ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ดวงคนเด่นคนดัง

 

ดวงคนดัง

วิธีการดูดวงคนที่ไม่รู้เวลาเกิด 

1.ให้ใช้เวลาเกิดเป็นเวลา  00.00 น.ไปก่อน  แล้วดูว่าดวงที่ดูนั้นเป็นดวงที่แข็งหรืออ่อน  (ถ้าดิถีอ่อนธาตุเจ้าของดวงจะให้คุณ  แต่ถ้าดิถีแข็งธาตุประจำตัวจะให้โทษ)แล้วคริกไปดูคำทายที่หลักปีเกิดว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่

2.เสร็จแล้วคริกเข้าไปดูที่ (หลักเดือนเกิด) หมวดอาชีพดูว่าตรงกับเจ้าของดวงหรือไม่  ที่สำคัญต้องดูให้แน่นอนก่อนว่าอาชีพที่บอกนั้นให้คุณหรือให้โทษ

3.เสร็จแล้วคริกเข้าไปดูที่ (หลักวันเกิด) หมวดคู่ครองดูว่าคู่ครองหรือหุ้นส่วนตรงตามความเป็นจริงหรือไม่

4.เสร็จแล้วคริกเข้าไปที่ (หลักเวลาเกิด) หมวดลูกและบริวารดูว่าลูกหรือบริวารของเราตรงตามความเป็นจริงหรือไม่

5.เสร็จแล้วเข้าไปดูที่หลักฮวงจุ้ย (ที่อยู่อาศัย) ตรวจสอบว่าตรงตามความเป็นจริงหรือไม่

6.ถ้าคำทายไม่ตรงตามความเป็นจริงต้องเปลี่ยนเวลาเกิด  ให้ดูว่าดิถีอ่อนหรือแข็ง  คือต้องให้เปลี่ยนจากของเก่า  ถ้าของเก่าแข็งให้เปลี่ยนเป็นอ่อน  แต่ถ้าอ่อนเปลี่ยนเป็นแข็งจึงจะใช้ได้

ดวงใช้ดูคู่กับโปรแกรมดูดวงจีนสำเร็จรูป ฟรี.

www.tiantek.com
www.tiantek.net

และ

www.tiantekpro.com

ดวงคนดังในวงการเมือง

นักการเมือง                                            วัน,เดือน,ปีเกิด                       เวลาเกิด

นายชวน  หลีกภัย                                   28  กรกฏาคม  2481            00.00 น.

พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ                          15  พฤษภาคม  2475               00.00 น.

นายบรรหาร  ศิลปะอาชา                        19  สิงหาคม  2475                  00.00 น.

นายอานันท์  ปันยารชุน                         9  สิงหาคม  2475                    00.00 น.

พ.ต.ท.  ทักษิณ  ชินวัตร                          26  กรกฏาคม  2492                12.00 น.

นายสมัคร  สุนทรเวช                             13  มิถุนายน  2478                 00.00 น.

นายศุภชัย  พาณิชภักดิ์                            30  พฤษภาคม  2489               00.00 น.

นายเสนาะ  เทียนทอง                            1  เมษายน  2477                    00.00 น.

นางอุไรวรรณ  เทียนทอง                       9  กรกฏาคม  2485                  00.00 น.

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ                           9  กุมภาพันธ์  2498                00.00 น.

ศาสตราจารย์ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์       1  สิงหาคม  2493                    00.00 น.

พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน์                    7  กันยายน  2478                   00.00 น.

พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร                       23  สิงหาคม  2481                  00.00 น.

พลเอกสุจินดา  คราประยูร                     6  กรกฏาคม  2476                  03.35 น.

น.ส.กาญจนา  ศิลปะอาชา                      15  กุมภาพันธ์  2503              00.00 น.

นายอุทัย  พิมพ์ใจชน                             14  สิงหาคม  2481                  00.00 น.

นายสัมพันธ์  ทองสมัคร                         9  ธันวาคม  2485                    00.00 น.

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ                        7  กรกฏาคม  2492                  00.00 น.

นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน                         15  พฤษภาคม  2485               00.00 น.

นายสุเทพ  อัตถากรณ์                             17  ตุลาคม  2480                     00.00 น.

นายปองพล  อดิเรกสาร                          23  มีนาคม  2485                    00.00 น.

นายจรัส  พั้วช่วง                                     24  กันยายน  2492                 00.00 น.

นายปรีชา  มุสิกุล                                    1  เมษายน  2480                    00.00 น.

ดร.สุรเกียรติ  เสถียรไทย                        7  มิถุนายน  2501                   00.00 น.

นายแพทย์อุดมศิลปะ  ศรีแสงนาม         20  พฤศจิกายน  2485             00.00 น.

นายพรเทพ  เตชะไพบูลย์                      17  พฤษภาคม  2496               00.00 น.

ดร.อาทิตย์  อุไรรัตน์                               9  พฤษภาคม  2481                 00.00 น.

นายเนวิน  ชิดชอบ                                  4  ตุลาคม  2501                       00.00 น.

นางสุดารัตน์  เกยุราพันธ์                       1  พฤษภาคม  2504                 00.00 น.

นางสิริกร  มณีรินทร์                               22  พฤศจิกายน  2494             00.00 น.

นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา                   13  พฤศจิกายน  2499             00.00 น.

นายพีระพงศ์  ถนอมพงษ์พันธ์              2  กรกฏาคม  2491                  00.00 น.

นายปราโมทย์  สุขุม                               9  ตุลาคม  2483                       00.00 น.

นายประเสริฐ  ม่วงศิริ                             17  มิถุนายน  2482                 00.00 น.

นายยุทธ์  อังกินันท์                                 6  เมษายน  2479                    00.00 น.

นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์                   1  มีนาคม  2477                      00.00 น.

นายถวิล  จันทรประสงค์                        13  กุมภาพันธ์  2475              00.00 น.

นายอนุรักษ์  จุรีมาศ                                4  สิงหาคม  2503                    00.00 น.

นายเสริมศักดิ   การุณ                             23  กันยายน  2486                 00.00 น.

นายพิชิต  ธีระรัชตานนท์                        4  ตุลาคม  2486                       00.00 น.

นายชัยวัฒน์  ทรัพย์รวงทอง                   31  มีนาคม  2497                    00.00 น.

นายพิชัย  มงคลวีรกุล                             8  มกราคม  2493                    00.00 น.

นายปกิต  พัฒนกุล                                  10  มิถุนายน  2481                 00.00 น.

นายระวี  กิ่งคำวงศ์                                  18  มกราคม  2493                  00.00 น.

นายปิยิณัฐ  วัชราภรณ์                            13  เมษายน  2492                  00.00 น.

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน                           13  มกราคม  2498                  00.00 น.

นายทวี  ไกรคุปต์                                    29  พฤษภาคม  2482               00.00 น.

พลตำรวจเอกประชา  พรหมนอก           18  พฤษภาคม  2485               00.00 น.

นายพิเชษฐ  สถิรชวาล                            8  ธันวาคม  2485                    00.00 น.

นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์                              30  กันยายน  2487                 00.00 น.

นายนิกร  จำนง                                       5  ธันวาคม  2498                    00.00 น.

นายวัฒนาเมืองสุข                                 28  พฤษภาคม  2500               00.00 น.

นายพินิจ  จารุสมบัติ                              13  ตุลาคม  2494                     00.00 น.

นายฉัตรชัย  เอียสกุล                              24  พฤษภาคม  2498               00.00 น.

นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์              15  มกราคม  2495                  00.00 น.

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ                         10  ธันวาคม  2497                  00.00 น.

ดร.กนลา  ขันธปราบ                              7  ตุลาคม  2489                       00.00 น.

นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี                             2  พฤษภาคม  2500                 00.00 น.

ร้อยเอกสุชาติ  เชาว์วิศิษย์                        21  เมษายน  2483                  00.00 น.

นายสุรินทร์  พิศสุวรรณ                         28  ตุลาคม  2492                     00.00 น.

นายธารินทร  นิมมานเหมินท์                29  ตุลาคม  2488                     00.00 น.

ม.ร.ว. สุขุมพันธ์  บริพัตร                       22  กันยายน  2495                 00.00 น.

ดร.สาวิต  โพธิวิหค                                 19  สิงหาคม  2488                  00.00 น.

ดร.อดิศัย  โพธารามิก                              23  เมษายน  2483                  00.00 น.

นายไชยยศ  สะสมทรัพย์                       5  ธันวาคม  2493                    00.00 น.

นายประสงค์  สุ่นศิริ                               11  สิงหาคม  2470                  00.00 น.

นายถวิล  จันทรประสงค์                        13  กุมภาพันธ์  2475              00.00 น.

นายสุวิทย์  คุณกิตติ                                 17  ตุลาคม  2500                     00.00 น.

นายสุทัศน์  เงินหมื่น                             18  พฤษภาคม  2488               00.00 น.

นายเด่น  โต๊ะมีนา                                  28  เมษายน  2477                  00.00 น.

พันเอกวินัย  สมพงษ์                              16  มกราคม  2486                  00.00 น.

นายไสว  พัฒโน                                     1  ตุลาคม  2477                       00.00 น.

นายอดิศร  เพียงเกษ                               6  กันยายน  2495                   00.00 น.

นายรักเกียรติ  สุขธนะ                           4  เมษายน  2497                    00.00 น.

นายจาตุรนต์  ฉายแสง                            1  พฤษภาคม  2499                 00.00 น.

นายฉลอง  เรี่ยวแรง                                18  กุมภาพันธ์  2498              00.00น.

นางเย็นจิตต์  รพีพัฒน์                           24  พฤศจิกายน  2475             00.00 น.

นายสมาน  ใจปราณี                               10  กุมภาพันธ์  2477              00.00 น.

นายทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์                       19  มกราคม  2487                  00.00 น.

นายบุญเทียม  เขมาภิรัตน์                      14  กรกฏาคม  2481                00.00 น.

นายชูวิทย์  จิตรสกุล                                22  ตุลาคม  2480                     00.00 น.

นายแก้ว  บัวสุวรรณ                                11  กุมภาพันธ์  2486              00.00 น.

นายปิยะ  อังกินันทน์                             5  ตุลาคม  2476                       00.00 น.

นายบุญเสริม  ถาวรกุล                            1  พฤศจิกายน  2480               00.00 น.

นายวราเทพ  รัตนากร                             25  กรกฏาคม  2507                00.00 น.

นายสนธยา  คุณปลื้ม                              10  ธันวาคม  2506                  00.00 น.

นายกร  ทัพพะรังสี                                 14  กันยายน  2488                 00.00 น.

พลเอกธรรมรักษ์  อิศรางกูร ณ.อยุธยา    22  กรกฏาคม  2481                00.00 น.

นายประมวล  รุจนเสรี                            21  มีนาคม  2482                    00.00 น.

นายพรหมมินทร์  เลิศสุริย์เดช               5  พฤศจิกายน  2497               00.00 น.

นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา                    11  พฤษภาคม  2487               00.00 น.

นายประชา  มาลีนนท์                             20  มีนาคม  2490                    00.00 น.

นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม                      17  มีนาคม  2499                    00.00 น.

นายบุญชู  ตรีทอง                                   21  พฤษภาคม  2488               00.00 น.

นายสมุทร  มงคลกิตติ                             3  พฤศจิกายน  2474               00.00 น.

นายประเสริฐ  ม่วงศิริ                             17  มิถุนายน  2482                 00.00 น.

นายชัยภักดิ์  ศิริวัฒน์                              24  มิถุนายน  2499                 00.00 น.

นายประจวบ  ไชยสาสน์                        20  สิงหาคม  2487                  00.00 น.

พันเอกพล  เริงประเสริฐวิทย์                 1  พฤศจิกายน  2473               00.00 น.

นายพิชิต  ธีระรัชตานนท์                        4  ตุลาคม  2486                       00.00 น.

นางเตือนใจ  นุอุปละ                             14  สิงหาคม  2487                  00.00 น.

นายวิชัย  เอี่ยมวงศ์                                 7  พฤษภาคม  2485                 00.00 น.

นายพยุง  ช่ำชอง                                     8  พฤศจิกายน  2485               00.00 น.

นายอำพล  จันทรเจริญ                           7  มีนาคม  2486                      00.00 น.

นายวิสันต์  เดชเสน                                19  พฤศจิกายน  2502             00.00 น.

นางศิริพันธ์  จุรีมาศ                                7  พฤษภาคม  2497                 00.00 น.

นายจิระ  มงคลรังสี                                 28  พฤศจิกายน  2490             00.00 น.

นายไพโรจน์  โล่สุนทร                          21  ธันวาคม  2479                  00.00 น.

นายสนอง  รอดโพธิ์ทอง                        7  ธันวาคม  2473                    00.00 น.

นายสมบัติ  ศรีสุรินทร์                            28  สิงหาคม  2489                  00.00 น.

นายชาญยุทธ  ไชยคำมิ่ง                         15  มิถุนายน  2463                 00.00 น.

นายโกศล  ไกรฤกษ์                                10  เมษายน  2469                  00.00 น.

นายขวัญชัย  สารากิจ                              8  เมษายน  2480                    00.00 น.

นายจำนง  ศรีวรขาน                              1  พฤษภาคม  2478                 00.00 น.

นายสัญญา  สถิรบุตร                              18  กันยายน  2490                 00.00 น.

สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล                         27  เมษายน  2494                  00.00 น.

นายชำนิ  ศักดิเศรษฐ                              3  มีนาคม  2490                      00.00 น.

นายวิษณุ  เครืองาม                                 15  กันยายน  2494                 00.00 น.

นายจัตุรนต์  คชสีห์                                 19  เมษายน  2490                  00.00 น.

นายแพทย์ประสงค์  บูรณพงศ์               13  ตุลาคม  2479                     00.00 น.

นายสมพร  อัศวเหม                               6  มิถุนายน  2484                   00.00 น.

นายไชยา  สะสมทรัพย์                          18  กันยายน  2495                 00.00 น.

นายชูวิทย์  จิตรสกุล                                22  ตุลาคม  2480                     00.00 น.

คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์                       9  มกราคม  2493                    00.00 น.

นายใหม่  ศิรินวกุล                                 15  มีนาคม  2481                    00.00 น.

นายบุญเลิศ  สว่างกุล                              12  กรกฏาคม  2487                00.00 น.

นายอนันต์  ภักดิ์ประไพ                         15  เมษายน  2480                  00.00 น.

นายปกิต  พัฒนกุล                                  10  มิถุนายน  2481                 00.00 น.

 

คนดังในวงการเมืองต่างประเทศ

นักการเมืองต่างประเทศ

นายบลิน  คลินตัน                                  19  สิงหาคม  2488                  00.00 น.

นายโทนี่  แบร์                                        6  พฤษภาคม  2496                 00.00 น.

นายฮุนเซน                                             4  เมษายน  2494                    00.00 น.

นายซูฮาโต้                                              8  มิถุนายน  2463                   00.00 น.

นายเฮลมุต  โคห์ล                                  3  เมษายน  2472                    00.00 น.

ซัสดัม  ฮุสเซน                                        29  เมษายน  2479                  00.00 น.

นางจันทริกา                                           29  มิถุนายน  2488                 00.00 น.

ดร.มหาธีร์                                               20  ธันวาคม  2468                  00.00 น.

นางอองซาน  ซูจี                                    19  มิถุนายน  2488                 00.00 น.

นายกุจรับ                                                4  ธันวาคม  2461                    00.00 น.

นายจ๊าค  ชีรัค                                          29  พฤศจิกายน  2475             00.00 น.

เจียงเจ๋อหมิน                                         17  สิงหาคม  2469                  00.00 น.

นายนาวาช  ชารีฟ                                   26  ธันวาคม  2492                  00.00 น.

จอห์จ  บุช                                               6  กรกฏาคม  2489                  00.00 น.

นายโก๊ะ  จกตง                                       20  พฤษภาคม  2484               00.00 น.

ลีกวนยิว                                                  16  กันยายน  2465                 00.00 น.

นางเบนาซี  พุทโธ                                  21  มิถุนายน  2496                 00.00 น.

เยลซิล                                                     1  กุมภาพันธ์  2473                00.00 น.

นายฮาชิโมโต                                          29  กรกฏาคม  2480                00.00 น.

นางเมกาวาตี                                           22  มกราคม  2490                  00.00 น.

นายเนลสัน  แมนเดลา                           18  กรกฏาคม  2461                00.00 น.

ดวงนักธุรกิจมืออาชีพ

 

ดวงนักธุรกิจ

นายเจริญ  ศิริวัฒนภักดี                          2  พฤษภา  2487                      00.00 น.

นายกิตติ  ดำเนินชาญวนิชย์                    2  กุมภาพันธ์  2473                00.00 น.

นายธวัชชัย  วิไลลักษณ์                          5  ตุลาคม 2505                        00.00 น.

นายชาตรี  โสภณพนิช                            28  กุมภาพันธ์  2477              00.00 น.

นายบัณทูร  ล่ำซำ                                    15  มกราคม  2496                  00.00 น.

นายประสาน  กตัญญุตานนท์                 28  กันยายน  2491                 00.00 น.

นายเชวงศักดิ์  สัตตะรุจาวงศ์                  12  ตุลาคม  2493                     00.00 น.

นายเทียม  โชควัฒนา                             14  มกราคม  2459                  00.00 น.

นายกร  สุริยสัตย์                                    16  เมษายน  2471                  00.00 น.

นายกัมพล  พิพัฒน์เอี่ยมทอง                 27  กันยายน  2483                 00.00 น.

นายแสน  จิรพัฒนานนท์                       31  พฤษภาคม  2502               00.00 น.

นายเกริกชัย  เจริญรัชต์ภาคย์                  4  ตุลาคม  2496                       00.00 น.

นายภุชง  ชาญธนากิจ                             20  มกราคม  2490                  00.00 น.

นายพิสุทธิ์  นิ่มกุลรัตน์                           3  มกราคม  2476                    00.00 น.

นายมานิต  เจียรดิฐ                                 15  พฤศจิกายน  2491             00.00 น.

นายวีระ  มานะ คงตรีชีพ                        1  กันยายน  2500                   00.00 น.

นายอนุวัตร  โกศล                                  12  มกราคม  2501                  00.00 น.

นายธีระ  วงศ์จิรชัย                                 26  ตุลาคม  2472                     00.00 น.

นายสม  วรรณประภา                             22  พฤษภาคม  2480               00.00 น.

นางเสาวคุณ  ครุจิตร                               2  กรกฏาคม  2501                  00.00 น.

นายอัมพร  เอื้อการุณชัยกุล                    3  มิถุนายน  2492                   00.00 น.

นางลักษณี  สารสาส                               13  สิงหาคม  2476                  00.00 น.

นายปานปรีย์  มหิทธานุกร                     20  สิงหาคม  2500                  00.00 น.

นายสุเมธ  ทนุตันติวงศ์                          27  ธันวาคม  2490                  00.00 น.

นางปานจิต  ลิมอักษร                             21  กุมภาพันธ์  2489              00.00 น.

นายมานิต  เจียรดิฐ                                 15  พฤศจิกายน  2491             00.00 น.

นายจิตต์  ขลิบเงิน                                  5  เมษายน  2480                    00.00 น.

นางสุภาพรรณ  โฆสิตสกุล                     7  มิถุนายน  2490                   00.00 น.

นางอรพิน  เลี่ยวไพรัตน์                        7  กรกฏาคม  2490                  00.00 น.

นายศราวุธ  จารุจินดา                             15  พฤษภาคม  2501               00.00 น.

นายหาญ  เกียรติเฟื่องฟู                         27  ธันวาคม  2491                  00.00 น.

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย                   6  พฤศจิกายน  2498               00.00 น.

น.ส.  กฤษณา  จันทร์ที                           12  ตุลาคม  2519                     00.00 น.

นางเรวดี  ธรรมโน                                  18  มีนาคม  2479                    00.00 น.

นายกุลฑล  นาคพรหม                           15  กรกฏาคม  2487                00.00 น.

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์                        6  พฤศจิกายน  2498               00.00 น.

นายปรีชา  ชวนิตย์                                  3  พฤศจิกายน  2484               00.00 น.

นายสุเมธ  ทนุตันติวงศ์                          27  ธันวาคม  2490                  00.00 น.

นางสุชาดา  อุชชุพันธ์                             20  พฤศจิกายน  2491             00.00 น.

นายภัทรพล  กนกนาค                            12  ตุลาคม  2496                     00.00 น.

น.ส.กฤษณา  จันทร์ที                             12  ตุลาคม  2519                     00.00 น.

นางบวรศรี  สมบูรณ์ปัญญา                    15  พฤษภาคม  2491               00.00 น.

นายชนินทร์  หรุ่นสำราญ                       28  มกราคม  2490                  00.00 น.

นายการุณ  ศรีวิไลฤทธิ์                           10  เมษายน  2502                  00.00 น.

นายพรชัย  อรรถการพงษ์                       12  กรกฏาคม  2511                00.00 น.

นายศิริชัย  พัวพันวัฒนะ                        26  พฤษภาคม  2489               00.00 น.

นายสุรินทร์  พลยะศรีสวัสดิ์                   9  เมษายน  2486                    00.00 น.

นายปวงสรร  ชุมสาย ณ.อยุธยา              2  มกราคม  2497                    00.00 น.

นายชัยณรงค์  มหาวีรวัฒน์                     31  ตุลาคม  2500                     00.00 น.

นายกัมพล  พิพัฒน์เอี่ยมทอง                 27  กันยายน  2483                 00.00 น.

นายอดิศร  ชาตรีนันท์                             23  ธันวาคม  2505                  00.00 น.

นางแสงจันทร์  เจิมจุติธรรม                  20  มีนาคม  2488                    00.00 น.

นายวีระชัย  อริยะสุนทร                         16  พฤศจิกายน  2505             00.00 น.

น.ส. สุนทรี  อภิมังคลากร                       6  ตุลาคม  2494                       00.00 น.

นายแบงกอก  เชาว์ขวัญยืน                    31  ตุลาคม  2492                     00.00 น.

นางวนิดา  ชุณหศรีวงศ์                           30  มิถุนายน  2483                 00.00 น.

นางสาวธณัฎ  ชรสิทธิ                             4  มีนาคม  2517                      00.00 น.

นางแสงจันทร์  เจิมจุติธรรม                  20  มีนาคม  2488                    00.00 น.

นายศักดิ์ริน  ชูศักดิ์ตระกูล                      20  กรกฏาคม  2482                00.00 น.

นายอัสนีย์  ศิริกายะ                                26  กรกฏาคม  2488                00.00 น.

นางสาวสุนทรี  อภิมังคลากร                  6  ตุลาคม  2494                       00.00 น.

นายสุเมธ  ทนุตันติวงศ์                          27  ธันวาคม  2490                  00.00 น.

นายสมเกียรติ  คีลาวัฒน์                         17  กันยายน  2502                 00.00 น.

นายสุวิทย์  อรุณานนท์ชัย                       1  พฤษภาคม  2492                 00.00 น.

นายสมชัย  บุญนำศิริ                              22  มีนาคม  2497                    00.00 น.

นายจุลประชา  สุนทรศาลทูล                  16  พฤศจิกายน  2480             00.00 น.

นายเกษม  โชคพิพัฒน์พร                      25  กรกฏาคม  2497                00.00 น.

นางสาว  ธณัฎชร  สิทธิ                           4  มีนาคม  2517                      00.00 น.

นางจิณห์นิภา  ตามโกศัย                        30  ตุลาคม  2507                     00.00 น.

นางวนิดา  ชุณหศรีวงศ์                           30  มิถุนายน  2483                 00.00 น.

นายโสภณ  สุภาพงษ์                              12  กันยายน  2489                 00.00 น.

นายจิรวุฒิ  คุวานันท์                               23  ธันวาคม  2502                  00.00 น.

นายวิเชียร  เตชะทัศนะสุนทร                15  มีนาคม  2489                    00.00 น.

นายอารมณ์  เจิมแพทย์จรรยา                13  ธันวาคม  2498                  00.00 น.

น.ส.มาลินี  เลี่ยวไพรัตน์                        23  พฤศจิกายน  2485             00.00 น.

นายปกรณ์  ทวีสิน                                  27  กันยายน  2482                 00.00 น.

นายชัช  ไชยวรรณ                                  27  ตุลาคม  2503                     00.00 น.

นายสรสินธุ  ไตรจักรภพ                       5  มีนาคม  2489                      00.00 น.

นายประชัย  เลี่ยวไพรัตน์                       28  สิงหาคม  2487                  00.00 น.

นายอังตังชอร์                                          10  มกราคม  2491                  00.00 น.

นายพรสนอง  ตู้จินดา                            1  มีนาคม  2504                      00.00 น.

นายกำจัด  บุณยศรีสวัสดิ์                        23  ธันวาคม  2489                  00.00 น.

นางชัชฏา  มาลากุล                                 30  มิถุนายน  2508                 00.00 น.

นายกนิษฐ  สารสิน                                 25  ธันวาคม  2507                  00.00 น.

นางสุธิรา  งานดี                                      26  มกราคม  2486                  00.00 น.

 

 ดวงคนดังในวงการต่างๆ

ดวงคนดังในวงการ

นายสมชาย  คุณปลื้ม(กำนันเปาะ)         30  กันยายน  2480                 00.00 น.

นายธีรยุทธ  บุญมี                                   10  มกราคม  2493                  00.00 น.

นายยุวรัตน์  กมลเวชช                            6  พฤศจิกายน  2476               00.00 น.

นายขจัดภัย  บุรุษพัฒน์                          14  พฤษภาคม  2485               00.00 น.

นางสาวิณี  ประการนัง                            2  กุมภาพันธ์  2508                00.00 น.

พล.ต.ท.วงกตมณีรินทร์                          7  สิงหาคม  2493                    00.00 น.

 

ดวงบุคคลสำคัญ

พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์                     26  สิงหาคม  2463                  00.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง