ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓

เทียนเต็ก ซินแส
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ครั้งที่ ๒๓  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รายนามผู้ร่วมสร้างพระเจ้าอโศกมหาราช
ขนาดสูง 2.0 เมตร ถวายวัดไทยป่าฝ้าย
เมืองสะสาราม อำเภอโลตัส  รัฐพิหาร
ประเทศอินเดีย
    
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม
พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต
คณะพระธุดงค์ รณรงค์เพื่อสันติภาพรอบโลก
พระอาจารย์จอย สุคโตอนามโย
พระมหาสุธน สุธโน
พระศิริเดช คู่สมรัตน์ 
พระปลัดเจริญ ชุตินฺธโร 
พระครูปลัดนิคม  นาควโร
พระสรรเพชญ  ปานศรี

บริษัท  SMM PLUS

Gemma  Knits (Thailand) Co.,Ltd.

คุณอมร  ศรีชวาลา  คุณศิวพร  ศรีชวาลา  คุณอัมรินทร์  นฤหล้า

คุณวิทูรย์  นิรันตราย  และครอบครัว

คุณอัญชลีพร  ธีระสินธุ์  และครอบครัว

บริษัทงี่ฮวดเฮง (สีตราระฆัง) คุณทองดี  พัชราวลัย

คุณสมชาต  อินทรทูต  คุณคณิศร  อินทรทูต   คุณชวิศา  อินทรทูต

น.ส. เฉลิมศรี  อินธิทัน  คุณถนอมจิตต์  อิทธิทัน  คุณสำรวย  อินธิทัน

คุณพ่อบุญมาก  คุณแม่อรุณี  คุณธีรเดช  วุฒิพราหมณ์  และครอบครัว

คุณญานิศา  อยู่ยงสินธุ์  คุณวิชิต เตชะเกษม  ร้านเกษมบรรณกิจ 

และชมรมโหราเวสม์
Pornthip Ummarittanon
สายบุญจากฮ่องกง 
印度修建寺院功德款
1)陳錦容合家
2)黃政春合家
3)陳逸雄合家
4)郭惠英合家
5)杜志活合家
6)杜紫欣合家
7)麥家良合家
8)麥家宏
9)杜金華合家
10)柯長源合家
11)歐陽顕森合家
12)王蓮
13)簡杏而合家
14)簡銘毅合家
15)陳華根合家
16)陳錦輝合家
17)陳雅倫合家
18)陳錦榮合家
19)陳健樂合家
20)陳穎立合家
21)陳健邦合家
22Wong Hung Leung
23Ching Suet Yin
24Wong Wing Man Jamilla
25Wong Yu Tung
26)王焯琳合家
27)謝永賢合家
28)陳錦蘭
29)游佳燕 THB
 

港幣總數

泰株

นงลักษณ์ แสงงาม
ณภัทร ภัทรพงษ์ไพบูลย์

พิรดา ใบบัว มนัสวี ปลื้มจิตต์มงคล คุณมนัสวี  ปิยะพงษ์

วาสนา ปทุมธนทรัพย์ ดลสวัสดิ์ สกุลธัญญลักษณ์

ชัยโชค พรหมะวิริยะบารมี คุณสงวน  กาญจนสมคิด 

คุณชินโชติ  โยมอัจฉรา แซ่โง้ว  (เจ้งิ้ม สามย่าน) 

ด.ร. วรุตม์  สีบุญเรือง  คุณเรณู  ฉวีรัตน์  และครอบครัว

นพ. จักรวุธ  อยู่ดี  และครอบครัว  นพ. ปรัชญ  โฆสรัสวดี  และครอบครัว

คุณณัฎฐ์ณิฐา จรัสสิริภักดี  คุณณธัช  ศรีหาชัย 

คุณแม่อาภา - วรรณี  เกตุอินทรีย์ (เพิ่มบุญ)

คุณองอาด  ถาเตียม  และครอบครัว

คุณชาคริต  ผมอินทร์  คุณยุพิณ  ศรีวัฒรางกูร  และครอบครัว

คุณนลินรัตน์  คุณนิธิโรจน์  คุณชมปวีณ์  คุณชนม์สิตา  พลเรืองฤทธิ์ (เพิ่มบุญ)

นางสาวปุณยารัญชน์ ภูมิรัชชานนท์ และครอบครัว

สำนักพิมพ์สูตรไพศาล และ บริษัทพิมพ์ถูก พิมพ์ดีจำกัด

คุณมนัสนันท์  วดีประเสริฐ (เพิ่มบุญ) คุณปณิตตรา  พลัสสินทร์

คุณกอบกุล  กัปปิยภัณฑ์  โยมสุพัตตา  กัปปิยภัณฑ์

คุณพิชามญช์  กฤตย์เทวาพิทักษ์  คุณพัฒนียา  กฤตย์เทวาพิทักษ์

คุณศศิการ  เพิ่มศิริ  คุณธัชชัย  แสงประจักษ์  และครอบครัว

คุณวริทธิ์ภัทร  อำนวยวุฒิกุล  และครอบครัว

พ.ต.อ. บุญรอด  อังกาบ  คุณณ.พรรษสร  ถาวรพิมลนันท์

คุณกัญญา  มาสีพิทักษ์ (เพิ่มบุญ  คุณศลิษา  ปาปะพา

คุณนพอนันต์  คุณสกุลทิพย์  ภาสะอนันต์วุฒิ  และครอบครัว

คุณอิทธิพงศ์  ภาสะอนันต์วุฒิ  ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ศรีมณีชัย

คณะกัลยาณมิตรร่วมบุญ  ครอบครัวศรีมณีชัย  คุณปรารถนา  ทัพมงคล

คุณกาญจนา  รุ่งเจริญรวยยิ่ง  คุณศิรินันธ์  เอี่ยมประภา

คุณสุทธิ  กระจ่างโพธิ์  คุณปิยะมาด  เชื้อกุณะ

คุณอรวรรณ  ดำแดงและครอบครัว

คุณเกรียงไกร  คุณชลิดา  จุลศรีไกวัล  คุณอัษฏายุธ ทัพไทย  ด.ช.ไท ทัพไทย

คุณอมรรัตน์  พื้นขุนทด  คุณอุดมศักดิ์  เลิศไพศาลวงศ์

คุณบัณฑูรย์  รินทระ  และครอบครัว คุณวันเพ็ญ  ศรีศิริโชคชัย

คุณดรุณี  รัตโนดภาส  โยมเขมจิรา  เพิ่มศิริ

คุณศลิษา  ปาปะพา คุณธนิดา  เตชะกำพุช

คุณสุภาวรัตน์  อภิกวินวงศ์  และครอบครัว  คุณพ่อเอ่งกวง แซ่ห่าน

คุณแม่ยกติน  แซ่ผู่  คุณตาก๊กคุณ แซ่ผู่  คุณยายกิมหลั่น แซ่ลิ้ม

คุณชาตรีนันท์  ธิติเลิศมงคลกาล

น.ส.อังคณา  วินศิริ  คุณ  Fredy  Hidayat 

ด.ช.  William  Skyler  Winsiri

ด.ญ. กมลทิพย์  รัตนประทีป


คุณยงยุทธ คุณวรนาถ คุณนวลพรรณ คุณนิธิ คุณพนิตนาฏ น้อยรัชชุกร 

คุณ วรีวรรณ์  นาคกิติคูลทวี  คุณอาหลั่น  พูลศรี

คุณธนะชาติ  วงศ์ธนะชัย  และครอบครัว 

คุณสุธีร์  กุมาร  คุณนราวดี  เรืองทวีเชาว์ (เพิ่มบุญ)

คุณไท  หงส์ลาวัณย์  และครอบครัว 

คุณวันชัย  คุณสุปราณี  คุณกรชนก  คุณพีรวิชญ์  คุณพีรยา  สุขเจริญชัยกุล

คุณจิราวัลย์  วิวัฒน์เกียรติ  คุณรัตนา  ฉันท์อุดมโชค 

คุณภัค  กาญจนอุไรโรจน์ คุณสรินพร  เศรษฐนิโรจน์และครอบครัว

คุณยวนใจ  ทองแปลง (หนึ่ง) คณะบูชาพระรัตนตรัย

ร.ต.อ. ธนกร  จาวรุ่งวณิชสกุล

คุณชลัช  สุปัญญาโชติสกุล  คุณสิรอาภา  สุปัญญาโชติสกุล

น.ส. ฑาร์ราห์ณัฏฐพัฒฒน์  สุปัญญาโชติสกุล 

คุณ Kim Chong  น.ส. ชิสาพัชร์  สุปัญญาโชติสกุล 

คุณ Wong Wai Ngoh

คุณบุญยงค์  สายทอง  คุณกุศลิน  สายทอง 

คุณ Shoufeng  Wong 

คุณกัญญา  มาสีพิทักษ์ (เพิ่มบุญรอบสาม)

คุณสุวโรจน์ คุณจิตภินันท์ วัฒนาธนะภิรมย์
คณะลูกหลาน พรหมปัญโญ
น.ส. รปิตา ผดุงพัฒนากูล
คุณปรารถนา ทัพมงคล คุณพจนรัตน์ ยูโกวิช 
น.ส. นราวดี เรืองทวีเชาว์ 

น.ส. กุลยา เดชชัย (เพิ่มบุญ) น.ส. รสสุมนต์ จารยะพันธุ์

คุณสุธน คุณกาญจนภรณ์ โกมลเสน
น.ส.ศุภกัญญา คุณทิวากรณ์ 
น.ส.ชญานิศ ธนโกเศศ
คุณสุทธิ กระจ่างโพธิ์
คุณกิตติมา เมืองชู
คุณพิธุนาท ศุภอุทุมพร
คุณธนพัชญ์ นาราเศรษฐพงศ์ 
คณะกัลยาณมิตร
น.ส.สุดารัตน์ พรมปาน ด.ช. ภาคิน วรยุทธกิจอุดม
คุณ สัญญา พิสุทธิ์ คุณอารีย์ มาลาโรจน์ 
คุณ ทวี ยอดเงิน คุณวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย 

คุณวราวิทย์ เจตนาวณิชย์

คุณชาคริต ผาอินทร์
คุณเชาว์ คุณมาลี โตยะวณิช (เพิ่มบุญ)
คุณกิตติพงษ์ ใจหอม น.ส.เบญญาภา จงหอมขจร 
คุณศรีนวล ศิริหล้า
น.ส.จงรักษ์ น.ส.รัตนา หาญาวุชานุรักษ์
คุณสุภาวรัตน์ คุณยงยุทธ คุณศุภโชค คุณธนโชติ อภิกวินวงศ์
น.ส.ณัฐรัตน์ โตศักดิ์
 

 รายชื่อเพื่อน พ.พ.
คุณสมบัติ  หมู่ศิริเลิศ 

 คุณเชาว์  คุณมาลี โตยะวณิช

 คุณทัศน์ไชย์  ปรียนันท์ภักดี  สุประวีณ์  ปรียนันท์ภักดี

 คุณพิสิษฐ์  กิติธัญพงศ์  ตระการ  เปรมฤดีกุล 

 คุณฐิติรัตน์  พิพัชร์ชยางกูร  คุณรัชนี  มณีพงษ์

 คุณอมรา  วัลยะเพ็ชร์  ฐิติพร  วัลยะเพ็ชร์  ธนพร  วัลยะเพ็ชร์ 

 คุณขนิษฐา (แก้วมณี) คึนเซอ  คุณพิมพ์พิศา  รัศมีสังข์

 คุณปิมปภา  เปรมฤดีกุล 

 คุณพิศมัย  คุ่ยสวัสดิ์  คุณกัญหา  กลิ่นคง

 คุณกฤษดา  สวนนาขัน  นันทนี  สวนนาขัน 

 คุณวีรชัย  เกตุชัยโกศล  วิจิตร  เกตุชัยโกศล 

 คุณโกศล  จิรบรรจงกิจ  คุณวีระชัย  อุณหเทพารักษ์

 คุณสุวิทย์ - คุณนิรมล  พฤฒิเมธากุล

 คุณสุพล - วรีวรรณ์  - สุปรีชา  เกตุนุติ

 คุณสุพิชญา  ธรรมยศ  คุณกชญพรรณ  ไชยพฤกษ์กุล

 คุณปณิตตรา  พลัสสินทร์  คุณวรยุทธ  อินทรสุวรรณ

 คุณโกศล  วาราชนนท์ คุณธนะชาติ วงศ์ธนะชัย 

 น.ส. มาลี จันทานุรักษ์ คุณขวัญดาริน พิรุน 

 คุณสายใจ นาคเอก และครอบครัว  คุณปลื้มใจ  ไชยวัฒนาสราญสุขคุณนิมิต 

คุณวันเพ็ญ  ศรีศิริชัย  คุณฐากวี  ปฐมพิทักษ์วงศ์

คุณณัฐสุวีร์  กาญจนมงคล  คุณแม่บุญยงค์  สุมาลัย  และครอบครัว

น.ส.ณัฐชา  สนองค์ 

น.ส. ศุภนาท  เอียบสกุล 

Mr.Nabil Abdulla yahya Alalawi

คุณชลธิชา  ศาสตร์นราธร  คุณกฤติมา  ชุติกุลวรรธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อิทธิโสภณกุล มทร ธัญบุรี 

น.ส.อนุตรา  พืชพงษ์  คุณอนันต์  แสงจันทร์ 

คุณสรยุทธ  กาญจน์วัฒน์ศิริ  คุณไม่ประสงค์ออกนาม 

น.ส.มาลี  จันทานุรักษ์ (เพิ่มบุญ)

คุณพุฒิธร  เขตเจริญ   น.ส. ชญาดา  อุเทน 

คุณอุบลรัตน์  คงยิ่ง  คุณสุวนันท์  คงยิ่ง ด.ญ.อาริยา  คงยิ่ง 

คุณนันทพล  ศรีโยธา  คุณณรงค์  กิ่งแก้ว  คุณประสงค์  กุศลส่ง 

ดร.ถาวร  ธีระเวชญาณ ผอ อุเทนถวาย  น.ส.อรุณรัตน์  ปฐมพิทักษ์วงศ์ 

น.ส.ปุณณภา  พุฒิศิรกร  คุณวีรพงษ์  ปิ่นจินดา 

คุณสุภาวรัตน์  คุณยงยุทธ  คุณศุภโชค  คุณธนโชค  อภิกวินวงศ์ 

น.ส.จงรักษ์  น.ส. รัตนา  หาญาวุชานุรักษ์


 

 
 
 
 

 
ภารกิจที่ 1
จะนำหินแกะสลักรูปพระเจ้าอโศกมหาราชสูง 2 เมตร
ไปตั้งไว้ที่วัดป่าฝ้าย
ซึ่งเป็นวัดไทยตั้งอยู่ที่สะสาราม

อำเภอโลตัสรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

 

 

นับตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน แล้ว ผู้ที่มีคุณูปการสำคัญต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในโลกใบนี้ อีกท่านหนึ่งก็คือพระเจ้าอโศกมหาราช 
ถ้าไม่มี พระเจ้าอโศกฯในวันนั้น เราอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาในวันนี้

พระอาจารย์ธงชัย  ธมฺมกาโม สั่งแกะพระเจ้าอโศกมหาราช ขนาดสูง 2.0 เมตร
ถวายวัดไทยป่าฝ้าย เมืองสะสาราม อำเภอโลตัส  รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
เป็นวัดไทย ที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากพุทธคยาไป
พาราณสี  มีพระอาจารย์ ดร. ณัฐภูมิ ท่านเป็นเจ้าอาวาส

(พระอาจารย์ดร.ณัฐภูมิ ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อลี  วัดอโศการาม)

ผู้ที่จะร่วมบุญ บริจาคได้ไม่เกินท่านละ 100.- บาท
 พร้อมทั้งให้แจ้งชื่อและนามสกุลมาด้วย
สาธุๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง