ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ (คริก)

ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐
และร่วมบุญสร้างวัดสังฆมิตรวิหาร พุทธคยา
  ๑๔-๓๑ ต.ค.๖๒ (รวม ๑๘ วัน)

 

 เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาครั้งที่ ๒๐
วันที่ ๑๔-๓๑ ต.ค.62

  

ร่วมบุญด้วยกันนะครับ 
สร้างศาลาการเปรียญที่พุทธคยา 
ตามกำลังศรัทธา ทำบุญไม่ต้องเยอะ จะได้ทำด้วยกันบ่อยๆ  

 

ขอชื่อ นามสกุลก่อนนะครับ 
เพราะจะต้องพิมพ์รายชื่อของทุกท่านลงแบนเนอร์ 
ติดไว้ที่ศาลาการเปรียญวัดในครั้งนี้

 

พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ 
บางกรวย นนทบุรี กับผม จะร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญ
ให้กับวัดสังฆมิตร วิหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพุทธคยา 
ห่างจากที่ประดิษฐานของพระพุทธเมตตาประมาณ 2.0 กม.

 

บนที่ดินแปลงดังกล่าว มีขนาดพื้นที่ 1 กะตะ 
( กะตะเป็นหน่วยวัดพื้นที่ของชาวอินเดีย)

   1  กะตะมีขนาดพื้นที่ โดยประมาณ    23 x35 ฟุต 

  

โดยพื้นที่ดังกล่าวจะถูกสร้างเป็นศาลาการเปรียญ
ของวัดสังฆมิตร วิหาร  มีภันเต วิมาลา ธรรมะ 
พระอินเดียเป็นพระผู้ปกครองวัดดังกล่าว

ทางวัดจะเริ่มลงมือก่อสร้างเป็นศาลาการเปรียญ 
ประมาณต้นเดือนเมษายน 
กำหนดแล้วเสร็จประมาณตุลาคม 2562    
ซึ่งเงินก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินจากการร่วมบุญของพวกเราทั้งสิ้น  
เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ

 

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ โดยไม่จำกัดขั้นต่ำ นะครับ

 

ทำมากทำน้อยไม่สำคัญเท่าได้ทำ”

    

 

 

 

รายงานความคืบหน้า
การสร้างศาลาการเปรียญที่พุทธคยาเป็นพุทธบูชาครับ
(วิธีดู คือดูจากล่างขึ้นบน)


 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 ตอนนี้ศาลาการเปรียญอยู่ในขั้นตอนทาสีครับ
ทาสีเสร็จ ก็เสร็จเรียบร้อยครับ
 

 

 

 

 
 
 
 
  รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้าง

   ศาลาการเปรียญวิมาลา ธงชัย โพธิพุทธะ

                    วัดสังฆมิตรวิหาร  พุทธคยา  รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

List of Thai Philanthropists for construction of

    Vimala Thongchai Bodhi Buddha Hall  

                          Sanghamitra Buddhist Temple

 

พระธงชัย จุลศรีไกวัล       พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต       พระมหาสุธน สุธโน 

พระศิริเดช คู่สมรัตน์  พระปลัดเจริญ ชุตินฺธโร  พระครูปลัดนิคม  นาควโร

พระ JOY อนามโย  พระวิสัน  ปิยธมฺโม  พระณฤทธิ์ กตสาโร   

พระปลัดสกล  ฐิตชโย  พระครูสังฆรักษ  อภิรัตน์วชิรธัมโม 

พระสมุห์สำนวล  โกวิโท

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SMM.TV 

Gemma  Knits (Thailand) Co.,Ltd. 

คุณอมร  ศรีชวาลา  คุณศิวพร  ศรีชวาลา  คุณอัมรินทร์  นฤหล้า

คุณวิทูรย์  นิรันตราย  และครอบครัว 

คุณอัญชลีพร  ธีระสินธุ์  และครอบครัว 

บริษัทงี่ฮวดเฮง (สีตราระฆัง) คุณทองดี  พัชราวลัย

คุณสมชาต  อินทรทูต  และครอบครัว  น.ส. เฉลิมศรี  อินธิทัน

คุณธีรเดช วุฒิพราหมณ์ และครอบครัว  คุณวิชิต เตชะเกษม  และครอบครัว 

คุณ เกียรติบดินทร์  คุณประภัทร  ชนาภัทรโชติกร  คุณฉัตรชนก  รณชัยธนะ 
คุณชนัฎดา  เมฏานันท์  และครอบครัว  คุณวิรัช  ว่องวิชญ์พล

โยมอัจฉรา แซ่โง้ว  (เจ้งิ้ม สามย่าน)  ด.ร. วรุตม์  สีบุญเรือง  คุณเรณู  ฉวีรัตน์  และครอบครัว

นพ. จักรวุธ  อยู่ดี  และครอบครัว  นพ. ปรัชญ  โฆสรัสวดี  และครอบครัว 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนรัตนบัณฑิต วิทยา  คุณกมลชนก  รักสิกกร  คุณปัทมาภรณ์  นิ่มน้อย
คุณณพรรษสร  ถาวรพิมลนันท์
นายดาบตำรวจประทิน  ไพยารมณ์  และครอบครัว  คุณสิทธิศักดิ์  ศรีโรจนากร  และครอบครัว 

โยมปฐมพร  ชาติผดุง  และครอบครัว   โยมณัทการนุช - จอนห์  คิชเช่น

คุณฉัตรชัย  โรจน์มั่นคง  คุณวชิรวิชญ์  โรจน์มั่นคน  คุณชนกวนันท์  โรจน์มั่นคง

นาวาเอก รักศักดิ์ -  นาวาอากาศเอก หญิง ปาจรีย์  น.ส.นภัสกร  ศักดิกร 

แพทย์หญิงฉัตรดาว  จางวางกร  และครอบครัว

นพ.ยศวัจน์  ตั้งตรงจิตร  และครอบครัว

คุณทิพไพลิน  วรรธน์วรกุล  คุภัสราวดี  โครธาสุวรรณ 

คุณฑาร์ราห์ณัฏฐพัฒฒน์  สุปัญญาโชติสกุล  MR. KIM CHONG 

คุณสุภาวรัตน์  อภิกวินวงศ์  และครอบครัว 

คุณเขมจิรา  เพิ่มศิริ  และครอบครัว  ณัฐหทัย  เปี่ยมเจริญ  ปาจารี  อัญชลีกุล  และครอบครัว 

น.ส.ธัญลักษณ์  หิรัญไกรพจน์ (นุ่ม)  คุณฉัตรสุดา  สิริสิงห์

คุณ ศุภชัย  สิริกะนันท์  และครอบครัว   คุณ ณพรรษสร  ถาวรพิมลนันท์ 

คุณณัฏฐนันท์  ตั้งสิทธิธรรม  และครอบครัว  ครอบครัวสุปัญญาโชติสกุล

คุณผาณิดา  ทองเจียม  และครอบครัว คุณจิรพัสก์  นิรันดร์กานต์

นางรพี วรนัธสุนทร  และครอบครัว

นายกิตติ  นางรุจา  พสุธารชาติ  และครอบครับ 

คุณเซาะยู้  แซ่โง้ว  และครอบครัว โยมณัฏฐ์ณิฑชา  ปรีดิวงศ์วิภา  และครอบครัว

คุณภคพงศ์  เหล่าศิริลือชาไกล  คุณนิตยา เหล่าศิริลือชาไกล  คุณชนินทร์  เหล่าศิริลือชาไกล 

น.ส.สมพร  คงชนะ  คุณยุทธนา-วิไล  เพ็ญโรจน์  น.ส.วิภาดา  เพ็ญโรจน์  น.ส.ญานิศา เพ็ญโรจน์ 

คุณประภาศรี  สมส่วน  คุณกัญญ์ณภัค  สาระโท
 กลุ่มโยมจู   คุณศิริรัตน์  อมรกิตติเมธี  คุณมาลี  ธนาเพิ่มพูลผล  คุณดวงหทัย  บุญชิด 

คุณพิสิษฐ์  อมรกิตติเมธี  คุณสรกฤต  อมรกิตติเมธี  คุณเบญจวรรณ  อิ่มลาภ 

ด.ญ. อลิสา  อมรกิตติเมธี  คุณปุณณดา  อมรกิตติเมธี  คุณสุชญา  อมรกิตติเมธี 

คุณสุรัชต์  กิตติปัญญาธรรม  ด.ญ.พชรมน  กิตติปัญญาธรรม 

ด.ญ. ชญาภา กิตติปัญญาธรรม  คุณธัญญพร  พงศ์สินธนพร 

คุณเบญญาภา  เสกโฆษิตกุล  คุณอรรถชัย  แซ่ฉั่วและครอบครัว 

คุณภูวิช  ธานัท  เสกโฆษิตกุล  คุณอรษา  รัตนฤทัยพร 

คุณอัมพร  แซ่จึง  และครอบครัว  คุณนิตยา  ตุนอาภรณ์รัตน์  คุณธัญยธรณ์  พงษ์สินธนพร 

คุณบุญชัย  ตุนอาภรณ์รัตน์  คุณวิภาพร  กรพิมาย  ด.ช. ธนภัทร  ตุนอาภรณ์รัตน์ 

คุณปฐมพร  ชาติผดุง  และครอบครัว  คุณศุภกร  อัศวกาญจนกิจ  สินีกาจน์  อัศวกาญจนกิจ 

ผศ. ดร. กุลพิชฌาย์  เวชรัชต์พิมล  คุณองอาด  ถาเดียม  และครอบครัว 

คุณนันทิกาญจน์  ศรีวัชรประทีป  และครอบครัว

MS. WAI NGOH WONG   MR. SHOUFENG  WONG  

กลุ่มศิษย์เก่า พณิชยการพระนคร  คุณโกศล จิรบรรจงกิจ 

คุณวีรชัย  อุณหเทพารักษ์  และครอบครัว 

คุณสุวิทย์ - คุณนิรมล  พฤฒิเมธากุล  และบุตรหลาน คุณวิจิตร สุขลิ้ม และครอบครัว  

คุณขนิษฐา แก้วมณี (เคอเซ่อ) และครอบครัว  คุณพิมพ์พิศา  รัศมีสังข์  และครอบครัว         

คุณเชาว์ คุณมาลี โตยะวณิชและครอบครัว  คุณอุบล  เปรมสาย  ลูกหลาน 

คุณสมบัติ  บุตรเสือ  และครอบครัว

 

คุณฐิติพร - ธนพร  วัลยะเพชร์  คุณแม่ อมรา  วัลยะเพชร์

คุณชัชชนัญ  ธนธัชธรรม  และครอบครัว  คุณพิมพ์มุก จันทร์คูเมือง  และครอบครัว

คุณประพร  แซ่ซิ้ม  และครอบครัว  คุณไท  หงส์ลาวัณย์  และครอบครัว

คุณประณต  คุณละออง  ละเอียดดี  และครอบครัว

น.ส. ปรารถนา  ทัพมงคล  คุณพัชราภรณ์  แซ่หว่องและครอบครัว
คุณ ธณัฐพงษ์  ศรีเรืองสมบัติ  คุณเพ็ญศรี  บางบอน  คุณ กฤษฏิพันธุ์  ยศกิจรุ่งเรือง

คุณสุชาติ ค้าทางชล  คุณคุณมัสลิน  วรรณประเวศ
คุณโสฬส  คุณณัฐพร  คุณณัฐวุฒิ  ด.ญ อรินดา  ธีรภาพวงศ์  

คุณสุวัจน์พร  คุณระชานนท์  ไวศยกุล  คุณกัลไอญลัน  โชคชินวนัญณ์

คุณวิภา  จิรนิธิ  และครอบครัว

คุณสรารัตน์  อยู่ยั้งยืน  ด.ช. ปุณยวีร์  คุณอำนาจ  แสงอาวุธ 

คุณ ธนชาติ คุณ นงลักษณ์  คุณณัฐกฤตา  พรหมปราการ
คุณ บวรกิตติ์  สันทัด  และครอบครัว  คุณ ปณพร  เรืองนิรันดร

คุณ วรรณา  รุสิตานนท์  คุณศิริลักษณ์  รุสิตานนท์  คุณบุบผา  รุสิตานนท์  และครอบครัว

คุณสมบูรณ์  คุณปาลีรัตน์  รุสิตานนท์  คุณเพียงใจ  แก้วเกษศรี

คุณวิชัย  พาหุวัฒนกร  และครอบครัว

คุณพลวริษฐ์  คุณหลีฮั้ว เพียรวิริยะ  โยมวิศิษฏ์  นาคสุวรรณ์  และครอบครัว

 โยมเดช  การไฟฟ้า  โยมปิยะพงศ์  รัตนสัมพันธ์ และครอบครัว

โยมอาวุธ  แก้วเนียม  TRAN THI  NHAN   TRAN  THI  HOA  

คุณนิยม คงทับ  คุณมัลลิกา คงทับ  คุณนัยนา คงทับ คุณบัวพาอินพรหมณ์

คุณสุธน  คุณกาญจนาภรณ์  โกมลเสน  คุณศุภกัญญา  ธนโกเศศ

คุณ นวพร  ตลึงจิต  คุณ จีราวรรณ์  ถนัดวาณิชย์กุล

คุณมนัสนันท์  วดีประเสริฐ  คุณภัทรา  คงอยู่  และครอบครัว 

คุณพรเทพ  คุณเนาวนิตย์  กลัดกล่อม  และครอบครัว 

คุณสัญญา  คุณณัฐินันท์  วิภากุลพิทักษ์  และครอบครัว  คุณสุทธิณัฐ  จิตวิบูลย์ 

คุณนวพร  ตลึงจิตร  และครอบครัว

 

ศิษย์เก่า ป,บส รุ่นที่ ๑๒/๒๕๕๘ (รุ่น ๑ โหล) ทุกรูป ทุกคน

 

คุณกิตติพงษ์  ปรียดา  เลิศวุฒิวิวัชร และครอบครัว

คุณวิไล  ปั้นทอง  คุณเรณู ฉวีรัตน์  และครอบครัว

คุณชนะชัย - รุจิรดา  สุพะศิลป์  และครอบครัว

คุณอดุลย์  พูลทรัพย์  และครอบครัว  คุณนิตยา  วีระนนท์  และครอบครัว

คุณเอกระพีร์  สุขกุลพิพัฒน์  และครอบครัว

คุณอารีย์  วิภพภัทร  และครอบครัว  คุณสุรีวรรณ  สมวงศ์  และครอบครัว

คุณณัฎฐ์ณิฐา จรัสสิริภักดี และครอบครัว

คุณวิชิต คุณจารุณี นับวันดี และครอบครัว  

คุณวริทธิ์ภัทร  อำนวยวุฒิกุล  และครอบครัว

คุณญานิศา อยู่ยงสินธุ์ และครอบครัว

คุณวรรณี เกตุอินทรีย์  และครอบครัว

คุณสุรเดช  แก้วพูลสุข และครอบครัว  คุณจินตนา  ภูมินันทกุล  และครอบครัว

คุณเกรียงไกร จุลศรีไกวัล คุณชลิดา  จุลศรีไกวัล  คุณอัษฏายุธ ทัพไทย  ด.ช.ไท ทัพไทย 

คุณอนัญญา  ขวัญพงษ์  คุณอุไร  ขวัญพงษ์  คุณปริญญา  วัฒนสุขเจริญ 

คุณกรชาล  แนช  Simon  Nash

คุณอรวรรณ ดำแดง  และครอบครัว

 

คุณสมบูรณ์ คุณแสงมณี คุณณัฐกมล  บัวทอง  คุณ เว  และครอบครัว  

คุณวิทยา วิโรจน์สกุลชัย  นายรวิภาส-มิกิ วิโรจน์สกุลชัย  และครอบครัว

คุณสุวรรณี  เอื้ออารยะมนตรี และครอบครัว  

คุณดารินทร์ แซ่ตั้ง   คุณนิศา  ไชยะกิตติรัตนา  คุณปลื้มใจ  ไชยวัฒนาสราญสุข

คุณสมชัย บัวทอง  และครอบครัว  คุณกิจธนา บัวทอง และครอบครัว

ด.ช. ฌอน วันวิสาข์  เชาว์วีรกิจ  คุณพ่อสุรชัย กิตติธงโสภณ  และครอบครัว

คุณภัคจิรา  อาจสาริกรณ์  และครอบครัว  คุณประเมศร์  วงศ์ธนาเกียรติ และครอบครัว

คุณสมบูรณ์  อร่ามเรืองกุล  และครอบครัว  คุณไชยพงศ์  มุกดาเพชรรัตน์  และครอบครัว

อ. บุญมี  พัฒนพิพัฒน์  และครอบครัว  คุณรุ่งอรุณ  จิรขจรจริตกุล  และครอบครัว

คุณ ญาณ์ณัททิพย์  เจริญรัตน์   และครอบครัว  คุณนภา  รัตนเดชาชัย และครอบครัว

คุณคำรณ  บัวสำลี  และครอบครัว  คุณเดือนสว่าง คะชานันท์  และครอบอครัว

คุณธมนวรรณ  ชูรังสฤษฎิ์  และครอบครัว  คุณณัฐสร  คะชานันท์  และครอบครัว

คุณไอศูรย์  เลิศคะชานันท์

คุณพิไลพร  เพียรวัฒนผล  และครอบครัว  คุณอุบล  มารศรี และครอบครัว

คุณวิภา  นายกานต์ พงษ์นุ่มกุล  โยมชนัดดา กรรณีวงศ์  และครอบครัว

นายยงยุทธ  น้อยรัชชุกร  นางวรนาถ  น้อยรัชชุกร

น.ส. นวลพรรณ  น้อยรัชชุกร  นายนิธิ  น้อยรัชชุกร  น.ส. พนิตนาฎ  น้อยรัชชุกร

คุณแม่สมพร  มั่นเพียรจงดี  และครอบครัว

โยมวารุณี  ธีระภัทรานนท์  คุณ อาคม ประเสริฐนิรันดร์

คุณ สมพิศ  โพธิ์นทีไท  และครอบครัว

ด.ญ มะปราง  ด.ช. มะขาม   ด.ญ. มนัตถนันท์  ชนะภัยวรภรณ์

โยมกอบกุล  กัปปิยภัณฑ์  โยมสุพัตตา  กัปปิยภัณฑ์

คุณศศิการ เพิ่มศิริ  และครอบครัว

น.ส.พิชามญชุ์  กฤตย์เทวาพิทักษ์  น.ส.พัฒนียา  กฤตย์เทวาพิทักษ์  

คุณธัชชัย  แสงประจักษ์  และครอบครัว

โยมทรัพย  โยมสมบูรณ์  โยมสมศํกดิ์  โยมสมนึก  แม่นขำ  และครอบครัว

โยมคงศักดิ์  โยมโสภา  ศิริโสภณ  และครอบครัว

งี่ฮวดเฮง สีทองระฆัง  คุณอัจฉรา (เจ้งิ้ม สามย่าน) และครอบครัว

คุณมัฆวา (เดวา) ศิลปสาคร และครอบครัว

คุณ ประดิพัฒน์  วิภากุลพิทักษ์  และครอบครัว

คุณพิมณิฐา  อธิธรสุขพินิจ  และครอบครัว

คุณณรงค์  สุขประเสริฐชัย และครอบครัว    

คุณรสสุมนต์  คุณจิตพิชาญ์  จารยะพันธุ์  และครอบครัว

 

คุณวสันต์ นฤนาทไพศาล และครอบครัว  คุณอนัญญา จันดาวรรณ์ และครอบครัว       

คุณอนันต์ ศุภศรีรุ่งเจริญ และครอบครัว  คุณแม่สมพร กาญจนะศรีวรรณ และครอบครัว

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ และคุณกนกวรรณ ศรประทุม และครอบครัว

คุณอัยย์   คุณอันน์  คุณอฤณ และ คุณกุลนิษฐ์ งามกิจเจริญลาภ และครอบครัว

.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จำกัด   บ.สยามอินเตอร์ควอลิตี้  จำกัด

คุณสุรศักดิ์  คุณเสาวลักษณ์  คุณธนัย คุณพิชชาพร ธนโชติวรพงศ์  และครอบครัว

คุณสุภาภรณ์ แซ่โค้ว และครอบครัว  คุณพรหมเวียง กลิ่นศรีสุข

คุณวสันต์ คุณฐิระวรรณ คุณชนกานต์ วงศ์กิตติขจร

คุณรัชดา ธีรพัฒนกุล คุณเกศนภา โฆษวิทิตกุล

คุณขวัญชัย สุวัฒน์สุจริตกุล และครอบครัว

คุณไพเรียม สุขสิทธิ์ และครอบครัว   โยมภัฏฏิณี  นวรัตน์ณ.อยุธยา

คุณพรพรรณ  ถนอมธรรม  คุณปรารถนา  ทัพมงคล  ปองจิต  เข็มนาค  ณพรรษสร  ถาวรพิมลนันท์

คุณทิพย์วรรณ  พันธ์เรือง  คุณปิยพงศ์  พันธ์เรือง  คุณยุพยงค์  เดชปัญญาวัฒน์

คุณธัณย์สิตา  ธิติโชคธนากิตติ์   Mr.Gim Boon  Tan

สำนักพิมพ์สูตรไพศาล และ บริษัทพิมพ์ถูก พิมพ์ดีจำกัด

คุณวรกมล จันทร์สม และครอบครัว

คุณภัทรมลณ์ ธนาธนอนันต์ และครอบครัว

คุณชุติญา วีระสอนเดชาและครอบครัว

คุณวัชรพัฒน์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

คุณวนาพร ธรรมธีระ และครอบครัว

คุณมนิชยา วรดิษฐ์ฤทธิกุล และครอบครัว

พันโทมนตรี  คุณอรัญญี คุณเขมิกา สตีวงศ์

คุณเถิง คุณแม่มนัส คุณนิตาระดอน

คุณพรพจน์ คุณพินิจ มธุรพจน์ และครอบครัว

คุณวัลย์นภา รัชเดช และครอบครัว

คุณพงศ์ภัทร แสงจินดาวงษ์ และครอบครัว

คุณเปรมมิกา คุณจิตา ปภาวินพงศ์ และครอบครัว

คุณพชรเดช บุญพร้อม และครอบครัว

คุณพิมพ์นิภา ธาวุฒิสกุลฐิติ และครอบครัว

คุณพิสิฐชัย เตชะกฤตเมโธดมและครอบครัว

คุณชมพู ตาดชื่นและครอบครัว

คุณพัฒนเชษฐ์ น้อยโกมุทและครอบครัว

อาจารย์ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำและครอบครัว

คุณเอกชวิน  คุณนฤณัท คุณจุฬาลักษณ์ เกตุพันธ์ คุณสนิท คุณสายหยุด ธีรพัฒนกุล

คุณครูดนตรี มณีรัตน์และครอบครัว คุณสุนีย์ จันทร์นุช และครอบครัว

คุณสมชาย รัตนโกวินและครอบครัว

คุณวีระวัฒน์ คุณชญานุตน์ รัตนทัศนีย และครอบครัว

คุณสมคิด คุณวิลาวัลย์ คุณภาณี นายสุขสรรค์ นางเสาวภา นางสาวนันท์นภัส นายกษิดิศ เหมือนประสิทธิเวช

 

บริษัทกอดี้ อาร์ต จำกัด บริษัทยีราฟ เอเจนซี่ จำกัด


 

 


 
 สิ่งดีๆที่เพิ่มเติมในวันนี้ คือ ประตูทางเข้าศาลาการเปรียญ
และพัดลมด้านในที่จะแบ่งเบาความร้อนของอากาศเมืองพุทธคยา
 
เรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน
ทางศาลาการเปรียญที่พวกเราร่วมกันสร้าง ปูกระเบื้องพื้นเสร็จแล้วครับ

เหลือแต่ทาสี ติดหน้าต่างกับประตูครับ
 
 
 

 


 
 และแล้วพระประธานที่พวกเราร่วมกันสร้าง ก็แล้วเสร็จครับ สาธุ
 
 พระประธานที่พวกเราร่วมกันสร้างทำการเบิกเนตรแล้วครับ
 
ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวัน
โดยเห็นเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกๆท่านรวมตัวกัน
เป็นศาลาการเปรียญแห่งนี้ ที่พุทธคยา
 
  
มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นศาลาการเปรียญที่ทุกท่านร่วมทำบุญกับ
พระอาจารย์ธงชัย และกับผม มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆ
วันนี้เริ่มปูกระเบื้องพื้นแล้วครับ 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 
 
 
 ความสว่างไสวด้านหน้าศาลาการเปรียญคือ
ความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจที่พวกเราร่วมกันสร้างครับ
 
ทุกท่านครับผม
ตอนแรกด้านหน้าศาลาการเปรียญที่พวกเราร่วมกันสร้าง 
มีประตูอย่างเดียว จึงทำให้ด้านในมืด ผมเลยขอให้ทางท่านวิมาลาเพิ่มหน้าต่าง 2 บาน ด้านหน้าเพื่อเพิ่มความสว่างด้านใน และฮวงจุ้ยที่ดีครับ
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 ส่งเงินไปเป็นค่าสีทอง
ที่จะทาศาลาการเปรียญที่พุทธคยา
(ศาลาการเปรียญสีทองทั้งหลัง)
 

ชื่อศาลาการเปรียญที่พวกเราร่วมกันสร้าง ครับ ชื่อ วิมาลา ธงชัย โพธิ พุทธะ ฮอลล์  ความหมายคือ

วิมาลา คือ ชื่อท่านเจ้าอาวาสประจำวัดสังฆมิตร เจ้าของพื้นที

ธงชัย คือชื่อท่านเจ้าอาวาส วัดแดงประชาราษฎร์ นนทบุรี เจ้าภาพฝั่งไทย

โพธิ. คือดินแดนของต้นพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์

พุทธะ คือพระนามของพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เมืองคยาแห่งนี้

ฮอลล์ คือ ศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้ประกอบกรรมดี ของคนทุกชาติศาสนาไม่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้น

สาธุร่วมกันนะครับ

ตัวชื่อป้ายเป็นปูนแล้วครับ

 
 

 

 

 
เมื่อคืนนี้
ช่างก่อสร้างทำแท่นฐานพระกันจนมืดเลยครับ

 
 
 
    
 ขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่า 
ศาลาการเปรียญที่พวกเราร่วมกันสร้าง ตอนนี้กำลังสร้างพระพุทธรูปสูงประมาณ 3.0 เมตร เพื่อใช้เป็นพระประธานในศาลา ทาสี และปูกระเบื้องพื้นด้านใน ก็จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับ
เงินค่าก่อสร้างที่เหลือ ผมเป็นผู้รับผิดชอบ ขออนุญาตไม่รับเพิ่มแล้วนะครับ หากท่านใดอยากร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปหรือวัดกับพระอาจารย์ธงชัย 

เชิญทุกท่านร่วมบุญได้เลยนะครับ เพราะมีชาวอินเดียในชนบทมาบอกบุญ
พระอาจารย์ และเชิญให้ท่านเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างศาสนสถานอีกหลายแห่งในอินเดียครับ 

ณ.ปัจจุบัน มีอีก 2 วัดกำลังรอคิวจัดสร้างลานธรรมกับพระพุทธรูปอยู่นะครับ สาธุครับ
 
 
 
 

 

 

ป้ายชื่อศาลาการเปรียญครับ
วิมาลา ธงชัย โพธิ พุทธะ

 

รายงานความคืบหน้าศาลาการเปรียญที่พุทธคยา
ที่พวกเราร่วมกันสร้างครับ

บัดนี้การก่อสร้างกำแพงและหลังคาได้เสร็จแล้ว และขณะนี้กำลังก่อสร้างพระพุทธรูป ปางสมาธิ สูง 3.0 เมตรครับเพื่อใช้เป็นพระประธานในศาลาครับ

 
 
 
 

 

 

"สยาโน วา  สยาโนมหีติ  ปชานาติ" (เมื่อนอนอยู่  ก็รู้ว่ากำลังนอนอยู่) 

 

 
 
 
 ขอรายงานความคืบหน้าครับ 
ศาลาการเปรียญ ที่พวกเราร่วมกันสร้างถวาย
ตอนนี้กำลังยังคงอยู่ในช่วงการฉาบผนังและเพดาน
แต่มีเจ้าภาพอินเดียชาวพุทธมาขอร่วมบุญด้วยครับ
ด้วยการนำล้อเกวียนปูนมาประดับบนเพดานด้านในศาลาการเปรียญครับ
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานความคืบหน้า ศาลาการเปรียญที่พวกเราร่วมกันสร้างครับ
ตอนนี้ทางวัดเริ่มฉาบปูนด้านในแล้วครับ
 
 
 
 
 
 
รายงานความคืบหน้า
วันนี้ช่างเหล็กดัดมาติดเหล็กดัด
ที่ช่องหน้าต่างของศาลาการเปรียญที่พวกเราร่วมกันสร้างครับ
 
 

 

 

 

รายงานความคืบหน้าของศาลาการเปรียญที่พุทธคยา
ที่พวกเราช่วยกันสร้างครับ ขณะนี้เริ่มฉาบปูนผนังด้านนอก
เสร็จไปบางส่วนแล้วครับ
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
  ศาลาการเปรียญ
ที่พวกเราร่วมกันสร้าง
ตอนนี้รอปูนหลังคาเซ็ตตัวอยู่นะครับ
เมื่อปูนหลังคาแห้งแล้วก็จะเริ่มปูกระเบื้องพื้น
และ สร้างองค์พระประธานในศาลาต่อไปครับ.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ที่เห็นด้านบนซ้ายมือของภาพคือ
ด้านหลังพระใหญ่ (วัดญี่ปุ่น)

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 รายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง
ศาลาการเปรียญที่พุทธคยาครับท่านพระอาจารย์
นอกจากนี้ในศาลาการเปรียญหลังนี้ จะทำการสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร
วัสตุเป็นปูนซีเมนต์ขนาด สูง 3.0 เมตร รวมฐาน เป็นองค์พระประธานในศาลา หากมีใครสนใจร่วมบุญกันได้นะครับ
ขอบพระคุณครับ
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 สาธุๆ  HAPPY
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 ศาลาการเปรียญ 
ราคาประมาณไม่เกิน 200,000 บาทครับ 
ขนาด 7.5 เมตร ยาว 13.5 เมตร
มีหน้าต่าง 2 บาน และ ประตู 1 บานครับ
พื้นปูกระเบื้อง
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Name of hall : Vimala Thongchai Bodhi Buddha Hall i
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 ทีแรกนึกว่าเป็นม๊อบปิดถนน 
ที่ไหนได้เป็นพวกชาวบ้านมาต้อนรับคณะของพวกเรา
 https://www.facebook.com/TiantekPro/videos/336735496971602/

 

 

 

 
 
 Bhante Bimala Dhamma
 
 Chunsrikaiwan Phra Tongchai  Samanera indonesia
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 ปีนี้มีชาวตะวันตกมาสวดมนต์ และนั่งสมาธิกันเยอะมาก
สอบถามดูปรากฏว่าเป็นชาวฝรั่งเศส และชาวเยอรมันเป็นส่วนมาก
 
 มาเข้าคอร์ดร่วมกับพระธิเบต ฝ่ายมหายาน

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพ เสื้อขาวอนาคาริกธรรมปาละ 
และ เซอร์อเล็กซานเดอร์คันดิ่งแฮม ใส่สูตร
 
 
 
 
 
 

 

 

มีหลายท่านถามว่า
เพราะเหตุใดเทียนเต็ก ซินแส
ไปพักที่วัดป่าพุทธคยา

อยู่วัดป่าพุทธคยาจะมองเห็นเจดีย์พุทธคยาอยู่ใกล้ๆ
มองเห็นแล้วมีความสุข
วัดป่าพุทธคยาอยู่ใกล้กับองค์พระเจดีย์ที่สุด
คืออยู่ห่างรั้วประมาณ ๓๐ เมตร
 เวลานอนบรรยากาศ
เหมือนกับเรานอนอยู่ข้างพระมหาเจดีย์
สมาธิเกิดง่าย
 แม้เวลาที่เดินจงกลมภายในวัด
ก็เหมือนว่าเราเดินอยู่ข้างพระมหาเจดีย์พุทธคยา
 มีความสุขทุกครั้งที่มาพักที่วัดป่าพุทธคยา

 

 ่บรรยากาศภายในห้องครัว
วัดป่าพุทธคยา

 สอาด สดวก ปลอดภัย เชื่อถือได้
 ที่สำคัญแม่ครัวทุกคนคัดมาแล้วอย่างดี
มีอัธยาศัยทุกคน
 แม่ครัวเป็นนักปฏิบัติธรรม
ทำงานที่นี่และปฏิบัติธรรมไปด้วย
 สอบถามแล้วแม่ครัวที่มาอยู่ที่วัดป่าพุทธคยา
HAPPY ทุกคนครับ
 ที่สำคัญได้สอบถามญาติโยมที่มาพักที่วัดป่าพุทธคยา
ตอบเป็นเสียงเดียวว่ามีความสุขมากๆ

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส มอบพระพุทธรูปที่ประเทศอินเดีย
เทียนเต็ก ซินแส 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท ( 76 จังหวัด )
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร)
โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท (วัดโสธรวรารามวรวิหาร)
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท"
เทียนเต็ก ซินแส "โครงการ 1 จังหวัด 1 รอยพระพุทธบาท" ภาคอีสาน
เทียนเต็ก ซฺนแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๓
เทียนเต็ก ซินแส โครงการ หลวงพ่อถวายพระสู่วัดป่า
เทียนเต็ก ซินแส ถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดจอมศรี ถวายเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส มอบรอยพระพุทธบาทที่อินเดีย
โครงการ "หลวงพ่อมาเยี่ยม"
โครงการ "วัดปันสุข"
"พระสังฆราชมีพระบัญชา" ตั้งโรงทานทั่วประเทศ
"พระสังฆราช" มีพระบัญชา ตั้ง"โรงทาน"ทั่วประเทศ
ทอดผ้าป่าสามัคคี มหากุศล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยา และสร้างวัดที่ 4 ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๒
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๒๐ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย ๑๖ - ๒๑ พ.ค.๖๒. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ เวียตนามใต้ครั้งแรก 4-7 ก.ค. 62 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
เทียนเต็ก ซินแส ถวายพระพุทธรูปในแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา
โครงการถวายรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อเป็นพุทธบูชา
เทียนเต็ก ซินแส จะถวายพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชา ในแดนพุทธภูมิ
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาสร้างวัดพุทธวัดที่ 3 เป็นพุทธบูชา (คริก)
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศ
ปี่เซี๊ยะดีที่สุด 貔貅 ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด รายได้ทุกบาท ทุกสตางค์เข้าวัดทั้งหมด articledot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง