ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"

  โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
เริ่มวันที่ 12 มิย. 63

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


 

 รายชื่อเจ้าภาพร่วม โครงการ “หลวงพ่อมาเยี่ยม”
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฏร์
พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดอุบลวนาราม
คณะพระธุดงค์ รณรงค์เพื่อสันติภาพรอบโลก
พระมหาสุธน สุธโน เจ้าอาวาสวัดทางหลวง
พระครูปลัดนิคม  นาควโร เจ้าอาวาสวัดลาดพร้าว
พระอาจารย์จอย สุคโตอนามโย
 
พระศิริเดช คู่สมรัตน์ พระอาจารย์เจ้ย วรธมฺโม
พระปลัดเจริญ ชุตินฺธโร  
พระสรรเพชญ  ปานศรี  พระครูวินัยธรสืบ สระมาลา

บริษัท
  SMM PLUS
Gemma  Knits (Thailand) Co.,Ltd.
คุณอมร  ศรีชวาลา  คุณศิวพร  ศรีชวาลา  คุณอัมรินทร์  นฤหล้า
คุณวิทูรย์  นิรันตราย  และครอบครัว
คุณอัญชลีพร  ธีระสินธุ์  และครอบครัว
บริษัทงี่ฮวดเฮง (สีตราระฆัง) คุณทองดี  พัชราวลัย
คุณสมชาต  อินทรทูต  คุณคณิศร  อินทรทูต   คุณชวิศา  อินทรทูต
น.ส. เฉลิมศรี  อินธิทัน  คุณถนอมจิตต์  อิทธิทัน  คุณสำรวย  อินธิทัน
คุณพ่อบุญมาก  คุณแม่อรุณี  คุณธีรเดช  วุฒิพราหมณ์  และครอบครัว
คุณญานิศา  อยู่ยงสินธุ์  ณภัทร ภัทรพงษ์ไพบูลย์
คุณวิชิต เตชะเกษม  ร้านเกษมบรรณกิจ  และชมรมโหราเวสม์
คุณกิตติมา
คุณภรมน สิทธิพันธุ์ และครอบครัว 
คุณภัสสร ธีระสินธุ์
คุณอัญชลีพร ธีระสินธุ์  SMM PLUS
คุณธนเสฎฐ์ ขุมเพชรกุลวัฒน์
ภคพงศ์  คุณนิตยา  คุณชนินทร์  เหล่าศิริลือชาไกล 
ร้าน Thai Food ToGo Las Vegas 
คุณชลิดา  จุลศรีไกวัล  ร้าน Thai house & Sushi Bar 
เมือง Saint Augustine  รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา
คุณชนิดา  สุวรรณรัตน์  
คุณกอบกุล  กัปปิยะภัณฑ์  และครอบครัว
คุณ ธีระ สุมาลัย  น.ท.กิตติคุณ แสงโสภณ  คุณ หิรัญ ธรรมรัตนากรณ์
ผอ.ประทวน ปัญญะปูณ  ร.ต.ต.ฉลองชัย ศิริธร  คุณ อุบลรัตน์ คงยิ่ง 
คุณ กิ่งแก้ว... คุณ เวียง หมู กี้ แม๊ก  คุณ วิบูรณ์พงษ์ ตึ้ง ทรัพย์อร่าม
จ.อ.ชาญชัย(ขาว)ทักษ์ภิรมย์ คุณ ชัยวุฒิ ภาษิต คุณสมยศ พ.อ.(ญ)
ยุพิน ยศครี  
พ.อ.(ญ) ธัญพร ล่ามกิจจา  ร.ท. สมศักดิ์ เอี่ยมพิพัฒน์
คุณวรรณา  ศรีวรนันท์
น.ส. ชลธิชา  ศาสตร์นราธร
คุณพิสัย  นิมมานานุเคราะห์
ครอบครัว โตวิกกัย
คุณฐิติภรณ์  คุณสุรีย์พร  คุณอัจฉราพรรณ  คุณนันทวรรณ  โตวิกกัย
โยมลินดา  เหลืองสะอาด  โยมชัยพจน์  ช่างแต่ง
คุณวิทูรย์  นิรันตราย
คุณชนัดดา  กรรณีวงศ์  คุณกษิเดช  ดำพร้อม
คุณธีรเดช  วุฒิพราหมณ์  คุณญานิศา  อยู่ยงสินธุ์
ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณสุรภา  หมู่พยัคฆ์  คุณพิมลมาศ  รมัยเศรษฐ
คุณพีริยา  พุมเรช  คุณสมประสงค์  หาดเหมันต์
คุณโกศล  วาราชนนท์ เพื่อน พ.พ. 4/21
คุณทชากร  ลีลาประชากุล  และครอบครัว
น.ส.อภิชดา  โรจน์สิทธิกิจ
คุณธีรเดช  วุฒิพรหมณ์ (หลวงเดช) คุณญาณิศา  อยู่ยงสินธุ์
คุณสุภาวรัตน์  คุณยงยุทธ  คุณศุภโชค  คุณธนโชค  อภิกวินวงศ์
คุณวีรวัฒน์  รัตนทัศนีย์  และครอบครัว  คุณณัฐนิจ  งามผล และครอบครัว
คุณอรรถนนท์  คุณปราณี  คุณวุฒิชัย  คุณพิมพ์ดาว  เหรียญปัญญากุล
คุณดนิตา  จีนกลั่น  คุณจงพร  แซ่ลิ้ม  คุณวรรณา  รุจิสมนภา
คุณแม่อาภา  คุณวรรณี  เกตุอินทรีย์
คุณทชากร  ลีลาประชานุกุล  และครอบครัว
คุณอรวรรณ  ดำแดง  และครอบครัว 
คุณวริทธิ์ภัทร  อำนวยวุฒิกุล (ซินแสตง) และครอบครัว 
คุณสุทธินีย์  พฤฒิอางกูร  และครอบครัว 
น.พ.จักรวุธ  อยู่ดี  และครอบครัว 
คุณนิรัตน์  เพ็ชรพิจิตร


 

 

 

 

 
 

 

 

วันที่ 12 มิย.63 รพ.สต.และวัดแดงประชาราษฏร์
ร่วมกันออกเยี่ยมคนป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ
ที่หมู่บ้านเยาวพรรณ ชุมชนบางสีทอง
จำนวน 4 ท่าน

 
 
 
 
 
 มอบพระพุทธเมตตา แกะสลักจากไม้โพธิ์ที่พุทธคยา
เพื่อเป็นพุทธานุสติคนละ 1 องค์
 
 โสมเกาหลี  น้ำมนต์
จากวัดหลวงพ่อพุทธโสธร

 

 

 
 มอบอาหาร ยาและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ  
ให้กับโยมเพื่อเป็นกำลังใจ
 ที่โยมดีใจคือ โยมได้อาหารใจ หล่อเลี้ยงจิตใจ
โยมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริง
 
 

 

 

 

 
 
 โยมร้องไห้ด้วยความดีใจ
ที่วันนี้มีพระมาเยี่ยมถึงที่บ้าน
 โยมเจ็บป่วยเฉพาะร่างกาย
แต่จิตใจของโยมไม่ได้เจ็บป่วย
 

 

 

 

 
 โยมเป็นคนชุมแพ จ.ขอนแก่น
บอกว่าคิดฮอดบ้าน อยากกลับไปอยู่ที่บ้าน
 
 
 
 ให้อุปกรณ์สำหรับใช้มือบีบ
จะได้มีกำลัง และจะช่วยตัวเองได้
 
 
 
 ให้พระพุทธเมตตา (ไม้โพธิ์) จากพุทธคยา
เพื่อเป็นกำลังใจ จะได้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
โยมได้สัญญาว่าจะสวดมนต์ทุกวัน

 

 
 
 ลูกๆบริจาครถเข็นของโยมแม่คำ ทองนาเพียง
ให้กับวัดเพื่อนำไปแจกให้กับคนป่วยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ได้บุญ 2 ต่อ
ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง
โยม แม่คำ ทองนาเพียงได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการสงบ
โยมไปดีแล้ว ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกต่อไป
 
 

 

 

 

 
 โยมเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย แต่ใจสู้ ชอบสวดมนต์
ดีใจมากที่พระมาเยี่ยม
โยมไม่กลัวตาย โยมบอกว่าถ้าตาย ก็จะได้ไปสวรรค์
เพราะโยมทำแต่สิ่งที่ดีงาม
สาธุๆๆ
 
 โยมป่วยแต่ร่างกาย  แต่จิตใจของโยมไม่ได้ป่วย
ถึงเวลาไปก็ต้องทิ้งร่างกายเอาไว้  ไปแต่ความดีที่โยมทำไว้
 
 โยมใจสู้ คุยสนุก ชอบสวดมนต์
โยมบอกว่าโยมไม่มีอะไรต้องให้เป็นห่วงอีกแล้ว
 
 
 
 โยมบอกว่าไม่เหงา เพราะมีลูกคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ลูกทำงานรับจ้างซักผ้า

 

 
พระมาเยี่ยมโยมครั้งที่ 3 ที่โรงพยาบาลบางกรวย
ครั้งสุดท้าย โยมจากไปด้วยอาการสงบ 
ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอีกแล้ว
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


ทำไม อเมริกา ที่มีระบบการแพทย์ดีที่สุดในโลก ถึงคุมโควิดสู้ ไทย ไม่ได้

ชัดเจนมากๆ เขียนโดย 
พระมหา ดร.นายแพทย์ สมชาย
 
เกิดอะไรขึ้นกับอเมริกา ทำไมจึงเป็นเช่นนี้

ประเทศอเมริกา ที่มีระบบการแพทย์ที่ดีที่สุด กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก ตายมากที่สุดในโลก กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโควิด

 
คำตอบ คือ ...
อเมริกา เก่งด้านการค้นคว้าวิจัยตัวยาใหม่ๆ

วิธีการรักษาโรคใหม่ๆ บริษัทยา, Bio-technology

และการแพทย์ ที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกจำนวน 31 บริษัท

เป็นบริษัทอเมริกาถึง 17 บริษัท

มากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก

บริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ Johnson&Johnson ก็เป็นบริษัทอเมริกา

 
หากใครป่วยเป็นโรคแปลกๆ

ต้องการวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่ล้ำยุค และมีสตางค์พร้อมจ่าย

เดินทางไปรักษาที่อเมริกา จะไม่ผิดหวัง

มีโรงพยาบาลชั้นเยี่ยม หมอชั้นยอด ตัวยาดีๆ รออยู่

แต่ก็ต้องพร้อมรับใบเสร็จค่ารักษาที่สูงจนน่าตื่นตะลึงเช่นกัน

 
 
 
อังกฤษ ที่ได้รับยกย่องว่า

มีระบบการแพทย์ดีเป็นอันดับ 2 ของโลก

ก็มีลักษณะคล้ายอเมริกา

ที่เน้นด้านการค้นคว้าวิจัยตัวยา และวิธีการรักษาโรคใหม่ๆ

และมีค่ารักษาที่แพงมาก

เพียงแค่ไปขอใบรับรองแพทย์ว่า สุขภาพแข็งแรง สามารถขึ้นเครื่องบินได้ (Fit to Fly)

ซึ่งแพทย์ ก็วัดอุณหภูมิ

ใช้หูฟังจิ้มฟังการหายใจของปอด ใช้เวลาตรวจราว 5 นาที

 ไม่มีแม้แต่การจับชีพจร

วัดความดัน คิดค่าตรวจ 5,000 บาท (130 ปอนด์)

และคิดค่าพิมพ์ใบรับรองแพทย์อีก 1,500 บาท (40 ปอนด์)

ทั้งที่จริงๆ ก็มีแบบฟอร์มข้อความมาตรฐานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว

เจ้าหน้าที่แค่พิมพ์ชื่อ วัน เดือนปีเกิด ใส่ลงไปเท่านั้น

อุดฟันธรรมดาที่คลินิกหมอฟัน ริมถนน ซี่ละ 12,000 บาท

 
 ไม่น่าแปลกใจว่า

ทำไม ฝรั่ง จำนวนมากบินมารักษาโรค ทำฟันที่ประเทศไทย

เพราะรวมค่าเครื่องบินแล้ว
ก็ยังถูกกว่ารักษาในประเทศตนเองมาก
โดยคุณภาพการรักษาที่ใกล้เคียงกัน
 
ความล้มเหลวของระบบประกันสุขภาพใน อเมริกา

เมื่อ บิล คลินตัน เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2536  

ฮิลลารี่ คลินตัน ซึ่งเป็นสุภาพสตรีหมายเลข 1 ประกาศว่า ตนตั้งใจจะทำงานสร้างระบบประกันสุขภาพในชาวอเมริกัน

แต่ตลอด 8 ปี ที่อยู่ในอำนาจ ก็ทำได้เพียงเล็กน้อย เพราะเสียงส่วนใหญ่ในสภาคองเกรส และวุฒิสภา

คุมโดยพรรคริพับริกัน ฝั่งตรงข้าม และอิทธิพลของบริษัทยาขนาดใหญ่มีมาก

 

ต่อด้วยยุคของประธานาธิบดีบุช (คนลูก) อีก 8 ปี

ตามมาด้วยยุคของประธานาธิบดี โอบามา

อีก 8 ปี จึงทำระบบประกันสุขภาพที่เรียกว่า

Obama Care ขึ้นมาได้สำเร็จ

โดยการเจรจาต่อรองกันมากมาย ซึ่งก็ทำได้เพียงบางส่วน

 

ยังมีชาวอเมริกันอีกร่วม 30 ล้านคน ไม่มีประกันสุขภาพ

ที่มีประกันสุขภาพ ก็ยังต้องจ่ายเอง 40 % บ้าง 60 % บ้าง

ตามประเภทของประกัน

พอมาถึงยุคทรัมป์ ก็ประกาศว่า ตั้งใจจะยกเลิก Obama Care

โดยสรุปอเมริกาใช้เวลา 27 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2536 ถึงปัจจุบัน ก็ยังทำระบบประกันสุขภาพไม่ได้ถึงไหน

 
 คนอเมริกัน ถ้าป่วยขนาดต้องนอนโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์ๆ

ค่ารักษาจะแพงมากเป็นล้านบาท หรือหลายล้าน จำนวนมากต้องขายบ้านขายรถ

หมดเนื้อหมดตัว กลายเป็นคน Homeless ก็มี
 

ผู้ป่วยโควิดเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

นอนรักษาตัว 2-3 สัปดาห์

เมื่อหาย จะจ่ายบิลค่ารักษาราว 2-3 ล้านบาท

แม้คนที่มีประกัน ก็ต้องจ่ายเองเป็นล้านบาท
หายจากโควิดอาจช็อกตายเพราะบิลค่ารักษาแทน
 

ผู้ป่วยโควิดที่ไปโรงพยาบาลส่วนใหญ่ จึงเป็นผู้ป่วยอาการหนัก ไม่ไหวแล้วจริงๆ อัตราการตายจึงสูง

 

ส่วนผู้ติดเชื้อที่อาการยังไม่มาก ก็จะอยู่บ้านเพราะกลัวค่ารักษาพยาบาล และเป็นตัวแพร่เชื้อระบาดในชุมชนต่อไป

ทำให้อเมริกา lockdown มาเป็นเดือนแล้ว ผู้ติดเชื้อใหม่แต่ละวันก็ยังเกิน 30,000 คน

 

แปลกที่รัฐบาลอเมริกามานั่งแก้ปัญหาปลายเหตุ ใช้เงินมหาศาลเกือบ 100 ล้านล้านบาทกู้เศรษฐกิจ

ทำไมไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยประกาศนโยบายรักษาโควิดฟรี ให้ผู้ติดเชื้อทุกคนกล้าไปโรงพยาบาลแต่เนิ่นๆ คุมการระบาดให้อยู่ ซึ่งถ้าทำเนิ่นๆ ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดก็จะไม่ถึง 1 ล้านล้านบาทด้วยซ้ำไป

 
ประชาชนก็จะไม่ต้องป่วย ต้องตายมากๆ
เศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวเร็ว

แม้เป็นประเทศอภิมหาอำนาจ แต่ผู้บริหารประเทศไม่เก่ง

บริหารมั่วๆ ก็นำความเสียหายให้ประเทศและประชาชนได้มาก

 
 โดยสรุป คือ ระบบการแพทย์ของอเมริกา และอังกฤษ
ออกแบบไว้สำหรับการทำกำไร
การดูแลรักษาคนมีสตางค์ ที่พร้อมจ่ายแพงๆ

ไม่ได้ออกแบบไว้ เพื่อดูแลประชาชนโดยรวมทั้งหมด

เมื่อเกิดโรคระบาดไปถึงคนจำนวนมาก จึงเกิดโกลาหลในระบบการแพทย์ ดูแลไม่ไหว

คุมการระบาดไม่อยู่ ป่วยมาก ตายมาก
 
ระบบสาธารณสุขประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2520 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศเป้าหมายการทำงานโดยสรุปเป็นสโลแกนว่า

 “สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543”

(Health for All by the Year 2000)
ประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่ก็รับฟังเป็นสโลแกนโก้ๆ
แต่ประเทศไทยได้ทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง
 
ในขณะที่อาตมาภาพ เรียนอยู่ที่คณะแพทย์จุฬาฯ
เราได้มีการคุยหารือเรื่องนี้กันมาก

บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศได้ระดมความคิดกันขนานใหญ่ว่า

เราจะต้องทำอย่างไร จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายนี้

 

 

 เราได้วิเคราะห์กันถึงปัญหาของสังคมไทย

และสรุปสาเหตุเป็นวัฏจักรทางลบของ 3 องค์ประกอบ คือ 

โง่ จน เจ็บ ”
 
เพราะโง่...
จึงทำให้ยากจน และ เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย

เพราะจน...จึงทำให้ไม่ได้รับการศึกษาที่ดี ทำให้โง่และเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย

เพราะเจ็บ...จึงทำให้ยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา

 

บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศ จึงตัดสินใจมุ่งมั่นว่า

เราจะต้องช่วยกันทะลายวัฏจักรโง่ จน เจ็บ นี้ให้ได้

โดยเริ่มจากสิ่งที่เรารับผิดชอบโดยตรง คือ การดูแลสุขภาพประชาชน

 
อสม.
(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)
ก็ได้เกิดขึ้นในยุคนี้

ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุข ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพแก่ประชาชน

ประสานงานป้องกันโรคระบาด การส่งต่อผู้ป่วย

โดยให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติครบ และมีจิตอาสา

โดยมีแรงจูงใจคือ การให้เกียรติ การยอมรับจากชุมชน

และสิทธิในการรักษาพยาบาลของตัวอสม. และครอบครัว

 

ผ่านการบ่มสร้าง ทำงานมากว่า 40 ปี

ปัจจุบันเรามี อสม.ทั่วประเทศอยู่ราว 1,040,000 คน

แต่ละคนดูแลประชาชนในพื้นที่ราว 8 – 15 ครัวเรือน

(ในเขตเมืองจะมีเฉพาะในชุมชนแออัด)

เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้มแข็ง เป็นระบบ ครอบคลุมทุกหย่อมบ้านอย่างนี้

 

เป็นสิ่งที่อเมริกา อังกฤษและประเทศทางตะวันตก ไม่มี

 เมื่อถึงคราวเกิดโรคโควิดระบาด

เครือข่ายอสม.ที่เข้มแข็งนี้ ก็ได้แสดงศักยภาพให้โลกเห็น

ระบบสาธารณสุขของไทย มีโครงข่ายที่สามารถดูแล
ไปถึงประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศ
คำแนะนำ ข้อปฏิบัติที่ทางการกำหนด
ก็ได้ถูกถ่ายทอดไปสู่ประชาชนทั้งหมดอย่างเป็นระบบ
 
ระบบประกันสุขภาพของไทย

การรวมพลังความคิด สติปัญญาของบุคลากรทางการแพทย์ของไทย

เพื่อทะลายวัฏจักร โง่ จน เจ็บ

ได้สุกงอม และบรรลุผลสำเร็จครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2544

เมื่อทางรัฐบาลเห็นด้วย และผลักดันนโยบาย
“30 บาทรักษาทุกโรค”
 

เป็นระบบประกันสุขภาพแบบครอบคลุมประชากรทั้งหมดทั่วประเทศ

และใช้เวลาเพียง 1 ปี ตั้งแต่กำหนดนโยบาย

ทดลองใช้ในบางพื้นที่ ขยายผลบังคับใช้ทั่วประเทศ

เพราะเป็นยุคที่การเมืองเข้มแข็ง
 
 สิ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามทำมา 27 ปียังไม่สำเร็จ

แต่ประเทศไทยใช้เวลาเพียง 1 ปี

สร้างระบบประกันสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกได้สำเร็จ

แม้องค์การอนามัยโลกก็ได้ประกาศยกย่องเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศ
 
สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่า
คนไทยมีศักยภาพ
ถ้าเราตั้งใจทำอะไรจริงๆ แล้วสามัคคีช่วยกันทำ
เราทำได้ ทำได้อย่างดีที่สุดด้วย
 

ผู้ป่วยโควิดทุกคนในไทย สามารถรับการรักษาฟรีจนหาย

ไม่ว่าอาการจะหนักเบา ต้องนอนโรงพยาบาลกี่วัน

เราไม่ต้องกลัวว่า จะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 

ผู้ป่วยโรคต่างๆ ในไทยที่มีสตางค์ ก็สามารถเลือกไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน

ที่มีบริการดีระดับโลก มีห้องพิเศษอยู่ 

 
 แต่แม้คนยากคนจน

 เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาล

อาจไม่ได้อยู่ห้องพิเศษ ต้องอยู่ห้องผู้ป่วยรวม

คุณภาพการบริการไม่ดีเท่าโรงพยาบาลเอกชนที่ต้องจ่ายแพง

แต่คุณภาพในการรักษา ก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก

นี้คือ สิ่งที่ประชาชนทั่วไปในอเมริกาและอังกฤษไม่เคยได้รับ

 
โดยสรุป ระบบสาธารณสุขของไทยออกแบบมา เพื่อ
ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคนทั้งประเทศ

เราจึงสามารถยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิดได้ผลดี

จนได้รับคำยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและสื่อของประเทศต่างๆ มากมาย

 
ขอบพระคุณบทความดีๆ จากท่านพระอาจารย์ ครับ
 
https://www.blockdit.com/articles/5eae6f194d99f80cad130eb3
 
โดย พระมหา ดร. นายแพทย์ สมชาย

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 อุปกรณ์ที่จะนำไปแจกคนป่วยติดเตียง และคนชรา
มีเตียงพยาบาล รถเข็น พัดลม และอื่นๆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง