ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ

เทียนเต็ก ซินแส
ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ครั้งที่ ๒๒
วันที่ ๒๘ ก.พ. ถึง ๒๑ มี.ค.

 

 

 มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

 เมื่อสองปีก่อน พระอาจารย์ธงชัย
ท่านเจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์กับผม (โยมสุขสรรค์ เหมือนประสิทธิเวช)ได้ชวนทุกท่านร่วมกันถวายพระพุทธรูป
จำนวน 12 องค์ให้กับชุมชนชาวพุทธที่อยู่ในชนบทห่างไกลในประเทศอินเดีย
โดยถวายพระพุทธรูปผ่านพระอาจารย์วิชิตพงษ์ เจ้าอาวาสวัดสะสาราม
มีอยู่ชุมชนหนึ่งชื่อ Sakari ที่ได้รับพระพุทธรูปไปแล้วเกิดศรัทธา ชาวบ้านได้เรียไรเงินกันเพื่อสร้าง อาคารสองชั้น 

ชั้นบนเป็นศาลาการเปรียญ  
ชั้นล่างเป็นห้องสมุดชุมชน 
ดำเนินการสร้างมาได้เกือบ 2 ปี ก็สร้างได้เพียงเท่าที่เห็นในรูป ที่ส่งมาด้วย
ชุมชนจึงได้เรียนท่านพระอาจารย์
วิชิตพงษ์เพื่อให้มาบอกผมว่า ขอให้หาประธานในการจัดสร้างวัดแห่งนี้ให้แล้วเสร็จหน่อย ผมได้เรียนปรึกษาพระอาจารย์ธงชัย  
พระอาจารย์ขอรับเป็นประธานในการก่อสร้างวัดหลังนี้ให้แล้วเสร็จเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวอินเดียที่ยังอยู่ในชนบทให้ได้มีโอกาสศึกษา และเรียนรู้พระธรรมต่อไป

หากผู้ใดสนใจร่วมบุญในครั้งนี้ก็เรียนเชิญนะครับ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านจะถูกนำไปสร้างวัดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และที่สำคัญไม่ต้องทำบุญ ด้วยเงินจำนวนมากนะครับ ค่อยๆทำค่อยๆสะสมบุญกันไป เราจะได้ร่วมบุญกันเรื่อยๆตลอดไปนะครับ

รายนามผู้ร่วมสร้าง

ศาลาการเปรียญ     TONGCHAI  BUDDHA  HALL  2

และห้องสมุดชุมชน  SAKARI   รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

 

พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม

พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต

พระอาจารย์จอย สุคโตอนามโย

พระมหาสุธน สุธโน

พระศิริเดช คู่สมรัตน์ 

พระปลัดเจริญ ชุตินฺธโร 

พระครูปลัดนิคม  นาควโร

พระสรรเพชญ  ปานศรี

บริษัท  SMM PLUS

Gemma  Knits (Thailand) Co.,Ltd.

คุณอมร  ศรีชวาลา  คุณศิวพร  ศรีชวาลา  คุณอัมรินทร์  นฤหล้า

คุณวิทูรย์  นิรันตราย  และครอบครัว

คุณอัญชลีพร  ธีระสินธุ์  และครอบครัว

บริษัทงี่ฮวดเฮง (สีตราระฆัง) คุณทองดี  พัชราวลัย

คุณสมชาต  อินทรทูต  คุณคณิศร  อินทรทูต   คุณชวิศา  อินทรทูต

น.ส. เฉลิมศรี  อินธิทัน  คุณคะนองจิตต์  อิทธิทัน  คุณสำรวย  อินธิทัน

คุณพ่อบุญมาก  คุณแม่อรุณี  คุณธีรเดช  วุฒิพราหมณ์  และครอบครัว

คุณญานิศา  อยู่ยงสินธุ์  คุณวิชิต เตชะเกษม  ร้านเกษมบรรณกิจ  และชมรมโหราเวสม์

Pornthip Ummarittanon

สายบุญจากฮ่องกง 印度修建寺院功德款

1)陳錦容合家

2)黃政春合家

3)陳逸雄合家

4)郭惠英合家

5)杜志活合家

6)杜紫欣合家

7)麥家良合家

8)麥家宏

9)杜金華合家

10)柯長源合家

11)歐陽顕森合家

12)王蓮

13)簡杏而合家

14)簡銘毅合家

15)陳華根合家

16)陳錦輝合家

17)陳雅倫合家

18)陳錦榮合家

19)陳健樂合家

20)陳穎立合家

21)陳健邦合家

22Wong Hung Leung

23Ching Suet Yin

24Wong Wing Man Jamilla

25Wong Yu Tung

26)王焯琳合家

27)謝永賢合家

28)陳錦蘭

29)游佳燕 THB

 

港幣總數

泰株

นงลักษณ์ แสงงาม

ณภัทร ภัทรพงษ์ไพบูลย์

พิรดา ใบบัว

มนัสวี ปลื้มจิตต์มงคล

คุณมนัสวี  ปิยะพงษ์

วาสนา ปทุมธนทรัพย์

ดลสวัสดิ์ สกุลธัญญลักษณ์

ชัยโชค พรหมะวิริยะบารมี

คุณสงวน  กาญจนสมคิด 

คุณชินโชติ        

โยมอัจฉรา แซ่โง้ว  (เจ้งิ้ม สามย่าน)  ด.ร. วรุตม์  สีบุญเรือง  คุณเรณู  ฉวีรัตน์  และครอบครัว

นพ. จักรวุธ  อยู่ดี  และครอบครัว  นพ. ปรัชญ  โฆสรัสวดี  และครอบครัว

คุณณัฎฐ์ณิฐา จรัสสิริภักดี  คุณณธัช  ศรีหาชัย 

คุณแม่อาภา - วรรณี  เกตุอินทรีย์

คุณองอาด  ถาเตียม  และครอบครัว

คุณชาคริต  ผมอินทร์  คุณยุพิณ  ศรีวัฒรางกูร  และครอบครัว

คุณนลินรัตน์  คุณนิธิโรจน์  คุณชมปวีณ์  คุณชนม์สิตา  พลเรืองฤทธิ์

นางสาวปุณยารัญชน์ ภูมิรัชชานนท์ และครอบครัว

สำนักพิมพ์สูตรไพศาล และ บริษัทพิมพ์ถูก พิมพ์ดีจำกัด

คุณมนัสนันท์  วดีประเสริฐ  คุณปณิตตรา  พลัสสินทร์

คุณกอบกุล  กัปปิยภัณฑ์  โยมสุพัตตา  กัปปิยภัณฑ์

คุณพิชามญช์  กฤตย์เทวาพิทักษ์  คุณพัฒนียา  กฤตย์เทวาพิทักษ์

คุณศศิการ  เพิ่มศิริ  คุณธัชชัย  แสงประจักษ์  และครอบครัว

คุณวริทธิ์ภัทร  อำนวยวุฒิกุล  และครอบครัว

พ.ต.อ. บุญรอด  อังกาบ  คุณณ.พรรษสร  ถาวรพิมลนันท์

คุณกัญญา  มาสีพิทักษ์  คุณศลิษา  ปาปะพา

คุณนพอนันต์  คุณสกุลทิพย์  ภาสะอนันต์วุฒิ  และครอบครัว

คุณอิทธิพงศ์  ภาสะอนันต์วุฒิ  ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ศรีมณีชัย

คณะกัลยาณมิตรร่วมบุญ  ครอบครัวศรีมณีชัย  คุณปรารถนา  ทัพมงคล

คุณกาญจนา  รุ่งเจริญรวยยิ่ง  คุณศิรินันธ์  เอี่ยมประภา

คุณสุทธิ  กระจ่างโพธิ์  คุณปิยะมาด  เชื้อกุณะ

คุณอรวรรณ  ดำแดงและครอบครัว

คุณเกรียงไกร  คุณชลิดา  จุลศรีไกวัล  คุณอัษฏายุธ ทัพไทย  ด.ช.ไท ทัพไทย

คุณอมรรัตน์  พื้นขุนทด 

คุณอุดมศักดิ์  เลิศไพศาลวงศ์

คุณบัณฑูรย์  รินทระ  และครอบครัว

คุณวันเพ็ญ  ศรีศิริโชคชัย

คุณดรุณี  รัตโนดภาส  โยมเขมจิรา  เพิ่มศิริ

คุณศลิษา  ปาปะพา

คุณธนิดา  เตชะกำพุช

คุณสุภาวรัตน์  อภิกวินวงศ์  และครอบครัว  คุณพ่อเอ่งกวง แซ่ห่าน

คุณแม่ยกติน  แซ่ผู่  คุณตาก๊กคุณ แซ่ผู่  คุณยายกิมหลั่น แซ่ลิ้ม

คุณชาตรีนันท์  ธิติเลิศมงคลกาล

น.ส.อังคณา  วินศิริ  คุณ  Fredy  Hidayat 

ด.ช.  William  Skyler  Winsiri

ด.ญ. กมลทิพย์  รัตนประทีป


 

คุณยงยุทธ  คุณวรนาถ  คุณนวลพรรณ  คุณนิธิ  คุณพนิตนาฏ  น้อยรัชชุกร 

คุณ วรีวรรณ์  นาคกิติคูลทวี  คุณอาหลั่น  พูลศรี

คุณธนะชาติ  วงศ์ธนะชัย  และครอบครัว 

คุณสุธีร์  กุมาร  คุณนราวดี  เรืองทวีเชาว์

คุณไท  หงส์ลาวัณย์  และครอบครัว 

คุณวันชัย  คุณสุปราณี  คุณกรชนก  คุณพีรวิชญ์  คุณพีรยา  สุขเจริญชัยกุล

คุณจิราวัลย์  วิวัฒน์เกียรติ 

คุณรัตนา  ฉันท์อุดมโชค 

คุณภัค  กาญจนอุไรโรจน์

คุณสรินพร  เศรษฐนิโรจน์และครอบครัว

คุณยวนใจ  ทองแปลง (หนึ่ง)

คณะบูชาพระรัตนตรัย

ร.ต.อ. ธนกร  จาวรุ่งวณิชสกุล

คุณชลัช  สุปัญญาโชติสกุล  คุณสิรอาภา  สุปัญญาโชติสกุล

น.ส. ฑาร์ราห์ณัฏฐพัฒฒน์  สุปัญญาโชติสกุล 

คุณ Kim Chong  น.ส. ชิสาพัชร์  สุปัญญาโชติสกุล 

คุณ Wong Wai Ngoh

คุณบุญยงค์  สายทอง  คุณกุศลิน  สายทอง 

คุณ Shoufeng  Wong 

คุณกัญญา  มาสีพิทักษ์ (รอบสอง)


รายชื่อเพื่อน พ.พ.
คุณสมบัติ  หมู่ศิริเลิศ  คุณเชาว์  คุณมาลี โตยะวณิช

คุณทัศน์ไชย์  ปรียนันท์ภักดี  สุประวีณ์  ปรียนันท์ภักดี

คุณพิสิษฐ์  กิติธัญพงศ์  ตระการ  เปรมฤดีกุล 

คุณฐิติรัตน์  พิพัชร์ชยางกูร  คุณรัชนี  มณีพงษ์

คุณอมรา  วัลยะเพ็ชร์  ฐิติพร  วัลยะเพ็ชร์  ธนพร  วัลยะเพ็ชร์ 

คุณขนิษฐา (แก้วมณี) คึนเซอ  คุณพิมพ์พิศา  รัศมีสังข์

คุณปิมปภา  เปรมฤดีกุล 

คุณพิศมัย  คุ่ยสวัสดิ์  คุณกัญหา  กลิ่นคง

คุณกฤษดา  สวนนาขัน  นันทนี  สวนนาขัน 

คุณวีรชัย  เกตุชัยโกศล  วิจิตร  เกตุชัยโกศล 

คุณโกศล  จิรบรรจงกิจ  คุณวีระชัย  อุณหเทพารักษ์

คุณสุวิทย์ - คุณนิรมล  พฤฒิเมธากุล

คุณสุพล - วรีวรรณ์  - สุปรีชา  เกตุนุติ

คุณสุพิชญา  ธรรมยศ  คุณกชญพรรณ  ไชยพฤกษ์กุล

คุณปณิตตรา  พลัสสินทร์  คุณวรยุทธ  อินทรสุวรรณ

คุณโกศล  วาราชนนท์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สภาพห้องโถงชั้นล่างของวัดที่ 4
ทรง 8 เหลี่ยม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสร้างวัดในแดนพุทธภูมิแห่งที่ 4 
หยุดชงักลงเนื่องจากถนนทางเข้า-ออกมีปัญหา (ตามภาพ)
การลำเลียงวัสดุก่อสร้างจึงยากลำบาก ต้องรอจนกว่าถนนจะแล้วเสร็จ
สอบถามคุณปวินให้คำตอบว่าประมาณ 1 เดือน
 หลังจากถนนเสร็จแล้วจึงจะเริ่มก่อสร้างวัดที่ 4 ได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นำหินแกะสลักรูปพระเจ้าอโศกมหาราช

ไปตั้งไว้ที่วัดศากยมุณี ซึ่งเป็นชุมชนชาวพุทธที่สะสาราม
อำเภอโลตัสรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

18  มีนาคม  2563

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระอาจารย์ครับ
ตอนนี้ประเทศอินเดีย เขาปิดการเดินทางทุกประเภท
ผมเลยขออนุญาตเรียนให้พระอาจารย์ทราบก่อน
คือ
ไบเรนดร้า มีรอยพระพุทธบาท 1 อัน ผมกำลังจะบูชาไปถวายที่วัดศากยมุนีครับ
แต่ต้องรอเขาเปิดการเดินทางสัญจรก่อนครับ
 
อาตมาตอบโยมสุขสรรค์ไปแล้วว่า 
OK
 

  
24 มีนาคม 63 ต้อนรับคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพรอบโลก

ที่ศาลารับรอง ณ วัดแดงประชาราษฏร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
มากักตัวเองเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 
หลังจากที่ได้เดินธุดงค์มาหลายประเทศ แต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 
จึงต้องหยุดโครงการณ์ชั่วคราว เพื่อรอวัน เวลา ที่พร้อมต่อไป

 
 
 
 บริเวณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในปัจจุบัน
ใบโพธิ์ร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก ได้แต่บอกให้ภันเตช่วยเก็บไว้ให้ด้วย
 
 
 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันโควิท-19 แพร่ระบาด
บรรยากาศเป็นไปด้วยความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน

แต่ในใจส่วนลึกของอาตมากลับเป็นห่วงพวกเขาและทีมงาน
ที่ต้องออกมาทำหน้าที่ทุ่มเทให้กับพวกเรา
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19

อยู่ที่พวกเขามากกว่าพวกเรา หลายร้อยเท่า
ขอให้พวกเราทั้งหลายให้ความร่วมมือและเห็นอกเห็นใจ
ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
 
 
 
 
 
 
 
 
มอบผ้าอนามัยปิดปาก-ปิดจมูก
ให้กับหมอเพื่อไปแจกจ่ายชาวบ้านจำนวน 1,000 ชิ้น
ซื้อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เจริญพร
(อธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้ว)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพเก็บตัว ไม่ได้ออกไปไหน
อยู่แต่ในศาลาสวดมนต์ นั่งกรรมฐาน
ทำกิจของสงฆ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหมอมาตรวจสุขภาพทุกวันจนครบกำหนด 14 วัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พอดีวันที่คณะของเราเข้าไปสำรวจสถานที่เป็นวันเกิดคุณปวีนพอดี
จึงนิมนต์พระมาที่บ้านและถวายผ้าไตรจีวรณ์รูปละ 1 ชุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สาวน้อย "ติง ติง" ลูกสาวชาวเวียตนาม
มาส่งขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย (สนามบินพุทธคยา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มอบรอยพระพุทธบาทจำลอง 
วัดไทยพุทธภาวนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


 
 
 
 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด193,000 บาทครับ
450,000 รูปีโดยประมาณ

 

 

 

 
 

 Thongchai Buddha Hall หลังที่ 2 รวม1 ห้องสุขา
ราคาค่าก่อสร้าง 450,000 รูปี ประมาณ 220,000 บาทครับ
 
 ครูประวีน
 
 คราวนี้จะสนุกกว่าทุกๆครั้ง เพราะมี อ.นีโม่เข้ามาร่วม
ร่วมไม่ร่วมเปล่ายังชักชวนญาติธรรมชาวต่างชาติเข้ามาช่วยสร้างวัดพุทธให้
กับชาวอินเดียด้วย
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 
https://www.astroneemo.net/
.นีโม่
 
   

 

 

ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งกับ อ.นีโม่

และลูกศิษย์ทั้งชาวไทย ชาวฮ่องกง และไต้หวัน
ที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยเพื่อสร้าง ศาลาการเปรียญ

TONGCHAI  BUDDHA  HALL  2
และห้องสมุดชุมชน  SAKARI   รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มา ณ ที่นี้

เทียนเต็ก ซินแส
 
 
 อ.นีโม่แนะนำการปรับฮวงจุ้ยวัดให้กับพระที่ดูแลวัด
 
 ที่ด้านหลังองค์พระคือแม่น้ำเนรัญชรา
สถานที่พระพุทธองค์ทรงลอยถาด ที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส


 

 

 

 

 
 ขวามือคือแม่น้ำเนรัญชราครับ
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภารกิจที่ 2 
นำรอยพระพุทธบาทจำลอง
สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำหน้าตักกว้าง 1 เมตร
ไปถวายวัดไทยพุทธภาวนา 
29 ก.พ.63

 
 
 
 
 
 
 


ภารกิจที่ 3
จะนำหินแกะสลักรูปพระเจ้าอโศกมหาราช
ไปตั้งไว้ที่วัดศากยมุณี ซึ่งเป็นชุมชนชาวพุทธที่สะสาราม

อำเภอโลตัสรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

18  มีนาคม  2563

 

นับตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน แล้ว ผู้ที่มีคุณูปการสำคัญต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในโลกใบนี้ อีกท่านหนึ่งก็คือพระเจ้าอโศกมหาราช 

ถ้าไม่มี พระเจ้าอโศกฯในวันนั้น เราอาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาในวันนี้

และนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่คุณประวิน ตัวแทนชุมชนชาวพุทธที่สะสาราม (อยู่ห่างจากพุทธคยาประมาณ 150 กิโลเมตร) มาขอร้องพระอาจารย์ธงชัย ขอให้พวกเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันสร้างบุญ ด้วยการแกะรูปปั้นหินทรายแดง เป็นพระเจ้าอโศกขนาด 5 ฟุต เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านที่ช่วยสืบทอดต่อพระพุทธศาสนามาให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ โดย รูปปั้นพระเจ้าอโศกฯจะตั้งไว้ที่วัดศักยมุณี ซึ่งเป็นชุมชนชาวพุทธที่สะสารามอำเภอโลตัส รัฐพิหาร ประเทศอินเดียครับ
หากผู้ใดสนใจจะร่วมบุญในครั้งนี้ก็เรียนเชิญนะครับ ไม่ต้องทำบุญกันด้วยเงินจำนวนมาก ทำเท่าที่ทำไปแล้วยังเหลือกำลังไว้ทำอย่างอื่นอีก

จะได้กล้าบอกบุญให้ทำกันไปเรื่อยๆนะครับ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ดารัมซาร์ลา (Dharamshala) มีความหมายว่า ที่พักทางจิตวิญญาณ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาทางอินเดียตอนเหนือ และเป็นสถานที่ลี้ภัยขององค์ทะไลลามะที่ 14 และชาวทิเบตอีกมากมาย จึงถือเป็นเมืองศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตเลยก็ว่าได้ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Today, on 12 February 2020,
Office of His Holiness the Dalai Lama issued the statement noting "as a precautionary measure, in view of the coronavirus (COVID-19) outbreak, all engagements of His Holiness the Dalai Lama remain indefinitely postponed. Thank you for your understanding."

 
วันนี้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020
สำนักงานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ดาไลลามะได้ออกแถลงการณ์ว่า"เป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนในมุมมองของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) การนัดหมายทั้งหมดของพระองค์ดาไลลามะยังคงเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดเพื่อความเข้าใจของคุณ”
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ตั๋วเครื่องบินไปพุทธคยา 
 
 
 
 

ธรรมศาลา
 (
สันสกฤตधर्मशाला) เป็นเมืองหลวงในฤดูหนาวของรัฐหิมาจัลประเทศ ประเทศอินเดีย ซึ่งในทุก ๆ ฤดูหนาว หน่วยปกครองของรัฐจะย้ายที่ทำการต่าง ๆ มายังเมืองแห่งนี้ ธรรมศาลายังเป็นที่ประทับขององค์ทะไลลามะที่ 14 ตลอดจนที่ตั้งของฝ่ายบริหารส่วนกลางทิเบตซึ่งเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นของทิเบต ในปัจจุบันมีผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยชาวทิเบตมากมายอาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ ประชากรในเมืองนับถือศาสนาฮินดูมากสุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69.18 รองลงมาคือศาสนาพุทธร้อยละ 27.70 
 ตั๋วรถไฟไปดารัมซาร่า
ประเทศอินเดีย
ขึ้นรถไฟ 2 มีนา เวลา 14:15 น
ถึงเดลี 3 มีนา เวลา 04:30 น (โดยประมาณ)
 ส่วนตั๋วรถบัสต้องซื้อก่อนขึ้นจริง1 สัปดาห์

 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง