ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article

 

ดาวเพียงอิ่ง
โหราศาสตร์  การค้นคว้า วิจัย

(偏印星)  命理与特别的才能

โหราศาสตร์และความสามารถพิเศษ

偏印星      (用日期与年柱)

*ดาวเพียงอิ่ง (ใช้ดิถีและฐานปีเกิดดู)

偏印星在年运有利,吉星五行相生,心想事成,安居乐业,表示您的本年命运,特别的才能得到学业进步,成功立业, 最主要是偏印星的月柱之间

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักปีจรให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุข,ความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับการเรียนวิชาที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเดือนจรที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

偏印星在年运有害,凶星五行相剋,没有幸福,没有希望,表示您的本年命运,对于读书学业方面有很大的压力,功课成绩太差, 学业退步, 最主要是偏印星的月柱之间

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักปีจรให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนในวิชาที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ จะรู้สึกเครียดในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

偏印星在岁运吉星五行相生有利,心想事成,安居乐业,表示您的本年命运,10年之间,成家立业, 心想事成, 事业发展都有好处, 父母有支持与帮助

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักวัยจรให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณ ในช่วง 10 ปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน 

偏印星在岁运凶星五行相剋,没有幸福,没有希望,表示您的本年命运,10年之间,事业发展都有问题,父母与上司包括同事不肯支持与帮助,

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักวัยจรให้โทษ  เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน จะมีปัญหาขาดการสนับสนุน

如果年运五行相合偏印星在岁运有利,心想事成,安居乐业,表示您的本年命运成家立业, 心想事成, 事业发展都有好处, 父母有支持与帮助,最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合偏印星在岁运有害,没有幸福,没有希望,表示您的本年命运事业发展都有问题,父母与上司包括同事不肯支持与帮助, 最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲偏印星在岁运是有利,心想事成,安居乐业, (更改变换或是迁移地方传变更好),表示您的本年命运成家立业,心想事成, 事业发展都有好处, 父母有支持与帮助,最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲偏印星在岁运是有害,没有幸福,没有希望,

 (更改变换或是迁移地方传变更不好) 表示您的本年命运事业发展都有问题,父母与上司包括同事不肯支持与帮助, 最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งหรือดาวที่มาชน

如果年运五行相同偏印星在岁运是有利,心想事成,安居乐业, (双方都好运气)表示您的本年命运成家立业,心想事成, 事业发展都有好处, 父母有支持与帮助,最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี)จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运五行相同偏印星在岁运是有害,没有幸福,没有希望,

 (双方都不好运气)表示您的本年命运事业发展都有问题,父母与上司包括同事不肯支持与帮助, 最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้ (มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้าย)จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运三合或三會偏印星在岁运是有利,心想事成,安居乐业, (最好双方合作)表示您的本年命运成家立业,心想事成, 事业发展都有好处, 父母有支持与帮助,最主要是三合或三會偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน จะประสพความสำเร็จเป็นหมู่คณะในสิงที่กำลังทำในขณะนั้น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

如果年运三合或三會偏印星在岁运是有害,没有幸福,没有希望,

 (双方合作会发生问题) 表示您的本年命运事业发展都有问题,父母与上司包括同事不肯支持与帮助, 最主要是三合或三會偏印星的月柱之间

 

 

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ ขาดคนสนับสนุนหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

偏印星在年柱五行相生是吉星有利,心想事成,安居乐业,表示您的父母亲命运适合学习命理,利用自己特别的才能,来配合家庭生活, 事业发展都有好处,父母亲的支持与鼓励成功立业

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักปีเกิดให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ สามารถที่จะเรียนโหราศาสตร์หรือวิชาชีพที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์ในครอบครัว จะประสพความสำเร็จสมหวัง  และมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน 

偏印星在年柱五行相剋是凶星有害,没有幸福,没有希望,表示您的父母亲命运不适合学习命理,利用自己特别的才能,来配合家庭生活, 事业发展都没有好处,父母亲不肯支持与鼓励成功立业, 家庭没有幸福快乐

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักปีเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนโหราศาสตร์หรือวิชาที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ  จะมีปัญหาขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่

五行相合偏印星年柱有利,职业与住宅,互相配合,您的命运适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处,父母亲的支持与鼓励成功立业

*หลักเดือนเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณอาชีพการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข  เพราะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์

五行相合偏印星年柱有害,职业与住宅,不可互相配合,您的命运不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都没有好处,

您的住宅是远距离家乡比较好, 家庭没有幸福快乐

 

*หลักเดือนเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณอาชีพการงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่  จะไม่ประสพความสำเร็จสมหวัง ต้องไปหากินที่ต่างถิ่นจึงจะดี

五行相合偏印星年柱有利,表示家乡与住宅,互相配合,您的命运,适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处,结婚以后家庭生活的住宅, 安居乐业,合家平安

*หลักวันเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน การแต่งงานมีครอบครัวหรือมีที่อยู่อาศัย แล้วยังอยู่หรือทำงานร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข 

五行相合偏印星年柱有害,表示家乡与住宅,不可互相配合,您的命运不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都没有好处,父母亲增加家庭负担,家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน การทำงานหรือมีที่อยู่อาศัยร่วมกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะไม่มีความสุข และเป็นภาระให้กับพ่อแม่และผู้ใหญ่

五行相合偏印星年柱有利,表示家乡与子女,互相配合,您的子女适合与父母亲合伙经营生意.子女与父母住宅在一起,

成家立业,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน หมายถึงลูกอาศัยอยู่กับพ่อแม่และผู้ใหญ่จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข  เพราะได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่และครอบครัว

五行相合偏印星年柱有害,表示家乡与子女,不可互相配合,您的命运不适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都没有好处,父母亲增加家庭负担,家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของลูกกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน  หมายถึงลูกอยู่ร่วมกับร่วมกับพ่อแม่หรือให้ลูกไปอยู่กับผู้ใหญ่ จะไม่มีความสุข และเป็นภาระให้กับพ่อแม่และผู้ใหญ่

五行相冲偏印星年柱有利,表示职业与迁移地方传变更好,互相配合,表示职业与更改变换传变更好,事业发展都有好处, 成家立业,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเดือนเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณอาชีพการงานกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเกี่ยวกับอาชีพการงานจะเปลี่ยนไปในทางที่เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

五行相冲偏印星年柱有害,表示职业与迁移地方传变更不好,不可互相配合 ,表示职业与更改变换传变更不好,事业发展都有问题,父母亲增加家庭负担,家庭没有幸福快乐

*หลักเดือนเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณอาชีพการงานกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเกี่ยวกับอาชีพการงานจะเปลี่ยนไปในทางที่มีปัญหาเพิ่มขึ้น

五行相冲偏印星年柱有利,表示住宅与迁移地方传变更好,互相配合,结婚以后家庭生活父母亲的住宅,表示住宅与迁移地方更改变换传变更好,事业发展都有好处, 成家立业,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน การแต่งงานมีครอบครัวหรือการเดินทางโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจะมีความสุขสบายเพิ่มขึ้น 

五行相冲偏印星年柱有害,表示住宅与迁移地方传变更不好,不可互相配合表示住宅与迁移地方更改变换传变更不好,事业发展都有问题, 父母亲增加家庭负担,家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน การแต่งงานมีครอบครัวหรือการเดินทางโยกย้ายที่อยู่อาศัยทุกครั้งจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระ

五行相冲偏印星年柱有利,表示子女与迁移地方传变更好,互相配合表示子女与迁移地方更改变换传变更好,事业发展都有好处, 成家立业,安居乐业,合家平安,家庭美滿

 

 

*หลักเวลาเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเกี่ยวกับอาชีพการงานของลูก  จะเปลี่ยนไปในทางที่เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

五行相冲偏印星年柱有害,表示子女与迁移地方传变更不好,不可互相配合,表示子女与迁移地方更改变换传变更不好,事业发展都有问题,家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณเกี่ยวกับลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน การเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายเกี่ยวกับอาชีพการงาน  จะเปลี่ยนไปในทางที่สร้างปัญหาเพิ่มขึ้น

五行相同偏印星年柱有利,表示职业与住宅,互相配合,

您适合与父母亲与上司,或股东合伙经营生意, 事业发展都有好处, 父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ดวงของคุณอาชีพการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน  การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะสะดวกสบาย มีคนช่วยอุปถัมภ์

五行相同偏印星年柱有害,表示职业与住宅,不可互相配您不合适合与父母亲与上司,或股东合伙经营生意, 事业发展都没有好处, 不得上司与同事支持与帮助, 防小人陷害,朋友变成敌人对手

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ดวงของคุณอาชีพการงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน  การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นศัตรูหรือคู่แข่งขันกัน

五行相同偏印星年柱有利,表示住宅与迁移地方传变更好,互相配合,结婚以后家庭生活父母亲的住宅,表示住宅与迁移地方更改变换传变更好,事业发展都有好处, 成家立业,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน  การแต่งงานมีครอบครัวหรือมีที่อยู่อาศัยของตนเอง  แล้วจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนกัน 

五行相同偏印星年柱有害,表示住宅与迁移地方传变更不好,不可互相配合,结婚以后家庭生活父母亲的住宅,或有自己的住宅, 事业发展都有问题,家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน  การแต่งงานมีครอบครัวหรือมีที่อยู่อาศัยของตนเอง  แล้วอาศัยอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่อแม่ก็มีปัญหาเช่นกัน 

五行相同偏印星年柱有利,表示家乡与子女,互相配合,

结婚以后家庭生活您的子女父母亲的住宅,表示住宅与迁移地方更改变换传变更好,事业发展都有好处, 成家立业,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ดวงของคุณลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน  การมีลูกแล้วจะให้ลูกไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะเป็นผลดีกับลูกและทุกคนในครอบครัว  พ่อแม่ก็มีความสุขเหมือนกัน 

五行相同偏印星年柱有害,表示家乡与子女,不可互相配合,结婚以后家庭生活父母亲的住宅,或有自己的住宅, 事业发展都有问题,家庭没有幸福快乐

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ดวงของคุณลูกกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน  การมีลูกแล้วจะให้ลูกไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะไม่เป็นผลดีกับลูกและทุกคนในครอบครัว  พ่อแม่จะไม่มีความสุขเหมือนกัน 

如果年运五行相合偏印星在年柱有利,心想事成,安居乐业,您的命运,您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处,

父母亲的支持与鼓励成功立业,心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿, 最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合偏印星在年柱有害,没有幸福,没有希望,您的命运不合适合与父母亲与上司,或股东合伙经营生意, 事业发展都没有好处, 不得上司与同事支持与帮助, 防小人陷害,朋友变成敌人对手, 最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲偏印星在年柱是有利,心想事成,安居乐业,您的命运(更改变换或是迁移地方传变更好)您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲的支持与鼓励成功立业,心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿, 最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲偏印星在年柱是有害,没有幸福,没有希望,您的命运(更改变换或是迁移地方传变更不好) 您的命运不合适合与父母亲与上司,或股东合伙经营生意, 事业发展都没有好处, 不得上司与同事支持与帮助, 防小人陷害,朋友变成敌人对手, 最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งหรือดาวที่มาชน

如果年运五行相同偏印星在年柱是有利,心想事成,安居乐业,您的命运与父母亲(双方都好运气)您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲的支持与鼓励成功立业,心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿, 最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运五行相同偏印星在年柱是有害,没有幸福,没有希望,您的命运与父母亲(双方都好运气)您的命运不合适合与父母亲与上司,或股东合伙经营生意, 事业发展都没有好处, 不得上司与同事支持与帮助, 防小人陷害,朋友变成敌人对手, 最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运三會或三合偏印星在年柱是有利,心想事成,安居乐业,您的命运与父母亲兄弟姐妹(最好双方合作) 您适合与父母亲合伙经营生意,事业发展都有好处, 父母亲的支持与鼓励成功立业,心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿, 最主要是三會或三合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง ให้กับพ่อแม่และพี่น้อง หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จเป็นหมู่คณะในสิงที่กำลังทำในขณะนั้น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

如果年运三會或三合偏印星在年柱是有害,没有幸福,没有希望,您的命运与父母亲兄弟姐妹(双方合作会发生问题) 您的命运不合适合与父母亲与上司,或股东合伙经营生意, 事业发展都没有好处, 不得上司与同事支持与帮助, 防小人陷害,朋友变成敌人对手, 最主要是三會或三合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง ให้กับพ่อแม่พี่น้อง หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ มีอุปสรรคเป็นหมู่คณะ  จะประสพปัญหาในสิงที่กำลังทำในขณะนั้น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

偏印星在月柱五行相生有利,心想事成,安居乐业,您的命运

表示您的父母亲命运适合学习命理,利用自己特别的才能,来配合家庭生活, 事业发展都有好处,父母亲的支持与鼓励成功立业,主要想好,讲好,做好,交好朋友,住宅好环境,才有找到好的经验,得到父母亲与上司的支持与帮助才会成功发达

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักเดือนเกิดให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณ สามารถที่จะเรียนโหราศาสตร์หรือวิชาชีพที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบอาชีพ จะประสพความสำเร็จสมหวัง  เพราะคุณ คิดดี,พูดดี,ทำดี,คบคนดี,ไปสู่สถานที่ดี จึงได้ประสพแต่สิ่งที่ดี และมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน 

偏印星在月柱五行相剋有害,没有幸福,没有希望,您的命运

您的本年命运,对于特别的才能读书学业关于学习命理方面, 事业发展都没有好处,不得上司与同事支持与帮助,家庭没有幸福快乐

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักเดือนเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณ เกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนโหราศาสตร์หรือวิชาที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบอาชีพ จะมีปัญหาขาดการสนับสนุน

五行相合偏印星有利,表示职业与住宅,互相配合

您的家庭职业与住宅,事业发展都有好处,成家立业, 心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานสมพงศ์กันคุณมีอาชีพการงานแล้วจะมีครอบครัวหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองก็จะประสพความสำเร็จ  และมีความสุข

五行相合偏印星有害,表示职业与住宅,不可互相配合,您的家庭职业与住宅,事业发展都有问题,不得上司与同事支持与帮助,家庭没有幸福快乐

*หลักวันเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน คุณมีอาชีพการงานแล้วจะมีครอบครัวหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จะมีปัญหาตามมาภายหลัง

五行相合偏印星月柱有利,表示职业与子女,互相配合

您的命运与子女有关于职业与读书特别的才能得到学业进步,成功立业,心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿,

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณ ลูกกับอาชีพการงานสมพงศ์กันหมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเรียนและอาชีพการงานของลูก  จะประสพความสำเร็จสมหวังดังใจ 

五行相合偏印星月柱有害,您的命运与子女有关于职业与读书学业退步,自己的事业是没有学习过的工作方式, 不可互相配合

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณ ลูกกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน  หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการเรียนและอาชีพการงานของลูก  จะไม่ได้ทำงานที่ชอบหรือที่เรียนมา 

五行相冲偏印星月柱有利,表示住宅与流动事业或外交职务,互相配合,自己住宅与流动事业或外交职务,迁移地方传变更好,事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成, 安居乐业,

合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  การมีครอบครัว,ที่อยู่อาศัยหรืออาชีพการงาน  จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้ามั่นคง

五行相冲偏印星月柱有害,表示住宅与流动事业或外交职务,不可互相配合,自己住宅与流动事业或外交职务,迁移地方传变更不好,事业发展都没有好处

*หลักวันเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  การมีครอบครัว,ที่อยู่อาศัยหรืออาชีพการงาน  จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร

五行相冲偏印星月柱有利,表示子女与迁移地方传变更好,互相配合,自己住宅与流动事业或外交职务,迁移地方传变更好,事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成, 安居乐业,

合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณ ลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือหน้าที่การงาน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้ามั่นคง

五行相冲偏印星月柱有害,表示子女与迁移地方传变更不好,不可互相配合,自己住宅与流动事业或外交职务,迁移地方传变更不好,事业发展都没有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณ ลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือหน้าที่การงาน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีปัญหา

五行相同偏印星月柱有利,表示职业与住宅,互相配合您的命运,自己家庭生活住宅与职业 ,事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成, 安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานสมพงศ์กัน  คุณจะมีครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และจะประสพความสำเร็จ  การงานเจริญก้าวหน้ามั่นคง

五行相同偏印星月柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合,您的命运如果自己家庭生活住宅与职业,事业发展都有问题, 没有股东友人的支持与帮助,

 *หลักวันเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน  ถ้าคุณมีครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  จะมีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพการงาน 

五行相同偏印星月柱有利,表示职业与子女,互相配合

您适合与股东友人合伙经营生意,,事业发展都有好处, 有股东友人的支持与帮助才会成功发达

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงลูกกับอาชีพการงานสมพงศ์กัน   ถ้าทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะประสพความสำเร็จ  มีคนช่วยเหลือ

五行相同偏印星月柱有害,表示职业与子女,不可互相配合您不适合与股东友人合伙经营生意,,事业发展都没有好处, 没有股东友人的支持与帮助,钱财都问题

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงลูกกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน  ถ้าทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้ว  ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานและการเงินตามมา

如果年运五行相合偏印星在月柱有利,心想事成,安居乐业,

您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处,

有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业, 最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合偏印星在月柱有害,没有幸福,没有希望,

您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都没有好处,上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业, 最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲偏印星在月柱有利,心想事成,安居乐业,

(更改变换或是迁移地方传变更好)您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业, 最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวที่ส่งเสริมดาวความสุข หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲偏印星在月柱有害,没有幸福,没有希望,

(更改变换或是迁移地方传变更不好)您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都没有好处,上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业, 最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งหรือดาวที่มาชน

如果年运五行相同偏印星在月柱有利,心想事成,安居乐业,

(双方都好运气)您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业, 最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจะประสพความสำเร็จเป็น 2 เท่าในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运五行相同偏印星在月柱有害,没有幸福,没有希望,

(双方都不好运气)您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都没有好处,上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน มีอุปสรรคเป็นสองเท่าในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运三合或三會偏印星在月柱有利,心想事成,安居乐业,

(最好双方合作)您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业, 最主要是三合或三會偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง และอาชีพการงาน หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นหมู่คณะในสิงที่กำลังทำในขณะนั้น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

如果年运三合或三會偏印星在月柱有害,没有幸福,没有希望,

(双方合作会发生问题)您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都没有好处,上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是三合或三會偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคทั้งทีมในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

偏印星在日柱五行相生有利,心想事成,安居乐业,您的命运与配偶对相,适合学习命理,利用自己特别的才能,来配合家庭生活, 事业发展都有好处,父母亲的支持与鼓励成功立业

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักวันเกิดให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและคู่ครอง สามารถที่จะเรียนโหราศาสตร์หรือวิชาชีพที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เพื่อใช้ประโยชน์ในครอบครัว จะประสพความสำเร็จสมหวัง  และมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน 

偏印星在日柱五行相剋有害,没有幸福,没有希望,您的命运与配偶对相,不适合学习命理,利用自己特别的才能,来配合家庭生活, 事业发展都没有好处,父母亲不肯支持与鼓励成功立业, 家庭没有幸福快乐

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักวันเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียนโหราศาสตร์หรือวิชาที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ  จะมีปัญหาขาดการสนับสนุนจากคู่ครอง

五行相合偏印星日柱有利,表示家乡与子女,互相配合

适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处,成家立业,

心想事成,  安居乐业,合家平安,家庭美滿,

 *หลักเวลาเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับลูกสมพงศ์กัน  ดวงของคุณกับลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทำงานร่วมกับลูกแล้วจะประสพความสำเร็จ  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

五行相合偏印星日柱有害,表示家乡与子女,不可互相配合不适合与子女合伙经营生意,事业发展都没有好处, 会发生不同的意见

*หลักเวลาเกิดฮะดาวเพียงอิ่งที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงที่อยู่อาศัยกับลูกไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูก  ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果年运五行相合偏印星在日柱有利,心想事成,安居乐业,

您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业

最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合偏印星在日柱有害,没有幸福,没有希望,

您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都没有好处,不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲偏印星在日柱有利,心想事成,安居乐业, (更改变换或是迁移地方传变更好)您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业,最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้  มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲偏印星在日柱有害,没有幸福,没有希望,

(更改变换或是迁移地方传变更不好)您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都没有好处,不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้  ขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งหรือดาวที่มาชน

如果年运五行相同偏印星在日柱有利,心想事成,安居乐业,

(双方都好运气)您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业,最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ จะประสพความสำเร็จเป็น 2 เท่าประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运五行相同偏印星在日柱有害,没有幸福,没有希望,

(双方都不好运气)您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都没有好处,不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ มีอุปสรรคเป็นสองเท่าจะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  นในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运三合或三会偏印星在日柱有利,心想事成,安居乐业,

(最好双方合作)您的命运适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业,最主要是三合或三会偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง ในครอบครัว หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จเป็นหมู่คณะจะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

如果年运三合或三会偏印星在日柱有害,没有幸福,没有希望,

(双方合作会发生问题)您的命运不适合与配偶对相合伙经营生意,事业发展都没有好处,不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是三合或三会偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง ในครอบครัว หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ มีอุปสรรคเป็นหมู่คณะ  จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

偏印星在日柱五行相生有利,心想事成,安居乐业,表示您的本年命运您的命运适合学习命理,利用自己特别的才能,来配合职业与家庭生活, 事业发展都有好处,子女的支持与鼓励成功立业

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักเวลาเกิดให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณ สามารถที่จะเรียนโหราศาสตร์หรือวิชาชีพที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบอาชีพ จะประสพความสำเร็จสมหวัง ลูกและบริวารสนับสนุน 

偏印星在日柱五行相剋有害,没有幸福,没有希望,表示您的本年命运您的命运不适合学习命理,利用自己特别的才能,来配合职业与家庭生活, 事业发展都没有好处,父母亲不肯支持与鼓励成功立业, 家庭没有幸福快乐

*ดาวเพียงอิ่งอยู่หลักเวลาเกิดให้โทษ  เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณ เกี่ยวกับการศึกษาโหราศาสตร์หรือวิชาที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษ เพื่อประกอบอาชีพ ลูกและบริวารไม่สนับสนุน

如果年运五行相合偏印星在日柱有利,心想事成,安居乐业,

您的命运适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处, 有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业,最主要是三合或三会偏印星的月柱之间

 

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相合偏印星在日柱有害,没有幸福,没有希望,

您的命运不适合与子女合伙经营生意,事业发展都没有好处,不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาฮะ

如果年运五行相冲偏印星在日柱有利,心想事成,安居乐业,(更改变换或是迁移地方传变更好)您的命运适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处,有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业,最主要是五行相冲偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ลูกและบริวารสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งและเดือนที่มาชน

如果年运五行相冲偏印星在日柱有害,没有幸福,没有希望,更改变换或是迁移地方传变更不好)您的命运不适合与子女合伙经营生意,事业发展都没有好处,不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是五行相合偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  จะมีปัญหาลูกและบริวารไม่สนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่งหรือดาวที่มาชน

如果年运五行相同偏印星在日柱有利,心想事成,安居乐业,

(双方都好运气)您的命运适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处,有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业,最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้ จะประสพความสำเร็จเป็น 2 เท่าจะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ลูกและบริวารสนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运五行相同偏印星在日柱有害,没有幸福,没有希望,

(双方都不好运气)您的命运不适合与子女合伙经营生意,事业发展都没有好处,不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是五行相同偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวเพียงอิ่ง ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้ จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ลูกและบริวารไม่สนับสนุนในช่วงเดือนที่เป็นดาวเพียงอิ่ง

如果年运三合或三会偏印星在日柱有利,心想事成,安居乐业,

(最好双方合作)您的命运适合与子女合伙经营生意,事业发展都有好处,有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业,最主要是三合或三会偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมความสุขและความสำเร็จสมหวัง ในครอบครัว หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  จะประสพความสำเร็จเป็นหมู่คณะในสิงที่กำลังทำในขณะนั้น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

如果年运三合或三会偏印星在日柱有害,没有幸福,没有希望,

(双方合作会发生问题)您的命运不适合与子女合伙经营生意,事业发展都没有好处不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业,最主要是三合或三会偏印星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวเพียงอิ่งที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายทำลายความสุขและความสมหวัง ในครอบครัว หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ มีอุปสรรคเป็นหมู่คณะ  จะประสพปัญหาและอุปสรรคในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกำลังจะทำในปีนี้ เพราะขาดคนให้การสนับสนุน  ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวยดาวเพียงอิ่ง

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成适合与友人合伙经营生意

成家立业,政府职务有权有势力升官升有名有利,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意, 遇财运财年,则大发其财.偏财入财库, 对于事业发展都有好处,有得上司与同事支持与帮助,父母亲的支持与鼓励成功立业.

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้ใหญ่จะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字是三合或三會有害,測是大家互相合作有超过1个人以上,行财运会发生问题,有将会有即刻破财的机会,大家庭或大公司大集团与友人或股东合伙经营生意间易起争执 ,财物耗散,易变破财等事. 不得上司与同事支持与帮助,父母亲不肯支持与鼓励成功立业

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของผู้ใหญ่จะมีปัญหาอย่างแน่นอน

 
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง