ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เรียนดวงจีน ดาวชิกสัวะ article

 

 

 

ดาวชิกสัวะ
ความสามารถในการตัดสินใจ

(七宿- 七杀) 有权有势力与发生意外

ดาวอำนาจและอุบัติเหตุ

七宿在年运有利,吉星是五行相生权力的人与缘分,表示您本年政府职务,有权有势力与升官升,有名有利, 最主要是七宿的月柱之间

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักปีจรให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีอำนาจเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน ในช่วงเดือนที่เป็นดาวชิกสัวะ

七杀在年运有害,凶星是五行相剋,表示您本年会发生意外,有发生危险意料不到的事情,最主要是七宿的月柱之间

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักปีจรให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้จะมีเคาะห์มีอุบัติเหตุเภทภัย อย่างที่คิดไม่ถึง ในช่วงเดือนที่เป็นดาวชิกสัวะ

七宿在岁运有利,吉星是五行相生权力的人与缘分,表示您在10年之间政府职务,意料不到的有势, 单身未婚男女有机会遇到如意配偶对相.

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักวัยจรให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณในช่วง 10 ปีนี้จะมีอำนาจอย่างคาดไม่ถึง  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาและต้องใจ

七杀在岁运有害,凶星是五行相剋,表示10年之间会发生意外,意料不到的事情,因为粗心大意,则此运主不吉, 事多驳杂, 如果年运能够有吉星来帮助,才能够逢凶化吉才成功

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักวัยจรให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในช่วง 10 ปีนี้จะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะความประมาท  ถ้าในดวงมีดาวดีเข้ามาช่วยก็จะหายจากร้ายกลายเป็นดีได้

如果年运有五行相合七宿岁运有利,吉星是五行相生权力的人与缘分,政府职务,有权有势力与升官升,有名有利,有人支持,最主要是五行相合七宿的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในช่วงปีนี้  จะมีอำนาจเพราะความสามารถของตัวคุณเองและมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์  ในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาฮะดาวชิกสัวะ

如果年运有五行相合七杀岁运有害,凶星是五行相剋表示政府职务,没有权有势力与升官升,如果女命小心谨慎交错朋友,会变成 “一失足成千苦恨” 最主要是五行相合七杀的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในช่วงปีนี้จะมีเคาะห์ประสพอุบัติเหตุเล็กน้อย ถ้าเป็นดวงของผู้หญิงจะมีปัญหากับกับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่จะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาฮะดาวชิกสัวะ

如果年运有五行相冲七宿岁运有利,吉星是五行相生权力的人与缘分,表示(更改变换或是迁移地方传变更好)有权有势力与升官升,有名有利,有人支持,最主要是五行相冲七宿的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในช่วงปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะมีอำนาจและหน้าที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  จะประสพความสำเร็จในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果年运有五行相冲七杀岁运有害,星是五行相生权力的人与缘分,表示(更改变换或是迁移地方传变更不好) 表示您本年会发生意外, 有发生危险意料不到的事情, 最主要是五行相冲七杀的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในช่วงปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะประสพอุบัติเหตุหรื่อมีภัยนอกกายที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น  ต้องระวังในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวหรือดาวที่มาชงดาวชิกสัวะ

如果年运有五行相同七宿岁运有利,吉星是五行相生权力的人与缘分,表示(双方都好运气)表示您本年有权有势,与升官升,有名有利,有人支持, 如果是单身未婚男女本年是有身旺遇贵人,婚姻如愿的机会, 最主要是五行相冲七宿的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในช่วงปีนี้จะมีอำนาจและหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาและต้องใจ จะประสพความสำเร็จในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวหรือดาวที่มาเหมือนดาวชิกส

如果年运有五行相同七杀岁运有害,星是五行相生权力的人与缘分,表示(双方都不好运气)表示您本年会发生意外,有发生危险意料不到的事情, 最主要是五行相同七杀的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในช่วงปีนี้จะประสพอุบัติเหตุเภทภัยนอกกายยากหลีกเลี่ยง  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาเราแต่ไม่ถูกใจเขา  ในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาเหมือนดาวชิกสัวะ

如果年运有三合或三會七宿岁运有利,吉星是五行相生权力的人与缘分,表示(最好双方合作)表示您本年有权有势,与升官升,有名有利,有人支持, 适合与友人合伙经营生意

最主要是三合或三會七宿的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักวัยจรแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในปีนี้จะมีอำนาจและบารมี  จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果年运有三合或三會七杀岁运有害,星是五行相生权力的人与缘分,表示(双方合作会发生问题)表示您本年会发生意外, 有发生危险意料不到的事情, 最主要是三合或三會七杀的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักวัยจรแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับอำนาจที่อยู่เหนือเราในปีนี้จะมีอุบัติเหตุเภทภัยร้ายแรง  เป็นภัยจรเข้ามา จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

七宿在年运是五行相生权力星有利,吉星是五行相生权力的人与缘分,表示如果您与父母亲住在一起,您本年有权有势力与升官升有名有利,将来因为有父母亲与上司的支持下才会成功发达,如果是女命初次配偶对相是曾经结过婚的男朋友.

* ดาวชิกสัวะ อยู่หลักปีเกิดให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงอยู่กับพ่อแม่หรือบ้านเกิดจะมีอำนาจ  หรือมีพ่อแม่และผู้ใหญ่  ช่วยเหลือเราให้มีอำนาจและชื่อเสียงได้  ถ้าเป็นดวงหญิงครั้งแรกจะได้คู่ครองที่เคยผ่านการมีคู่มาแล้ว

七杀在年运是五行相生权力星有害,星是五行相生权力的人与缘分,表示如果您与父母亲兄弟姐妹,小心谨慎表示您本年会发生意外,有发生危险意料不到的事情, 如果年运能够有吉星来帮助才成功

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักปีเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณหรือพ่อแม่พี่น้องจะประอุบัติเหตุเภทภัยที่บริเวณศรีษะ  ต้องระมัดระวัง ถ้าในดวงมีดาวดีเข้ามาช่วยก็จะหายจากร้ายกลายเป็นดีได้

月柱五行相合七宿星在年柱有利,表示您的有权有势力的人与事业,互相配合,如果您的命运适合与父母亲友合伙经营生意,事业发展都有好处, 得父母之财, 有父母亲与上司的支持下才会成功发达,偏财入财库有名有利

*หลักเดือนเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงการงานกับผู้มีอำนาจสมพงศ์กัน ดวงของคุณถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะประสพความสำเร็จ จะมีอำนาจและชื่อเสียง

月柱五行相合七杀星在年柱有害,表示您的有权有势力的人与事业,不可互相配合,如果您的命运不适合与父母亲友合伙经营生意,事业发展都会发生各种问题

*หลักเดือนเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงการงานกับผู้มีอำนาจไม่สมพงศ์กัน  ดวงของคุณถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะมีแต่ปัญหาและอุปสรรคมากมาย 

日柱五行相合七宿星在年柱有利,表示您的配偶对相与有权有势的人,互相配合,您的命运与配偶对相适合与父母亲友合伙经营生意,事业发展都有好处, 有名有利,有人支持

*หลักวันเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงคู่ครองกับผู้มีอำนาจสมพงศ์กัน ดวงของคุณและคู่ครองถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด จะประสพความสำเร็จมีอำนาจและชื่อเสียง 

日柱五行相合七杀星在年柱有害,表示您的配偶对相与有权有势的人,不可互相配合,您的命运与配偶对相不适合与父母亲友合伙经营生意,事业发展都会发生各方面问题

*หลักวันเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงคู่ครองกับผู้มีอำนาจไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณและคู่ครอง  ถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะมีแต่ปัญหาและอุปสรรคมากมาย 

时柱五行相合七宿星在年柱有利,表示您的子女与有权有势的人,互相配合,您的子女与适合与父母亲友合伙经营生意,事业发展都有好处,如愿心想事成  成家立业

*หลักเวลาเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงลูกกับผู้มีอำนาจสมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับลูกหรือบริวาร  ถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะประสพความสำเร็จ 

时柱五行相合七杀星在年柱有害,表示您的子女与有权有势的人,不可互相配合,您的命运与子女不适合与父母亲友合伙经营生意,事业发展都会发生各方面问题

*หลักเวลาเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับผู้มีอำนาจไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับลูกและบริวารถ้าได้ทำงานร่วมกับพ่อแม่และผู้ใหญ่ หรือทำงานที่บ้านเกิด  จะมีแต่ปัญหาและอุปสรรค 

月柱五行相冲七宿星在年柱有利,表示您的命运,宜流动事业或外交职务,互相配合,您的住宅与办公室,自己住宅的风水,财源茂盛,有名有利, 有权有势成家立业

*หลักเดือนเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงการงานกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน  ดวงของคุณทำงานหรืออาศัยอยู่ที่บ้านเกิดจะประสพความสำเร็จและมีความร่มเย็นเป็นสุข  มีอำนาจและชื่อเสียง  

月柱五行相冲七杀星在年柱有害,表示您的命运,不宜流动事业或外交职务,不可互相配合,您的住宅与办公室的风水都会发生各方面问题, 有权有势的人会发生不同意见

*หลักเดือนเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงการงานกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานหรืออาศัยอยู่ที่บ้านเกิดจะมีปัญหา  กับผู้มีอาจเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

日柱五行相冲七宿星在年柱有利,表示您的命运,宜流动事业或外交职务,互相配合,您的住宅与办公室,更改变换或是迁移地方传变更好, 家庭美滿

*หลักวันเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางสมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับการแต่งงานมีครอบครัว หรือการโยกย้ายที่อยู่อาศัย  การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

日柱五行相冲七杀星在年柱有害,表示您的命运,不宜流动事业或外交职务,不可互相配合,您的住宅与办公室,更改变换或是迁移地方传变更不好,夫妻间易起争执,婚姻不顺.,婚缘易变

*หลักวันเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับการแต่งงานมีครอบครัว หรือการโยกย้ายที่อยู่อาศัยทุกครั้ง  จะเป็นไปในทางที่ไม่ดี 

时柱五行相冲七宿星在年柱有利,表示您的子女与宜流动事业或外交职务,互相配合您的子女与住宅与办公室,更改变换或是迁移地方传变更好, 事业发展都有好处

*หลักเวลาเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับลูกหรือบริวารจะมีการเปลี่ยนแปลง,โยกย้ายที่เป็นไปในทางที่ดีกว่าเก่า  คือพัฒนาขึ้น 

时柱五行相冲七杀星在年柱有害,表示您的子女与不宜流动事业或外交职务,不可互相配合,您的子女与住宅与办公室,更改变换或是迁移地方传变更不好,会发生意外,有发生危险意料不到的事情

*หลักเวลาเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณเกี่ยวกับลูกหรือบริวาร  จะเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ไม่ดี หรือมีอุบัติเหตุโดยคิดไม่ถึง

月柱五行相同七宿星在年柱有利,表示您的职业与有权有势的人,互相配合,适合与股东友人合伙经营生意, 事业发展都有好处,因为您有父母亲与有势的人帮助与支持关于钱财

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงการงานกับผู้มีอำนาจสมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะร่ำรวยและมีอำนาจ เพราะมีคนช่วยเหลือ

月柱五行相同七杀星在年柱有害,表示您的职业与有权有势的人,不可互相配合,如果您的命运不适合与父母亲友合伙经营生意,事业发展都会发生各种问题

*หลักเดือนเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงการงานกับผู้มีอำนาจไม่สมพงศ์กัน การทำธุรกิจการงานอย่างเดียวกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความคิดเห็นไม่ตรงกัน

日柱五行相同七宿星在年柱有利,表示您的配偶对相与有权有势的人,互相配合,适合与父母亲在一起,如愿心想事成  成家立业,家庭美滿

*หลักวันเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงคู่ครองกับผู้มีอำนาจสมพงศ์กัน การทำการแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน  คือเหมือนกับอยู่ที่บ้าน

日柱五行相同七杀星在年柱有害,表示您的配偶对相与有权有势的人,不可互相配合,适合与父母亲在一起,但是会发生不同意见

*หลักวันเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงคู่ครองกับผู้มีอำนาจไม่สมพงศ์กัน การทำการแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

时柱五行相同七宿星在年柱有利,表示您的子女与有权有势的人,互相配合,父母爱护子女,子女肯求知識多孝顺,子女成家立业, 孝顺富足. 家庭美滿子息聪明多子女成家立业,

 

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงลูกกับผู้มีอำนาจสมพงศ์กัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะสุขสบาย เพราะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์

时柱五行相同七杀星在年柱有害,表示您的子女与有权有势的人,不可互相配合,子女不求知識不孝顺,家庭会发生各种问题, 子女父母亲在一起,但是会发生不同意见

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับผู้มีอำนาจไม่สมพงศ์กัน การมีลูกแล้วจะให้ลูกอยู่กับตนเองหรือให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงก็เหมือนกัน  คือจะมีปัญหาเหมือนกัน 

 

如果五行相合七宿星在年柱有利,吉星五行相生表示权力的人与缘分,表示本年您与父母亲的命运,会靠人缘的生意自然发福, 事业发展都有好处, 如果是单身未婚男女本年是有身旺遇贵人,婚姻如愿的机会, 最主要是五行相合七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้  จะประสพความสำเร็จสมหวังเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาและต้องใจ และจะได้พบครั้งแรกในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวหรือดาวที่มาฮะดาวชิกสัวะ

如果五行相合七杀星在年柱有害,凶星五行相剋表示本年您与父母亲的命运会发生意外,有发生危险意料不到的事情,如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,但是没有缘分, 最主要是五行相合七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณและพ่อแม่ในช่วงนี้ จะมีเคาะห์หรือมีอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาเราแต่ไม่ถูกใจเขา  จะพบครั้งแรกในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกะสัวหรือดาวที่มาฮะดาวชิกสัวะ

如果五行相冲七宿星在年柱有利,吉星五行相生表示本年您与父母亲的命运(更改变换或是迁移地方传变更好)会靠人缘的生意自然发福, 事业发展都有好处,如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相, 最主要是五行相冲七宿星的月柱之间

 

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จสมหวัง เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตา จะได้พบครั้งแรกในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชน

如果五行相冲七杀星在年柱有害,凶星五行相剋表示本年

您与父母亲的命运会发生意外,有发生危险意料不到的事情, (更改变换或是迁移地方传变更不好) 如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,但是没有缘分, 最主要是五行相冲七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)จะมีเคาะห์หรืออุบัติเหตุบริเวณศรีษะต้องระมัดระวัง  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาเราแต่ไม่ถูกใจเขา  จะประสพครั้งแรกในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果五行相同七宿星在年柱有利,吉星五行相生表示(双方都好运气)您与父母亲的命运,会靠人缘的生意自然发福, 事业发展都有好处,如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相, 最主要是五行相同七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้ จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตา ครั้งแรกในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะ

如果五行相同七杀星在年柱有害,凶星五行相剋表示本年

您与父母亲的命运会发生意外,有发生危险意料不到的事情,

如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,但是没有缘分, 最主要是五行相冲七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับพ่อแม่ในปีนี้ จะมีเคาะห์หรืออุบัติเหตุ เพิ่มขึ้น ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาเราแต่ไม่ถูกใจเขา  จะพบได้ครั้งแรกในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะ

如果三合或三會七宿星在年柱有利,吉星五行相生表示(最好双方合作)您与父母亲的命运,会靠人缘的生意自然发福, 事业发展都有好处,如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相, 最主要是三合或三會七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักปีเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน อย่างยิ่งใหญ่ ครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果三合或三會七杀星在年柱有害,凶星五行相剋,表示本年您与父母亲的命运会发生意外,有发生危险意料不到的事情,

如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,但是没有缘分, 最主要是三合或三會七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักปีเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณและพ่อแม่ในปีนี้จะมีอุบัติเหตุเภทภัยร้ายแรง  เป็นภัยจรเข้ามา เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน ครั้งแรกในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

七宿星在月柱是五行相生权力与缘分有利,吉星五行相生表示本年您会靠人缘的生意自然发福,政府职务有权有势力与升官升有名有利, 如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักเดือนเกิดให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง ทำงานที่ไหนก็มีอำนาจ ดวงของคุณจะมีอำนาจจากหน้าที่การงานหรือทำงานที่มีอำนาจ  มียศมีตำแหน่งฝ่ายบู๊ (หมายถึงคุมกำลัง) ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาและต้องใจ

七杀星在月柱是五行相生权力与缘分有害,凶星五行相剋表示本年您的命运会发生意外,身体方面有关于胸怀有发生危险意料不到关于职务的事情, 如果年运能够有吉星来帮助才能够逢凶化吉

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักเดือนเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง ดวงของคุณจะมีเคาะห์หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับอาชีพการงานหรือร่างกาย บริเวณทรวงอกโดยที่คิดไม่ถึงมาก่อน ถ้าในดวงมีดาวดีเข้ามาช่วยก็จะหายจากร้ายกลายเป็นดีได้

日柱五行相合七宿星在月柱有利, 表示您的住宅与有权有势的人,您与配偶对相互相配合,分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处 .

*หลักวันเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับผู้มีอำนาจสมพงศ์กัน คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานหรือปรึกษาเกี่ยวกับการงานร่วมกันได้  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

日柱五行相合七杀星在月柱有害,表示您的住宅与有权有势的人,您与配偶对相不可互相配合,不肯分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都没有好处

*หลักวันเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับผู้มีอำนาจไม่สมพงศ์กัน คุณและคู่ครองทำธุรกิจการงานร่วมกันแล้วจะให้โทษ  แม้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการงานก็ไม่ได้  มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

时柱五行相合七宿星在月柱有利,表示您的子女与有权有势的人,您与子女互相配合,分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处 .

*หลักเวลาเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงลูกกับผู้มีอำนาจสมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะประสพความสำเร็จ  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

时柱五行相合七杀星在月柱有害,表示您的子女与有权有势的人,您与子女不可互相配合,不肯分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都没有好处

*หลักเวลาเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับผู้มีอำนาจไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหา  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

日柱五行相冲七宿星在月柱有利,表示您的住宅与宜流动事业.互相配合,但是您与配偶对相不可互相配合,不肯分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都没有好处,如果双方分别各人经营生意比较有成功发达的机会

*หลักวันเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองแม้มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องการงาน  ถ้าแยกกันทำงานก็ยิ่งจะเจริญก้าวหน้า  

日柱五行相冲七杀星在月柱有害,表示您的住宅与宜流动事业.不可互相配合,不肯分工负责合伙经营生意, 会发生不同意见,事业发展都没有好处

*หลักวันเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้  เพราะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานไม่ตรงกัน  

时柱五行相冲七宿星在月柱有利,表示您的子女与宜流动事业.,但是您与子女不可互相配合,不肯分工负责合伙经营生意, 会发生不同意见,事业发展都没有好处,如果双方分别各人经营生意比较有成功发达的机会

*หลักเวลาเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงลูกกับการเดินทางโยกย้ายสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกเกี่ยวกับการงานจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน  ถ้าลูกแยกกันทำงานก็จะประสพความสำเร็จ 

时柱五行相冲七杀星在月柱有害,,表示您的子女与宜流动事业.,但是您与子女不可互相配合,不肯分工负责合伙经营生意, 会发生不同意见,事业发展都没有好处,如果双方分别各人经营生意都有问题

*หลักเวลาเกิดชนดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับการเดินทางโยกย้ายไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้  แยกกันทำงานก็ยังจะมีปัญหา 

日柱五行相同七宿星在月柱有利,表示您的住宅与职业互相配合,您与配偶对相或股东,分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有成家立业的好处 .

*หลักวันเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานเหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันก็จะประสพความสำเร็จ

日柱五行相同七杀星在月柱有害,表示您的住宅与职业,不可互相配合,您与配偶对相或股东,分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有各方面的问题

*หลักวันเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงที่อยู่อาศัยกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับคู่ครองเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะมีปัญหา 

时柱五行相同七宿星在月柱有利,表示您的子女与职业互相配合,您与子女分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有成家立业的好处

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงลูกกับการงานสมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกเกี่ยวกับการทำงาน  ถ้าทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็จะประสพความสำเร็จ  

时柱五行相同七杀星在月柱有害,表示您的子女与职业,不可互相配合,您与子女分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有各方面的问题

*หลักเวลาเกิดเหมือนดาวชิกสัวะที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงลูกกับการงานไม่สมพงศ์กัน ดวงของคุณกับลูกเกี่ยวกับการทำงาน  ทำธุรกิจการงานที่เหมือนกันหรือเป็นหุ้นส่วนกัน  จะมีปัญหาเป็นศัตรูหรือคู่แข่งกัน

如果五行相合七宿星在月柱有利,吉星五行相生权力的人与缘分,表示您的命运,适合与友人合伙经营生意, 事业发展都有好处,政府职务有权有势力与升官升有名有利,

如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,最主要是五行相合七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานในปีนี้ มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตา  จะได้พบในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาฮะดาวชิกสัวะ

如果五行相合七杀星在月柱有害,凶星五行相剋权力的人与缘分,表示您的命运,应避免与亲友合伙经营生意, 会发生意外,有发生危险意料不到的事情,如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,但是没有缘分,最主要是五行相合七杀星的月柱之间

 *ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นแล้วจะมีปัญหาและถูกเอารัดเอาเปรียบ  หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานในปีนี้จะมีเคาะห์หรือมีอุบัติเหตุจากสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่า  ถ้ายังโสดอยู่ก็จะได้พบคนที่ถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเขา จะได้พบในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาฮะดาวชิกสัวะ

如果五行相冲七宿星在月柱有利,吉星五行相生权力的人与缘分,表示本年您的命运(更改变换或是迁移地方传变更好)

事业发展都有成家立业的好处, 最主要是五行相冲七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น) อาชีพการงานจะประสพความสำเร็จทุกเรื่อง  จะมีอำนาจหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果五行相冲七杀星在月柱有害,凶星五行相剋权力的人与缘分,表示本年您的命运(更改变换或是迁移地方传变更不好) 会发生意外,有发生危险意料不到的事情, 最主要是五行相冲七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) อาชีพการงานจะประสพปัญหาและอุปสรรคทุกเรื่อง  จะมีเคาะห์จากการเดินทางในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果年运五行相同七宿星月柱有利,吉星五行相生权力的人与缘分,表示本年您的命运(双方都好运气)适合与友人合伙经营生意, 事业发展都有双倍好处,政府职务有权有势力与升官升有名有利,如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,最主要是五行相七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพความสำเร็จเป็นสองเท่า หมายถึง (ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานในปีนี้ดีมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น ถ้ายังโสดอยู่ก็จะได้พบคนที่ถูกใจในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะ

如果年运五行相同七杀星日柱有害,凶星五行相剋权力的人与缘分,表示本年您的命运(双方都不好运气)应避免与亲友合伙经营生意, 会发生意外,有发生危险意料不到的事情,如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,但是没有缘分,最主要是五行相同七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคเป็นสองเท่า  หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานในปีนื้ไม่ดีมีปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากหน้าที่การงาน  ถ้ายังโสดอยู่ก็จะได้พบคนที่ถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจเขาในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะ

如果三合或三會七宿星在月柱有利,吉星五行相生权力的人与缘分,表示本年您的命运(最好双方合作)适合与友人合伙经营生意, 事业发展都有双倍好处,政府职务有权有势力与升官升有名有利, 有上司的帮助与支持最主要是三合或三會七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเป็นทีมแล้วจะประสพความสำเร็จเป็นทีม หมายถึงดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานในปีนี้จะมีอำนาจและบารมี มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果三合或三會七杀星在月柱有害,凶星五行相剋权力的人与缘分,表示本年您的命运(双方合作会发生问题) 应避免与亲友合伙经营生意, 会发生意外,有发生危险意料不到的事情,最主要是三合或三會七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณในปีนี้ทำงานหรือทำการเจรจาติดต่อร่วมกับคนอื่นเป็นทีมแล้วจะประสพปัญหาและอุปสรรคเป็นทีม  หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณกับเพื่อนร่วมงานในปีนี้จะมีอุบัติเหตุเภทภัยร้ายแรง  เป็นภัยจรเข้ามา จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

七宿在日柱五行相生有利,吉星五行相生权力的人与缘分,您的命运与配偶对相或股东,,分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处, 女命运与配偶对相是已经结过婚的男人

 *ดาวชิกสัวะ อยู่หลักวันเกิดให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง ดวงของคุณกับคู่ครองหรือหุ้นส่วน จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน  ถ้าเป็นดวงหญิงหมายถึงจะได้คู่ครองที่เคยผ่านการมีคู่มาแล้ว

七杀在日柱五行相剋有害,凶星五行相剋权力的人与缘分,

您的命运与配偶对相或股东,权力的人分工负责合伙经营生意,有发生危险意料不到的事情, 身体方面肠胃有问题,女命至于生育有动手术或女犯卯酉主坠胎克子, 如果年运能够有吉星来帮助才能够逢凶化吉才成功

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักวันเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง มีคู่ครองหรือหุ้นส่วนแล้วจะมีอำนาจ ดวงของคุณเป็นดวงที่จะได้คู่ครองที่มีอิทธิพลมีอำนาจ แต่จะมีเคาะห์เนื่องจากบริเวณท้องมีปัญหา  เกิดขึ้นตอนที่จะมีลูก มีโอกาสที่จะผ่าคลอดหรือแท้งลูกได้  ถ้าในดวงมีดาวดีเข้ามาช่วยก็จะหายจากร้ายกลายเป็นดีได้

时柱五行相合七宿星日柱有利,表示配偶对相与子女互相配合,

分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处 .

*หลักเวลาเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองและลูกอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะประสพความสำเร็จ  เพราะมีความคิดเห็นที่ตรงกัน

时柱五行相合七杀星日柱有害,表示配偶对相与子女不可互相配合,您与子女分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有各方面的问题

*หลักเวลาเกิดฮะดาวชิกสัวะที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองและลูก  ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำงานร่วมกับลูกหรือบริวารแล้วจะมีปัญหาเกี่ยว  เพราะมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

如果年运五行相合七宿星日柱有利,吉星五行相生表示您的命运与配偶对相或股东,本年分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处, 政府职务有权有势, 单身未婚男女有机会遇到如意配偶对相. 最主要是五行相合七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนในปีนี้ จะประสพความสำเร็จเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตา จะประสพความสำเร็จในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果年运五行相合七杀星日柱有害,凶星五行相剋表示您的命运与配偶对相或股东,权力的人分工负责合伙经营生意,有发生危险意料不到的事情, 身体方面肠胃有问题,女命至于生育有动手术或女犯主坠胎克子, 最主要是五行相合七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนในปีนี้มีปัญหาในครอบครัว  จะมีเคาะห์หรือมีอุบัติเหตุจากสิ่งที่คิดไม่ถึง  ถ้าเป็นดวงหญิงอาจจะต้องผ่าตัดหรือผ่าคลอด ในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาฮะดาวชิกสัวะ

如果年运五行相冲出七宿星日柱有利,吉星五行相生表示您的命运与配偶对相或股东,(更改变换或是迁移地方传变更好)

本年分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处, 政府职务有权有势, 单身未婚男女有机会遇到如意配偶对相. 最主要是五行相合七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนในปีนี้(เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะประสพความสำเร็จ เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果年运五行相冲出七杀星日柱有害,凶星五行相剋表示您的命运与配偶对相或股东,(更改变换或是迁移地方传变更不好)权力的人分工负责合伙经营生意,有发生危险意料不到的事情, 身体方面肠胃有问题,女命至于生育有动手术或女犯主坠胎克子, 最主要是五行相冲七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า) จะมีปัญหาภายในครอบครัว มีอุบ้ติเหตุเภทภัยโดยคิดไม่ถึง  ถ้าเป็นดวงหญิงอาจจะต้องผ่าตัดหรือคลอดบุตรในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชน

如果年运五行相同出七宿星日柱有利,吉星五行相生权力的人与缘分,表示(双方都好运气)您的命运与配偶对相或股东,政府职务有权有势, 本年分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处,单身未婚男女有机会遇到如意配偶对相. 最主要是五行相同七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนในปีนี้จะมีอำนาจเพิ่มมากขึ้น  คู่ครองหรือหุ้นส่วนช่วยเหลือคุณได้มากขึ้น ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะ

如果年运五行相同出七杀星日柱有害,凶星五行相剋权力的人与缘分,表示(双方都不好运气)您的命运与配偶对相或股东,

身体方面肠胃有问题,女命至于生育有动手术或女犯主坠胎克子, 如果是单身未婚男女本年是有遇如意配偶对相,但是没有缘分,最主要是五行相同七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ  เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนในปีนี้จะมีปัญหาในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น   ถ้าเป็นดวงหญิงอาจจะต้องผ่าตัดหรือคลอดบุตร ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตาเราแต่ไม่ถูกชะตากับเขาในช่วงที่เดือนเป็นดาวชิกสัวะ

如果三合或三會七宿星在日柱有利,吉星五行相生权力的人与缘分表示(双方合作)您的命运与配偶对相,政府职务有权有势, 本年分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处.最主要是三合或三會七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักวันเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะมีอำนาจและวาสนา  ทำอะไรก็ประสพความสำเร็จ ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果三合或三會七杀星在日柱有害,凶星五行相剋权力的人与缘分表示(双方合作会发生问题)有发生危险意料不到的事情, 以及会发生意外最主要是三合或三會七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักวันเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณและคู่ครองในปีนี้จะมีอุบัติเหตุเภทภัยร้ายแรง  เป็นภัยจรเข้ามา จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

七宿星五行相生时柱有利,吉星五行相生权力的人与缘分表示

宜流动事业或外交职务.您的命运末年享受子女政府职务,有权有势,升官升有名有利,您的命运末年会遇到如意配偶对相

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักเวลาเกิดให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงอยู่ไกลบ้านเกิดแล้วจะมีอำนาจ ดวงของคุณในช่วงบั้นปลายยังมีอำนาจและชื่อเสียงอยู่ จะได้ลูกมียศมีตำแหน่งเป็นที่เชิดหน้าชูตา  หรือบั้นปลายของชีวิตยังได้พบคนถูกชะตาต้องใจ

七杀星五行相生时柱有害,凶星五行相剋,您的命运子女不求知識不孝顺,子息凶顽.结婚之后另外居住,事业发展都有好处.

如果年运能够有吉星来帮助才能够逢凶化吉才成功

*ดาวชิกสัวะ อยู่หลักเวลาเกิดให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง ดวงของคุณมีลูกดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่ อยู่กับพ่อแม่จะไม่ก้าวหน้าเมื่อมีงานทำหรือแต่งงานแล้วต้องให้แยกออกไปอาศัยอยู่ข้างนอกจึงจะดี  ลูกอยู่กับพ่อไม่ก้าวหน้าแต่พ่ออยู่กับลูกได้  ถ้ามีดาวดีมาจากในดวงมาช่วยก็จะแก้ไขจากร้ายกลายเป็นดีได้

如果年运七宿星五行相合时柱有利,吉星五行相生表示您的命运子女政府职务,有权有势,升官升有名有利,单身未婚男女有机会遇到如意配偶对相. 最主要是五行相合七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้จะมีอำนาจและชื่อเสียง  หรือลูกน้องบริวารส่งเสริมให้เราได้มีอำนาจ  ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่ถูกชะตา ในช่วงที่เป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果年运七杀星五行相合时柱有害,凶星五行相剋表示本年您的命运子女,有发生危险意料不到的事情, 以及会发生意外最主要是五行相合七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาฮะดาวชิกสัวะ ที่หลักเดือนเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้มี จะมีเคาะห์ จากอุบัติเหตุที่คิดไม่ถึง ที่บริเวณขา ถ้ายังโสดจะได้พบเพศตรงข้ามที่เจ้าชู้แต่ถูกชะตา ในช่วงที่เป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาฮะดาวชิกสัวะ

如果年运七宿星五行相冲时柱有利,吉星五行相生表示权力的人与缘分表示本年您的命运子女(更改变换或是迁移地方传变更好) 政府职务有权有势,升官升有名有利, 最主要是五行相冲七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้ (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่ดีขึ้น)จะได้ยศได้ตำแหน่ง เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน ในช่วงที่เป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果年运七杀星五行相冲时柱有害,凶星五行相剋表示权力的人与缘分表示本年您的命运子女(更改变换或是迁移地方传变更不好) 小心谨慎,身体有不良影响关于脚的问题, 最主要是五行相冲七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาชนดาวชิกสัวะ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึงดวงของคุณกับลูกและบริวาร (เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปในทางที่แย่ยิ่งกว่าเก่า)จะมีอันตรายเพราะความประมาท จากการเดินทางที่บริเวณขาต้องระมัดระวังในช่วงที่เป็นดาวชิกสัวะหรือดาวที่มาชนดาวชิกสัวะ

如果年运七宿星五行相同时柱有利,吉星五行相生表示权力的人与缘分(双方都好运气)本年您的命运与子女,本年分工负责合伙经营生意, 共同意见事业发展都有好处,最主要是五行相同七宿星的月柱之间

 

 

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(ดวงดีด้วยกันทั้งคู่) ดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้จะประสพความสำเร็จ มีอำนาจเพิ่มมากขึ้น  ลูกน้องช่วยเหลือได้มากขึ้นในช่วงที่เป็นดาวชิกสัวะ

如果年运七杀星五行相同时柱有害,凶星五行相剋表示(双方都好运气)本年您的命运与子女,子女不求知識不孝顺,以及子女会发生意外, 小心谨慎,身体有不良影响关于脚的问题,最主要是五行相同七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามาเหมือนดาวชิกสัวะ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(ดวงแย่พอๆกัน) ดวงของคุณกับลูกและบริวารในปีนี้จะมีปัญหาไม่เชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่  มีเคาะห์ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่บริเวณขาเพราะความประมาท  ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนที่เป็นดาวชิกสัวะ

如果三合或三會七宿星在时柱有利,吉星五行相生权力的人与缘分(双方合作)本年您的命运与子女,政府职务有权有势,升官升有名有利, 事业发展都有好处, 最主要是三合或三會七宿星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้คุณ  เป็นดาวดีส่งเสริมอำนาจและวาสนา หมายถึง(รวมกันแล้วดี)ดวงของคุณและลูกในปีนี้จะมีอำนาจและบารมี  เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果三合或三會七杀星在时柱有害,凶星五行相剋权力的人与缘分(双方合作会发生问题)本年您的命运与子女, 小心谨慎会发生意外, 有发生危险意料不到的事情最主要是三合或三會七杀星的月柱之间

*ถ้าปีจรเข้ามารวมเป็นซาฮะหรือซาหวยกับดาวชิกสัวะ ที่หลักเวลาเกิดแล้วให้โทษ เป็นดาวร้ายคอยทำลายล้าง หมายถึง(รวมกันแล้วมีปัญหา)ดวงของคุณและลูกในปีนี้จะมีอุบัติเหตุเภทภัยร้ายแรง  เป็นภัยจรเข้ามา เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่การงาน ในช่วงเดือนที่เป็นซาฮะหรือซาหวย

如果四柱八字是三合或三會有利,測是大家互相合作有超过1个人以上,如愿心想事成 ,成家立业,事业发展都有好处,政府职务有权有势力升官升有名有利,例如大家庭或大公司,至于大集团分行公司经营生意, 遇财运财年, 则大发其财. 偏财入财库, 对于事业发展都有好处 .

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยให้คุณทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพความสำเร็จสมหวังเสมอๆ  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งดี  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของชื่อเสียงและอำนาจจะประสพความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอน

如果四柱八字是三合或三會有害,測是大家互相合作有超过1个人以上,行财运会发生问题,有将会有即刻破财的机会,与友人或股东合伙经营生意间易起争执 ,财物耗散,易变破财等事各方面的问题

ถ้าในดวงสี่แถวเป็นซาฮะหรือซาหวยแล้วให้โทษทายว่า  การทำอะไรร่วมกันหรือรวมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไปทุกอย่างจะประสพกับปัญหาและอุปสรรค  ยิ่งทำเรื่องใหญ่ๆยิ่งมีปัญหามาก  เช่นอยู่ในครอบครัวใหญ่หรือทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจขนาดใหญ่  หรือแม้กระทั่งเรื่องของอำนาจจะประสพปัญหาอย่างแน่นอน
ความรู้ดวงจีน

อาชีพ เหมาะสมกับดวงชะตา(คริก) article
การทำนายดวง แบบโบราณ หนับอิม (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงไช้ โชคลาภ ร่ำรวย (คริก) article
เรียนดวงจีน ดาวไช้โข่ว ฮวงจุ้ย ขุมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
เรียนดวงจีน ดาวเจียะซิ้ง ดาวสุขภาพ บริการ
เรียนดวงจีน ดาวทอฮวย ดาวความรัก article
เรียนดวงจีน ดาวหนี้สิน article
เรียนดวงจีน ดาวปี่เกย ดาวหุ้นส่วน ดาวช่วยเหลือ
เรียนดวงจีน ดาวเจี่ยอิ่ง ดาวผู้นำ บริหาร การเรียน article
เรียนดวงจีน ดาวยิกก่อย ไล้ก่อย ดาวการเมือง article
เรียนดวงจีน ดาวเพียงอิ่ง ดาวโหราศาสตร์ ชอบค้นคว้า article
เรียนดวงจีน ดาวเจี้ยกัว ดาวสามี ผู้ปกครอง อุปถัมภ์ article
เรียนดวงจีน ดาวเกียบไช้ ความสามารถพิเศษ article
เรียนดวงจีน ดาวเซียกัว ดาวพรัดพราก หย่าร้าง article
เรียนดวงจีน ดาวตี่ไช้ ดาวอสังหาริมทรัพย์ articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง