ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article

 

ดาวเกียบไช้
ดาวความสามารถพิเศษ  ศัตรู  คู่แข่ง
ขัน

(劫財星)    敌人或比赛竟争对手   

ศัตรูหรือคู่แข่งขัน

劫財星在年运有利,吉星五行相生帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成 ,赢得敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟获奖作品, 赌博机会有偏财入财库, 最主要是劫財星的月柱之间

*เกียบไช้ อยู่หลักปีจรให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้ เหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับการตรวจ สอบ แข่งขัน และการพนันในช่วงเดือนจรที่เป็นดาวเกียบไช้

劫財星在年运有害,凶星五行相剋帮助钱财与爱情,表示您的本年命运败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题, 最主要是劫財星的月柱之间

*เกียบไช้อยู่หลักปีจรให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในช่วงปีนี้ ศัตรูหรือคู่แข่งขันมีอำนาจเหนือกว่า จะประสพความผิดหวัง เกี่ยวกับการตรวจ สอบ แข่งขันและการพนันจะพ่ายแพ้เพราะคู่แข่งมีอำนาจเหนือกว่า  ในช่วงเดือนจรที่เป็นดาวเกียบไช้

劫財星在岁运有利,吉星五行相生帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成 , 10年之间,赢得敌人法律事务官司,比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟获奖作品, 赌博机会有偏财入财库, 最主要是劫財星的月柱之间

*เกียบไช้ อยู่หลักวัยจร ให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้เหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน เกี่ยวกับ เกี่ยวกับการตัดสินการการสอบ,แข่งขัน,พนันตลอดจนการตัดสินคดีความด้วยแสดงว่าคุณได้เปรียบคู่แข่งขัน  ปรากฏว่าคุณจะชนะคู่แข่งขัน  และจะได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทน

劫財星在岁运有害,凶星五行相剋帮助钱财与爱情,表示您的本年命运败给敌人法律事务官司,比赛竟争对手,10年之间,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题,最主要是劫財星的月柱之间

*เกียบไช้ อยู่หลักวัยจร ให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้ศัตรูหรือคู่แข่งขันมีอำนาจเหนือกว่า เกี่ยวกับการสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณเสียเปรียบคู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运五行相合劫財星在岁运有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成 ,赢得敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟获奖作品, 赌博机会有偏财入财库, 最主要是五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ เหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน เกี่ยวกับการสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณได้เปรียบคู่แข่งขัน  ปรากฏว่าคุณจะชนะคู่แข่งขัน  และจะได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะดาวเกียบไช้

如果年运五行相合劫財星在岁运有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题, 最主要五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับการสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าศัตรูหรือคู่แข่งขันมีอำนาจเหนือกว่า  คุณเสียเปรียบคู่แข่งขัน จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะดาวเกียบไช้

如果年运五行相冲劫財星在岁运是有利,帮助钱财与爱情,(更改变换或是迁移地方传变更好) 表示您的本年命运如愿心想事成 ,赢得敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟获奖作品, 赌博机会有偏财入财库, 最主要是五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)เกี่ยวกับการสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าเหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน คุณได้เปรียบคู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相冲劫財星在岁运是有害,帮助钱财与爱情, (更改变换或是迁移地方传变更不好) 表示您的本年命运败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题, 最主要五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) ศัตรูหรือคู่แข่งขันมีอำนาจเหนือกว่า ถ้ามีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณเสียเปรียบคู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在岁运是有利,帮助钱财与爱情, (双方都好运气)表示您的本年命运如愿心想事成 ,赢得敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟获奖作品, 赌博机会有偏财入财库,最主要是五行相同劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ เหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขันเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เกี่ยวกับการสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณได้เปรียบคู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在岁运是有害,帮助钱财与爱情, (双方都不好运气)表示您的本年命运败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题, 最主要五行相同劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้ศัตรูหรือคู่แข่งขันมีอำนาจเหนือกว่า เกี่ยวกับการสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณเสียเปรียบคู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运三合或三會劫財星在岁运是有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运(最好双方合作)如愿心想事成,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,

金玉满堂,最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก(รวมกันแล้วดี) หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความรักร่วมกับผู้อื่น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會劫財星在岁运是有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运(双方合作会发生问题)犯之主破财,做事多风波起落,工作生活等有不良影响.失败失望与失恋, 最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา))ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของรักของหวงให้กับผู้อื่นในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运五合劫財星在岁运是有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成,家里有喜事.双喜临门,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 如果是女命 逢财有生贵子,遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวัง จะมีงานมงคลเกิดขึ้นในบ้าน ถ้าโสดจะได้แต่งงาน ถ้ามีคู่ครองแล้วก็จะได้ลูกได้หลาน ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

如果年运五合劫財星在岁运是有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运,家庭里有不吉祥的事,如果是女命,有机会开刀动手术, 女犯主坠胎克子,最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะมีเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นในครอบครัว หรือจะมีการผ่าตัดคลอดบุตร ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

劫財星在年柱五行相生是吉星有利,帮助钱财与爱情,表示您的父母亲勤奋与节省,您爱求知識勤力读书,学业进步,喜爱比赛竟, 子女与父母住宅在一起, 父母亲的支持与鼓励子女成功立业, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*เกียบไช้ อยู่หลักปีเกิด ให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงพ่อแม่เป็นคนขยัน คุณ รักความก้าวหน้า ชอบการแข่งขัน อาศัยอยู่กับพ่อแม่จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน และประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์

劫財星在年柱五行相剋是凶星有害,帮助钱财与爱情,(您的命运与上司变成敌人对手)您的命运与父母亲,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题, 最主要是劫財星的月柱之间

*เกียบไช้ อยู่หลักปีเกิด ให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงของคุณมีผู้ใหญ่เป็นศัตรูหรือคู่แข่งขัน)ดวงของคุณและพ่อแม่เกี่ยวกับการตรวจสอบ,แข่งขัน,พนันตลอดจนการตัดสินคดีความด้วยแสดงว่าคุณเสียเปรียบคู่แข่งขัน  ปรากฏว่าคุณจะพ่ายแพ้คู่แข่งขัน

五行相合劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲与上司的支持,与帮助才会成功发达,如愿心想事成 ,

子女成家立业, 安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเดือนเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  การทำธุรกิจการงานร่วมกับพ่อแม่หรือทำธุรกิจที่เหมือนกัน จะประสพความสำเร็จสมหวัง  เพราะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์

五行相合劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有问题,

防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักเดือนเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน  การทำธุรกิจการงานร่วมกับพ่อแม่หรือทำธุรกิจที่เหมือนกัน จะมีปัญหามากมาย  คือจะมีศัตรูหรือคู่แข่งที่มีอำนาจเหนือกว่า

五行相合劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,结婚以后家庭生活的住宅,父母亲的支持与鼓励成功立业,适合与父母亲合伙经营生意, 事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成, 安居乐业,合家平安,家庭美滿,

*หลักวันเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  การทำการแต่งงานมีครอบครัวเพราะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ  หรือทำงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ จะประสพความสำเร็จสมหวัง 

五行相合劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,结婚以后家庭生活的住宅,您不适合与父母亲合伙经营生意, 事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักวันเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่ง การแต่งงานมีครอบครัวหรือทำงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหามากมาย  คือจะมีศัตรูหรือคู่แข่งที่มีอำนาจเหนือกว่า

五行相合劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,结婚以后家庭生活的住宅,逢财有生贵子, 父母亲的支持与鼓励成功立业,适合与父母亲合伙经营生意, 事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成, 安居乐业,家庭美滿

 *หลักเวลาเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  การมีลูกหรืออาศัยอยู่กับลูกจะประสพความสำเร็จสมหวัง  เพราะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์

五行相合劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,结婚以后家庭生活的住宅,生子女后,您不适合与父母亲合伙经营生意, 事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手,家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน เมื่อมีลูกแล้วยังอยู่หรือทำการงานร่วมกับพ่อแม่หรือให้ลูกไปอยู่กับผู้ใหญ่ จะมีปัญหามากมาย  คือจะมีศัตรูหรือคู่แข่งที่มีอำนาจเหนือกว่า

五行相冲劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,您的命运更改变换职业传变更好,事业发展都有好处, 成家立业, 合家平安, 安居乐业

*หลักเดือนเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณเกี่ยวกับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานที่กำลังทำอยู่  จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ เปลี่ยนแปลงแล้วมีความสุข

五行相冲劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您的命运更改变换职业传变更不好,事业发展都有问题

*หลักเดือนเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณเกี่ยวกับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานที่กำลังทำอยู่  จะเป็นไปในทางที่แย่กว่าเก่าอย่างกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว

五行相冲劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,结婚之后家庭生活更改变换,或是迁移地方传变更好,

您的住宅是远距离父母亲家乡比较好, 成家立业, 心想事成, 

安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน การจะแต่งงานมีครอบครัวหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยออกมาจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่แล้วจะมีความสุขสบายเพิ่มขึ้น 

五行相冲劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,结婚之后家庭生活更改变换,或是迁移地方传变更不好, 事业发展都有问题

*หลักวันเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน การที่จะแต่งงานมีครอบครัวหรือเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัย  จะเป็นไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่าอย่างกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว

五行相冲劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,结婚之后家庭生活更改变换,或是迁移地方传变更好,

您的住宅是远距离父母亲家乡比较好, 成家立业, 心想事成, 

安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน การมีลูกแล้วเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายหรือลูกแยกที่อยู่อาศัยออกมาจากพ่อแม่จะมีแต่ความสุขสบายเพิ่มขึ้นไม่เป็นภาระให้กับพ่อแม่

五行相冲劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,结婚之后家庭生活更改变换,或是迁移地方传变更不好, 事业发展都有问题

*หลักเวลาเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน การมีลูกแล้วโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลูก  จะเป็นไปในทางที่เหมือนเดิมหรือแย่ยิ่งกว่าเก่าอย่างกะทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว

五行相同劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,适合父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะสะดวกสบาย มีความสุข มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์

五行相同劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您不适合父母亲与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นศัตรูหรือคู่แข่งขันกันเอง

五行相同劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,,结婚之后家庭生活,适合父母亲与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达  

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  การแต่งงานมีครอบครัวจะมีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปการะ  และจะมีความสุขสบายเหมือนกับอยู่กับพ่อแม่และไม่เป็นภาระ

五行相同劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,,结婚之后家庭生活,您不适合父母亲与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有问题, 会增加父母亲担心,家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน การแต่งงานมีครอบครัวจะอยู่กับอยู่กับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน  คือจะมีปัญหาเกี่ยวการเป็นภาระทำให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วง

五行相同劫財星年柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,结婚之后逢财有生贵子,父母亲住在一起, 父母亲的支持与鼓励成功立业, 安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะมีความสุข  ลูกได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่และผู้ใหญ่

五行相同劫財星年柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,结婚之后逢财有生贵子,父母亲住在一起, 事业发展都有问题, 增加父母亲家庭负担,家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะสร้างปัญหาและเป็นภาระให้กับพ่อแม่ต้องเป็นห่วง

如果年运五行相合劫財星在年柱有利,帮助钱财与爱情,您的命运与适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲的支持与鼓励成功立业,父母亲身体健康,最主要是五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของพ่อแม่ในปีนี้ เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพร่างกายหรือการงาน จะประสพความสำเร็จ ได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะดาวเกียบไช้

如果年运五行相合劫財星在年柱有害,帮助钱财与爱情,您的父母亲父母亲身体健康有不良影响,事业发展都有问题,最主要是五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของพ่อแม่ในปีนี้ เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพร่างกายหรือการงาน เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดี ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะดาวเกียบไช้

如果年运五行相冲劫財星在年柱是有利,帮助钱财与爱情,您的命运与父母亲(更改变换或是迁移地方传变更好) 赢得敌人法律事务官司比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟,赌博偏财入财库,最主要是五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)เกี่ยวกับการตรวจสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณได้เปรียบคู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相冲劫財星在年柱是有害,帮助钱财与爱情,(更改变换或是迁移地方传变更不好)您的命运与父母亲,败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题,最主要是五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) เกี่ยวกับการตรวจสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณเสียเปรียบคู่แข่งขัน  ปรากฏว่าคุณจะพ่ายแพ้คู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在年柱是有利,帮助钱财与爱情,(双方都好运气)您的命运与父母亲,赢得敌人法律事务官司比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟,赌博偏财入财库,最主要是五行相同劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ เกี่ยวกับการตรวจสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณได้เปรียบคู่แข่งขัน  ปรากฏว่าคุณจะชนะคู่แข่งขัน  เพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在年柱是有害,帮助钱财与爱情,(双方都不好运气)您的命运与父母亲败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题,最主要是五行相同劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบ,แข่งขัน,พนันแสดงว่าคุณเสียเปรียบคู่แข่งขัน  ปรากฏว่าคุณจะพ่ายแพ้คู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运三合或三會劫財星在年柱是有利,帮助钱财与爱情,

(最好双方合作)表示您的本年命运如愿心想事成,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความรักร่วมกับครอบครัว ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會劫財星在年柱是有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运(双方合作会发生问题)犯之主破财,做事多风波起落,工作生活等有不良影响.失败失望与失恋, 最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณหรือคนในครอบครัวในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของรักของหวงให้กับผู้อื่นในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运五合劫財星在年柱是有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成,家里有喜事,双喜临门,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,如果是女命逢财有生贵子,最主要五合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวัง จะมีงานมงคลเกิดขึ้นในบ้าน

ถ้าโสดจะได้แต่งงาน ถ้ามีคู่ครองแล้วก็จะได้ลูกได้หลาน ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

如果年运五合劫財星在年柱是有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运,家庭里有不吉祥的事,如果是女命,有机会开刀动手术, 女犯主坠胎克子,最主要五合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะมีเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นในครอบครัว หรือจะมีการผ่าคลอดหรือแท้งบุตร ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

劫財星在月柱五行相生有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成 ,赢得敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟获奖作品, 赌博机会有偏财入财库

*เกียบไช้ อยู่หลักเดือนเกิด ให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงคุณมีอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ แข่งขันหรือการพนัน  ดวงเกี่ยวกับผลการตัดสินดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับการตัดสินการการสอบ,แข่งขัน,พนันตลอดจนการตัดสินคดีความด้วยแสดงว่าคุณได้เปรียบคู่แข่งขัน  ปรากฏว่าคุณจะชนะคู่แข่งขัน  และจะได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทน

劫財星在月柱五行相生有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运(防小人陷害,朋友变成敌人对手)宜流动事业或外交职务.

需要多做实事经验, 没有得上司与同事支持与帮助

*เกียบไช้ อยู่หลักเดือนเกิด ให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณ(ดวงนี้ผู้ร่วมงานเป็นศัตรูหรือคู่แข่ง)จะไม่ได้ทำงานที่ชอบถนัด ชำนาญหรือได้เรียนมา ต้องมาเรียนรู้ภายหลัง  มีเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานเป็นศัตรูคู่แข่ง และแย่งชิงผลงานความดีความชอบ

五行相合劫財星月柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处, 如愿心想事成 , 成家立业, 安居乐业,家庭美滿

*หลักวันเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้  จะประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

五行相合劫財星月柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意, 事业发展都有问题, 会发生不同的意见, 家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานร่วมกันแล้วจะให้โทษ  แม้จะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการงานก็มีปัญหา  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

五行相合劫財星月柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,您的命运适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处, 如愿心想事成 , 成家立业, 安居乐业,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะสะดวกสบาย  และทำงานอย่างมีความสุข  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

五行相合劫財星月柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您的命运不适合与子女合伙经营生意, 事业发展都有问题, 会发生不同的意见, 家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหา  ลูกและบริวารเป็นภาระทำให้หนักใจ  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

五行相冲劫財星月柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,您的命运与配偶对相,虽然会发生不同的意见,但是更改变换职业或是迁移地方传变更好,事业发展都有好处,

*หลักวันเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณกับคู่ครองแม้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องการงาน  แต่เมื่อได้เปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ   

五行相冲劫財星月柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意, 不能互相合作事业发展都有问题,会发生不同的意见, 家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณกับคู่ครองไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้  เพราะมีความคิดเห็นที่เป็นศัตรูกันเกี่ยวกับการทำงานไม่ตรงกัน

五行相冲劫財星月柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,您的命运与子女会发生不同的意见,但是更改变换职业或是迁移地方传变更好,事业发展都有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณกับลูกและบริวารเกี่ยวกับการงานจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ  

五行相冲劫財星月柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您的命运不适合与子女合伙经营生意, 事业发展都有问题, 会发生不同的意见, 家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดชนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณกับลูกและบริวารมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้  จะเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัว

五行相同劫財星月柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都好处,如愿心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿,成家立业

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานเหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันก็จะประสพความสำเร็จ  คือจะมีความสุข 

五行相同劫財星月柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意, 事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะมีปัญหาเป็นศัตรูหรือคู่แข่งกัน  

五行相同劫財星月柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,您的命运适合与子女合伙经营生意, 事业发展都有好处,

如愿心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿,成家立业

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  ดวงของคุณกับลูกหรือบริวารเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกัน จะประสพความสำเร็จ 

五行相同劫財星月柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您的命运不适合与子女合伙经营生意,事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手,有关钱财的各方面问题

 

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณกับลูกหรือบริวาร  ถ้าทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้ว  ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินตามมา

如果年运五行相合劫財星在月柱有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处,

赢得敌人法律事务官司,比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟, 赌博偏财入财库,最主要是五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิด แล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับการตรวจสอบ,แข่งขัน การทำงานร่วมกัน กับผู้ร่วมงานหรือกับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะดาวเกียบไช้

如果年运五行相合劫財星在月柱有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有问题,

败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题, 最主要是五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิด แล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะได้พบกับศัตรูคู่แข่งในการทำงานร่วมกัน งานจะมีปัญหาเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะดาวเกียบไช้

如果年运五行相冲劫財星在月柱有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运(更改变换或是迁移地方传变更好) 赢得敌人法律事务官司,比赛竟争对手有关于调查读书与考试比赛竟,赌博偏财入财库,最主要是五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิด แล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)การตรวจสอบ,แข่งขัน จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相冲劫財星在月柱有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运(更改变换或是迁移地方传变更不好) 败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题,最主要是五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิด แล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ มี(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) ตรวจสอบแข่งขัน จะพบศัตรูคู่แข่งจากการทำงานในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在月柱有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运(双方都好运气)赢得敌人法律事务官司,比赛竟争对手有关于调查读书与考试比赛竟,赌博偏财入财库,最主要是五行相同劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิด แล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ เกี่ยวกับการตรวจสอบ ,หรือแข่งขันเกี่ยวกับการงานหรือการเงินจะประสพความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在月柱有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运(双方都不好运气)败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望,赌博方面破费钱财有各方面都问题,最主要是五行相同劫財星的月柱之间

 

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิด แล้วให้โทษเป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบ แข่งขันจะศัตรูหรือคู่แข่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运三合或三會劫財星在月柱有利帮助钱财与爱情 (最好双方合作)表示您的本年命运如愿心想事成,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,最主要是三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความรักร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใหญ่ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會劫財星在月柱有害帮助钱财与爱情表示您的本年命运(双方合作会发生问题)犯之主破财,做事多风波起落,工作生活等有不良影响.失败失望与失恋, 最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของรักของหวงให้กับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运五合劫財星在月柱有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成,家里有喜事.双喜临门单身未婚男女,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,最主要是五合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวัง จะมีงานมงคลเกิดขึ้นในที่ทำงาน ถ้าโสดจะได้แต่งงาน ถ้ามีคู่ครองแล้วก็จะได้ลูกได้หลาน ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

如果年运五合劫財星在月柱有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运,家庭里有不吉祥的事,如果是女命,有机会开刀动手术, 女犯主坠胎克子,最主要五合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะมีเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานให้โทษ ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

劫財星在日柱五行相生有利,帮助钱财与爱情,您的命运与配偶对相,适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有好处,赢得敌人法律事务官司,比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟, 赌博偏财入财库如愿心想事成 , 安居乐业,合家平安,家庭美滿

 *เกียบไช้ อยู่หลักวันเกิด ให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนมีอิทธิพลเหนือกว่าหรือมีเปรียบกว่า คนอื่น เช่นดีกว่า,เก่งกว่า หรือน่าเชื่อถือกว่า จะประสพความสำเร็จสมหวังครอบครัวมีความสุข

劫財星在日柱五行相生有害,帮助钱财与爱情,您的命运与配偶对相不适合与股东友人合伙经营生意,事业发展都有问题,败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题,

 *เกียบไช้ อยู่หลักวันเกิด ให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก (ดวงนี้คู่ครองหรือหุ้นส่วนเป็นศัตรูหรือคู่แข่ง)หมายถึงดวงของคุณศัตรูหรือคู่แข่งขันมีอิทธิพลเหนือกว่า เช่นรวยกว่า เอาใจใส่ดีกว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของรักของหวง หรือต้องย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยๆ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

五行相合劫財星日柱有利,表示胜利于敌人或比赛竟争对手,您的命运与配偶对相适合与子女合伙经营生意, 事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成, 安居乐业,家庭美滿

 *หลักเวลาเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงชนะศัตรูหรือคู่แข่งขัน  ดวงของคุณกับคู่ครองและลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะประสพความสำเร็จ  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

五行相合劫財星日柱有害,表示失败于敌人或比赛竟争对手,您的命运与配偶对相,适合与子女合伙经营生意, 事业发展都有问题, 防小人陷害,朋友变成敌人对手, 会发生不同的意见,

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงพ่ายแพ้ศัตรูหรือคู่แข่งขัน ดวงของคุณกับคู่ครองและลูก  ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหา  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果年运五行相合劫財星在日柱有利,帮助钱财与爱情,您的命运与配偶对相,赢得敌人法律事务官司,比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟, 赌博偏财入财库最主要是五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองในปีนี้ เกี่ยวกับศัตรูหรือคู่แข่งขัน ปรากฏว่าคุณและคู่ครองหรือหุ้นส่วนได้เปรียบคู่แข่งขัน คือชนะคู่แข่งในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะดาวเกียบไช้

如果年运五行相合劫財星在日柱有害,帮助钱财与爱情,您的命运与配偶对相,败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题, 最主要是五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองในปีนี้ ศัตรูหรือคู่แข่งขันมีอิทธิพลที่เหนือกว่า  มีเกณฑ์ที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง หรือของรักของหวง จะพ่ายแพ้คู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะดาวเกียบไช้

如果年运五行相冲劫財星在日柱有利,帮助钱财与爱情,您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处,(更改变换或是迁移地方传变更好) 最主要是五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相冲劫財星在日柱有害,帮助钱财与爱情,您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有问题,(更改变换或是迁移地方传变更不好) 最主要是五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在日柱有利,帮助钱财与爱情 (双方都好运气)您的命运适合与配偶对相合伙经营生意, 事业发展都有好处, 赢得敌人法律事务官司,比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟, 赌博偏财入财库,最主要是五行相同劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณเกี่ยวกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนมีอิทธิพลเหนือกว่าหรือมีเปรียบกว่า คนอื่น เช่นดีกว่า,เก่งกว่า หรือน่าเชื่อถือกว่า จะประสพความสำเร็จสมหวังครอบครัวมีความสุขรักคู่ครองเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在日柱有害,帮助钱财与爱情,(双方都不好运气)您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意, 事业发展都有好处, 败给敌人或比赛竟争对手,有关于调查读书与考试比赛竟失败失望, 赌博方面破费钱财有各方面都问题, 最主要是五行相同劫財星的月柱之间

 *ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณเกี่ยวกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน  สู้ศัตรูหรือคู่แข่งขันไม่ได้  ปีนี้ครอบครัวมีปัญหาคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้น  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运三合或三會劫財星在日柱有利,帮助钱财与爱情(最好双方合作)表示您的本年命运如愿心想事成,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความรักร่วมกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會劫財星在日柱有害,帮助钱财与爱情,您的命运(双方合作会发生问题)犯之主破财,做事多风波起落,工作生活等有不良影响.失败失望与失恋, 最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของรักของหวงให้กับคู่ครองหรือหุ้นส่วนในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运五合劫財星在在日柱有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成,家里有喜事,双喜临门,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,如果是女命逢财有生贵子,最主要五合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวัง จะมีงานมงคลเกิดขึ้นในบ้าน ถ้าโสดจะได้แต่งงาน ถ้ามีคู่ครองแล้วก็จะได้ลูกได้หลาน ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

如果年运五合劫財星在在日柱有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运,家庭里有不吉祥的事,如果是女命,有机会开刀动手术, 女犯主坠胎克子,最主要五合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะมีเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นในครอบครัว หรือจะมีการผ่าคลอดหรือแท้งบุตร ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

劫財星在时柱五行相生有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运的爱情赢得敌人比赛竟争对手,例如您比她富有,美丽,青春活力,能干又年青可爱, 事业发展都有好处,最主要五行相生劫財星的月柱之间

*เกียบไช้ อยู่หลักเวลาเกิด ให้คุณ หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณจะมีอำนาจหรืออิทธิพลที่เหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน เช่นรวยกว่า,สวยกว่า,เก่งกว่า,อายุน้อยกว่า(เอาะๆกว่า)คุณจะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้ 

劫財星在时柱五行相剋有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运,败给敌人或比赛竟争对手,例如她比您富有,美丽,青春活力,能干又年青可爱, 对于事失败失望与失恋, 事业发展都有问题

*เกียบไช้ อยู่หลักเวลาเกิด ให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก (ดวงนี้ศัตรูหรือคู่แข่งมีอายุน้อยกว่า)หมายถึงดวงของคุณจะพบศัตรูหรือคู่แข่งเหนือกว่าเช่น สวยกว่า เก่งกว่า อายุน้อยกว่า (เอาะๆกว่า)เกี่ยวกับการแข่งขันในด้านการงานและความรักจะพ่ายแพ้คู่แข่งขัน  และจะไม่ได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทน

如果年运五行相合劫財星在时柱有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运的爱情赢得敌人比赛竟争对手,例如您比她富有,美丽,青春活力,能干又年青可爱, 事业发展都有好处,最主要五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเวลาเกิด แล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณจะมีอำนาจหรืออิทธิพลที่เหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน เช่นรวยกว่า,สวยกว่า,เก่งกว่า,อายุน้อยกว่า(เอาะๆกว่า)คุณจะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้และดาวที่มาฮะ 

如果年运五行相合劫財星在时柱有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运败给敌人或比赛竟争对手,例如她比您富有,美丽,青春活力,能干又年青可爱, 对于事失败失望与失恋, 事业发展都有问题,最主要五行相合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเกียบไช้ที่หลักเวลาเกิด แล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับเรื่องความรัก ศัตรูหรือคู่แข่งมีอิทธิพลอำนาจที่เหนือกว่าเช่น สวยกว่า เก่งกว่า อายุน้อยกว่า(เอาะๆกว่า)ในปีนี้ดวงของคุณจะพ่ายแพ้คู่แข่งขันในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาฮะ

如果年运五行相冲劫財星在时柱有利,帮助钱财与爱情(更改变换或是迁移地方传变更好)表示您的本年命运的爱情赢得敌人比赛竟争对手,例如您比她富有,美丽,青春活力,能干又年青可爱, 事业发展都有好处,最主要五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักเวลาเกิด แล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)เกี่ยวกับเรื่องความรักคุณจะมีอำนาจหรืออิทธิพลที่เหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน เช่นรวยกว่า,สวยกว่า,เก่งกว่า,อายุน้อยกว่า(เอาะๆกว่า)คุณจะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้ 

如果年运五行相冲劫財星在时柱有害,帮助钱财与爱情(更改变换或是迁移地方传变更不好)表示您的本年命运败给敌人或比赛竟争对手,例如她比您富有,美丽,青春活力,能干又年青可爱, 对于事失败失望与失恋, 事业发展都有问题,最主要五行相冲劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเกียบไช้ที่หลักเวลาเกิด แล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะพบศัตรูหรือคู่แข่งเหนือกว่าเช่น สวยกว่า เก่งกว่า อายุน้อยกว่า (เอาะๆกว่า)เกี่ยวกับการแข่งขันในด้านการงานและความรักจะพ่ายแพ้คู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้หรือดาวที่มาชนดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在时柱有利,帮助钱财与爱情

(双方都好运气)表示您的本年命运的爱情赢得敌人比赛竟争对手,例如您比她富有,美丽,青春活力,能干又年青可爱, 事业发展都有好处,最主要五行相同劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักเวลาเกิด แล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณจะมีอำนาจหรืออิทธิพลที่เหนือกว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน เพิ่มขึ้น เช่นรวยกว่า,สวยกว่า,เก่งกว่า,อายุน้อยกว่า(เอาะๆกว่า)คุณจะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运五行相同劫財星在时柱有害,帮助钱财与爱情 (双方都不好运气)表示您的本年命运败给敌人或比赛竟争对手,例如她比您富有,美丽,青春活力,能干又年青可爱, 对于事失败失望与失恋, 事业发展都有问题,最主要五行相同劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเกียบไช้ที่หลักเวลาเกิด แล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณจะพบศัตรูหรือคู่แข่งเหนือกว่าเช่น สวยกว่า เก่งกว่า อายุน้อยกว่า (เอาะๆกว่า)เกี่ยวกับการแข่งขันในด้านการงานและความรักจะพ่ายแพ้คู่แข่งขัน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเกียบไช้

如果年运三合或三會劫財星在时柱有利,帮助钱财与爱情(最好双方合作)表示您的本年命运适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处, 表示您的本年命运如愿心想事成,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความรักร่วมกับลูกหรือบริวาร ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运三合或三會劫財星在时柱有害,帮助钱财与爱情(双方合作会发生问题)表示您的本年命运不适合与子女合伙经营生意,事业发展都有问题, 犯之主破财,做事多风波起落,工作生活等有不良影响.失败失望与失恋, 最主要三合或三會劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเกียบไช้ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของรักของหวงให้กับลูกหรือบริวารในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运五合劫財星在时柱有利,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运如愿心想事成,家里有喜事,双喜临门,身旺遇贵人婚姻如愿的恋人结婚, 遇财运财年,发财无数,偏财入财库,金玉满堂,如果是女命逢财有生贵子,最主要五合劫財星的月柱之间

 

 

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีช่วยเหลือทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวัง จะมีงานมงคลเกิดขึ้นในบ้าน ถ้าโสดจะได้แต่งงาน ถ้ามีคู่ครองแล้วก็จะได้ลูกได้หลานในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

如果年运五合劫財星在时柱有害,帮助钱财与爱情,表示您的本年命运,家庭里有不吉祥的事,如果是女命,有机会开刀动手术, 女犯主坠胎克子,最主要五合劫財星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็น 5 ฮะดาวเกียบไช้ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายทรัพย์สินเงินทองและความรัก หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะมีเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นในครอบครัว หรือลูกหลานจะมีการผ่าคลอดหรือแท้งบุตร ในช่วงเดือนที่เป็น 5ฮะ

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成适合与友人合伙经营生意

成家立业,政府职务有权有势力升官升有名有利,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意, 遇财运财年,则大发其财.偏财入财库, 对于事业发展都有好处,能够胜过敌或比赛竟争对手

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพ ความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของศัตรูหรือคู่แข่งขันจะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字是三合或三會有害,測是大家互相合作有超过1个人以上,行财运会发生问题,有将会有即刻破财的机会,大家庭或大公司大集团与友人或股东合伙经营生意间易起争执 , 财物耗散,易变破财等事. 防小人陷害,朋友变成敌人对手的问题

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของศัตรูหรือคู่แข่งจะมีปัญหาอย่างแน่นอน
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง