ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article

 

เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน

(三煞星)  前诸星   欠债   (用日期与年柱)

หนี้สิน ดาวโจยโต้ย-ซาสัวะ (ใช้ดิถีและฐานปิเกิดดู)

三煞星在年运吉星五行相生有利,表示您的本年命运成家立业,心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿,最主要是五行相生正印星的月柱之间

*ดาวหนี้สินอยู่หลักปีจรให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ประสพความสำเร็จสมหวัง ได้ทำในสิ่งที่มุ่งหวังได้ หมดปัญหาและภาระในช่วงเดือนจรที่เป็นดาวหนี้สิน

三煞星在年运凶星五行相剋有害,表示您的本年命运负责任家庭有负担还,最主要是五行相生正印星的月柱之间

*ดาวหนี้สินอยู่หลักปีจรให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้มีปัญหาและภาระเกี่ยวกับหนี้สิน ที่จะต้องชำระในช่วงเดือนจรที่เป็นดาวหนี้สิน

三煞星在岁运吉星五行相生有利,表示您的本年命运这10年之间,您有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成,事业发展都有好处  

*ดาวหนี้สินอยู่หลักวัยจรให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้เกี่ยวกับหนี้สินถือว่ามีเครดิต คือเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นลูกหนี้ก็ จะประสพความสำเร็จสมหวังในช่วงนี้

三煞星在岁运凶星五行相剋有害,表示您的本年命运这10年之间,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题

*ดาวหนี้สินอยู่หลักวัยจรให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้นี้เกี่ยวกับหนี้สินถือว่าไม่มีเครดิต คือเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นลูกหนี้ก็มีปัญหา ต้องดิ้นรนด้วยตนเองในช่วงนี้

如果年运五行相合三煞星在岁运是有利,表示您的本年命运

心想事成,债主或被人欠债,例如向银行借款或与人收债等事业发展都有好处

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ เช่นสามารถที่จะกู้เงินธนาคารได้หรือเก็บเงินลูกหนี้ที่ยืมไปได้ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相合三煞星在岁运是有害,表示您的本年命运您有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债,例如向银行借款或与人收债等事业发展都有问题(欠债有害)可以向人收, (债主有害) 欠债的人不肯还债,最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเครดิต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  คือไม่สามารถที่จะกู้เงินธนาคาร(เป็นลูกหนี้ให้โทษ)หรือเก็บเงินจากลูกหนี้ได้(เป็นเจ้าหนี้ให้โทษ)จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在岁运是有利,表示您的本年命运

(更改变换或是迁移地方传变更好)债主或被人欠债都心想事成,不论向银行借款或与人收, 事业发展都有好处,最主要是五行相冲三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ ถ้าได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือสถานที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินคือมีเครดิตดี เช่นสามารถที่จะกู้เงินธนาคารได้หรือเก็บเงินลูกหนี้ที่ยืมไปได้ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在岁运是有害,表示您的本年命运

(更改变换或是迁移地方传变更不好)债主或被人欠债都有问题, 不论向银行借款或与人收, 都有各方面的问题,最主要是五行相冲三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ ถ้าได้โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือสถานที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะประสพปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินคือไม่มีเครดิต เช่นไม่สามารถที่จะกู้เงินธนาคารได้หรือเก็บเงินลูกหนี้ที่ยืมไปไม่ได้ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在岁运是有利,表示您的本年命运

(双方都好运气)债主或被人欠债都心想事成,不论向银行借款或与人收, 事业发展都有好处,最主要是五行相同三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เพิ่มขึ้น เช่นสามารถที่จะกู้เงินธนาคารได้หรือเก็บเงินลูกหนี้ที่ยืมไปได้ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在岁运是有害,表示您的本年命运

(双方都不好运气)债主或被人欠债都有问题, 不论向银行借款或与人收, 都有各方面的问题, (欠债有害)可以向人收, (债主有害) 欠债的人不肯还债,最主要是五行相冲三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้ จะมีปัญหาและภาระเพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับเครดิต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  คือไม่สามารถที่จะกู้เงินธนาคาร(เป็นลูกหนี้ให้โทษ)หรือเก็บเงินจากลูกหนี้ได้(เป็นเจ้าหนี้ให้โทษ)ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运三合或三會三煞星在岁运是有利,表示您的本年命运

(最好双方合作)债主或被人欠债都心想事成,不论向银行借款或与人收, 事业发展都有好处,最主要是三合或三會三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เพิ่มขึ้น เช่นสามารถที่จะกู้เงินธนาคารได้หรือเก็บเงินลูกหนี้ที่ยืมไปได้ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运三合或三會三煞星在岁运是有害,表示您的本年命运

(双方合作会发生问题)债主或被人欠债都有问题, 不论向银行借款或与人收, 都有各方面的问题, (欠债有害)可以向人收, (债主有害) 欠债的人不肯还债, 最主要是三合或三會三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ จะมีปัญหาและภาระเพิ่มขึ้นอีกเกี่ยวกับเครดิต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้  คือไม่สามารถที่จะกู้เงินธนาคาร(เป็นลูกหนี้ให้โทษ)หรือเก็บเงินจากลูกหนี้ได้(เป็นเจ้าหนี้ให้โทษ)ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

三煞星在年柱五行相生是有利,表示父母亲与住宅,才有信用不论是债主或被人欠债都心想事成,都没有问题,有得父母的支持与帮助

*ดาวหนี้สินอยู่หลักปีเกิดให้คุณ  หมายถึงดวงนี้อยู่กับพ่อแม่หรืออยู่บ้านเกิดจึงจะมีเครดิต  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นลูกหนี้ก็ไม่มีปีญหา  ได้พ่อแม่และผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ

三煞星在年柱五行相剋是有害,表示父母亲与住宅,不论是债主或被人欠债都有问题,欠债的人不肯还债(应该避免与别人欠债)

*ดาวหนี้สินอยู่หลักปีเกิดให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เช่นถ้าเป็นเจ้าหนี้คือเก็บหนี้ไม่ได้  แต่ถ้าเป็นลูกหนี้ก็ไม่มีเงินใช้หนี้เป็นต้น

五行相合三煞星年柱有利,表示职业与住宅,互相配合,

适合与父母亲与兄弟姐妹合伙经营生意,事业发展都有好处

成家立业, 心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเดือนเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน ถ้าคุณได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่,พี่น้องที่บ้านเกิดจะเจริญก้าวหน้า ประสพความสำเร็จ ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

五行相合三煞星年柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合,您不适合与父母亲,兄弟姐妹合伙经营生意,事业发展都没有好处,有关于负担欠债都有问题

*หลักเดือนเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณการงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน ถ้าคุณได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่,พี่น้องที่บ้านเกิดจะไม่เจริญก้าวหน้า  จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินตามมา 

五行相合三煞星年柱有利,表示家乡与住宅,互相配合您

适合与父母亲与合伙经营生意,事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน  ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะเจริญก้าวหน้า ประสพความสำเร็จ ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

五行相合三煞星年柱有害,表示家乡与住宅,不可互相配合不适合与父母亲与合伙经营生意,事业发展都没有好处,父母有关于负担欠债都有问题

*หลักวันเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน  ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะไม่เจริญก้าวหน้า  และทำให้พ่อแม่ต้องมีภาระ เกี่ยวกับหนี้สิน

五行相合三煞星年柱有利,表示家乡与子女,互相配合

如果您生子女能够与父母亲的家乡住在一起,经营生意,事业发展都有好处,成家立业,心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน  ถ้าคุณมีลูกแล้ว ได้ไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะเจริญก้าวหน้า ประสพความสำเร็จ ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

五行相合三煞星年柱有害,表示家乡与子女,不可互相配合,如果您生子女能够与父母亲的家乡住在一起,事业发展都没有好处,父母有关于负担欠债都有问题

 *หลักเวลาเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณลูกกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน  ถ้าคุณมีลูกแล้วให้ลูกไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะไม่เจริญก้าวหน้า  หรือทำให้พ่อแม่ต้องมีภาระ เกี่ยวกับหนี้สิน

五行相冲三煞星年柱有利,表示职业与迁移地方传变更好,互相配合,如果您有关于职业与迁移地方,更改变换或是迁移地方传变更好很有前途

*หลักเดือนเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณการงานกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพการงาน  จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้าและมีอนาคตยาว

五行相冲三煞星年柱有害,表示职业与迁移地方传变更不好,不可互相配合,如果您有关于职业与迁移地方,更改变换或是迁移地方传变更不好没有前途

*หลักเดือนเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณการงานกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอาชีพการงาน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เจริญก้าวหน้าในอนาคต

五行相冲三煞星年柱有利,表示住宅与迁移地方传变更好,互相配合,如果您有关于住宅与迁移地方,更改变换或是迁移地方传变更好很有前途

*หลักวันเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรืออาชีพการงาน  จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้าและมีอนาคตดี

五行相冲三煞星年柱有害,表示住宅与迁移地方传变更不好,不可互相配合,如果您有关于住宅与迁移地方,更改变换或是迁移地方传变更不好没有前途

*หลักวันเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรืออาชีพการงาน  จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ก้าวหน้าในอนาคต

五行相冲三煞星年柱有利,表示子女与迁移地方传变更好,互相配合,如果您有关于子女与迁移地方,更改变换或是迁移地方传变更好很有前途

*หลักเวลาเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรืออาชีพการงาน  จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญก้าวหน้าและมีอนาคตดี

五行相冲三煞星年柱有害,表示子女与迁移地方传变更不好,不可互相配合,如果您有关于子女与迁移地方,更改变换或是迁移地方传变更不好没有前途

 *หลักเวลาเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรืออาชีพการงาน  จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ก้าวหน้าในอนาคต

五行相同三煞星年柱有利,表示职业与住宅,互相配合

您适合与父母亲与合伙经营生意,事业发展都有好处, 成家立业, 心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณอาชีพการงานกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน ถ้าได้ทำงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะเจริญก้าวหน้า ประสพความสำเร็จ ครอบครัวอบอุ่น 

五行相同三煞星年柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合,您不适合与父母亲与合伙经营生意,事业发展都没有好处, 父母有关于负担欠债都有问题

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณอาชีพการงานกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน อาชีพการงานร่วมกับพ่อแม่,พี่น้องที่บ้านเกิดจะไม่เจริญก้าวหน้า  หรือทำให้พ่อแม่ต้องมีภาระ เป็นหนี้เพิ่มขึ้น

五行相同三煞星年柱有利,表示家乡与住宅,互相配合

如果家乡与住宅,您适合与父母亲与合伙经营生意, 事业发展都有好处,成家立业,心想事成,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน ถ้ามีครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยแล้ว ทำงานหรืออาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะเจริญก้าวหน้า และมีความสุข 

五行相同三煞星年柱有害,表示家乡与住宅,不可互相配合您不适合与父母亲与合伙经营生意,事业发展都没有好处, 父母有关于负担欠债都有问题

*หลักวันเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน ถ้ามีครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยแล้วยังทำงานร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะไม่เจริญก้าวหน้า  หรือทำให้พ่อแม่ต้องมีภาระ

五行相同三煞星年柱有利,表示家乡与子女,互相配合

如果您结婚有家庭与子女,跟父母亲的家乡住在一起,事业发展都有好处,成家立业,心想事成,安居乐业,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของลูกกับบ้านเกิดสมพงศ์กัน ถ้าคุณได้แต่งงานมีครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยแล้ว  มีลูกแล้วไปอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะเจริญก้าวหน้า และมีความสุข 

五行相同三煞星年柱有害,表示家乡与子女,互相配合

合您不适合与父母亲与合伙经营生意,事业发展都没有好处, 父母有关于负担欠债都有问题

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของลูกกับบ้านเกิดไม่สมพงศ์กัน ถ้าแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกแล้วให้ไปอยู่ร่วมกับพ่อแม่ที่บ้านเกิดจะไม่เจริญก้าวหน้า ต้องมีภาระ เป็นหนี้เพิ่มขึ้น

如果年运五行相合三煞星在岁运是有利,您的命运与父母亲

不论您有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成,事业发展都有好处, 财源广进,生意兴隆,安居乐业, 家庭美滿,最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถือว่ามีเครดิต  จะประสพความสำเร็จได้ทรัพย์สินเงินทองสมหวังครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相合三煞星在岁运是有害,您的命运与父母亲,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถือว่าไม่มีเครดิต  จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินครั้งแรก ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在岁运是有利,(更改变换或是迁移地方传变更好)您的命运与父母亲,不论您有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成,事业发展都有好处, 财源广进,生意兴隆,安居乐业, 家庭美滿,最主要是五行相冲三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถือว่ามีเครดิต  (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จได้ทรัพย์สินเงินทองสมหวังครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在岁运是有害,(更改变换或是迁移地方传变更不好)您的命运与父母亲,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถือว่าไม่มีเครดิต  (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在岁运是有利,(双方都好运气)

您的命运与父母亲,不论您有关欠帐与有信用的人,(是增加债主或被人欠债都心想事成),事业发展都有好处, 财源广进,生意兴隆,安居乐业, 家庭美滿,最主要是五行相同三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถือว่ามีเครดิตเพิ่มขึ้น (มีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เพิ่มขึ้น) จะประสพความสำเร็จสมหวังได้ทรัพย์สินเงินทองครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在岁运是有害,(双方都不好运气)

您的命运与父母亲,您没有关欠帐与信用的人,(增加是债主或被人欠债,事业发展都有问题,) 最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถือว่าไม่มีเครดิตเพิ่มขึ้น (มีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เพิ่มขึ้น)จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินครั้งแรกไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运三會或三合三煞星在岁运是有利,(最好双方合作)

您的命运与父母亲,不论您有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成,事业发展都有好处, 财源广进,生意兴隆,安居乐业, 家庭美滿,最主要是三會或三合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้คุณ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถือว่ามีเครดิต  จะประสพความสำเร็จได้ทรัพย์สินเงินทองสมหวังครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运三會或三合三煞星在岁运是有害,(双方合作会发生问题)您的命运与父母亲,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题,最主要是三會或三合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่วัยจรแล้วให้โทษ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ถือว่าไม่มีเครดิต  จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินครั้งแรก ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

三煞星在月柱五行相生有利,表示您有关欠帐与有信用的人,您是(银行业或金融业) 债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题

*ดาวหนี้สินอยู่หลักเดือนเกิดให้คุณ  หมายถึงทำงานที่ไหนก็มีเครดิต หรือทำงานเกี่ยวกับหนี้สิน(ธนาคาร,สถาบันการเงิน)หรือมีอาชีพปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยแล้วดี ประสพความสำเร็จ หรือได้ทำงานแล้วจึงจะใช้หนี้หมด(หมดปัญหาเรื่องหนี้สิน)

三煞星在月柱五行相生有害,表示您有关欠帐与有信用的人,您是(银行业或金融业) 债主或被人欠债都有问题, 事业发展都没有好处,钱财方面都不能够解决问题

*ดาวหนี้สินอยู่หลักเดือนเกิดให้โทษ  หมายถึงทำงานที่ไหนก็มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน หรือทำงานเกี่ยวกับหนี้สิน(ธนาคาร,สถาบันการเงิน) คือมีปัญหาหนี้สินในช่วงที่ทำงาน

五行相合三煞星月柱有利,表示职业与住宅,互相配合,您适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起,事业发展都有好处, 安居乐业, 家庭美滿

*หลักวันเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานสมพงศ์กันถ้าทำงานร่วมกันหรืออาศัยอยู่ด้วยกัน  ธุรกิจการงานจะเจริญก้าวหน้า  ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

,五行相合三煞星月柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合表示您有关欠帐与有信用的人,您是(银行业或金融业) 债主或被人欠债都有问题, 事业发展都没有好处,钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*หลักวันเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน ถ้ามีอาชีพการงานแล้วอย่าเป็นหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  จะมีปัญหาและภาระติดตามมาระยะยาว

五行相合三煞星月柱有利,表示职业与子女,互相配合您的子女成家立业,适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起,事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณลูกกับอาชีพการงานสมพงศ์กัน  ถ้ามีอาชีพการงานที่มั่นคงแล้ว  จะมีครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยก็จะเจริญก้าวหน้า  ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 

五行相合三煞星月柱有害,表示职业与子女,不可互相配合,您的命运与子女,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*หลักเวลาเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณลูกกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน  ถ้ามีอาชีพการงานไม่มั่นคง  จะมีครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยก็จะมีปัญหาและภาระติดตามมาในระยะยาวนาน 

五行相冲三煞星月柱有利,表示住宅与迁移地方传变更好,互相配合,您适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起,事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน และถ้าได้โยกย้ายหรือขยับขยายธุรกิจการงานหรือที่อยู่อาศัย จะประสพความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว

五行相冲三煞星月柱有害,表示住宅与迁移地方传变更不好,不可互相配合,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*หลักวันเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กันและถ้าได้โยกย้ายหรือขยับขยายธุรกิจการงานหรือที่อยู่อาศัย  จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 

五行相冲三煞星月柱有利,表示子女与迁移地方传变更好,互相配合您的子女成家立业,适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ถ้าได้โยกย้ายหรือขยับขยายธุรกิจการงานที่ทำอยู่  ลูกและบริวารจะประสพความสำเร็จ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

五行相冲三煞星月柱有害,表示子女与迁移地方传变更不好,不可互相配合,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*หลักเวลาเกิดชนดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน  และถ้าได้โยกย้ายหรือขยับขยายธุรกิจการงานที่ทำอยู่  จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 

五行相同三煞星月柱有利,表示职业与住宅,互相配合

您适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักวันเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานสมพงศ์กัน  ถ้าได้ร่วมกันเพิ่มทุนทำธุรกิจการงานหรือมีบ้านหรืออาคารเพิ่มมากขึ้นอีก จะประสพความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว

五行相同三煞星月柱有害,表示职业与住宅,不可互相配合,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*หลักวันเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณที่อยู่อาศัยกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน  และถ้าได้เพิ่มทุนทำธุรกิจการงานหรือมีบ้านหรืออาคารเพิ่ม  จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 

五行相同三煞星月柱有利,表示职业与子女,互相配合,您适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  ทายว่าดวงของคุณลูกกับอาชีพการงานสมพงศ์กัน และถ้าได้ร่วมกันเพิ่มทุนทำธุรกิจการงานมากขึ้นอีกหรือมีบริวารเพิ่มขึ้น จะประสพความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว

五行相同三煞星月柱有害,表示职业与子女,不可互相配合,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวหนี้สินที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  ทายว่าดวงของคุณลูกกับอาชีพการงานไม่สมพงศ์กัน และถ้าได้ร่วมกันเพิ่มทุนทำธุรกิจการงานมากขึ้นอีกหรือมีบริวารเพิ่มขึ้น จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้สินตามมา

如果年运五行相合三煞星在月柱有利,表示您的本年命运,您适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนีสิน

如果年运五行相合三煞星在月柱有害,表示您的本年命运,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินแล้วจะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在月柱有利,表示您的本年命运(更改变换或是迁移地方传变更好)您适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)แยกกันทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在月柱有害,表示您的本年命运(更改变换或是迁移地方传变更好)您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) ถ้าแยกกันทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกเรื่อง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在月柱有利,(双方都好运气)表示您的本年命运,您适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินแล้วจะประสพความสำเร็จเพิ่มขึ้น ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在月柱有害,(双方都不好运气)表示您的本年命运,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกเรื่องเป็นสองเท่าในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运三合或三會三煞星在月柱有利,(最好双方合作)

表示您的本年命运,您适合与股东友人合伙经营生意,或住在一起事业发展都有好处,安居乐业,合家平安,家庭美滿

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运三合或三會三煞星在月柱有害,(双方合作会发生问题)

表示您的本年命运,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, 增加家庭负担

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินแล้วจะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบ ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินหรือเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

三煞星在日柱五行相生有利,表示您的本年命运,您适合与股东友人合伙经营生意,您有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债或住在一起事业发展都有好处,结婚安居乐业,家庭美滿

*ดาวหนี้สินอยู่หลักวันเกิดให้คุณ  หมายถึงมีเครดิตในการสร้างบ้าน,สร้างครอบครัวหรือร่วมทุนทำธุรกิจ  จะประสพความสำเร็จสมหวัง  คือเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้สำเร็จ แต่งงานแล้วจะหมดหนี้

三煞星在日柱五行相剋有害,表示您的本年命运,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题,您与配偶对相或股东,增加家庭负担

*ดาวหนี้สินอยู่หลักวันเกิดให้โทษ  หมายถึงมีบ้านหรือแต่งงานหรือลงทุนเมื่อไหรก็มีหนี้สิน  คู่ครองหรือหุ้นส่วนหวังพึ่งพาอาศัยคุณ

五行相合三煞星日柱有利,您的命运与配偶对相表示您有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题

*หลักเวลาเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองจะได้ลูกและบริวารที่มีฐานะดีมีเครดิตเชื่อถือได้  และถ้าได้ทำงานร่วมกันก็ จะประสพความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว

五行相合三煞星日柱有害,您的命运与配偶对相,表示您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题, (增加家庭子女负担)

 

 

 

*หลักเวลาเกิดฮะดาวหนี้สินที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองจะได้ลูกและบริวารที่มีเครดิตยังไม่น่าเชื่อถือ  ถ้าได้ทำงานร่วมกันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินตามมา (ดวงนี้ถ้าเชื่อลูกก็จะเป็นหนี้)

如果年运五行相合三煞星在日柱有利,您的命运与配偶对相

心想事成,债主或被人欠债,例如向银行借款或与人收债等事业发展都有好处,最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สำเร็จ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินได้) ได้ทรัพย์สินเงินทองในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相合三煞星在日柱有害,您的命运与配偶对相,您没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题,您与配偶对相或股东,增加家庭负担,最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินไม่สำเร็จ)ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทอง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在日柱有利,更改变换或是迁移地方传变更好)您的命运与配偶对相有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题,最主要是五行相冲三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)ถ้าโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ใหม่ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหนี้สิน  ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在日柱有害, (更改变换或是迁移地方传变更不好)您的命运与配偶对相,没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题,您与配偶对相或股东,增加家庭负担,最主要是五行相冲三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)  ถ้าโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ใหม่ จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินไม่สำเร็จ) ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在日柱有利 ,(双方都好运气)您的命运与配偶对相有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题,最主要是五行相同三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและคู่ครองปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สำเร็จเพิ่มขึ้น(เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินได้)ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在日柱有害,您的命运与配偶对相本年,(双方都不好运气)您的命运与配偶对相,没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题,您与配偶对相或股东,增加家庭负担,最主要是五行相同三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้มีปัญหาเพิ่มขึ้น (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินไม่สำเร็จ) ได้ทรัพย์สินเงินทองในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运三合三会三煞星在日柱有利,您的命运与配偶对相本年,(最好双方合作)您的命运与配偶对相有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题,最主要是五行相同三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณและคู่ครองปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สำเร็จ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินได้) ได้ทรัพย์สินเงินทองในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运三合三会三煞星在日柱有害,您的命运与配偶对相本年,(双方合作会发生问题)您的命运,没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题,您与配偶对相或股东,增加家庭负担,最主要是三合三会三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินไม่สำเร็จ)ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทอง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

三煞星在时柱五行相生有利,您的命运有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题

*ดาวหนี้สินอยู่หลักเวลาเกิดให้คุณ  หมายถึงมีเครดิตในการสร้างบ้าน,สร้างครอบครัวหรือร่วมทุนทำธุรกิจ  จะประสพความสำเร็จสมหวัง  คือเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้สำเร็จ มีลูกแล้วจะหมดหนี้หรือลูกจะช่วยใช้หนี้ให้

三煞星在时柱五行相生有害,您的命运与子女,子息凶顽不听话.子女不求知識不孝顺,子女会增加家庭负担问题

*ดาวหนี้สินอยู่หลักวันเกิดให้โทษ  หมายถึงมีลูกหรืออยู่กับลูกเมื่อไหรก็มีหนี้สิน ดวงนี้มีลูกยากลูกดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทำให้เดือดร้อนสร้างหนี้สินไว้ให้

如果年运五行相合三煞星在时柱有利,您的命运与子女,您的命运有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题, 最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณและลูกปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สำเร็จ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินได้)ได้ทรัพย์สินเงินทอง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相合三煞星在时柱有害,您的命运与子女,子息凶顽不听话.子女不求知識不孝顺,子女会增加家庭负担问题, 最主要是五行相合三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวหนี้สิน ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินไม่สำเร็จ)ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทอง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在时柱有利,您的命运与子女(更改变换或是迁移地方传变更好)有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题,最主要是五行相冲三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึงดวงของคุณและลูกปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สำเร็จ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินได้) ได้ทรัพย์สินเงินทองในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相冲三煞星在时柱有害,您的命运与子女(更改变换或是迁移地方传变更不好)没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题,您与配偶对相或股东,增加家庭负担,最主要是五行相冲三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวหนี้สิน ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ หมายถึงดวงของคุณและลูกในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินไม่สำเร็จ) ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทอในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาชนดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在时柱有利,您的命运与子女(双方都好运气)有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题,最主要是五行相同三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณและลูกในปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สำเร็จเพิ่มขึ้น(เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินได้)ได้ทรัพย์สินเงินทอง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运五行相同三煞星在时柱有害,您的命运与子女(双方都不好运气)没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题,您与配偶对相或股东,增加家庭负担,最主要是五行相同三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวหนี้สิน ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณและคู่ลูกในปีนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้มีปัญหาเพิ่มขึ้น (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินไม่สำเร็จ) ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทอในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สิน

如果年运三合三会三煞星在时柱有利,您的命运与子女(最好双方合作)有关欠帐与有信用的人,债主或被人欠债都心想事成, 事业发展都有好处,钱财方面都能够解决问题,最主要是三合三会三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ หมายถึง (รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณและลูกปีนี้ จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็สำเร็จ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินได้)ได้ทรัพย์สินเงินทอง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果年运三合三会三煞星在时柱有害,您的命运与子女(双方合作会发生问题)没有关欠帐与信用的人,债主或被人欠债,事业发展都有问题, 钱财方面都不能够解决问题,您与配偶对相或股东,增加家庭负担,最主要是三合三会三煞星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะเป็นซาฮะหรือซาหวยดาวหนี้สิน ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ หมายถึง (รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณและลูกในปีนี้ จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน  ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ (เป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้,เป็นลูกหนี้ก็กู้เงินไม่สำเร็จ)ไม่ได้ทรัพย์สินเงินทอง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวหนี้สินและเดือนที่มาฮะดาวหนี้สิน

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成适合与友人合伙经营生意

成家立业,政府职务有权有势力升官升有名有利,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意, 遇财运财年,则大发其财.偏财入财库,负责任家庭有负担还,对于事业发展都有好处. 钱财方面都能够解决问题

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของหนี้สินจะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字是三合或三會有害,測是大家

互相合作有超过1个人以上,行财运会发生问题,有将会有即刻破财的机会,大家庭或大公司大集团与友人或股东合伙经营生意间易起争执 ,负责任家庭有负担还,对于事业发展都有好处. 财物耗散,易变破财等事. 负责任家庭有负担还, 钱财方面都不能够解决问题

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของหนี้สินก้อนใหญ่จะมีปัญหาอย่างแน่นอน

 
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง