ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐ และร่วมสร้างวัดสังฆมิตร วิหาร พุทธคยา article

ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยา ชั้นสองครั้งที่ ๒๐
และร่วมบุญสร้างวัดสังฆมิตรวิหาร พุทธคยา
 ๒๙พ.ย.-๒๙ธ.ค.๖๒ (รวม ๓๐ วัน)

 

 เทียนเต็ก ซินแส จะไปปฏิบัติธรรมที่พุทธคยาครั้งที่ ๒๐
วันที่ 29พ.ย.-29ธ.ค.62

ร่วมบุญด้วยกันนะครับ สร้างศาลาการเปรียญที่พุทธคยา 
ตามกำลังศรัทธา ทำบุญไม่ต้องเยอะ จะได้ทำด้วยกันบ่อยๆ  
ขอชื่อ นามสกุลก่อนนะครับ เพราะจะต้องพิมพ์รายชื่อของทุกท่านลงแบนเนอร์ ติดไว้ที่ศาลาการเปรียญวัดในครั้งนี้

พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ 
บางกรวย นนทบุรี กับผม จะร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญ
ให้กับวัดสังฆมิตร วิหาร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพุทธ
คยา 
ห่างจากที่ประดิษฐานของพระพุทธเมตตาประมาณ 2.0 กม.
บนที่ดินแปลงดังกล่าว มีขนาดพื้นที่ 1 กะตะ 
( กะตะเป็นหน่วยวัดพื้นที่ของชาวอินเดีย)
   1  กะตะมีขนาดพื้นที่ โดยประมาณ    23 x35 ฟุต 

โดยพื้นที่ดังกล่าวจะถูกสร้างเป็นศาลาการเปรียญ
ของวัดสังฆมิตร วิหาร  มีภันเต วิมาลา ธรรมะ 
พระอินเดียเป็นพระผู้ปกครองวัดดังกล่าว

ทางวัดจะเริ่มลงมือก่อสร้างเป็นศาลาการเปรียญ 
ประมาณต้นเดือนเมษายน 
กำหนดแล้วเสร็จประมาณตุลาคม 2562    
ซึ่งเงินก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินจากการร่วมบุญของพวกเราทั้งสิ้น  
เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ โดยไม่จำกัดขั้นต่ำ นะครับ

“ทำมากทำน้อยไม่สำคัญเท่าได้ทำ”

    รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้าง

   ศาลาการเปรียญวิมาลา ธงชัย โพธิพุทธ

                                  วัดสังฆมิตรวิหาร  พุทธคยา

                                      รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

List of Thai Donators for construction of

    Vimala Thongchai Bodhi Buddha Hall  

                          Sanghamitra Buddhist Temple

 

พระธงชัย จุลศรีไกวัล             พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต            พระศิริเดช คู่สมรัตน์

พระปลัดเจริญ ชุตินฺธโร          พระ JOY อนามโย        พระวิสัน  ปิยธมฺโม

พระณฤทธิ์ กตสาโร      พระปลัดสกล  ฐิตชโย

บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) SMM.TV

ศิษย์เก่าพาณิชยการพระนคร 4/21 พ.ศ. 2512 ทุกคน

ศิษย์เก่า ป,บส รุ่นที่ ๑๒/๒๕๕๘ (รุ่น ๑ โหล) ทุกรูป ทุกคน

คุณวิทูรย์ นิรันตราย และครอบครัว          

คุณอัญชลีพร ธีระสินธุ์ และครอบครัว

คุณสมชาต อินทรทูต และครอบครัว         

ด.ร. วรุตม์ สีบุญเรือง และครอบครัว

นพ. จักรวุธ อยู่ดี  และครอบครัว

นพ. ปรัชญ์  โฆสรัสวดี  และครอบครัว

แพทย์หญิงฉัตรดาว  จางวางกร  และครอบครัว

คุณเรณู ฉวีรัตน์  และครอบครัว

คุณอดุลย์  พูลทรัพย์  และครอบครัว  คุณนิตยา  วีระนนท์  และครอบครัว

คุณเอกระพีร์  สุขกุลพิพัฒน์  และครอบครัว

คุณณัฎฐ์ณิฐา จรัสสิริภักดี และครอบครัว

คุณวิชิต คุณจารุณี นับวันดี และครอบครัว

คุณธีรเดช วุฒิพราหมณ์ และครอบครัว  คุณวิชิต เตชะเกษม  และครอบครัว    

คุณญานิศา อยู่ยงสินธุ์ และครอบครัว

คุณวรรณี เกตุอินทรีย์  และครอบครัว

คุณเกรียงไกร จุลศรีไกวัล และครอบครัว  คุณอรวรรณ ดำแดง  และครอบครัว

คุณอัษฏายุธ  ทัพไทย  และครอบครัว   คุณชลิดา จุลศรีไกวัล และครอบครัว

คุณสมบูรณ์ คุณแสงมณี คุณณัฐกมล  บัวทอง  คุณ เว  และครอบครัว  

คุณวิทยา วิโรจน์สกุลชัย  นายรวิภาส-มิกิ วิโรจน์สกุลชัย  และครอบครัว

คุณสุวรรณี  เอื้ออารยะมนตรี และครอบครัว  

คุณสมชัย บัวทอง  และครอบครัว  คุณกิจธนา บัวทอง และครอบครัว

ด.ช. ฌอน วันวิสาข์  เชาว์วีรกิจ  คุณพ่อสุรชัย กิตติธงโสภณ  และครอบครัว

คุณภัคจิรา  อาจสาริกรณ์  และครอบครัว  คุณประเมศร์  วงศ์ธนาเกียรติ และครอบครัว

คุณสมบูรณ์  อร่ามเรืองกุล  และครอบครัว  คุณไชยพงศ์  มุกดาเพชรรัตน์  และครอบครัว

อ. บุญมี  พัฒนพิพัฒน์  และครอบครัว  คุณรุ่งอรุณ  จิรขจรจริตกุล  และครอบครัว

คุณ ญาณ์ณัททิพย์  เจริญรัตน์   และครอบครัว  คุณนภา  รัตนเดชาชัย และครอบครัว

คุณคำรณ  บัวสำลี  และครอบครัว  คุณเดือนสว่าง คะชานันท์  และครอบอครัว

คุณธมนวรรณ  ชูรังสฤษฎิ์  และครอบครัว  คุณณัฐสร  คะชานันท์  และครอบครัว

คุณไอศูรย์  เลิศคะชานันท์

คุณพิไลพร  เพียรวัฒนผล  และครอบครัว  คุณอุบล  มารศรี และครอบครัว

คุณวิภา  นายกานต์ พงษ์นุ่มกุล  โยมชนัดดา กรรณีวงศ์  และครอบครัว

นายยงยุทธ  น้อยรัชชุกร  นางวรนาถ  น้อยรัชชุกร

น.ส. นวลพรรณ  น้อยรัชชุกร  นายนิธิ  น้อยรัชชุกร  น.ส. พนิตนาฎ  น้อยรัชชุกร

แม่สมพร  มั่นเพียรจงดี  โยมวารุณี  ธีระภัทรานนท์  คุณ อาคม ประเสริฐนิรันดร์

ด.ญ มะปราง  ด.ช. มะขาม   ด.ญ. มนัตถนันท์  ชนะภัยวรภรณ์

โยมกอบกุล  กัปปิยภัณฑ์  โยมสุพัตตา  กัปปิยภัณฑ์

คุณศศิการ เพิ่มศิริ  และครอบครัว

น.ส.พิชามญชุ์  กฤตย์เทวาพิทักษ์  น.ส.พัฒนียา  กฤตย์เทวาพิทักษ์  

คุณธัชชัย  แสงประจักษ์  และครอบครัว

งี่ฮวดเฮง สีทองระฆัง  คุณอัจฉรา (เจ้งิ้ม สามย่าน) และครอบครัว

คุณวิจิตร สุขลิ้ม และครอบครัว  คุณมัฆวา (เดวา) ศิลปสาคร และครอบครัว

คุณขนิษฐา แก้วมณี และครอบครัว  คุณพิมพ์พิศา  รัศมีสังข์  และครอบครัว         

คุณเชาว์ คุณมาลี โตยะวณิชและครอบครัว

คุณฐิติพร - ธนพร  วัลยะเพชร์  คุณแม่ อมรา  วัลยะเพชร์

คุณ ประดิพัฒน์  วิภากุลพิทักษ์  และครอบครัว

คุณพิมณิฐา  อธิธรสุขพินิจ  และครอบครัว

คุณณรงค์  สุขประเสริฐชัย และครอบครัว    

สำนักพิมพ์สูตรไพศาล และ บริษัทพิมพ์ถูก พิมพ์ดี จำกัด

คุณวสันต์ นฤนาทไพศาล และครอบครัว  คุณอนัญญา จันดาวรรณ์ และครอบครัว       

คุณอนันต์ ศุภศรีรุ่งเจริญ และครอบครัว  คุณแม่สมพร กาญจนะศรีวรรณ และครอบครัว

คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ และคุณกนกวรรณ ศรประทุม และครอบครัว

คุณอัยย์   คุณอันน์  คุณอฤณ และ คุณกุลนิษฐ์ งามกิจเจริญลาภ และครอบครัว

.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จำกัด   บ.สยามอินเตอร์ควอลิตี้  จำกัด

คุณสุรศักดิ์  คุณเสาวลักษณ์  คุณธนัย คุณพิชชาพร ธนโชติวรพงศ์  และครอบครัว

คุณสุภาภรณ์ แซ่โค้ว และครอบครัว  คุณพรหมเวียง กลิ่นศรีสุข

คุณวสันต์ คุณฐิระวรรณ คุณชนกานต์ วงศ์กิตติขจร

คุณรัชดา ธีรพัฒนกุล คุณเกศนภา โฆษวิทิตกุล

คุณขวัญชัย สุวัฒน์สุจริตกุล และครอบครัว

คุณไพเรียม สุขสิทธิ์ และครอบครัว

คุณวรกมล จันทร์สม และครอบครัว

คุณภัทรมลณ์ ธนาธนอนันต์ และครอบครัว

คุณชุติญา วีระสอนเดชาและครอบครัว

คุณวัชรพัฒน์ ศรีอนันต์ และครอบครัว

คุณวนาพร ธรรมธีระ และครอบครัว

คุณมนิชยา วรดิษฐ์ฤทธิกุล และครอบครัว

พันโทมนตรี  คุณอรัญญี คุณเขมิกา สตีวงศ์

คุณเถิง คุณแม่มนัส คุณนิตาระดอน

คุณพรพจน์ คุณพินิจ มธุรพจน์ และครอบครัว

คุณวัลย์นภา รัชเดช และครอบครัว

คุณพงศ์ภัทร แสงจินดาวงษ์ และครอบครัว

คุณเปรมมิกา คุณจิตา ปภาวินพงศ์ และครอบครัว

คุณพชรเดช บุญพร้อม และครอบครัว

คุณพิมพ์นิภา ธาวุฒิสกุลฐิติ และครอบครัว

คุณพิสิฐชัย เตชะกฤตเมโธดมและครอบครัว

คุณชมพู ตาดชื่นและครอบครัว

คุณพัฒนเชษฐ์ น้อยโกมุทและครอบครัว

อาจารย์ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำและครอบครัว

คุณเอกชวิน  คุณนฤณัท คุณจุฬาลักษณ์ เกตุพันธ์ คุณสนิท คุณสายหยุด ธีรพัฒนกุล

คุณครูดนตรี มณีรัตน์และครอบครัว คุณสุนีย์ จันทร์นุช และครอบครัว

คุณสมชาย รัตนโกวินและครอบครัว

คุณวีระวัฒน์ คุณชญานุตน์ รัตนทัศนีย และครอบครัว

คุณสมคิด คุณวิลาวัลย์ คุณภาณี นายสุขสรรค์ นางเสาวภา นางสาวนันท์นภัส นายกษิดิศ เหมือนประสิทธิเวช

 

บริษัทกอดี้ อาร์ต จำกัด บริษัทยีราฟ เอเจนซี่ จำกัด

 

 

 

รายงานความคืบหน้า
การสร้างศาลาการเปรียญที่พุทธคยาครับ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ศาลาการเปรียญ 
ราคาประมาณไม่เกิน 200,000 บาทครับ 
ขนาด 7.5 เมตร ยาว 13.5 เมตร
มีหน้าต่าง 2 บาน และ ประตู 1 บานครับ
พื้นปูกระเบื้อง
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Name of hall : Vimala Thongchai Bodhi Buddha Hall i
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 ทีแรกนึกว่าเป็นม๊อบปิดถนน 
ที่ไหนได้เป็นพวกชาวบ้านมาต้อนรับคณะของพวกเรา
 https://www.facebook.com/TiantekPro/videos/336735496971602/

 

 

 

 
 
 Bhante Bimala Dhamma
 
 Chunsrikaiwan Phra Tongchai  Samanera indonesia
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 ปีนี้มีชาวตะวันตกมาสวดมนต์ และนั่งสมาธิกันเยอะมาก
สอบถามดูปรากฏว่าเป็นชาวฝรั่งเศส และชาวเยอรมันเป็นส่วนมาก
 
 มาเข้าคอร์ดร่วมกับพระธิเบต ฝ่ายมหายาน

 

พักที่วัดป่าพุทธคยา

 
 
 
 
 

 
โครงการปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญต่างๆ

เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่สวนโมกขพลาราม
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๙ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๘ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๗ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๖ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๕ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๔ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 13 "ถ้ำอชันต้า เอลโลร่า" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมบนพระมหาเจดีย์พุทธคยาชั้นสอง ครั้งที่ ๑๒ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 (คริก)
คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรม นำพระบรมสุขขึ้นประดิษฐานบนพระธาตุพนม (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชวนชาวพุทธร่วมสร้างเจดีย์ที่วัดแดงประชาราษฏร์ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ถวายผ้าไตร "องค์พุทธเมตตา" 1ธ.ค.2552 ที่พุทธคยา(คริก) article
เทียนเต็ก ซินแส แนะนำชุมชนพุทธในประเทศอินเดีย (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ "ส่งแม่สู่สรวงสวรรค์" (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเเกิดแผ่นดินไหวโอซาก้า (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศศรีลังกา ๒๑-๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑ (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 11 ตอน 2
เทียนเต็ก ซินแส เชิญชาวพุทธดาวโหลด หนังสือธุดงค์อินเดียฟรี. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 1 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45วัน ครั้งที่ 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส อบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ที่เขาใหญ่ 45 วัน ครั้งที่ 3. (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค. 2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมที่ประเทศ ภูฏาน วันที่ 22 -26 ส.ค.2557 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมประเทศพม่าครั้งที่ 3 เยี่ยมชมพุกาม
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ 2
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศพม่า ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมบนมหาเจดีย์พุทธคยา และร่วมสาธยายพระไตรปิฏกครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแส ร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่ 10
เทียนเต็ก ซินแสปฎิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 9 วันที่ 27ม.ค.-7ก.พ.57
เทียนเต็ก ซินแสร่วมสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๘ วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรม แดนพุทธภูมิเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 8 วันที่30พ.ย.-8ธ.ค.56
เทียนเต็ก ซินแส เศร้าใจต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโค่น
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่ 7 เพื่อเป็นพุทธบูชา 25พ.ย.-4ธ.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิครั้งที่.6 เพื่อเป็นพุทธบูชา 20-27 มี.ค.55
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ครั้งที่.5 วันที่ 29 ม.ค.-6 ก.พ. 55
เทียนเต็ก ซินแสอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ และมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีน พ.ศ.51 article
เทียนเต็ก ซินแสขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เป็นพุทธบูชา 2553 (คริกดูรายละเอียด)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล หลั่งน้ำตาที่กุสินารา 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมพุทธคยา ถวายผ้าไตร "พระพุทธเมตตา" 20-27พ.ย.53
เทียนเต็ก ซฺนแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูตรพระพุทธเจ้า 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย- เนปาล สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๓ ตามรอยบาทพระศาสดา วันที่ 20-27 พ.ย. 53
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ มหาวิทยาลัยนาลันทาภาค 2 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เขาคิชฌกูฏ 2ธ.ค.52 (คริก)
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล สู่แม่น้ำคงคา 4ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา article
นิลกาย สัตว์ป่าหิมพานต์ เชิงเขาหิมาลัย เนปาล
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ ลุมพินี สถานที่ประสูตร 5ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล วัดเชตวันมหาวิหาร บ้านอนาถะบิณทิกะเศรษฐี article
เทียนเต็ก ซินแสปฏิบัติธรรมอินเดีย-เนปาล กราบบาทพระศาสดา กุสินารา 7ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล (รอยพระพุทธบาท) article
เทียนเต็ก ซินแส เยี่ยมวิหารท่านธรรมะปาละ 3ธ.ค.52
เทียนเต็ก ซินแส ขอเชิญร่วมต่อเศียรองค์พระประธาน
เทียนเต็ก ซินแส แจกพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา article
สมโภชวิหารเจ้าแม่กวนอิม 3 ปาง วัดแดงประชาราษฎร์
สมโภชศาลาพระพุทธเจ้า ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา วัดแดงประชาราษฏร์
พิธีเททองหล่อ พระราหู
ทอดกฐินสามัคคี วัดแดงประชาราษฏร์
งานสมโภชน์ฉลองพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ รอบอุโบสถ วัดแดงประชาราษฏร์
เทียนเต็ก ซินแส ปฏิบัติธรรมล้านนา
ปฏิบัติธรรมที่บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
ชาวสยามร่วมกันมอบพระประธานให้กับวัดพุทธ ในประเทศบังกลาเทศdot
www.henghengheng.com
dot
dot
Web Link
dot
bullettiantekpro.com
bullettiantek.net
bullettiantek.com
bullethorawej.com
dot
Llink
dot
bullethotmail.com
bulletyahoo.com
bulletgmail.com
bulletgoogle.co.th
bulletเดลินิวส์
bulletไทยรัฐ
bulletข่าวสด
bulletบ้านเมือง
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletผู้จัดการ
dot
Newsletter

dot
bulletแลก ลิ้ง ได้ที่นี่นิคยสารโหราเวสม์ & เวปเพื่อการพยากรณ์
อ.รุ่งนภา พยากรณ์
(แม้นเมือง
)

พิมพ์ปารีณา
รับพยากรณ์
จัดฮวงจุ้ยและรับสอน

ติดต่อได้ที่
โทร.
085-3253709

http://
pimandfriends.
blogspot.com/Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Best View 1024 x 768 pixels.............
พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็กซินแซ).....e-mail address tiantek@hotmail.com และ tiantek@henghengheng.com
วัดแดงประชาราษฎร์ ถ. บางกรวยไทรน้อย ต. บางสีทอง อ. บางกรวย จ.นนทบุรี รหัส 11130
โทร 0-2447-3593, 0-1936-6908

javascript hit counter

View My Stats


รวมสุดยอกของเฮง รับพยากรณ์ดวงชะตาและสอนเลข 7 ตัว 9 ฐานประยุกต์ ต้องการมีเวปไซด์ของตัวเอง คลิกที่นนี่ Enter to M T h
A ! 100HOT Sites and Vote for this Site!!! www.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com web 10 luckastro.com เป็นเว็ปเพื่อการศึกษาโหราศาสตร์ 10 ลัคนา และโหราศาสตร์สาขาอื่น ๆ ทุกสาขาวิชา เว็ป 10 luckastro.com เป็นศูนย์รวมของนักพยากรณ์ทุกระดับทุกสาขาวิชา เป็นจุดนัดพบและสื่อสารในระหว่างนักศึกษาโหราศาสตร์ด้วยกัน และในระดับครูบาอาจารย์ เว็ป 10 luckastro.com ยินดีในการให้บริการตอบปัญหาทั้งปัญหาชิวิตและปัญหาทางโหราศาสตร์ www.tiantek.com เวปเพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์จีน และ เลือกหัวข้อที่ต้องการดู (ดูได้ทุกเรื่องโดยไม่จำกัด) บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากตามหลักสากล และบอกเหตุการณ์ที่ผ่านมา...เช่นแต่งงาน...มีบุตร ทำงานหรือทำธุรกิจ.เมื่อปีพ.ศ....และข้อสุดท้ายช่วยแจ้งด้วยว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของดวง ข้อมูลยิ่งมากการทำนายยิ่งแม่น ถ้าภายใน 24 ชั่วโมง(หนึ่งวัน)ยังไม่ได้รับคำทำนาย อาตมาอนุญาติให้โทรเข้ามาถามดวงสดสดได้ 
เวปไซด์ของอาตมา เป็นเวป เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ และถ้าโยมช่วยบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบมากเท่าใดยิ่งได้บุญมากเท่านั้น 
www.maleeseacon.com เวปเพื่อการสะสมพระเครื่อง บูชาเครื่องของขลัง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนโลตัส ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม 10250 Wireless Home Automation 
ท่านไม่ต้องเป็นวิศวกรหรือมีความรู้ทางด้านอิเลคโทรนิคส์ และไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าเพิ่มเติม ท่านก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบบ้านอัจฉริยะได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยตัวท่านเอง  
ชุมนุมผู้เป็นปฏิปักษ์กับหัว ขโมย มหาหมอดู PostJung.com เวบเพลง Online เพลง Update Intrend, หาเพื่อน MSN, Diary, Webboad โพสท์รูปซะใจ, PhotoAlbum ฯลฯ...Click เลย ชุมชนคนช่างฝัน สุดยอดแห่งสาระ และ ความบันเทิง ศูนย์รวม CODE ทุกอย่าง โรจน์ จินตมาศ   จุ๊กกรู! ดอท คอม ..มุมสงบ ผ่อนคลาย ครื้นเครง ป็นกันเอง..ดูดวงฟรี หวย ฟังเพลง เกมส์ หาเพื่อน หากิ๊ก ข่าว ดูดวง  Give information about Thai orchids ตลาดนัดรถรถบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ Image Hosted by ImageShack.us ซื้อขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง