ReadyPlanet.com
dot dot
dot
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ

 "พระสังฆราช" มีพระบัญชา 

ตั้ง"โรงทาน" ทั่วประเทศ


เริ่มวันที่ ๑๕ เมษายน ๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่าเหตุการณ์จะปรกติ


คนที่มารับข้าวกล่องโรงทาน
1. ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
2. แจกคนละ 1 กล่องเท่านั้น
(หากที่บ้าน มีผู้สูงวัย ให้แจ้งพระที่ดูแล ต้องรอข้าวกล่องที่เหลือ จึงสามารถรับเพิ่มได้อีก 1 กล่อง)
3) เข้าแถวตามจุดที่กำหนด 
4) ทุกคนต้องยืนห่างกันคนละ. 2 เมตร ตามจุดที่กำหนด 
 
จุดที่ 1  ตรวจเช็ค อุณหภูมิของร่างกาย และรับแอลกอฮอล์ล้างมือ
จุดที่ 2 รับข้าวกล่อง กลับบ้าน ครับ


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


 
 


รายนามเจ้าภาพโรงทาน ข้าวกล่อง 200 กล่อง

 
เพื่อช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19
 

วัดแดงประชาราษฎร์ บางกรวย นนทบุรี

15 เมษายน ถึง 17 พฤษภาคม 2563(รวม32วัน)

       พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม  พระอาจารย์มหาฉลอง เขมานันท์  
คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต 
พระมหาสุธน สุธโน  พระศิริเดช คู่สมรัตน์ พระปลัดเจริญ ชุตินฺธโร 
พระครูปลัดนิคม นาควโร  พระยุทธนา ธีรธมฺโม 
พระนันทวัฒน์ ฐิตเมโธ พระจิรัฏฐ์ ปัญญาธโร 
พระอ.จอย สุคโตอนามโย  พระสรรเพชญ ปานศรี พระวชิรสรณ์ ปภสฺสโร


บริษัท SMM PLUS
บริษัท Gemma Knits (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท งี่ฮวดเฮง (สีตราระฆัง)
บริษัท พิมพ์ถูก พิมพ์ดี และสำนักพิมพ์สูตรไพศาล
บริษัท ทอมมาตินวอชิ่ง จำกัด

คุณวิทูรย์ นิรันตราย และครอบครัว
คุณอัญชลีพร ธีระสินธุ์ และครอบครัว
คุณพรสรวง สุคนธปฏิภาค และครอบครัว
คุณคีรี ธีระสินธุ์ และครอบครัว
คุณอมร ศรีชวาลา คุณศิวพร ศรีชวาลา คุณอัมรินทร์ นฤหล้า
คุณสมชาต อินทรทูต คุณคณิศร อินทรทูต คุณชวิศา อินทรทูต 
คุณเฉลิมศรี อินธิทัน คุณถนอมจิตต์ อินธิทัน คุณสำรวย อินธิทัน
คุณณัฏฐ์ณิฐา จรัสศิริภักดี คุณณธัช ศรีหาชัย
คุณแม่อาภา เกตุอินทรี และลูกหลาน 
คุณวรรณี เกตุอินทรี และครอบครัว
คุณทองดี พัชราวลัย ด.ร.วรุตม์ สีบุญเรือง
คุณนภัทร ภัทรพงษ์ไพบูลย์ คุณศุภวัฒน์ ศรีเย็น 
น.ส. นิษฐ์ชานันท์ มาลาโรจน์ และครอบครัว 
คุณสรพงษ์ ลี้ประเสริฐ และครอบครัว
คุณกัญรัศมิ์ กิตติอัครานนท์ (แมะ)
แม่บุญฟู ลิ้มตระกูล และลูกหลาน

Miss Stephanie You ( Hong Kong )
น.พ. จักรวุธ อยู่ดี  และครอบครัว   น.พ. ปรัชญ โฆสรัสวดี และครอบครัว
คุณวริทธิ์ภัทร อำนวยวุฒิกุล (ซินแสตง)
คุณวรีวรรณ์ นาคกิติคูลทวี คุณอัจฉรา แซ่โง้ว (เจ้งิ้ม สามย่าน)
คุณดรุณี รัตโนภาส   คุณเขมจิรา เพิ่มศิริ
คุณยงยุทธ คุณวรนาถ คุณนวลพรรณ คุณนิธิ คุณพนิตนาฏ น้อยรัชชุกร
น.ส.ปรีญาวลี ชูนามชัย คุณจันทนา เอี่ยมโอภาส
คุณมนตรี ชูนามชัย คุณอารีย์ ชูนามชัย
คณะสายบุญนายสุขสรรค์ เหมือนประสิทธิเวช
คุณพ่อสนิท คุณแม่สายหยุด ธีรพัฒนกุล และครอบครัว
คุณพ่อบุญมาก คุณแม่อรุณี คุณธีรเดช วุฒิพราหมณ์ และครอบครัว
คุณญานิศา อยู่ยงสินธุ์ คุณวิชิต เตชะเกษม ร้านเกษมบรรณกิจ ชมรมโหราเวสม์
อาศรมฤกษ์มงคล ศรีจักรนารท คุณ เรณู ฉวีรัตน์

คุณแม่สมพร กาญจนะศรีวรรณ และครอบครัว

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ    คุณธเนศ ชัยสันติกุลวัฒน์

คุณอัยย์   คุณอันน์ คุณอฤณ และ คุณกุลนิษฐ์ งามกิจเจริญลาภ

และคุณกนกวรรณ ศรประทุม และครอบครัว

คุณวสันต์ คุณฐิระวรรณ คุณชนกานต์ วงศ์กิตติขจร และครอบครัว    

คุณโสภณ วัชราภัย และครอบครัว

คุณวสันต์ นฤนาทไพศาล และครอบครัว         

คุณอนัญญา จันดาวรรณ์ และครอบครัว       

คุณทาริกา ธิดาทิตย์ และครอบครัว                 

คุณวีระวัฒน์ คุณชญานุตน์ รัตนทัศนีย และครอบครัว

คุณอัมพวา คุณจิรี คุณจีรัง ภมรสูต และครอบครัว  

คุณปิยะพรรณ คุณคทาสิทธิ์ ฤทธิเดช และครอบครัว

คุณไพเรียม สุขสิทธิ์    คุณสีหะชัย พวงพุฒิ และครอบครัว               

คุณกันตภณ หลวงปลัด และครอบครัว

คุณแม่สมพร คุณสมชาย รัตนโกวินและครอบครัว                      

คุณรดามณี ธาวุฒิสกุลฐิติ และครอบครัว

คุณสมร คุณทองใบ คุณอรุณกานต์ ทิพย์จันทร์ และครอบครัว      

คุณกมลวรรณ ฉ่ำชื่น และครอบครัว

คุณชนาธิป คุณเนาวรัตน์ เหล่าวัฒนากุล และครอบครัว                  

คุณทัศนีย์ ชงโค และครอบครัว

พันโทมนตรี คุณอรัญญี คุณเขมิกา สตีวงศ์ และครอบครัว               

คุณคมเนตร เกรียงไกรลิบ และครอบครัว

คุณพ่อเถิง คุณแม่มนัส คุณนิตา คุณนรุณ ระดอน และครอบครัว      

คุณวาสนา กระถินทอง และครอบครัว

คุณวัลย์นภา รัชเดช และครอบครัว  คุณครูดนตรี มณัตน์ และครอบครัว  

คุณสุภา ศราคนี และครอบครัว

คุณอนันต์ ศุภศรีรุ่งเจริญ คุณบุญเตือน สืบน้อย และครอบครัว      

คุณจิรทีป ลิ้มสิริกาญจน์ และครอบครัว  

คุณรัชดา ธีรพัฒนกุล คุณเกศนภา โฆษวิทิตกุล และครอบครัว       

คุณพัฒนเชษฐ์ น้อยโกมุทและครอบครัว

คุณสุรพล คุณณภษร

คุณสิรวสิษฐ์ คุณกิตติวัฒน์ คุณชัยวัฒน์ รักษาธรรมเจริญ

และคุณวัลย์ลิกา องค์ทองคำ

คุณปรัชญา คุณปริชญา คุณสุกัญญา เชื้อสิงห์โต และครอบครัว           

 คุณสุลักษณ์ เหมือนประสิทธิเวช และครอบครัว   

บริษัทกอดี้ อาร์ต จำกัด      บริษัทยีราฟ เอเจนซี่ จำกัด

คุณสมคิด คุณวิลาวัลย์ คุณภาณี

นายสุขสรรค์ นางเสาวภา นางสาวนันท์นภัส นายกษิดิศ เหมือนประสิทธิเวช

Pornthip Ummarittanon

สายบุญจากฮ่องกง 印度修建寺院功德款

1)陳錦容合家

2黃政春合

3)陳逸雄合家

4)郭惠英合家

5)杜志活合家

6)杜紫欣合家

7)麥家良合家

8)麥家宏

9)杜金華合家

10)柯長源合家

11)歐陽顕森合家

12)王蓮

13)簡杏而合家

14)簡銘毅合家

15)陳華根合家

16)陳錦輝合家

17)陳雅倫合家

18)陳錦榮合家

19)陳健樂合家

20)陳穎立合家

21)陳健邦合家

22Wong Hung Leung

23Ching Suet Yin

24Wong Wing Man Jamilla

25Wong Yu Tung

26)王焯琳合

27)謝永賢合家

28)陳錦蘭

29)游佳燕 THB

 
港幣總數
泰株
 

นางอรวรรณ น.ส.กชญพรรณ ไชยพฤกษ์กุล
คุณมนัสนันท์ วดีประเสริฐ คุณสุภิศรา ใจเย็น
คุณนลินรัตน์  คุณนิธิโรจน์  คุณชมปวีณ์  คุณชนม์สิตา  พลเรืองฤทธิ์

คุณแม่บุญยงค์ สุมาลัย คุณภรมน สิทธิพันธุ์ และครอบครัว 

คุณกัญญา  มาสีพิทักษ์  คุณศุภชัย สิริกะนันท์ และครอบครัว

อรวรรณ ดำแดง และครอบครัว

ร.ต.อ. ธนกร จาวรุ่งวณิชสกุล และครอบครัว

คุณฐิติรัตน์ พิพัชร์ชยางกูร (เพื่อนพ.พ.4/21)
คุณมานพ ศรีตุลยโชติ (เพื่อนพ.พ.)

คุณนิติ พัฒนพันธุ์พงศ์   คุณณพรรษสร ถาวรพิมลนันท์
คุณธนพัชญ์ นาราเศรษฐพงศ์ คุณกิตติมา เมืองชู
คุณแม่อัมภร แซ่อึ้ง คุณบุญชัย ตุนอาภรณ์รัตน์ 
คุณนิตยา ตุนอาภรณ์รัตน์ คุณศิริพร ตุนอาภรณ์รัตน์
คุณธัญยธรณ์ พงศ์สินธนพร คุณศิริรัตน์ อมรกิตติเมธี 
คุณปุณณดา อมรกิตติเมธี
คุณดวงนภา ชั้นเชิงกิจ และครอบครัว
คุณเกียรติบดินทร์ ชนาภัทรโชติกร คุณสุทธิ กระจ่างโพธิ์
คุณปรารถนา ทัพมงคล คุณพจนรัตน์ ยูโกวิช
น.ส. วานิร์รชฏา ภัคยาลัก์ษมี
คุณอารีรัตน์ พงศ์สินธนพร
คุณอนุวัชน์ เหล่ามีผล คุณปุณยนุช เหล่ามีผล
คุณพฤกษ์ อาระยะพิสุทธิ์กูร ด.ช. ณตฤณ อาระยะพิสุทธิ์กูร
คุณประยูร คู่คิด คุณพิสิษฐ์ คูราเน
คุณเขมจิรา เพิ่มศิริ คุณดรุณี รัตโนภาส 
คุณธนิดา เตชนะกำพุธ คุณปาจารี
คุณรัตนา ฉันท์อุดมโชค คุณภัค กาญจนอุไรโรจน์
ครอบครัว ฮามอำไพ ครอบครัว วิวัฒน์เกียรติ 
ครอบครัว เพียรพัฒนางกูร คุณจิตติ ธรรมอำนวยสุข
คุณแม่ทองม้วน คุณพ่อนพดล อินคง และครอบครัว
คุณศลิษา ปาปะพา คุณอุษณี พละสาร คุณกิตติคม โล่ห์ศิริวัฒน์ 
คุณมนตรี โมชฏาพร คุณลออ โพธิคนุช 
น.ส. วรรณี แก้วเจริญไพบูลย์ คุณกมลรัตน์ ทิมชล และครอบครัว
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม และครอบครัว

คุณจงรักษ์-คุณรัตนา หาญาวุชานุรักษ์ และครอบครัว
คุณยงยุทธ-คุณสุภาวรัตน์ คุุณศุภโชคคุณธนโชติ อภิกวินวงศ์
คุณสุริยา คุณเผดิมศักด์ คุณเจริญศักดิ์  จารยะพันธุ์
คุณ รสสุมนต์ คุณจิตพิชาญ์  จารยะพันธุ์
คุณภูริมาศ สว่างเมฆ
คุณสุวิภา กุญชร ณ อยุธยา 

คุณกอบัว รักร่วม คุณนพพล รักร่วม

คุณยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา
คุณชำเรือง คุณพรรณี นรินทรภักดี
ด.ร. ธเนษฐ เศรษฐาวาณิช   คุณอรอนงค์ พุ่มศรีเพ็ชร์
คุณเสงี่ยม คุณเบญจมาศ ทาทอง และครอบครัว 
คุณรุ่งรวี เงินประสพสุข

คุณกำพลศักดิ์ พูลศักดิ์ คุณนิภาวัลย์ โชคชนะชัย 
คุณนันทพร คันทะคง และครอบครัว
คุณภราดร ศิลปะ คุณศุภนาท เอียบสกุล
คุณภคพงศ์ เหล่าศิริลือชาไกล (ใหญ่) เพื่อนพณิชยการพระนคร
คุณ วรีวรรณ์  นาคกิติคูลทวี  คุณสุนี พัฒนะกุลพงศ์
ด.ช.กาย ด.ช.กันต์ กลิ่นพานิช น.ส.ชนกนันท์ น้อยอาสา
น.ส. ณัฐชา สนองค์ โยมเซีย คอลลินส์ ฟรี
คุณเอกชัย คุณณัฏชา สังเขป และครอบครัว
น.ส. วรรณริชฎา กิตติธงโสภณ น.ส. เบญญาภา จงหอมขจร
คุณนพชนก เหมาภากร 
ศศิธร ศิริฉาย   มาลี จันทานุรักษ์   ขวัญพิลุน ดาหริน
คุณวรรณา คงสวัสดิ์ศักดิ์ เพื่อน พ.พ. 14
คุณดุษฏี โสภา เพื่อน พ.พ. 14    คุณสราวุธ ลอบมณี
คุณสุพาณี บำเพ็ญผล   คุณชารีฟ ทองวิลัย
น.ส. ศิวรัตน์ บุญศรีพิรัตน์ คุณจำเนียร สุนทโช และลูกหลาน
คุณ ชุณหภากาญจน์ และ คุณกิโด้ เจริญกรุง
น.ส. เบญญพรรณ์ ปิยะพันธุ์ชัย
คุณนุจรินทร์ ก่อเกียรติทวีชัย เพื่อน พ.พ.14
น.ส. ลินดา เหลืองสะอาด คุณชัยพจน์ ช่างแต่ง
คุณปทุม โคเปรม คุณสุรศักดิ์ สันติโสภาศรี
คุณจารุศิลป์ ธาราสุนทร
คุณฐิตาภรณ์ โตวิกกัย คุณสุรีย์พร โตวิกกัย
คุณอัจฉราพรรณ โตวิกกัย คุณนันทวรรณ โตวิกกัย
คุณนภพรรณ พรหมสุนทร เพื่อนพ.พ.14
คณะกัลยาณมิตรร่วมบุญ คุณองอาด ถาเดียม
คุณพลอยกชกร อินทบุหรั่นโสรถ
คุณเริงศักดิ์ บุญยุบล เพื่อน พ.พ.14
คุณกฤติเดช คุณภณิตา จรุสมัญญา
คุณวิรัช ว่องวิชญ์พล คุณอรัญญา รัตนะชโยโค
คุณณัฐิกานต์ วัฒนะ คุณชัยรัตน์ ศรีกัญจนานนท์
คุณเซียมง้อ แซ่ตั้ง และครอบครัว น.ส.ขนิษฐา มิ่งอาชา
คุณอดิทัต ศุภจิระพล น.ส. อลิสษา ตรีวรรณไพศาล
น. ส. วานิร์รชฎา ภัคยาลัก์ษมี   น.สพัชรินทร์ ธรรมนาม
คุณ. ยุทธนา สถานทิพย์   น. ส. สังวาลย์ รัตนะ
คุณกชกร  คุณเทพกร.  คุณชื่นจิต ศรีสุวรรณ 
น.ส.ณปภัช นิรมลวนิช   น.ส.จารุภา ศรีสุวรรณ   
AMAREE PHANBN
อรทัย อินทนุรังษี   ณัฐธิดา อินทนุรังษี   นาวิน อินทนุรังษี 

จิรวัฒน์ อินทนุรังษี   วราห์ อินทนุรังษี  น.ส.อัญชลีพร สุขประเสริฐ
พันเอก ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ คุณเจีย คอลลินส์ ฟรี และครอบครัว
คุณภัสสร ธีระสินธุ์ และครอบครัว คุณมณีรัตน์ ฉิมคล้าย
ครอบครัวเจริญยศ คุณชุติมน แสงมาลา
น.ส. พัชรินทร์ ธรรมนาม โยมช่อเอื้อง อาสายุทธ์
น.ส. ธัญญวรรณ สุรนาภรณ์ชัย คุณสมพิศ พวงพันธ์
คุณจรูญ พันธ์บุญ และครอบครัว คุณวิญญู คุณประภา ศรีวงษ์
คุณสุดาวรรณ พงศ์มรกต คุณพรทิพย์ พงศ์มรกต คุณวิทูรย์ กิติเจริญกุล
คุณ เกล คุณอมรา ศรีชู คุณอัจฉรา แซ่โง้ว (เจ้งิ้มสามย่าน)
น.ส.จารุภา ศรีสุวรรณ (เพิ่มบุญ)
ครอบครัว เซนย์วิบูลย์ ครอบครัวเหลืองประเสริฐ
ครอบครัว วิวัฒน์เกียรติ ครอบครัวไชยยนต์
คุณบุญมา ศรีบุญขำ คุณวรรณี เกตุอินทรีย์ (เพิ่มบุญ)
คุณมนัสนันท์ วดีประเสริฐ (เพิ่มบุญ) คุณศุภิสรา ใจเย็น และเพื่อน
คุณเกศริน สิริผดุงชัย คุณกรวิชช์ เจริญเผ่า
บริษัท แอดว้านซด์ บิสซิเนสโซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณปกรณ์ พลวงษ์ น.ส. ธัญญฉัตร บัวนุ่ม
คุณปลื้มใจ ไชยวัฒนาสราญสุข คุณ ณปภัช นิรมลวนิช
คุณปรีชา ผาสุก น.ส.สรวงสุดา สงรักษ์
คุณศิริวรรณ รัตนทัศนีย คุณเสาวลักษณ์ แม้นพวก
คุณเจทกฤษ รัตนโกวิน คุณวิจิตร สมเจริญ และครอบครัว
คุณจรัญ คุณเกษร ตุ่นคง น.ส.แจนจิรา รักษาเคน คุณแสน รักษาเคน
คุณเพชราพร พงศะบุตร คุณธนากร คุณวิไลวรรณ แก้วชมภู
คุณมาลี บัวทอง และครอบครัว คุณฐิรวิญณ์ อติชาดศรีสกุล
คุณภัสสร ธีระสินธุ์ คุณอัญชลีพร ธีระสินธุ์
คุณสุขสรรค์ - คุณเสาวภา เหมือนประสิทธิ์เวช   คุณวนาพร ธรรมธีระ
บริษัท Fuchen Supply จำกัด คุณสุรเกียรติ ปัณพร และครอบครัว
คุณกันญ์ตพัฒน์ ธนสิทธิสมบัติ และครอบครัว
คุณสุชิต ทองมา และครอบครัว น.ส. วิภาภรณ์ สังเขป
คุณดรุชา จารุวัณณกูล และครอบครัว
คุณวรรณี แก้วเจริญไพบูลย์ คุณพรเพ็ญ วิกาศและครอบครัว
คุณแม่กฐิน ฤทธาคนี และครอบครัว
คุณพินทุสร ติวุตานนท์ คุณมานิศา วีรวิกรม
คุณแม่ลำเจียก กุญชร ณ.อยุธยา และครอบครัว ลูกหลาน
น.อ.หญิง  ณหทัย  จันทรสาขา  ห.จ.ก. สโตนพลัส

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 โชคดีที่เกิดเป็นคนไทย 
อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย...ครับ
 
 อาม่าโรงงานชัยณรงค์
พาลูกหลาน นำอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
มาร่วมแจกทาน เกือบทุกวัน  ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 จากยอดบัตรคิววันนี้ 27 เมษายน 2563
มีคนมารับแจกทาน
จำนวน 432 คน
 
 
 
 

 

 

 

 
 คนไทยไม่ทิ้งกันครับ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ทุกวัน
ขอแสดงความคารวะไว้ณ.ที่นี้
เจริญพร
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


วันที่สอง 16 เมษายน 63

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


เริ่มวันแรก ๑๕ เมษายน ๖๓

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง