立业,命有财官,身旺遇贵,适合与友人合伙经营生意,最主要就是在日解- 内解星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกในช่วงปีนี้ จะประสพความสำเร็จ  จะมีพรรคพวกเข้ามาชักชวนหรือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเมือง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาเหมือนกับดาวการเมือง

如果日解- 内解星年运相同岁运有害,表示(双方都没有好运)您本年的命运是初次有关法部门政府机构,是会发生各种问题,损上司与父母及亲人不肯帮助,最主要就是在日解- 内解星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกในปีนี้  มีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วและจะมีภาระเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาเหมือนกับดาวการเมือง

如果日解- 内解星年运三合或三会岁运有利,表示(最好双方合作)您本年的命运是初次有关法部门政府机构,事业发展都有好处, 心想事成 , 成家立业,命有财官,身旺遇贵,适合与友人合伙经营生意,最主要就是在日解- 内解星的三合或三会的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับวัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกในช่วงปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างยิ่งใหญ่  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

如果日解- 内解星年运三合或三会岁运有害,表示(双方合作有问题)您本年的命运是初次有关法部门政府机构,是会发生各种问题,损上司与父母及亲人不肯帮助,最主要就是在日解- 内解星的三合或三会的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับวัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกในช่วงปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะประสพความผิดหวังอย่างยิ่งใหญ่  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

日解- 内解星年柱五行相生有利, 表示您命运是有父母亲及亲朋好友,如果是有政府职务会有权有势力加以支持命有财官,身旺遇贵,适合与友人合伙经营生意,

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักปีเกิดให้คุณ หมายถึงดวงนี้มีพ่อ,แม่และผู้มีอำนาจอยู่ในแวดวงการเมือง  ถ้าทำงานเกี่ยวกับการเมืองจะมีพ่อแม่และผู้มีอำนาจให้การสนับสนุน

日解- 内解星年柱五行相剋有害 ,表示您命运是有父母亲及亲朋好友,如果是有政府职务会有权有势力不肯加以支持

是会发生各种问题,损上司与父母及亲人不肯帮助,

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักปีเกิดให้โทษ หมายถึงดวงนี้มีพ่อ,แม่และผู้มีอำนาจไม่อยู่ในแวดวงการเมือง  ถ้าทำงานเกี่ยวกับการเมือง พ่อแม่และผู้มีอำนาจไม่ให้การสนับสนุน ต้องรอให้ดาวดีเข้ามาช่วยจึงจะได้

月柱日解- 内解星年柱五行相合有利, 表示您的事业与政府职务,是互相配合,如果有机会能有年纪大与有权有势力的人合作关系, 命有财官,身旺遇贵, 事业发展都有好处, 心想事成 , 成家立业

*หลักเดือนเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่เหนือกว่า หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะประสพความสำเร็จ 

月柱日解- 内解星年柱五行相合有害, 表示您的事业与政府职务,是不可配合,如果有机会能有年纪大,与有权有势力的人合作关系,会发生各种问题,因为发生不同的意见

*หลักเดือนเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ดวงของคุณการงานกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานร่วมกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่เหนือกว่าหรือทำงานที่บ้านเกิด จะมีปัญหา เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

日柱日解- 内解星年柱五行相合有利 ,表示您与爱情配偶

表示您的事业与政府职务,是互相配合,如果有机会能有年纪大与有权有势力的人合作关系, 命有财官,身旺遇贵, 事业发展都有好处, 心想事成 , 成家立业

*หลักวันเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณคู่ครองกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือทำงานที่บ้านเกิด  จะประสพความสำเร็จ

日柱日解- 内解星年柱五行相合有害, 表示您的事业与政府职务,是不可配合,如果有机会能有年纪大,与有权有势力的人合作关系,会发生各种问题,因为发生不同的意见

*หลักวันเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณคู่ครองกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือทำงานที่บ้านเกิด  จะมีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

时柱日解- 内解星年柱五行相合有利, 表示您与爱情配偶

表示您的事业与政府职务,是互相配合,如果有机会能有年纪大与有权有势力的人合作关系, 命有财官,身旺遇贵, 事业发展都有好处, 心想事成 , 成家立业

*หลักเวลาเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองสมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าหรือให้ลูกไปทำงานที่บ้านเกิด  จะประสพความสำเร็จ 

时柱日解- 内解星年柱五行相合有害, 表示您的事业与政府职务,是不可配合,如果有机会能有年纪大,与有权有势力的人合作关系,会发生各种问题,因为发生不同的意见

*หลักเวลาเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือให้ลูกทำงานที่บ้านเกิด จะมีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

月柱日解- 内解星年柱五行相冲有利 ,表示您的事业与政府职务,互相配合,如果有更改变换事业与政府职务,就会变成更好的工作与职业,又是有事业发展都有好处

*หลักเดือนเกิดชนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเกี่ยวกับการเมือง  ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้คุณกับอาชีพการงานเสมอๆ

月柱日解- 内解星年柱五行相冲有害 ,表示您的事业与政府职务,不可互相配合,如果有更改变换事业与政府职务,就会变成不好的工作与职业,又是有事业发展都没有好处

*หลักเดือนเกิดชนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเกี่ยวกับการเมือง  ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้โทษกับอาชีพการงานเสมอๆ

日柱日解- 内解星年柱五行相冲有利 ,表示您的住宅与政府职务,互相配合,如果有更改变换住宅与政府职务,就会变成

住宅与政府职务,对于事业发展都有好处

*หลักวันเกิดชนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเมืองสมพงศ์กัน ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง  ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้คุณกับที่อยู่อาศัยเสมอๆ

日柱日解- 内解星年柱五行相冲有害 ,表示您的住宅与政府职务,不可互相配合,有更改变换事业与政府职务,就会变成不好的住宅与政府职务,又是有事业发展都没有好处

*หลักวันเกิดชนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง  ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ให้โทษกับที่อยู่อาศัยเสมอๆ

时柱日解- 内解星年柱五行相冲有利 ,表示您的子女与亲友合伙,以及政府职务互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪小, 事业发展都有好帮助, 心想事成 , 成家立业

*หลักเวลาเกิดชนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองสมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองแยกกันกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าจะประสพความสำเร็จ สามารถที่จะช่วยเหลือได้ 

时柱日解- 内解星年柱五行相冲有害 ,表示您的子女与亲友合伙,以及政府职务,不可互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪小, 会发生各种问题,因为发生不同的意见

*หลักเวลาเกิดชนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองแยกกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าจะประสพปัญหาเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

月柱日解- 内解五行相同年柱有利 ,表示您的事业与政府职务互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪大, 事业发展都有好帮助, 心想事成 , 成家立业

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับการเมืองสมพงศ์กัน   ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่เหนือกว่า จะประสพความสำเร็จ ช่วยเหลือกันได้ 

月柱日解- 内解五行相同年柱有害, 表示您的事业与政府职务不可互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪大, 会发生各种问题,因为发生不同的意见

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณการงานกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่เหนือกว่าจะประสพปัญหาเพราะความคิดเห็นต่างกัน

日柱日解- 内解五行相同年柱有利, 表示您的配偶对相互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪大,事业发展都有好帮助, 心想事成 , 成家立业

*หลักวันเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณคู่ครองกับการเมืองสมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่เหนือกว่า จะประสพความสำเร็จ ช่วยเหลือกันได้ 

日柱日解- 内解五行相同之处年柱有害 ,表示您的配偶对相不可互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪大, 会发生各种问题,因为发生不同的意见

*หลักวันเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณคู่ครองกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่เหนือกว่าจะประสพปัญหาเพราะความคิดเห็นต่างกัน 

时柱日解- 内解五行相同之处年柱有利, 表示您的子女与亲友合伙,互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪小,事业发展都有好帮助, 心想事成 , 成家立业

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า จะประสพความสำเร็จ ช่วยเหลือกันได้ 

时柱日解- 内解五行相同之处年柱有害 ,表示您的子女与亲友合伙不可互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪小, 会发生各种问题,因为发生不同的意见

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองไม่สมพงศ์ ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าจะประสพปัญหาเพราะความคิดเห็นต่างกัน 

如果年运与日解- 内解五行相合岁运有利, 表示您本年如愿心想事成成家立业,因为有父母亲以及政府职务有势力人员的帮助与支持最主要是日解- 内解五行相合的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเมืองในช่วงปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวัง  เพราะมีพ่อแม่และผู้มีอำนาจให้การสนับสนุน และจะประสพความสำเร็จในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解五行相合岁运有害, 表示您本年是会发生各种问题,因为有父母亲以及政府职务,有势力人员不肯帮助与支持,最主要是日解- 内解五行相合的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเมืองในปีนี้ จะมีปัญหาและอุปสรรค   เพราะมีพ่อแม่และผู้มีอำนาจไม่ให้การสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือแล้วแต่ไม่ประสพความสำเร็จ  และจะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解五行相冲岁运有利, 表示(搬家或迁移住宅办公室会更有好处)您本年如愿心想事成成家立业,因为有父母亲以及政府职务有势力人员的帮助与支持最主要是日解- 内解五行相冲的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณกับพ่อแม่และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเมืองในปีนี้  ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง จะประสพความสำเร็จสมหวัง อย่างที่คิดไม่ถึง โดยมีพ่อ,แม่และผู้มีอำนาจให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลัง  และจะประสพความสำเร็จ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาขนกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解五行相冲岁运有害,表示(搬家或迁移住宅办公室会更没有好处)您本年如愿心想事成成家立业,因为有父母亲以及政府职务有势力人员不肯帮助与支持最主要是日解- 内解五行相冲的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณกับพ่อแม่และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเมืองในปีนี้  ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง จะมีปัญหาและอุปสรรค  โดยเฉพาะในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาชนกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解五行相同岁运有利 ,表示(双方都好运气)您的命运与父母亲,政府职务有势力人员的帮助与支持最主要是日解- 内解五行相同的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับพ่อแม่และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเมืองในปีนี้ จะประสพความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว  เพราะมีผู้มีอำนาจเข้ามาร่วมงานด้วย และจะประสพความสำเร็จในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาเหมือนกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解五行相同岁运有害, 表示(双方没有好运气)您的命运与父母亲与政府职务有势力人员不肯帮助与支持,各方面都有问题,最主要是日解- 内解五行相同之处的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับพ่อแม่และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเมืองในปีนี้  มีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น มีคนมากขึ้นปัญหาก็มากขึ้นเป็นธรรมดา จะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运是三合或三會柱有利 ,表示(最好双方合作)本年是您的命运是关于父母亲,与政府职务有势力人员, 互相配合

因为有大多数众人的支持, 事业发展都有好处, 心想事成 , 成家立业,最主要是日解- 内解三合或三會的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับปีเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับพ่อแม่และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเมืองในช่วงปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างยิ่งใหญ่  เพราะมีมหาชนให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

如果年运是三合或三會柱有害 ,表示(双方合作有问题)本年是您的命运是关于父母亲,与政府职务有势力人员, 不可互相配合,因为没有大多数众人的支持,事业发展都没有好处,最主要是日解- 内解三合或三會的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับปีแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับพ่อแม่และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการเมืองในช่วงปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะประสพความผิดหวังอย่างยิ่งใหญ่  มหาชนไม่สนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

日解- 内解星与月柱五行相生,表示本命是关于部门政府机构,如果您与同伴或朋友适合与友人合伙,做有关于事业与政府职务的工作人缘合作,就会事业发展都有好处,心想事成 成家立业,

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักเดือนเกิดให้คุณ หมายถึงดวงนี้มีอาชีพการงานที่เกี่ยวกับกฏหมายและการเมือง  ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับผู้อื่นจะประสพความสำเร็จสมหวัง

日解- 内解星与月柱五行相剋 ,表示本命是关于部门政府机构,应避免与亲友合伙冒险,应该私人事业发展才有好处,

必须有吉星来帮助才成功

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักเดือนเกิดให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมือง ไม่เหมาะที่จะทำงานกันเป็นหมู่คณะ  ทำส่วนตัวจะดีกว่า  ดวงนี้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเมือง  เพียงแต่รอให้มีดาวที่ดีเข้ามาช่วยจึงจะประสพความสำเร็จ

柱与日解- 内解五行相合月柱有利 ,表示您的配偶对相与政府机构,互相配合如果从事政府人员,可以得到有势力的人支持与帮助,有共同的意见,互相合作的思想一起工作

*หลักวันเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณคู่ครองกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองกับผู้ใหญ่จะประสพความสำเร็จสมหวัง  ทำงานร่วมกันได้ เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

柱与日解- 内解五行相合月柱有害, 表示您的配偶对相与政府机构,不可互相配合,您的配偶对相之间易起争执,如果从事政府人员,对于上司会发生各种问题,有不同的意见

*หลักวันเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณคู่ครองกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคู่ครองหรือผู้ใหญ่  จะมีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพการงาน  และมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน

柱与日解- 内解五行相合月柱有利 ,表示您的子女与亲友合伙,互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪小,事业发展都有好帮助, 心想事成 ,成家立业

*หลักเวลาเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า จะประสพความสำเร็จ ช่วยเหลือกันได้ 

柱与日解- 内解五行相合月柱有害, 表示您的子女与亲友合伙,不可互相配合,如果政府职务工作人员,是比较年纪小,会发生各种问题 ,有不同的意见

*หลักเวลาเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองไม่สมพงศ์ ถ้าได้ทำงานการเมืองกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าจะประสพปัญหาเพราะความคิดเห็นต่างกัน 

柱与日解- 内解五行相冲月柱有利, 表示您的住宅与政府职务,互相配合,如果迁移住宅,可以有利于关于事业与政府职务的工作人缘合作

*หลักวันเกิดชนดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้าเปลียนแปลงหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัย  ก็จะเป็นไปในทางที่ให้คุณกับงานทางด้านการเมือง

柱与日解- 内解五行相冲月柱有害 ,表示您的住宅与政府职务,不可互相配合,您的配偶对相或股东,如果从事同样政府职务工作人员,会发生各种问题,以及有不同的意见

*หลักวันเกิดชนดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองแยกกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน จะประสพปัญหา  ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

柱与日解- 内解五行相冲月柱有利, 表示您的子女与亲友合伙,互相配合,如果从事同样政府职务工作人员,是比较年纪小,就是会事业发展都有好帮助, 心想事成 , 成家立业

*หลักเวลาเกิดชนดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองแยกกันกับคนที่มีอายุหรือฐานะด้อยกว่า จะประสพความสำเร็จ  

柱与日解- 内解五行相冲月柱有害 ,表示您的子女与亲友合伙,不可互相配合,如果从事同样政府职务工作人员,是比较年纪小, 有不同的意见

*หลักเวลาเกิดชนดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองแยกกับคนที่มีอายุน้อยหรือฐานะด้อยกว่าจะมีปัญหา ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

柱与日解- 内解相同之处月柱有利 ,表示您的配偶对相

政府职务,互相配合,如果从事同样政府职务工作人员, 如果您与同伴或朋友适合与友人合伙,做有关于事业与政府职务的工作人缘合作,就会事业发展都有好处,心想事成 成家立业,

*หลักวันเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณคู่ครองกับการเมืองสมพงศ์กัน  ถ้าได้ร่วมกับผู้ใหญ่จะประสพความสำเร็จสมหวัง  ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความคิดเห็นที่ตรงกัน

柱与日解- 内解相同之处月柱有害 ,表示您的配偶对相

政府职务,不可互相配合,如果从事同样政府职务工作人员, 会发生各种问题,以及有不同的意见

*หลักวันเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณคู่ครองกับการเมืองไม่สมพงศ์กัน  ถ้าได้ทำงานการเมืองด้วยกันหรือร่วมกับผู้ใหญ่จะประสพปัญหา  มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

柱与日解- 内解相同之处月柱有利 ,表示您的子女与亲友合伙,互相配合,如果从事同样政府职务工作人员,是比较年纪小,就是会事业发展都有好帮助, 心想事成 , 成家立业

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองสมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าหรือต่ำกว่า ก็จะประสพความสำเร็จ  

柱与日解- 内解相同之处月柱有害 ,表示您的子女与亲友合伙,不可互相配合,如果从事同样政府职务工作人员,会发生各种问题,以及有不同的意见

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวการเมืองที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองไม่สมพงศ์ ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่า ก็จะมีปัญหา  มีความคิดที่ไม่ตรงกัน

如果年运日解- 内解五行相合月柱有利 ,表示您的事业或政府职务,互相配合,如果您与同伴或朋友适合与友人合伙,做有关于事业与政府职务的工作人缘合作,就会事业发展都有好处,心想事成 成家立业, 最主要就是在日解- 内解星的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อเกี่ยวกับการเมืองร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมืองในช่วงปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวัง  เพราะมีพรรคพวกและผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน จะประสพความสำเร็จสมหวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运日解- 内解五行相合月柱有害, 表示您的事业或政府职务,不可互相配合,您的配偶对相之间易起争执,如果从事政府人员,对于上司会发生各种问题,有不同的意见,最主要就是在日解- 内解星的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อเกี่ยวกับการเมืองร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกเรื่อง  หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมืองในช่วงปีนี้ จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบ  เพราะพรรคพวกและผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运日解- 内解五行相冲月柱有利,表示(搬家或迁移住宅办公室会更有好处)表示您的事业或政府职务,互相配合,如果您与同伴或朋友适合与友人合伙,做有关于事业与政府职务的工作人缘合作,就会事业发展都有好处,心想事成 成家立业最主要就是在日解- 内解星的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณในปีนี้แยกกันทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อเกี่ยวกับการเมืองร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมืองในช่วงปีนี้ ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง จะประสพความสำเร็จสมหวัง เพราะมีพรรคพวกและผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมือง

如果年运日解- 内解五行相冲月柱有害,表示(搬家或迁移住宅办公室会没有好处)不可互相配合,您的配偶对相之间易起争执,如果从事政府人员,对于上司会发生各种问题,有不同的意见, 最主要就是在日解- 内解星的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณในปีนี้ถ้าแยกกันทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อเกี่ยวกับการเมืองกับคนอื่นแล้วจะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบ  หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมืองในช่วงปีนี้ ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง  จะมีปัญหาและอุปสรรค์กับพรรคพวกและเจ้านายในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมือง

如果年运日解- 内解五行相同月柱有利, 表示(双方都好运气)本年您的运气 ,如果您与同伴或朋友适合与友人合伙,做有关于事业与政府职务的工作人缘合作,就会事业发展双倍都有好处,心想事成 成家立业最主要就是在日解- 内解星的五行相同月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพความสำเร็จเป็นสองเท่า หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมืองในช่วงปีนี้  มีพรรคพวกหรือผู้ใหญ่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนร่วมงานทางการเมืองเพิ่มขึ้น  จะประสพความสำเร็จในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运日解- 内解五行相同处月柱有害, 表示(双方都没有好运气)本年您的运气,如果您与同伴或朋友适合与友人合伙,做有关于事业与政府职务的工作人缘合作,就会发生各种问题,事业发展双倍都没有好处,最主要就是在日解- 内解五行相同月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคเป็นสองเท่า  หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมืองในช่วงปีนี้  จะมีพรรคพวกหรือผู้ใหญ่เข้ามาร่วมงานเป็นหุ้นส่วนทำงานการเมืองเพิ่มมากขึ้นทำให้มีปัญหาและอุปสรรคเพิ่มขึ้นตามมา  และจะมีปัญหาในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมือง

如果年运日解- 内解三合或三會月柱有利 ,表示(最好双方合作)本年您的运气,如果您与同伴或朋友适合与友人合伙,做有关于事业与政府职务的工作人缘合作,事业发展双倍都没有好处,最主要日解- 内解星的三合或三會月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเป็นทีมแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมืองในช่วงปีนี้ จะประสพความสำเร็จเป็นทีม  มหาชนให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

如果年运日解- 内解三合或三會月柱有害, 表示(双方合作会发生问题)本年您的运气,如果您与同伴或朋友适合与友人合伙,做有关于事业与政府职务的工作人缘合作,就会发生各种问题,事业发展双倍都没有好处, 最主要日解- 内解星的三合或三會月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเป็นทีมแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกเรื่อง  หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานทางการเมืองในช่วงปีนี้ จะประสพความผิดหวังเป็นหมู่คณะหรือเป็นทีม  มหาชนสนับสนุนไม่สำเร็จ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

日解- 内解星日柱五行相生月柱有利, 表示您与配偶对相或股东,未来可以参加入政府职务的工作人缘合作,有机会事业发展都有好处

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักวันเกิดให้คุณ หมายถึงดวงนี้มีคู่ครองหรือหุ้นส่วนอยู่ในแวดวงการเมือง จึงมีโอกาสที่จะเข้าสู่แวดวงการเมืองในอนาคต

日解- 内解星日柱五行相剋月柱有害, 表示您与配偶对相或股东,未来可以参加入政府职务的工作人缘合作,没有机会事业发展, 对于上司会发生各种问题,有不同的意见

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักวันเกิดให้โทษ หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมือง มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทำงานร่วมกันยาก จะมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับงานการเมือง ต้องรอให้ดาวดีเข้ามาช่วยเหลือ

时柱与日解- 内解五行相合月柱有利, 表示您的子女与亲友合伙,互相配合,如果从事同样政府职务工作人员,是比较年纪大,就是会事业发展都有好帮助, 心想事成 成家立业

*หลักเวลาเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองสมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าหรือต่ำกว่า ก็จะประสพความสำเร็จ มีคนช่วยเหลือ

时柱与日解- 内解五行相合月柱有害 ,表示您的子女与亲友合伙,不可互相配合,如果从事同样政府职务工作人员,是比较年纪大, 没有机会事业发展,, 对于上司会发生各种问题,有不同的意见

*หลักเวลาเกิดฮะดาวการเมืองที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณลูกหรือบริวารกับการเมืองไม่สมพงศ์ถ้าได้ทำงานการเมืองร่วมกับคนที่มีอายุหรือมีฐานะที่ด้อยกว่าหรือต่ำกว่า ก็จะมีปัญหา ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果年运与日解- 内解五行相合日柱有利, 表示您与配偶对相或股东,本年可以参加入政府职务的工作人缘合作,有机会事业发展都有好处,因为有大多数众人的支持,最主要日解- 内解星的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมืองในปีนี้ จะประสพความสำเร็จทางการเมือง เพราะมีพรรคพวกให้การสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解五行相合日柱有害,表示您与配偶对相或股东本年没有机会事业发展对于上司会发生各种问题,有不同的意见,最主要日解- 内解星的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมืองในปีนี้ จะมีปัญหาเพราะไม่สามารถที่จะตกลงกันได้  ความคิดเห็นไม่ตรงกัน และจะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解五行相冲日柱有利, 表示(更改关于搬家迁移住宅办公室变成好的方面)您与配偶对相或股东,本年可以参加入政府职务的工作人缘合作,有机会事业发展都有好处,因为有大多数众人的支持帮助,最主要日解- 内解星的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมืองในปีนิ้ ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง จะประสพความสำเร็จสมหวัง โดยมีคู่ครองหรือหุ้นส่วนให้การช่วยเหลือ  จะประสพความสำเร็จในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาชนกับดาวการเมือง 

如果年运与日解- 内解五行相冲日柱有害, 表示(更改关于搬家迁移住宅办公室变成不好的方面)您与配偶对相或股东, 本年没有机会事业发展, 对于上司会发生各种问题,有不同的意见,最主要日解- 内解星的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมืองในปีนิ้ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง จะมีปัญหาและอุปสรรค เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน และอุปสรรคในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาชนกับดาวการเมือง 

如果年运与日解- 内解五行相同日柱有利, 表示(双方都好运)您的配偶对相与股东,本年可以参加入政府职务的工作人缘合作,有机会事业发展都有好处,因为有大多数众人的支持,最主要日解- 内解星的五行相同月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมืองในช่วงปีนี้  คู่ครองหรือหุ้นส่วนเข้าไปร่วมงานการเมืองมากขึ้น ความคิดเห็นตรงกันจะประสพความสำเร็จในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาเหมือนกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解五行相同日柱有害, 表示(双方都没有好运)您的配偶对相与股东,本年可以参加入政府职务的工作人缘合作,没有机会事业发展,对于上司会发生各种问题,有不同的意见,最主要日解- 内解星的相同之处月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมืองในช่วงปีนี้  คู่ครองหรือหุ้นส่วนเข้าไปร่วมงานการเมืองมากขึ้น มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะมีปัญหาในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาเหมือนกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解三合或三會日柱有利 ,表示 (最好双方合作)您的配偶对相与股东,本年可以参加入政府职务的工作人缘合作,有机会事业发展都有好处,因为有大多数众人的支持帮助,最主要日解- 内解星的三合或三會月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมืองในช่วงปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างยิ่งใหญ่  เพราะมีมหาชนให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

如果年运与日解- 内解三合或三會日柱有害, 表示(双方合作会发生问题)您的配偶对相与股东本年参加入政府职务的工作人缘合作,没有机会事业发展,对于上司会发生各种问题,有不同的意见,最主要日解- 内解星的三合或三會月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับคู่ครองและหุ้นส่วนทางการเมืองในช่วงปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะประสพความผิดหวังอย่างยิ่งใหญ่  เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

日解- 内解星与五行相生时柱有利, 表示您的子女与亲友合伙,互相配合,如果从事同样政府职务工作人员,是比较年纪大,就是会事业发展都有好帮助, 心想事成 成家立业

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักเวลาเกิดให้คุณ หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทำงานการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วร่วมกันจะประสพความสำเร็จเพราะความคิดเห็นตรงกัน

日解- 内解星与五行相剋时柱有害 ,表示您的子女与亲友合伙,不可互相配合,如果从事同样政府职务工作人员, 对于上司会发生各种问题,有不同的意见,必须有吉星来帮助才成功

*ดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยอยู่หลักเวลาเกิดให้โทษ หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารทำงานร่วมกันทางการเมืองไม่สามารถที่จะทำงานการเมืองร่วมกันได้ เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน  ต้องรอให้ดาวดีเข้ามาช่วยจึงจะสำเร็จ

如果年运日解- 内解星与五行相合时柱有利 ,表示您最后或有年纪,子女与亲友合伙从事同样政府职务工作人员,会事业发展都有好帮助,心想事成 成家立业,最主要日解- 内解星的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารร่วมทำงานทางการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วในช่วงปีนี้ได้ร่วมงานการเมืองกับลูกและบริวาร  จะประสพความสำเร็จสมหวัง เพราะลูกและบริวารช่วยสนับสนุน  และจะประสพความสำเร็จ  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运日解- 内解星与五行相合时柱有害 ,表示您最后或有年纪,子女与亲友合伙,从事同样政府职务工作人员,会事业发展发生各种问题,有不同的意见,最主要日解- 内解星的五行相合月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารทำงานร่วมกันทางการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วในปีนี้ จะมีปัญหาและอุปสรรค  ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运日解- 内解星与五行相冲时柱有利 ,表示(更改关于搬家迁移住宅办公室变成好的方面)您最后或有年纪,您的子女与亲友合伙,本年可以参加入政府职务的工作人缘合作,有机会事业发展都有好处,因为有大多数众人的支持帮助,最主要日解- 内解星的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ดวงของคุณกับลูกและบริวารทำงานร่วมกันทางการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วในช่วงปีนี้ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง จะประสพความสำเร็จเพราะความคิดเห็นตรงกัน จะประสพความสำเร็จในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运日解- 内解星与五行相冲时柱有害, 表示(更改关于搬家迁移住宅办公室变成不好的方面)您最后或有年纪,子女与亲友合伙,会事业发展发生各种问题,有不同的意见,最主要日解- 内解星的五行相冲月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึง(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)ดวงของคุณกับลูกและบริวารทำงานร่วมกันทางการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วในปีนี้ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเมือง จะมีปัญหาและอุปสรรค์ความคิดเห็นไม่ตรงกัน  จะมีปัญหาในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาฮะกับดาวการเมือง

如果年运日解- 内解星与五行相同时柱有利,表示(双方都好运)您的子女与亲友合伙,您最后或有年纪,可以参加入政府职务的工作人缘合作,有机会事业发展都有好处,因为有大多数众人的支持最主要日解- 内解星的五行相同月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับลูกและบริวารทำงานร่วมกันทางการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วในช่วงปีนี้ ประสพความสำเร็จสมหวังความคิดเห็นตรงกัน จะประสพความสำเร็จในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาเหมือน

如果年运日解- 内解星与五行相同时柱有害,表示(双方都没有好运)本年您的子女与亲友合伙,您最后或有年纪,可以参加入政府职务的工作人缘合作,会事业发展发生各种问题,有不同的意见,最主要日解- 内解星的五行相同月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวยิกก่อย-ไล้ก่อยที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับลูกและบริวารทำงานร่วมกันทางการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วในช่วงปีนี้ มีปัญหาและอุปสรรคคนมากความคิดแตกแยก จะมีอุปสรรคมากขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นดาวการเมืองหรือเดือนที่มาเหมือนกับดาวการเมือง

如果年运与日解- 内解三合或三會日柱有利 ,表示 (最好双方合作)您的子女与亲友合伙,您最后或有年纪,可以参加入政府职务的工作人缘合作,有机会事业发展都有好处,因为有大多数众人的支持,最主要日解- 内解星的三合或三會月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับเวลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับลูกและบริวารทำงานร่วมกันทางการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วในช่วงปีนี้  จะประสพความสำเร็จถ้าทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างยิ่งใหญ่  มีมหาชนให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

如果年运与日解- 内解三合或三會日柱有害, 表示(双方合作会有问题)您的子女与亲友合伙,您最后或有年纪,可以参加入政府职务的工作人缘合作, 会事业发展发生各种问题,有不同的意见,,因为有大多数众人不肯支持,最主要日解- 内解星的三合或三會月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวย กับเวลาเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับลูกและบริวารทำงานร่วมกันทางการเมืองครั้งสุดท้ายหรือตอนที่มีอายุมากแล้วในช่วงปีนี้ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองถ้าทำร่วมกันเป็นหมู่คณะ จะผิดหวังอย่างยิ่งใหญ่  มหาชนสนับสนุนไม่สำเร็จ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะและซาหวย

如果四柱八字三合或三會可測命理有利,表示互相合作关系超过1人以上,每种职业,尤其事业是越来越大,例如大家庭或大集团公司,合伙经营大生意,有机会事业发展都有好处,以至于可以参加入政府职务的工作人缘合作, 心想事成 成家立业

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองจะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字三合或三會可測命理有害,表示互相合作关系超过1人以上,尤其事业是越来越大,问题就越多,例如大家庭或大集团公司,合伙经营大生意, 每种职业会事业发展发生各种问题, 政府职务的工作人缘合作都成问题

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองจะประสพปัญหาอย่างแน่นอน
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง