ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ article

 

ดาวตี่ไช้
ดาวอสังหาริมทรัพย์

(地财星)       财富

หลักทรัพย์

地财星在年运是吉星五行相生家庭与父母亲有利,表示您的命运本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 最主要是五行相生地财星的月柱之间

*ดาวตี่ไช้อยู่หลักปีจรให้คุณ  (ค้าขายให้คุณ)  เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง จะประสพความสำเร็จสมหวัง หรือได้พบคู่ครองที่ถูกชะตา ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้

地财星在年运是凶星五行相剋头脑不清醒有压力,家庭父母亲增加家庭负担表示您的命运本年失败失望,失恋有关财物耗散,犯之主破财等事最主要是五行相剋地财星的月柱之间

*ดาวตี่ไช้อยู่หลักปีจรให้โทษ เป็นดาวร้าย ทำลายสมองทำให้เครียด เป็นดาวเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง จะประสพปัญหาสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของรักของหวงในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้

地财星在岁运是吉星五行相生家庭与父母亲有利,表示您的命运在这10年之间,财源广进,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,最主要是地财星的月柱之间

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักวัยจรให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตาในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้

地财星在岁运是凶星五行相剋头脑不清醒有压力,家庭父母亲增加家庭负担,表示您的命运在这10年之间,犯之主破财,有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 如果年运能够有吉星来帮助,才能够逢凶化吉才成功

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักวัยจรให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงหลักทรัพย์ในช่วง 10 ปีนี้ให้โทษ ได้มาแล้วก็จะหมดไปรักษาไม่อยู่  เขาเรียกว่าหลักทรัพย์จร  คู่ครองก็ยังไม่มั่นคงต้องรอดาวดีในดวงเข้ามาช่วย

如果年运五行相合地财星在岁运有利,吉星五行相生家庭与父母亲,本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达,最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา โดยมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจให้การสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五行相合地财星在岁运有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,您本年犯之主破财,有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือมีปัญหากับคู่ครองที่ถูกชะตา โดยมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจไม่ให้การสนับสนุน จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五行相冲地财星在岁运有利,吉星五行相生家庭与父母亲,(更改变换或是迁移地方传变更好)您本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น) จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา  โดยมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจให้การสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาชนดาวตี่ไช้

如果年运五行相冲地财星在岁运有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,,(更改变换或是迁移地方传变更不好)您本年犯之主破财,有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือมีปัญหากับคู่ครองที่ถูกชะตา  โดยมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจไม่ให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาชนดาวตี่ไช้

如果年运五行相同地财星在岁运有利,吉星五行相生家庭与父母亲,(双方都好运气)您的命运本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา  โดยมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจให้การสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้

如果年运五行相同地财星在岁运有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,(双方都不好运气),您本年犯之主破财,有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือมีปัญหากับคู่ครองที่ถูกชะตา  โดยมีผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจไม่ให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้

如果年运三合或三會地财星在岁运有利,吉星五行相生家庭与父母亲,(最好双方合作)您的命运本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา โดยทุกฝ่ายให้การสนับสนุน  และฤกษ์มีฤกษ์ที่ดีในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會地财星在岁运有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,(双方合作会发生问题) 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะผิดหวังครั้งใหญ่ จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือคู่ครองที่ถูกชะตา โดยทุกฝ่ายไม่ให้การสนับสนุน  จะผิดหวังที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运五合地财星在岁运有利,吉星五行相生家庭与父母亲,

您的命运本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,逢财有子孙合想,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达,最主要是五合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะกับดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจและได้คู่ครอง,ได้ลูกหรือได้หลานที่ถูกใจ มีงานมงคลเกิดขึ้นในบ้าน  ฤกษ์ดีคือวัน,เดือนที่เป็นดาวตี่ไช้และวัน,เดือนที่มาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五合地财星在岁运有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,

您本年犯之主破财,有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,(防小妾陷害或离婚再嫁良夫) 没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะกับดาวตี่ไช้ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับเรื่องของความรัก (มีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในบ้าน)ในวัน,เดือนที่เป็นดาวตี่ไช้และวัน,เดือนที่มาฮะดาวตี่ไช้

地财星在年柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲,因为您的父母亲勤奋与节省,努力经营生意,父母家旺遗产给于自己的子孙,表示您是有得父母之财的福气,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักปีเกิดให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงคุณเป็นคนมีบุญมีพ่อแม่ที่ขยัน,ประหยัด ประกอบอาชีพสุจริตจนมีหลักทรัพย์เหลือไว้ให้ลูกหลานได้  ดวงของคุณจะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตาโดยมีพ่อแม่และผู้มีอำนาจเป็นผู้อุปถัมภ์

地财星在年柱有害,凶星五行相剋表示您的家庭与父母亲要增加家庭负担如果您住宅是远距离家乡,才有机会事业发展都有好处, 成家立业

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักปีเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงหลักทรัพย์ที่ถูกใจและคู่ครองที่ถูกชะตา จะไม่ได้ในช่วงที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ต้องรอจนมีการมีงานทำแล้วย้ายออกไปจึงจะได้สมหวัง

月柱五行相合地财星在年柱有利,表示职业与财富,互相配合,

适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处 ,生意兴隆,财源广进, 因为父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักเดือนเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงการงานกับหลักทรัพย์ที่บ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เพราะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

月柱五行相合地财星在年柱有害,表示职业与财富,不可互相配合,适合与父母亲与上司合伙经营生意,事业发展都有问题,

父母亲与上司会发生不同的意见

*หลักเดือนเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงการงานกับหลักทรัพย์ที่บ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

日柱五行相合地财星在年柱有利,表示住宅与财富,互相配合,

适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处 ,生意兴隆,财源广进, 因为父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักวันเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์ที่บ้านเกิดสมพงศ์กัน การแต่งงานมีครอบครัวแล้วยังอยู่หรือทำงานร่วมกับพ่อแม่จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เพราะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

日柱五行相合地财星在年柱有害,表示职业与财富,不可互相配合,不适合与父母亲与上司合伙经营生意,事业发展会发生有关于钱财的问题

*หลักวันเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์ที่บ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การแต่งงานมีครอบครัวแล้วยังอยู่หรือทำการงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง 

时柱五行相合地财星在年柱有利,表示住宅与子女,互相配合

表示您有得父母之财的福气,父母家旺遗产给于自己的子孙,父母亲帮助养育您的子女,能够成家立业,因为父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักเวลาเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การมีลูกแล้วยังอยู่หรือทำงานร่วมกับพ่อแม่หรือให้ลูกไปอยู่กับพ่อแม่และผู้ใหญ่จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เพราะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

时柱五行相合地财星在年柱有害,表示住宅与您的配偶对相,

不可互相配合,不适合与父母亲与上司合伙经营生意,父母亲帮助养育,您的子女有关于钱财的问题,与会发生不同的意见

*หลักเวลาเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงคู่ครองกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน ทำการงานร่วมกับพ่อแม่หรือให้ลูกไปอยู่กับผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

月柱五行相冲地财星在年柱有利,职业与流动事业,互相配合,

更改变换或是迁移地方传变更好,合与父母亲与上司合伙经营生意,因为父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักเดือนเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงอาชีพการงานกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  การโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงออกมาทำธุรกิจการที่ทำกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีคนช่วยเหลือ

月柱五行相冲地财星在年柱有害,职业与流动事业 ,更改变换或是迁移地方传变更不好,不可互相配合,不适合与父母亲与上司合伙经营生意,父母亲帮助养育,您的子女有关于钱财的问题,与会发生不同的意见

*หลักเดือนเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงอาชีพการงานกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  การโยกย้ายหรือทำธุรกิจการงานกับพ่อแม่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

日柱五行相冲地财星在年柱有利,表示住宅与流动事业,互相配合,结婚以后家庭经营生意,或是迁移住宅地方,能够心想事成 ,家庭美滿 ,安居乐业 ,合家平安, 成家立业, 事业发展都有好处

*หลักวันเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน    การแต่งงานมีครอบครัวหรือการเดินทางโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะประสพความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้ากว่าเก่า

日柱五行相冲地财星在年柱有害,表示住宅与流动事业,不可互相配合,结婚以后家庭经营生意,或是迁移住宅地方, 会有关于钱财的各方面问题

*หลักวันเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน    การทำการแต่งงานมีครอบครัวหรือการเดินทางโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะประสพความปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

时柱五行相冲地财星在年柱有利,表示子女与迁移住宅地方,互相配合,如果子女与迁移住宅地方,成家立业,事业发展都有好处,家庭美滿 ,安居乐业

*หลักเวลาเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ถ้าลูกมีการเดินทางหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่เจริญก้าวหน้า และมีความสุขกว่า 

时柱五行相冲地财星在年柱有害,表示子女与迁移住宅地方,

不可互相配合,如果子女与迁移住宅地方,事业发展有问题,

家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ถ้าลูกมีการเดินทางหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางทีไม่ดีขึ้นกว่าเก่า  ไม่มีความสุข 

月柱五行相同地财星在年柱有利,表示职业与财富,互相配合您的命运适合父母亲与股东合伙经营生意,财源广进,事业发展都有好处,成家立业, 家庭美滿,安居乐业,生意兴隆

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงการงานกับหลักทรัพย์บ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง

月柱五行相同地财星在年柱有害,表示职业与财富,互相配合您的命运不适合父母亲与股东合伙经营生意,事业发展有问题,

会有关于钱财的各方面问题

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงการงานกับหลักทรัพย์บ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง 

日柱五行相同地财星在年柱有利,表示住宅业与财富,互相配合,结婚以后家庭经营生意,能够心想事成 ,家庭美滿 ,安居乐业 ,合家平安, 成家立业, 事业发展都有好处

*หลักวันเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์บ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำการแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่อแม่ก็เหมือนกัน  คือจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง

日柱五行相同地财星在年柱有害,表示住宅业与财富,不可互相配合,您的命运不适合父母亲与股东合伙经营生意,事业发展有问题,会有关于钱财的各方面问题

*หลักวันเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์บ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่อแม่ก็เหมือนกัน คือมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง

时柱五行相同地财星在年柱有利,表示子女住宅业与财富,互相配合,表示您有得父母之财的福气,父母家旺遗产给于自己的子孙,父母亲帮助养育您的子女,能够成家立业,因为父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์บ้านเกิดสมพงศ์กัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง

时柱五行相同地财星在年柱有害,表示子女住宅业与财富,不可互相配合,子息凶顽.子女不求知識不孝顺,父母亲帮助养育您的子女,会有关于钱财的各方面问题

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์บ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง 

如果年运五行相合地财星有利,吉星五行相生家庭与父母亲,表示您的命运,遇财运财年, 则大发其财.单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตาครั้งแรก โดยมีพ่อแม่และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五行相合地财星有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจและไม่ได้คู่ครองที่ถูกชะตาครั้งแรก เพราะพ่อแม่และผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่สนับสนุน เพราะไม่สามารถที่จะรับเงื่อนไขได้  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五行相冲地财星有利,吉星五行相生家庭与父母亲(更改变换或是迁移地方传变更好)您本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตาครั้งแรก โดยมีพ่อแม่และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาชนดาวตี่ไช้

如果年运五行相冲地财星有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,(更改变换或是迁移地方传变更不好)您本年犯之主破财,有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจและไม่ได้คู่ครองที่ถูกชะตา ครั้งแรกเพราะพ่อแม่และผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่สนับสนุน (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่เหมือนเดิม)ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五行相同地财星有利,吉星五行相生家庭与父母亲(双方都好运气)您的命运本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตาครั้งแรกเพิ่มขึ้น โดยมีพ่อแม่และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้

如果年运五行相同地财星有害,凶星五行相剋家庭与父母亲(双方都不好运气),您本年犯之主破财,有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจและไม่ได้คู่ครองที่ถูกชะตาครั้งแรก เพราะพ่อแม่และผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่สนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้

如果年运三合或三會地财星有利,吉星五行相生家庭与父母亲(最好双方合作)您的命运本年有财源广进,成家立业,心想事成,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达, 最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตาครั้งแรก โดยทุกฝ่ายให้การสนับสนุน  และฤกษ์มีฤกษ์ที่ดีในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會地财星有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,(双方合作会发生问题) 您本年犯之主破财,有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะผิดหวังครั้งใหญ่ จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือคู่ครองที่ถูกชะตา ครั้งแรกโดยทุกฝ่ายไม่ให้การสนับสนุน  จะผิดหวังที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

地财星有利,吉星五行相生家庭与父母亲,表示您的命运

经营生意,事业发展都有好处 ,生意兴隆,财源广进, 因为父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักเดือนเกิดให้คุณ(ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงค้าขายอะไรก็รวย  ดวงของคุณจะมีหลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตาในช่วงที่คุณมีอาชีพการงานเป็นหลักฐาน  มีผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจช่วยเหลือ

地财星有害,凶星五行相剋家庭与父母亲要负担负责任,

表示年轻男女还未成家立业,没有自己的财产,千辛万苦自食其力,才能达到钱财,或者需要有本钱才能够结婚, 成家立业

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักเดือนเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงในช่วงวัยหนุ่มสาวจะยังไม่มีหลักทรัพย์เป็นของตนเอง  ต้องได้มาด้วยความยากลำบาก  จึงจะหามาได้ หรือต้องรอจนแต่งงานมีครอบครัวจึงจะมีโอกาสรวย

日柱五行相合地财星在月有利,表示住宅与财富互相配合,

适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处 ,生意兴隆,财源广进, 因为父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักวันเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์สมพงศ์กัน คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานหรือปรึกษาเกี่ยวกับการงานร่วมกันได้  จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความคิดเห็นที่ตรงกัน

日柱五行相合地财星在月有害,表示职业与财富,不可互相配合,不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展会发生有关于钱财的问题, 会发生不同的意见

*หลักวันเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์ไม่สมพงศ์กัน คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานร่วมกันแล้วจะให้โทษ  แม้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการงานและการเงินก็ไม่ตรงกัน

时柱五行相合地财星在月有利,表示住宅与子女,互相配合

表示您适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处,财源广进,生意兴隆,家庭美滿,安居乐业

*หลักเวลาเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์สมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะประสพความร่ำรวย  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

时柱五行相合地财星在月有害,表示住宅与子女,不可互相配合,不适合与子女合伙经营生意,您的子女有关于钱财的问题,与会发生不同的意见

*หลักเวลาเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์ไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

日柱五行相冲地财星在月有利,表示住宅与财富,互相配合,

您的命运与配偶对相的事业发展会发生不同的意见, 但是如果分开各行各业的工作,才能够事业发展会成功发达成家立业

*หลักวันเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองแม้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องการงาน  แต่ถ้าแยกกันทำงานก็จะเจริญก้าวหน้าร่ำรวย 

日柱五行相冲地财星在月有害,表示住宅与财富,不可互相配合,您不适合与配偶对相合伙经营生意,您的命运与配偶对相的事业,发展会发生不同的意见,

*หลักวันเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์ไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้  เพราะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานไม่ตรงกันโดยสิ้นเชิง  

时柱五行相冲地财星在月有利,表示住宅与子女,互相配合

您的命运与配偶对相的事业,发展会发生不同的意见,但是如果分开各行各业的工作,才能够事业发展会成功发达成家立业

*หลักเวลาเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกและเกี่ยวกับการงานจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน  แต่ถ้าลูกหรือบริวารแยกกันทำงานกับคุณก็จะร่ำรวย 

时柱五行相冲地财星在月有害,表示住宅与子女,不可互相配合,您不适合与子女合伙经营生意,您的命运与配偶对相的事业,发展会发生不同的意见,虽然分开各行各业的工作,还是

会发生问题

*หลักเวลาเกิดชนดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์ไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกและบริวารมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้  ถึงแม้จะแยกกันทำงานก็ยังจะมีปัญหา 

日柱五行相同地财星在月有利,表示住宅与财富,互相配合,

您的命运适合与配偶对相,合伙股东经营生意,事业发展都有好处,生意兴隆财源广进,因为父母亲与上司的支持,与帮助才会成功发达

*หลักวันเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์สมพงศ์กัน คุณกับคู่ครอง ถ้าทำงานเหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันก็จะประสพความสำเร็จ  คือจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง

日柱五行相同地财星在月有害,表示住宅与财富,不可互相配合,您的命运适合与配偶对相,合伙股东经营生意, 您的命运与配偶对相有关于钱财的问题,与会发生不同的意见

*หลักวันเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับหลักทรัพย์ไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน 

时柱五行相同地财星在月有利,表示住宅与子女,互相配合

您的命运适合与子女,合伙股东经营生意,财源广进,生意兴隆

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  (ค้าขายให้คุณ)หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะประสพความสำเร็จ  ร่ำรวย 

时柱五行相同地财星在月有害,表示住宅与子女,不可互相配合,您的命运不适合与子女,合伙股东经营生意, 有关于钱财的各方面问题

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวตี่ไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์ไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกหรือบริวารเกี่ยวกับการทำงาน ที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้ว  ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินตามมา

如果年运在五行相合地财星在月有利,吉星五行相生家庭与父母亲表示您的命运适合与友人合伙股东经营生意, 事业发展都有好处财源广进,生意兴隆,婚姻易得美满. 因为父母亲与上司的支持,与帮助才会成功发达, 最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ(ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับการงานและความรักแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา เพราะคุณ คิดดี,พูดดี,ทำดี,คบคนดี,ไปสู่สถานที่ดี จึงได้ประสพแต่สิ่งที่ดี มีผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจช่วยเหลือ ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运在五行相合地财星在月有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับการงานและความรักแล้วจะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบ  หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือไม่ได้คู่ครองที่ถูกชะตา  เพราะผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจไม่ช่วยเหลือ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运在五行相冲地财星在月有利,吉星五行相生家庭与父母亲(更改变换或是迁移地方传变更好)表示您的命运, 事业发展都有好处财源广进,生意兴隆,婚姻易得美满.,最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ(ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาชนดาวตี่ไช้

如果年运在五行相冲地财星在月有害,凶星五行相剋家庭与父母亲更改变换或是迁移地方传变更不好)表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกเรื่อง ไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือคู่ครองที่ถูกชะตา ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจไม่สนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาชนดาวตี่ไช้

如果年运在五行相同地财星在月有利,吉星五行相生家庭与父母亲(双方都好运气)表示您的命运适合与友人合伙股东经营生意, 事业发展都有好处财源广进,生意兴隆,婚姻易得美满,最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ)เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับการงานและความรักแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่องจะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจเพิ่มขึ้นและหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้

如果年运在五行相同地财星在月有害,凶星五行相剋家庭与父母亲(双方都不好运气)表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นและหรือมีปัญหากับคู่ครองเพิ่มขึ้น  มีปัญหากับผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้

如果年运在三合或三會地财星在月有利,吉星五行相生家庭与父母亲(最好双方合作)表示您的命运适合与友人合伙股东经营生意, 事业发展都有好处财源广进,生意兴隆,婚姻易得美满,最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ)เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับการงานและความรักเป็นทีมแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง จะประสพความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา มีฤกษ์ที่ดีในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运在三合或三會地财星在月有害,凶星五行相剋家庭与父母亲(双方合作会发生问题)表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,没有父母亲与上司的支持与帮助,最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับการงานและความรักเป็นทีมแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกเรื่อง จะผิดหวังครั้งใหญ่ จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือคู่ครองที่ถูกชะตา โดยทุกฝ่ายไม่ให้การสนับสนุน  จะผิดหวังที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

地财星在日有利,吉星五行相生家庭与父母亲,家庭美滿

安居乐业,成家立业,心想事成,表示您的命运,中年的时候会遇到如愿的恋人结婚,才能够成家立业,家庭美滿,安居乐业

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักวันเกิดให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงครอบครัวมีฐานะที่มั่นคง  อยู่ที่ไหนก็รวยอย่างมั่นคง ดวงของคุณจะมีหลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตาในช่วงวัยกลางคน  คือมีคู่ครองแล้วจึงจะมีหลักทรัพย์หรือมีหลักทรัพย์แล้วจึงจะมีคู่ครอง  ได้คู่ครองที่ดีรักษาทรัพย์สมบัติได้

地财星在日有害,凶星五行相剋家庭与父母亲增加家庭负担,

表示您的命运与配偶对相,节俭钱财,避免与亲友合伙冒险经营生意, 事业发展都有问题

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักวันเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงคู่ครองเป็นคนมัธยัสถ์ไม่กล้าลงทุนอะไรที่ใหญ่หรือที่ใช้เงินจำนวนมาก  ต้องหาจากที่อื่นจึงจะได้

地财星在日有利,吉星五行相生子女与财富,表示您的命运,适合与子女经营生意, 事业发展都有好处财源广进, 子女成家立业,心想事成, 安居乐业 ,合家平安

*หลักเวลาเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะประสพความร่ำรวย  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

地财星在日有害,吉星五行相剋子女与财富,表示您的命运,不适合与子女经营生意,有关于钱财的各方面问题,事业发展都有问题

*หลักเวลาเกิดฮะดาวตี่ไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับหลักทรัพย์ไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูก  อยู่ด้วยกันทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果年运五行相合地财星在日柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲,表示您的命有财运 ,家旺遗产财源广进,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือถ้ายังโสดได้คู่ครองที่ถูกชะตา ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合地财星在日柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲增加家庭负担,表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง,ของรักของหวง  จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่มาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五行相冲地财星在日柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲(更改变换或是迁移地方传变更好)表示您的命有财运 ,家旺遗产财源广进,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ)เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา  ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่มาชนดาวตี่ไช้

如果年运五行相冲地财星在日柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲增加家庭负担(更改变换或是迁移地方传变更不好)表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง,ของรักของหวง  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่มาชนดาวตี่ไช้

如果年运五行相同地财星在日柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲(双方都好运气)表示您的命有财运 ,家旺遗产财源广进,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ(ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจเพิ่มขึ้นกว่าเก่าหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา  ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่มาเหมือนดาวตี่ไช้

如果年运五行相同地财星在日柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲(双方都不好运气)表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง,ของรักของหวงมากกว่าเก่า  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่มาเหมือนดาวตี่ไช้

如果年运三合或三會地财星在日柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲(最好双方合作)表示您的命有财运 ,家旺遗产财源广进,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚,最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา โดยทุกฝ่ายให้การสนับสนุน  และฤกษ์มีฤกษ์ที่ดีในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會地财星在日柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲(双方合作会发生问题)表示您的命运 您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะผิดหวังครั้งใหญ่ จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือคู่ครองที่ถูกชะตา โดยทุกฝ่ายไม่ให้การสนับสนุน  จะผิดหวังที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

地财星在时柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲,表示您的命有财运 ,家旺遗产财源广进,单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻会遇到轻年如愿的恋人结婚, 子女成家立业, 子女孝顺富足.您的末年养老的时后,自然发福,行财运则发,家庭美滿,安居乐业

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักเวลาเกิดให้คุณ (ค้าขายให้คุณ)เป็นดาวส่งเสริมพ่อแม่ หมายถึงคุณจะมีหลักทรัพย์ที่ถูกใจชิ้นสุดท้ายหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา(อายุน้อย)คนสุดท้าย หรือบั้นปลายของชีวิตคุณจะมีฐานะที่มั่นคงเป็นที่พึ่งแก่ลูกหลานได้

地财星在时柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲增加家庭负担

表示子女节省钱财,应避免与子女合伙经营生意,子女不求知識不孝顺,不肯帮助工作与家务

*ดาวตี่ไช้ อยู่หลักเวลาเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงลูกหรือบริวารขี้เหนียว  ไม่ยอมใช้เงิน  ไม่สามารถที่จะให้ลูกช่วยเหลือได้  หรือช่วยเหลือแต่ไม่สำเร็จ

如果年运五行相合地财星在时柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲表示您与子女命有财运,有子女合伙经营生意本年是有机会,身旺遇贵人婚姻会遇到轻年如愿的恋人结婚, 最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ถ้าไปอยู่กับลูกจะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจชิ้นสุดท้ายหรือถ้ายังโสดได้คู่ครองที่ถูกชะตา(เอาะๆ)คนสุดท้าย  เพราะลูกให้การสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五行相合地财星在时柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲,您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 应避免与子女合伙经营生意,子女不求知識不孝顺, 最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวตี่ไช้ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว ดวงของคุณในปีนี้ถ้าไปอยู่กับลูกจะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจชิ้นสุดท้ายหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา(เอาะๆ)คนสุดท้าย เพราะลูกไม่สนับสนุน  จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาฮะดาวตี่ไช้

如果年运五行相冲地财星在时柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲(更改变换或是迁移地方传变更好)表示您与子女命有财运,有子女合伙经营生意本年是有机会, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻会遇到轻年如愿的恋人结婚, 最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ(ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น) จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจชิ้นสุดท้ายหรือถ้ายังโสดได้คู่ครองที่ถูกชะตา(เอาะๆ)คนสุดท้าย ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาชนดาวตี่ไช้

如果年运五行相冲地财星在时柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲(更改变换或是迁移地方传变更不好)您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺,最主要是五行相冲地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวตี่ไช้ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจชิ้นสุดท้ายหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา(เอาะๆ)คนสุดท้าย

如果年运五行相同地财星在时柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲(双方都好运气)表示您与子女命有财运,有子女合伙经营生意本年是有机会, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻会遇到轻年如愿的恋人结婚, 最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ(ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้จะได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจชิ้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นหรือถ้ายังโสดได้คู่ครองที่ถูกชะตา(เอาะๆ)คนสุดท้าย  เพราะลูกให้การสนับสนุน ฤกษ์ดีที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นดาวตี่ไช้หรือเดือนที่เข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้

如果年运五行相同地财星在时柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲(双方都不好运气)您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 应避免与子女合伙经营生意,子女不求知識不孝顺, 最主要是五行相合地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวตี่ไช้ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจชิ้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ได้คู่ครองที่ถูกชะตา(เอาะๆ)คนสุดท้ายเพราะลูกไม่ช่วยเหลือ

如果年运三合或三會地财星在时柱有利,吉星五行相生家庭与父母亲(最好双方合作)表示您与子女命有财运,有子女合伙经营生意本年是有机会, 单身未婚男女本年是有机会,身旺遇贵人婚姻会遇到轻年如愿的恋人结婚, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达,最主要是五行相同地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ (ค้าขายให้คุณ) เป็นดาวดีส่งเสริมพ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือได้คู่ครองที่ถูกชะตา โดยทุกฝ่ายให้การสนับสนุน  และฤกษ์มีฤกษ์ที่ดีในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會地财星在时柱有害,凶星五行相剋家庭与父母亲(双方合作会发生问题)您本年犯之主破财, 有关财物耗散,失败失望,缘分未到失恋,婚姻不顺, 应避免与子女合伙经营生意,子女不求知識不孝顺, 父母亲与上司不肯支持与帮助最主要是三合或三會地财星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวตี่ไช้ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายเพิ่มภาระให้พ่อแม่และครอบครัว หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะผิดหวังครั้งใหญ่ จะไม่ได้หลักทรัพย์ที่ถูกใจหรือคู่ครองที่ถูกชะตา โดยทุกฝ่ายไม่ให้การสนับสนุน  จะผิดหวังที่สุดในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成 , 成家立业,事业发展都有好处,政府职务有权有势力升官升有名有利,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意,遇财运财年,则大发其财.偏财入财库,对于钱财方面都有事业发展都有好处 .

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  (ค้าขายให้คุณ)การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของหลักทรัพย์ จะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字是三合或三會有害,測是大家互相合作有超过1个人以上,行财运会发生问题,有将会有即刻破财的机会,与友人或股东合伙经营生意间易起争执 ,财物耗散,易变破财等事.钱财方面都有问题

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของหลักทรัพย์จะมีปัญหาอย่างแน่นอน
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง