ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ article

ดวงนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์

ดวงนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์

นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์

31 สิงหาคม 2490

ครอบครัว

-          สมรสกับ  นางเยาวภา  วงศ์สวัสดิ์  มีบุตร 3 คน

1.นายยศธนัน  วงศ์สวัสดิ์

2.นางสาวชินณิชา  วงศ์สวัสดิ์

3.นางสาวชยาภา  วงศ์สวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

-          ปี 2513        นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-          ปี 2516        เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-          ปี 2539        ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38

            -     ปี 2545        รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน (รวมประสบการณ์การทำงานทางการเมือง)

            - ปัจจุบัน            รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน

                                    กรรมการเนติบัณฑิตไทยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

            - มี.ค.-ก.ย.49     ปลัดกระทรวงแรงงาน

            - พ.ย.42-มี.ค.49 ปลัดกระทรวงยุติธรรม

            - ปี 2541            รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

            - ปี 2540            ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2

            - ปี 2536            ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

            - ปี 2533            ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี

            - ปี 2532            ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี

            - ปี 2531            ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี

            - ปี 2530            ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง

            - ปี 2529            ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา

            - ปี 2526            ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย

            - ปี 2520            ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

            - ปี 2519            ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่

            - ปี 2518            ผู้พิพากษาประจำกระทรวง

            - ปี 2517            ผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม

            - ปี 42- 49          ประธานกรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์

                                    ประธานการมการ ตรวจสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ

                                    กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

                                    กรรมการ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

                                    กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

                                    กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

                                    กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

                                    กรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

                                    กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

                                    กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

                                    กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

                                    กรรมการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

                                    กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.)

                                    กรรมการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

                                    กรรมการ คณะกรรมการอัยการ (กอ.)

                                    กรรมการ คณะกรรมการตุลาการ

                                    กรรมการ คณะกรรการข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ

                                    กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล        

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

-          ปี 2542        เหรียญจักรพรรติมาลา (จ.ม.ร.)

-          ปี 2540        มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

-          ปี 2535        มหาวชิรมงกุฎไทย(ม.ว.ม.)

-          ปี 2532        ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

-          ปี 2529        ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

-          ปี 2527        ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

-          ปี 2523        ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ดวงนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์

การดูดวงจีนที่ถูกต้องก่อนอื่นต้องดูที่วัยจรก่อน  เพราะวัยจรหมายถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องใหญ่หรือสำคัญๆที่จะเกิดขึ้นของคุณในช่วง 10 ปีเป็นตัวตัดสินขั้นสุดท้ายในการที่จะดูดวงทั้งหมด (ดวงวัยจรสำคัญที่สุดเพราะเป็นดวงในช่วง 10 ปี)

เมื่อดูดวงวัยจรเสร็จแล้วก็ให้ไปดูดวงที่ปีจรเป็นขั้นต่อไป  เพราะดวงปีจรหมายถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วง 1 ปีนี้ ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างในช่วงปีนี้

เมื่อดูเสร็จแล้วจึงจะไปดูที่เดือนจร (เรื่องสำคัญๆในช่วงของเดือนนี้) และวันจร (เรื่องเล็กๆในช่วงวันนี้)

ดวงของนายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ดิถีเป็นยิ้ม ธาตุน้ำอ่อนแอ  มีธาตุน้ำ,ธาตุทองและธาตุดินเป็นธาตุที่ให้คุณ  และมีธาตุไม้กับธาตุไฟเป็นธาตุที่ให้โทษ

ดวงนี้ที่หลักเดือนเกิด(หลักการงาน)ราศีบนเป็นโบ่ว ธาตุดินให้คุณเป็นดาวชิกสัวะ หมายถึงการทำงานที่มียศมีตำแหน่งหรือมีอำนาจ เป็นอำนาจฝ่ายบู๊

วัยจรเดิน ยิ้ม,เอี้ยง  ซึ่งยิ้ม ธาตุน้ำเป็นธาตุที่ให้คุณเป็นดาวยิกก่อย หมายถึงกฎหมายและการเมืองให้คุณ  แสดงว่าในช่วงสิบปีนี้เกี่ยวกับกฎหมายและการเมืองถือว่าให้คุณ  และที่สำคัญดาวยิ้ม ธาตุน้ำให้คุณที่หลักวัยจรยังได้ไปชนกับโบ่ว ธาตุดินให้คุณที่ราศีบนของหลักเดือนเกิดอีก (ดาวดีชนดาวดี ทายว่าโคตรรดี)หมายถึงในช่วง 10 ปีนี้จะมีอำนาจเกี่ยวกับกฎหมายและการเมือง

แต่ในเมื่อมีดีก็ยังมีดาวร้ายแฝงอยู่เช่นกัน  เพราะดาวยิ้ม  ธาตุน้ำให้คุณตัวนี้ก็ได้ไปฮะกับเตง ธาตุไฟให้โทษที่หลักปีเกิดราศีบน เมื่อฮะแล้วก็กลับกลายเป็นธาตุไม้ที่ให้โทษ  โดยมีฐานวัยจรเป็นเอี้ยง ธาตุไม้ให้โทษส่งเสริมให้การฮะเป็นผลสำเร็จ  แสดงว่าในช่วง 10 ปีนี้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและการเมืองมีทั้งที่ดีและไม่ดีปะปนกัน

แต่มีเรื่องที่น่าสังเกตุทั้งตัวบนและตัวล่างถึงมีดาวไม่ดีเข้ามาแต่ก็มักจะมีดาวกุ้ยนั้งช่วยกันออกไปเสมอๆ

                แต่สำหรับปีนี้ดีแน่นอนเพราะปีจรเดินโบ่ว,จื้อ  ราศีบนเป็นโบ่ว ธาตุดินให้คุณเป็นดาวชิกสัวะ หมายถึงมีอำนาจและได้ไปชนกับยิ้มที่หลักวัยจรเป็นดาวยิกก่อย (ดาวดีชนดาวดี ทายว่าโคตรรดี) หมายถึงปีนี้มีอำนาจทางการเมือง  ส่วนราศีล่างของปีจรเป็นจื้อ ธาตุน้ำให้คุณเป็นดาวเกียบไช้ หมายถึงการตรวจ,สอบ,คัดเลือก,การแข่งขันชนะ  และจื้อ ธาตุน้ำให้คุณยังไปชนกับ โง้ว ธาตุไฟให้โทษที่ฐานวันเกิดอีก (ดาวดีชนดาวร้ายออกไป ทายว่าดี)หมายถึงการตรวจ,สอบ,คัดเลือก,การแข่งขันชนะ

            ส่วนดวงต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อไปกระดาษหมดพอดี  ถ้าอยากรู้เข้าไปที่เวป tiantek.com ได้เลย

เสริฟเอง  ชงเอง  ตรวจดวงชะตา และพยากรณ์ได้บ่อยตามต้องการ ด้วยตนเองฟรี.

 
วิจารณ์ดวงจีน เทียนเต็ก ซินแส

เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดินปี 2560 ดวงเมืองประเทศไทย
ดวงเมือง ประเทศไทย 2561
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน ปี 2559 "ไฟพิฆาตทอง"
ดวง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ article
ดวงประเทศไทย 2555 "ลิขิตฟ้า-อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน
เทียนเต็ก ซินแส ไขปริศนาฟ้าดิน
ดวง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (เทียงขัก-ตี่ชง) article
ดวง นายสมัคร สุนทรเวช article
ดวง พระอาจารย์อ๊อด วัดสายไหม article
ดวง อยู่ที่ไหนก็รวย
ลิขิตฟ้า - อาญาสวรรค์-ยากจะฝืน ดวงฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยให้โทษ article
ดวงนารีอุปถัมภ์
ดวงประเทศไทย ดวงเมืองปี 2554
ดวง ประเทศไทย 2554 เทียงขักตี่ชง “ชนสวรรค์-ชนนรก” article
ดวง นายบรรหาร ศิลปอาชา article
ดวง ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง คนธาตุไฟ article
ดวง นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ article
ดวง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ article
ดวง นายเสนาะ เทียนทอง article
ดวง นายเนวิน ชิดชอบ article
ดวงนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ธาตุไฟ
ดวงพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (คนธาตุไฟ)
ดวง นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี article
ดวง พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา article
ดวงนางเยาวภา วงสวัสดิ์ ธาตุไฟdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง