ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)

 เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา ครั้งที่ ๒๑
และร่วมสร้างวัดเป็นวัดที่สาม
 ๒๙พ.ย.-๒๙ธ.ค.๖๒

สร้าง วัดพุทธไม่ใช่วัดไทย ให้คนอินเดีย
เพื่อเป็นพุทธบูชา

 
ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างลานธรรม กลางแจ้ง ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
ขนาด 6x6 เมตร เพื่อใช้ เป็นที่สวดมนต์ประจำหมู่บ้านมันกาบิก้า ในรัฐพิหาร ห่างจากพุทธคยาประมาณ 80 กิโลเมตร
สิ่งที่ทางชาวบ้านขอมา คือ
1. พระพุทธรูปหินแกะสลักขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 องค์ พร้อมแท่นปูนซีเมนต์รองพระพุทธรูป จะตั้งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประจำหมู่บ้าน (ตำแหน่งในภาพ คือจุดที่เด็กยืน)

2. รั้วปูน เป็นวงกลมรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์สูงประมาณ 60-80 ซม. เสันผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 6 เมตร เว้นเป็นทางเข้า 4 ทิศ

3. เทปูนพื้นด้านใน สำหรับเป็นที่นั่งของชาวบ้านสำหรับเข้ามานั่งสวดมนต์กัน

ส่วนแท่นที่มีอยู่แล้ว ใช้เป็นอาสนะสำหรับพระสงฆ์ที่ประกอบพิธี หรือนำสวดมนต์

งบประมาณที่ช่างอินเดีย ประเมินมาให้ ประมาณ 120,000 บาทครับ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกัน สืบทอดพระพุทธศาสนาในการสร้างศาสนาสถานกลับคืนในดินแดนพุทธภูมิ เพื่อตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านได้ทรงมอบศาสนาพุทธให้กับพวกเราชาวพุทธทุกคน

 

รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้างลานธรรมประจำหมู่บ้านแมนกาบิกร้า 
พุทธคยา  รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

List of Thai philanthropists to build Dhamma Retreat

 Mangabigha Village, Bodhgaya, Bihar India

 

พระธงชัย จุลศรีไกวัล  พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต  พระศิริเดช คู่สมรัตน์

พระปลัดเจริญ ชุตินฺธโร   พระมหาสุธน  สุธโน   พระ อ.เลิศ 

พระ JOY อนามโย  พระวิสัน  ปิยธมฺโม  พระณฤทธิ์ กตสาโร   

พระปลัดสกล  ฐิตชโย  พระครูสังฆรักษ  อภิรัตน์วชิรธัมโม  พระสุรัตน์  แซ่ล้อ 

พระสมุห์สำนวล  โกวิโท  พระวชิรสรณ์  ปภสฺสโร  พระสรรเพชญ  อัคคปัญโญ

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SMM.TV

Gemma  Knits (Thailand) Co.,Ltd. 

คุณอมร  ศรีชวาลา  คุณศิวพร  ศรีชวาลา  คุณอัมรินทร์  นฤหล้า

คุณวิทูรย์  นิรันตราย  และครอบครัว  คุณอัญชลีพร  ธีระสินธุ์  และครอบครัว 

บริษัทงี่ฮวดเฮง (สีตราระฆัง) คุณทองดี  พัชราวลัย

คุณสมชาต  อินทรทูต  และครอบครัว  น.ส. เฉลิมศรี  อินธิทัน

คุณธีรเดช วุฒิพราหมณ์ และครอบครัว  คุณวิชิต เตชะเกษม  และครอบครัว  

โยมอัจฉรา แซ่โง้ว  (เจ้งิ้ม สามย่าน)

ด.ร. วรุตม์  สีบุญเรือง  และครอบครัว  คุณเรณู  ฉวีรัตน์  และครอบครัว

นพ. จักรวุธ  อยู่ดี  และครอบครัว  คุณกัญญา  มาสีพิทักษ์  และครอบครัว 

คุณเกียรติบดินทร์  คุณประภัทร  ชนาภัทรโชติกร  คุณฉัตรชนก  รณชัยธนะ 
คุณชนัฏดา  เมฆานันท์  และครอบครัว

คณะกัลยาณมิตรร่วมบุญ  คุณสุรศักดิ์  ศรีมณีชัย  และครอบครัวศรีมณีชัย ทุกคน

คุณวริทธิ์ภัทร  "ตง"   คุณสมพจน์   คุณวุฒิพงษ์  น.ส. ศุภวรรณ  อำนวยวุฒิกุล 

คุณกัณฐิยา  พรฉัตรโชคชัย 

คุณสุนทร  คุณกานดา  ศรีเสถียรทรัพย์  คุณนพดล  คุณรังษิณี  ศรีเสถียรทรัพย์ 

คุณพรมเดช  คุณบุษรา  น.ส. สยามล  คุณศิวกร  ตรีไตรัตนกูล 

คุณรัชนีย์  เรืองวุฒิชนะพืช  คุณชนินทร์  เอื้ออำนวยพร  คุณสุวลีย์  วรวิทย์จรุงวัฒน์ 

คุณภัทรพงศ์  พรภัทรการันต์  น.ส. ปิยนุช  เจริญราษฏร์  ด.ช. กุลวัฒน์  สิริกรวรรณโชติ 

คุณวีรชัย  วิจิตร  ณัฐชา  เกตุชัยโกศล

นายดาบตำรวจประทิน  ไพยารมณ์  และครอบครัว

โยมณัทการนุช - จอนห์  คิชเช่น  คุณณัฐวัฒน์  เลิศอริยชาติกุล
น.ส.วรรณริชฏา  กิตติธงโสภณ 
น.ส. ณัฏฐ์ณิฐา  จรัสสิริภักดี 

น.ส.พิชามญชุ์ฺ  กฤตย์เทวาพิทักษ์  น.ส. พัฒนียา  กฤตย์เทวาพิทักษ์

น.ส. มนัสนันท์  วดีประเสริฐ  และครอบครัว  น.ส. สุภาวดี  มีเดช  และครอบครัว 

คุณนลินรัตน์  คุณนิธิโรจน์  คุณชมปวีณ์  คุณชนม์สิตา  พลเรืองฤทธิ์  คุณสุพิชญา  ธรรมยศ  

นพ. ปรัชญ์  โฆสรัสวดี  และครอบครัว  คุณดารินทร์  แซ่ตั้ง 

คุณโสภณ  เกตุแก้ว  คุณกิรติกร  พวงศิริ  คุณศักดิ์ณรงค์  พวงศิริ  คุณจิตตรา  สินธุชล

กลุ่มศิษย์เก่า พณิชยการพระนคร  คุณโกศล  จิรบรรจงกิจ 

คุณวีรชัย  อุณหเทพารักษ์  และครอบครัว 

คุณสุวิทย์ - คุณนิรมล  พฤฒิเมธากุล  และบุตรหลาน 

คุณเชาว์  คุณมาลี  โตยะวณิช  คุณขนิษฐา  แก้วมณี (เคอเซ่อ) และครอบครัว

คุณพิมพ์พิศา  รัศมีสังข์  และครอบครัว  คุณฐิติพร - ธนพร  วัลยะเพชร์  คุณแม่อมรา  วัลยะเพชร์ 

คุณอุบล  เปรมสาย  พร้อมลูกหลาน 

คุณจินตนา  แจ่มจิราศัย  คุณอดิศักดิ์  แจ่มจิราศัย  คุณจิรายุ  แจ่มจิราศัย

คุณภคพงศ์  เหล่าศิริลือชาไกล  คุณนิตยา เหล่าศิริลือชาไกล  คุณชนินทร์  เหล่าศิริลือชาไกล 

น.ส.สมพร  คงชนะ  คุณยุทธนา-วิไล  เพ็ญโรจน์  น.ส.วิภาดา  เพ็ญโรจน์  น.ส.ญานิศา เพ็ญโรจน์

คุณเกรียงไกร จุลศรีไกวัล คุณชลิดา  จุลศรีไกวัล  คุณอัษฏายุธ ทัพไทย  ด.ช.ไท ทัพไทย 

คุณอนัญญา  ขวัญพงษ์  คุณอุไร  ขวัญพงษ์  คุณปริญญา  วัฒนสุขเจริญ 

คุณกรชาล  แนช  Simon  Nash  คุณศุภกร  คุณศิริกาจน์  อัศวกาญจนกิจ

คุณอรวรรณ ดำแดง  และครอบครัว 

คุณสุพิชญา  ชูไสว  และครอบครัว  คุณพิสิษฐ์  ว่องโชติกุล  นายพสิษฐน..

คุณอดิทัต  ศุภจิระพล  โยมองอาด  ถาเนียม  และครอบครัว  โยมแม่คำเอ้ย  ถาเนียม 

นางปัฐยาวัด  จูประเสริฐ  นายพนา  จูประเสริฐ  นายศรัณย์  จูประเสริฐ  ด.ญ ภัณฑิรา  จูประเสริฐ

โยมรมย์รวินทร์  บุญเลิศฤทธิ์  คุณธรรมรัตน์  ชัยกีรติ  คุณอุบล  เพชรฉลูกรรณ์ 

โยมแอ๋ว พี่สาวพระโจ้  น.ส. จารุภา  งามเจริญธนชัย  คุณบุณฑริกา  เทียนเฉลิม 

คุณนิตยา หล้าวงศ์สาย  คุณเฉลียว  ผุดกระจ่าง  คุณอดิเทพ  คงคาประเสริฐ 

คุณปกรณ์  เทียนเฉลิม  คุณปรเมศวร์  เทียนเฉลิม  คุณรสสุคนธ์  ธารีสาร 

คุณสมพร  พิลเลอร์ คุณดีเตอร์  พิลเลอร์  นางสมฤทัย ณ. ภูเก็ต 

คุณทวีศักดิ์  ลิมป์วัฒนกิจ  คุณวนิดา  พรหมเมฆประธาน  คุณโกทย์  มั่นคง 

คุณอรเพ็ญ  ลิมป์วัฒนกิจ  ด.ช. จรัญ  มั่นคง  ด.ญ.  นภปวัน  มั่นคง 

น.ส.อลิสษา  ตรีวรรณไพศาล  นายพศธร  สุขอัมพร  นายทรงพล  รัตนวรี 

คุณปณพร  เรืองนิรันดร  คุณทิพย์วรรณ  พันธ์เรื่อง  ด.ญ. ญาณิฐา พันเรือง 

คุณฐิติกาญน์  วิชาชาติ   คุณภัสรานันท์  ตันวิชิตา  คุณภาวิณี  ตันวิชิตา 

คุณภัทรา  คุณชัญญนิษฐ์  คุณณัฏฐ์ชาวีร์  คุณมาลดี  คุณญาณ์นิศา  อังศุวัฒนานนท์ 

คุณณัฐวุฒิ  จิตรพร  คุณนนลนีย์  ศุภธันยพัฒน์  และครอบครัว 

คุณชัญญกร  จึงประพฤติ์  คุณสมบัติ  เพชรพิทักษ์โชค คุณบุณยานุช  เพชรพิทักษ์โชค 

คุณสมศักดิ์  เกิดประเสริฐ  อ.บุญเพียร  ชูโรจน์ 

คุณพรพรรณ  ถนอมธรรม  คุณปรารถนา  ทัพมงคล  ปองจิต  เข็มนาค  ณพรรษสร  ถาวรพิมลนันท์  คุณอัจฉรา  ศรีวรกุล  คุณวริศรา เปรมแจ่ม  คุณกรภัทร  โรมินทร์  คุณนวลตา  ชาลี 

คุณธนาวัตร์  กุลณิฐฐา  สิงห์สกา  คมณ์ณพ  ยอดสิงห์ธนกุล  คุณประเสริฐ  สายนลิน 
คุณศรินทร์ธร  ศิระจินดา  คุณกิตติชนม์  กิตติ์สิริบุญทอง 

คุณสุพจน์  คุณเภากนก  ดิษฐด้วง  คุณทรัพย์  คุณสมบุญ  เม่นขำ  คุณคงศักดิ์ คุณโสภา  ศิริโสภณ  คุณอัครวัฒน์  พงษ์พยอม  คุณพราวรวี  แป้นแก้ว  คุณเพชรชมพู  ภุมรินทร์ 

คุณปภาดา  มนูญศิลป์ (ปุ้ย) พ.พ. รุ่น ๑๔  คุณปุณยารัญชน์  ภูมิรัชชานนท์ 
คุณกัญญา  มาสีพิทักษ์   คุณชนิดา  สุวรรณรัตน์ 

คุณมงคล  คุณงามจิต  นพ.ปุณณพัฒน์  คุณพงศ์ภีระ  คุณภัทราภัสร์  อยู่คง 
คุณวิรัช  ว่องวิชญ์พล  คุณวิชัย  คุณเพ็ญพรรณ  สุธรรม  น.ส.ณิชาพัฒน์  ชนะศรีโยธิน 

คุณอาจารี  ทองหลิม  คุณสุดานันต์  ณ เจริญ  คุณณัทนฤชล  สกลสุขมณี 
คุณกมลชนก  รักสิกกร  คุณปัทมาภรณ์  นิ่มน้อย 
คุณวิจิตรา  วรรณชาลี  คุณทิพพ์ตยา  ชาลีรุ่งเรือง  คุณวีรชัย  ปั้นแพทย์ 

คุณทรงพล  กีรติชยังกูร  และครอบครัว

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง